Juny2013 .pdfNombre del archivo original: Juny2013.pdf
Título: Juny2013.pub
Autor: ccoo

Este documento en formato PDF 1.4 fue generado por PDFCreator Version 1.2.3 / GPL Ghostscript 9.04, y fue enviado en caja-pdf.es el 21/08/2013 a las 16:54, desde la dirección IP 79.145.x.x. La página de descarga de documentos ha sido vista 2503 veces.
Tamaño del archivo: 4.2 MB (20 páginas).
Privacidad: archivo públicoVista previa del documento


Butlletí de la Secció Sindical de CCOO a FGC

Maig - Juny 2013

Sumari
Editorial
Reflexions d’una signatura
Jornada de Previsión Social Complementaria

Reunió Delegats de Prevenció - UT113
Escrits presentats més destacats
Comités de Seguretat a la circulació
Grup3 - Sentència del Tribunal Suprem
Sección de Breves
Información tema Bombardier (Taller Rubí)

Tren del bosque nuboso de Monteverde
Parpadear relaja la atención visual
Humor Ferrofriki
Cursos de formación para afiliados
Salida Calafell octubre
Salida Calafell septiembre

03
04
05-07
08
09
10-11
12
13-14
15
16
17
17
18
19
20

Equip de redacció:
Miquel Àngel Herrero
Miquel Hurtado
Carlos Ortega
Àngel Mir
Josep Herrera
Disseny i Realització:
CCOO
Coordinador editorial:
Miquel Àngel Herrero
Ricard Beumala
Carlos Ortega
Àngel Mir
Maquetació:
Carlos Ortega
Coordinador Lingüístic:
Àngel Mir
Edició Fotogràfica:
Xavier Díaz
Producció:
Federació de
Serveis a la Ciutadania
Publicació bimensual
CCOO no es fa responsable
de les opinions expressades
als articles publicats en
aquesta revista.
Aquesta publicació també la
pots rebre per email,
envia'ns un correu a
ccoo@fgc.cat

Butlletí de la Secció Sindical CCOO a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

Editorial
NO VIVIM EN UNA BOMBOLLA
Després de tants anys com portem de crisi és una obvietat indiscutible afirmar que
la situació que patim a FGC no és un cas aïllat i que tota la societat se’n resenteix
de l´austericidi promogut a Europa i aplaudit, a la vegada que aprofitat al màxim,
pels partits de dretes que ens governen i els poders a qui representen.
Pensar que la situació de conflicte permanent en el que vivim des del 2010 a la
nostra empresa és aliena a aquest terratrèmol amb epicentre a Brussel·les és no
ser conscient de on ens hi juguem els “cuartos” i mai millor dit.

És per això que convidem a tots i totes a lluitar pels nostres drets tant laborals com
socials (Sanitat, educació...no ens oblidem pas d’ells) al carrer. Tant els companys/
es que recolzen les vagues i la lluita que es fa a FGC, els que per la seva situació
econòmica fan el que poden però sempre al costat dels seus companys/es, com els
que pensen que les vagues a FGC no serveixen per a res, els que es critiquen que
no en fem prou, els que critiquen per que sí però mai fan res , els que sempre diuen
que ens quedem molt curts en les mobilitzacions...No tenim cap excusa.

Maig - Juny - 2013

La primera línea de defensa dels nostres drets, de la mateixa importància sinó més
que el treball sindical dintre de l’empresa, és a peu de carrer. Donant suport a les
mobilitzacions i actuacions de tots tipus amb les que la societat civil i entitats
intenten parar l’atac de l’ordre Neoliberal cap els treballadors i treballadores. Tota
llei o reforma que no s’aprovi en contra nostra serà un dret adquirit pel qual no
haurem de lluitar.

3

Butlletí de la Secció Sindical CCOO a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

Reflexions d’una signatura
Miquel Hurtado i Boixadós - Secretari d’Acció Sindical de CCOO a FGC

Després de la signatura d’aquesta Secció Sindical en general i la meva pròpia en
particular, en referència a l’acta 5 de juny, m’agradaria fer unes petites reflexions de
com va anar tot el procés.
Per fer una mica d’història dir que tot el conflicte començà quan el govern de la
Generalitat publicà el passat 26 de febrer l’acord de Govern 19/2013 d´on surten
unes noves mesures per reduir la despesa pública; retallades que afecten a
funcionaris i laborals de la Generalitat i que en el nostre cas en particular es
tradueix en la reducció d’una paga de l´any 2013. Això és un 7,14% del salari anual.
Arran de tenir coneixement de l’obligatorietat per part de l’Empresa d´aplicar aquest acord de
Govern decidim, totes les forces sindicals, començar negociacions amb la Representació de
l’Empresa per tal de buscar opcions per recuperar aquesta retallada. Arribats aquí voldria
recordar-vos que el descompte és una ordre de Govern, no es pot negociar la seva no
aplicació.
Després d’una primera oferta empresarial, que no accepta la representació dels treballadors, es
convoquen unes jornades de vaga. Aquí voldria fer una primera autocrítica i és que,
possiblement, no vam saber explicar als nostres afiliats, ni als treballadors en general, el motiu
d’una convocatòria de vaga a última hora i d’una forma que no va ser del gust de tothom; però a
vegades s´han de prendre decisions ràpides, tant pels tempos que legalment es necessiten, com
per les característiques que adquireixen les taules de negociació. Volíem buscar dates importants
(selectivitat) amb accions de pes i intentar a la vegada que l´impacte econòmic pels treballadors
fos el menor possible. Arribat a aquest punt dir que la nostra intenció sempre ha sigut la de no
perdre l’unitat sindical, malgrat això aquesta convocatòria de vaga no és secundada pel SEMAF.
Hores abans de fer la convocatòria, divendres 31 de maig, ens convoca el President d’FGC per
presentar-nos una proposta, que al nostre entendre era pitjor que la feta a la taula de negociació,
després de no acceptar-la ens informa que en el proper Consell d’Administració demanarà
autorització per portar endavant una proposta millorada. És aquí on la premura dels tempos es fà
present havent de trucar a un company que estava esperant a Conselleria per poder posar la
convocatòria de vaga en dates de la selectivitat, ja que era l´últim dia que el marge legal ens ho
permetia fer.

Maig - Juny - 2013

En dates posteriors se’ns comunica que tenim mediació el
dimecres 5 de juny a les 11 del matí, a la vegada també
se’ns informa, per part dels companys que tenen
representació al Consell d’Administració, que abans d’anar
a la mediació ens convocarà l’Empresa per tal de
presentar-nos una nova proposta que té el vist i plau del
Consell d’Administració. En aquesta es treu el punt que
ens separava de l´acord a la reunió amb el President: el
control mensual de com anaven els números, a més se’ns
garanteixen quatre bestretes de juny a setembre.

4

Acord d´eficàcia limitada.
Un cop redactada l’acta la Secció Sindical de SEMAF
comunica a la taula que no firma l’acord. És en aquell
moment de total sorpresa (fins a aquell precís moment de
la reunió SEMAF no havia exposat la seva voluntat de no

Butlletí de la Secció Sindical CCOO a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

firmar l’acord), quan es va firmar un acord d’eficàcia limitada. No estic orgullós d’aquest fet i és
la meva segona autocrítica, però des d’aquestes línies demanaria també que aquesta
autocrítica es fes a totes les altres Seccions Sindicals, per que la meva opinió és que no ho
estem fent tot lo bé que podriem i això al final beneficia a l’Empresa.
Espero que tots aprenguem de les situacions viscudes i que intentem que en futurs conflictes,
que n’ hi hauran, fem pal.lessa d´una manera ferma l´unitat sindical de la que tots ens omplim
la boca però que deixem de banda quan no es segueixen els nostres/vostres plantejaments.
A vegades tots hauriem de cedir, tant els companys del Sindicat que ostenta la majoria com
nosaltres; passant pels companys del SEMAF i CGT i fer una reflexió i entendre que això no
és una guerra entre nosaltres i que som els encarregats de construir les alternatives per sortir
els menys malparats d’aquesta situació en la que estem sense que nosaltres siguem els
culpables.

Jornada de Previsión Social Complementaria
Àngel Mir - Secretari de Seguretat, Salut i Medi Ambient de CCOO a FGC

El 30 de mayo se celebró la 9ª jornada en medio de un nuevo ataque del Gobierno a las
pensiones públicas, constatando los efectos de la Reforma laboral a los sistemas de
pensiones complementarias, con las aportaciones suspendidas a los planes de pensiones
donde son promotores las Administraciones y empresas públicas, consecuencia de la política
de recortes.
Situación y perspectiva en España de la previsión social complementaria del
sistema de empleo
En el artículo 4 del RDL 1/2002 se establece la posibilidad de que varias empresas puedan
promover conjuntamente un plan de pensiones de empleo. Asimismo, a través del
Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, RD 304/2004, se establecen las condiciones
específicas de dichos planes de pensiones de promoción conjunta cuando las entidades
promotoras constituyentes sean empresas de un mismo grupo, o por su tamaño puedan ser
consideradas pequeñas y medianas empresas, así como porque varias empresas tengan
asumidos compromisos por pensiones en virtud de un mismo acuerdo de negociación
colectiva de ámbito superior a la empresa.

En el artículo 37 del RDL 304/2004 se indica que un plan de pensiones promovido por varias
empresas podrá delimitarse, complementariamente, cuando exista un acuerdo de negociación
colectiva de ámbito superior al de empresa que acuerde la incorporación de empresas y
partícipes a planes de pensiones de promoción conjunta conforme a lo previsto en el
Reglamento.
Existen tres tipos de planes de pensiones de promoción conjunta: los que incluyen empresas

Maig - Juny - 2013

Según el ponente Miguel Ángel Crespo, Vicepresidente del Plan de Pensiones de la
Administración General del Estado y miembro de la asesoría jurídica de FSC-CCOO estatal,
los planes de pensiones son de aportación muy limitada, de aportación definida y voluntaria de
los trabajadores y existe "una atomización de planes de pensiones, en vez de planes
sectoriales, de CCAA o incluso provinciales se está yendo a planes pequeños, locales, de
empresa y esto comporta una tarea de desarrollo importante para el futuro".

5

Butlletí de la Secció Sindical CCOO a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

de un mismo grupo, los que sirven para facilitar la incorporación de las pequeñas y medianas
empresas a los planes de pensiones y los que permiten organizar planes de pensiones de
promoción conjunta de ámbito sectorial.
Desde la aprobación de Ley 8/1987, de Regulación de Planes y Fondos de Pensiones, y del
RD 1307/1988, por el que se aprobó el primer Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones,
hasta las actuales redacciones del RDL 1/2002, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, y del RD 304/2004, por el que se
aprobó el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones vigente, ha habido una gran
inestabilidad legislativa en España que ha afectado a la regulación de los planes de pensiones,
con sus consiguientes problemas de inseguridad jurídica. Como indica Carlos Bravo, Secretario
Confederal de Protección Social y Políticas Públicas, "no es estructuralmente necesario en este
momento resolver o definir un factor de sostenibilidad en el sistema de pensiones español
porque el problema en el sistema no está en un problema de desequilibrio demográfico está en
un problema de desequilibrio en el mercado laboral y es ahí donde hay que actuar ahora... si va
a haber una definición de un factor de sostenibilidad se debe de determinar en el Pacto de
Toledo y en el dialogo social...el objetivo económicamente defendible de que la previsión social
complementaria junto al sistema público de pensiones donde tiene que desarrollarse es
poniendo dinero".

Maig - Juny - 2013

Se recomienda que la previsión social complementaria -con especial incidencia en la vinculada
a la negociación colectiva-debe ampliar su capacidad de complementar al conjunto de
prestaciones sociales públicas, con la finalidad de posibilitar una mejor atención de algunas
contingencias. A tal fin se insta a los interlocutores sociales a que, en el marco de la
negociación colectiva, instrumenten fórmulas de previsión complementaria a través de fondos y
planes de pensiones en su modalidad de empleo. Sobre esto Daniel Vilalta, profesor de la UB,
indicó cuál debería ser la actitud del trabajador "hablaré con mi patrono, con los sindicatos, de
hacer un plan de pensiones de empleo para que cubra la disminución de pensión que
tendremos por aplicación de la ley".

6

En octubre de 2003, el Pacto de Toledo se renovó y en sus recomendaciones sobre Sistemas
complementarios, se constata “el insuficiente grado de desarrollo de la previsión
complementaria en España y la necesidad de seguir reforzándola. Se debe facilitar y primar la
extensión e incorporación en planes de pensiones de empleo y seguros colectivos del mayor
número de trabajadores. Insta a seguir ahondando en las políticas que permitan avanzar hacia
un sistema complementario de asistencia y prestaciones, externo a la Seguridad Social, con
carácter claramente voluntario y financiado totalmente con aportaciones privadas
independientes y no sustitutivas de las contribuciones obligatorias al sistema público de la
Seguridad Social. Dichos sistemas complementarios tienen como objetivo el complementar y
no el sustituir las pensiones públicas”.
Comparando el número y el tipo de empresas promotoras de un plan de pensiones respecto a
las que no lo son, se constata la existencia de una significativa dualidad social. Por un lado, el
grupo de empresas con plan de pensiones, especialmente del sector financiero, eléctrico,
multinacionales y grandes corporaciones, y por otro, las micro, pequeñas y medianas empresas
con condiciones laborales reguladas por convenio colectivo de ámbito sectorial sin planes de
pensiones.

Butlletí de la Secció Sindical CCOO a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

Experiencias y propuestas para el desarrollo de los planes y fondos de pensiones
del sistema de ocupación en España
El objeto de los instrumentos de previsión social complementaria es alcanzar una prestación
determinada en el momento de producirse la contingencia protegida (jubilación, incapacidad
permanente o muerte). Por este motivo debe haber una correcta relación entre la rentabilidad y
la seguridad de las inversiones que guiarán el desarrollo de las funciones propias de las
comisiones de control de los planes de pensiones del sistema de ocupación.
Los ponentes a la jornada pusieron sobre la mesa la importancia de la Inversión Socialmente
Responsable en los planes y fondos de pensiones del sistema de empleo. La Responsabilidad
Social y la Inversión Socialmente Responsable es una manera para que la ética influya en los
mercados. Según Fernando Aguado, Director de Inversiones, Gestión de Previsión y Pensiones
del BBVA, "los principios sólidos sobre qué cosas podemos hacer, sobre qué cosas no
podemos hacer, qué activos puede o no haber en cartera. fue una norma básica a la hora de
empezar a elaborar, su forma de trabajar fue que la gestión del riesgo está por encima de la
gestión de la rentabilidad". Y Alberto
Goicoechea, Responsable de ISR y
Consultor de Pensiones, apuntó que
"por normativa en las comisiones de
control y en las aprobaciones de
cuentas se tiene que empezar a hablar
de la inversión socialmente
responsable, ya sea en la política de
inversión de los planes y fondos de
pensiones o desde el informe de
gestión". Desde el pasado día 1 de
enero de 2013, las cuestiones de ISR y RS toman una especial importancia, puesto que las
comisiones de control tienen la obligación de incorporar en sus informes de anuales aquéllos
aspectos relativos a la gestión de los riesgos extra financieros.
Durante la jornada se puso sobre la mesa la necesidad de reflexionar sobre los planes de
promoción conjunta de ámbito sectorial como ventaja positiva a nivel de economías de escala.
Además se propuso el impulso sindical que facilite la adhesión y desarrollo de este sistema,
ajustándose a la realidad social y al tejido productivo del país, y se insistió en que además
deben tener un papel principal y activo en la negociación colectiva sectorial para conseguir que
la previsión social complementaria se desarrolle en la micro, pequeña y mediana empresa.

Según el RDL 20/2012, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento
de la competitividad, en el artículo 2º del Título I de Medidas de ordenación y racionalización de
las Administraciones Públicas: "Las cantidades derivadas de la supresión de la paga
extraordinaria... se destinarán en ejercicios futuros a realizar aportaciones a planes de
pensiones o contratos de seguro colectivo que incluyan la cobertura de la contingencia de
jubilación..." .
En cuanto a la posibilidad de recuperación de esta parte del salario, Miguel Ángel Crespo,
Vicepresidente del Plan de Pensiones de la Administración General del Estado y miembro de la
asesoría jurídica de FSC-CCOO estatal, indicó que, de momento, "la única posibilidad de
recuperación es mediante el ingreso en un plan de pensiones" y que "se tendría que formalizar
uno en caso de no disponer de él ya que no existe ningún otro mecanismo para recuperar esa
paga... aunque habrá que esperar a que el Estado disponga de dinero para llevarlo a cabo".

Maig - Juny - 2013

Paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012 del personal del sector público

7

Butlletí de la Secció Sindical CCOO a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

Reunió Delegats de Prevenció - UT113

Maig - Juny - 2013

Miguel Ángel Herrero Redondo - Delegat de Prevenció de CCOO a FGC

8

El passat 27 de juny de 2013, la RDE mitjançant el CSC i el Servei de Prevenció, van promoure
una reunió dels Delegats de Prevenció per tal de poder fer una visita a la UT 113 als tallers de
Rubí.
En representació de la nostra Secció Sindical van assistir el nostre Delegat i el company Carlos
Ortega, Maquinista BV.
Una vegada realitzades les diferents aportacions verbals per
part dels delegats de prevenció assistents i dels acompanyants
(visió tècnica del tema), vàrem realitzar un escrit per fer constar
els temes que encara entenem que no estan resolts del tot o
que s’han de resoldre, el qual varem entregar el dia
següent. (Adjuntem còpia del escrit).
Esperem que tots aquests temes quedin resolts abans que
vinguin la resta d’unitats i que es facin les mateixes
modificacions a la que ja tenim.
Durant aquesta visita va quedar patent un tema que de ben
segur la majoria de maquinistes ha fet saber als seus
comandaments més d’una vegada: la falta de cobertura de les comunicacions en molts punts
de la línea. I es que en mig de la visita
es donà la casualitat que es trobaven els
tècnics dels equips de comunicació en la
cabina oposada i no podien realitzar
correctament els ajustos de la
radiotelefonia per falta de senyal. Algú
haurà de prendre nota d’aquesta situació
que fa anys que es ve denunciant
constantment per part de la RT.
Un altre tema greu de seguretat, el qual
va ser detectat pel nostre Delegat, ve
donat pel que podríem denominar:
“RUPTURA DELS CANALS DE
COMUNICACIÓ O FALTA DELS
MATEIXOS”. Durant la reunió va sortir el
tema de la laminació de les llunes
davanteres de les unitats en comprovar
que no en portava. Aquest punt està
molt assumit per tots els representants:
RDE i RT així com pels comitès de
seguretat, tant de salut com de
circulació; però pel que es va constatar
en aquesta reunió, els representants de
projectes no tenien aquesta informació i
desconeixien la problemàtica de les
lesions oculars provocades pels
impactes a les llunes que han patit varis
companys maquinistes.
Esperem que es tinguin en compte tots
els temes tractats i tots els punts de
l’escrit i que es faci una nova reunió per
tal de veure les possibles rectificacions o
modificacions.

Butlletí de la Secció Sindical CCOO a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

Escrits presentats més destacats
Secció Sindical - CCOO a FGC

La RDE ens informa que el Portal del Personal està en fase de consolidació i en el seu
disseny inicial. En aquest disseny s’ha optat prioritzar la possibilitat d’accedir des
d’ordinadors externs per la consulta de tots els treballadors i treballadores en comptes de
posar terminals genèrics en les dependències.

A l’escrit presentat el 21 de juny sobre l’Ordre de Servei de Circulació “horaris d’agents de
conducció per a l’Itinerari BV05” a data de la publicació d’aquest butlletí encara no hem
rebut cap resposta. Però creiem que cal prioritzar la correcció del Llibre de Torns i del Llibre
d’Itineraris per l’actual subhasta de torns. Ja que a dia 1 de juliol, molts del maquinistes han
canviat el seu torn de treball i pot donar-se el cas que, al setembre, en horari 000 pugui
originar-se la confusió.

Maig - Juny - 2013

El Portal del Personal és una eina de futur, i amb l’evolució tecnològica i amb els recursos
econòmics s'haurà d’anar millorant en rendiment i utilitats. Per això ens anima a donar més
idees i a utilitzar l’espai habilitat per a la nostra Secció Sindical dins del Portal. Per això, hem
enviat tots els butlletins publicats en aquets últim any per que els pugueu consultar els
propers dies.

9

Butlletí de la Secció Sindical CCOO a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

Comité de Seguretat a la circulació LA

19/06/13

Carlos Ortega - Membre del Consell Sindical de CCOO a FGC

En la reunión del Comité de seguridad en la circulación de Llobregat-Anoia del día 19 de junio de
2013, tras la actualización de los comunicados de riesgos, se trataron los siguientes temas:
VIBRACIONES LOCOMOTORA 254.02: La RDE informa que han hecho mejoras en el tema de
las vibraciones pero la RT sigue pensando en que la mejora es poco significativa.
PASOS A NIVEL EN EL PUERTO DE BARCELONA: La RDE informa que las obras de esta
infraestructura están finalizadas. La RT expone que hay una vía al lado del estacionamiento de
FGC que no es de titularidad y no nos avisan de cuando pasan trenes. La RDE estudiará si el
ZAL puede comunicarse con el CCI para avisar cuando se estacionen trenes de RENFE en dicha
vía.
WC TRENES: En Martorell-Enllaç se ha instalado un depósito de recogida/vaciado de WC. Por
ello se podrá volver a utilizar productos químicos porque se tratará como residuo.
Nuevo procedimiento, se ha instalado un brazo articulado para la retirada del deposito y
tratamiento de los residuos. Así, se simplifica el procedimiento y los malos olores.
VÍA 7 MARTORELL-ENLLAÇ: La RT manifiesta que en la vía 7 caben dos UT pero el circuito de
vía solo detecta uno.
Por su elevado coste (60000€) sigue pendiente a la espera de dotación económica.
NUMERACIÓN TRENES MARTORELL-ENLLAÇ: La RT solicita que desde el CTC se puedan
numerar los trenes que salen de las vías 6,8, 10 y 12 de Martorell-Enllaç.
La RDE informa que de momento no realizará ninguna acción por su elevado coste.
El próximo día 17 de julio se realizará una visita a Manresa para tratar los otros puntos.

Comitè de Seguretat a la circulació BV

19/06/13

Carlos Ortega - Membre del Consell Sindical de CCOO a FGC

En la reunión del Comité de seguridad en la circulación de Barcelona-Vallès del día 19 de junio
de 2013, tras la actualización de los comunicados de riesgos, se trataron los siguientes temas:
PUPITRES UT-113: Se realizó una visita In Situ en las vías del COR y se presentó un escrito
conjunto sobre las deficiencias de la nueva unidad que creemos que debería estar solventadas
para cuando lleguen las nuevas UTs.
PRUEBAS CONDUCCIÓN ATO: La RDE informa que sigue en período de pruebas. La UT111
haciendo circulaciones L6 no sabe discriminar, aún, si ha de parar en el punto de vía 2 o vía 4.
Por ello no pueden circular en sistema ATO los trenes 111 que estacionen en vía 2 de Gràcia.
Están pendientes de mejorar el sistema.
PRECINTOS DE SEGURIDAD: La RT entrega un escrito conjunto para que se retiren los
precintos de los mandos “Mode Especial”, “RESET TBS” i “CLE”.
ACCESO PUERTAS CABINA: La RDE informa que está valorando poner solo un cartel en la
puerta de la cabina.

10

Butlletí de la Secció Sindical CCOO a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Al escrito sobre los hechos ocurridos el día 21
de mayo, la empresa nos contesta que hubo un
pasajero que iba cambiándose lo que parecía
un arma de fuego entre los bolsillos del
pantalón. Al recibir la llamada de aviso del 112,
pidió que se cumpliese el manual de
autoprotección. Se avisó al maquinista para que
observase por las cámaras si detectaba a dicho
individuo, se avisó al agente de LH para que
mirase desde el andén y se le pudo retener en
la estación de Gornal por los VVJJ y los
inspectores y fue detenido por los Mossos
d’Esquadra en Pl. Espanya. En todo momento
se pidió que se cumpliese el Manual de
Autoprotección. Desde la RDE nos recuerdan
que hay que informar en todo momento al CSE
o CTC de aquellas situaciones de riesgo que
podamos observar tanto si estamos trabajando,
como si estamos desplazándonos o estamos
fuera de servicio.

Sobre los hechos del descarrilamiento entre
Gornal y Sant Josep del material móvil de
instalaciones fijas:
el pasado día 27 de junio terminaron las
o b r a s
d e
acondicionamiento
de la vía para que
no vuelva a ocurrir.

Maig - Juny - 2013

Sobre la situación de riesgo ocurrido el pasado
29 de abril, la RDE nos informa que un individuo
caminaba por la vía entre Sant Boi y Molí Nou.
Los VVJJ sin previo aviso bajaron a la vía. Los
Mossos d’Esquadra, al ver a los Vigilantes en la
vía, también bajaron. Al no haber esperado
éstos a la autorización del CTC, no hubo tiempo
de parar completamente la circulación de trenes
y un tren descendente casi arrolla a un VVJJ
aunque la RDE nos informa que dicho tren fue
avisado antes de llegar al lugar. El maquinista
recibió el primer aviso de que había una
persona por la vía y de que fuese en régimen
de marcha a la vista y avisase de la situación.

11

Butlletí de la Secció Sindical CCOO a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

Grup3 - Sentència del Tribunal Suprem
Secció Sindical - CCOO a FGC

El dia 27 de maig de 2013 aquesta Secció Sindical va tenir coneixement de la resolució del
Tribunal Suprem davant el recurs presentat per l’Empresa de la sentència del 23/12/2011 que
donava la raó a la demanda presentada per CCOO per l’incompliment per part de l’Empresa de
passar als companys/es del grup tres a jornada sencera als 4 anys i al compliment de l’acord 3r
de la Comissió de Seguiment de data 03/04/2008.
El Tribunal Suprem DESESTIMA I NO ACEPTA el recurs i torna a donar la raó a la demanda
presentada per CCOO, per això van demanar a la Empresa:

L’immediat compliment de la sentència
El passat dia 3 de juny ens vàrem reunir amb la Direcció Social Corporativa de FGC, per tal de
conèixer el posicionament de l’empresa davant la Sentència del Tribunal Suprem.
La part empresarial entén que la sentència és declarativa (i no executiva) i va manifestar que
està analitzant diverses possibilitats, sense descartar un recurs al Tribunal Constitucional per
emparar-se en la Llei de Pressupostos de la Generalitat.
Segons ens informen els nostres serveis jurídics, l’empresa té un temps legal de dos mesos per
fer efectiva l’execució de la sentència des del moment de la resolució actual.
En aquestes darreres setmanes ens hem reunit en diverses ocasions amb els nostres advocats,
i pròximament informarem de la manera mes òptima de fer valer els drets reconeguts, per la
qual cosa estem a la vostra disposició per resoldre els dubtes que tingueu i assessorar-vos
degudament.
També estem realitzant reunions amb l’empresa i la Comissió de Seguiment per tal de veure
com es podria aplicar aquesta decisió judicial el mes aviat possible i de la millor manera
possible per tothom.
Per qualsevol dubte us podeu posar en contacte amb nosaltres.

Maig - Juny - 2013

Segueix-nos al facebook

12

www.facebook.com/
secciosindical.ccoofgc

Butlletí de la Secció Sindical CCOO a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

Sección de Breves
Secció Sindical - CCOO a FGC

MÁQUINAS VENDING:
Hay un gran número de estaciones que tienen máquinas
expendedoras que están completamente abandonadas. La
foto que publicamos es de la estación de Tibidabo, pero se
pueden encontrar en Catalunya, Sant Cugat... Estas
máquinas están sin productos o peor aun, con productos
caducados.
Creo que la empresa tiene que ser consciente que, aunque
el servicio le sea ajeno, es una mala imagen para FGC. Por
no decir del gasto energético de los compresores de aire
acondicionado de dichas máquinas. Podrían darse
síntomas intestinales en niños o adultos al comer productos
que han estado semanas o meses después de haber
caducado dentro de la máquina sin que nadie tome
medidas al respecto.
Instamos a la empresa a que se retiren todas las máquinas
abandonadas en sus instalaciones, o ha coger las
competencias y ser ella misma quien gestione directamente
los productos (aumentando así los beneficios).

ESTACIÓ VALLPARADÍS-UNIVERSITAT:
Fa uns mesos l’Ajuntament va fer una modificació puntual del POUM. La mesura volia introduir
nous usos a l’aparcament de la futura estació de Vallparadís. Un pàrquing de sis pisos per
donar servei a l’estació.
La Generalitat ha aprovat aquesta modificació. Així doncs, l’edifici tindrà una qualificació
múltiple. D’una banda es mantindrà la part destinada a sistema i equipament ferroviari. De
l'altra, també es manté la intenció d’exposar en un futur les restes arqueològiques que s’han
trobat al Parc de Vallparadís. A més, ara es proposa qualificar part de l’edifici de l’aparcament
com a zona Comercial Estació Vallparadís. Un fet que permetrà instal·lar usos comercials,
terciaris i dotacionals en aquest edifici.

Maig - Juny - 2013

OBRAS DE GRÀCIA:
La apertura del vestíbulo de la estación de Gràcia se producirá el día 2 de agosto.

13

Butlletí de la Secció Sindical CCOO a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

Sección de Breves
Secció Sindical - CCOO a FGC

3 de julio Plaza Catalunya:
A principios del mes de julio, ocurrió un incidente en vía 2 de Plaza Catalunya.
Dicho incidente podríamos considerarlo como grave. Un trozo de tela asfáltica del techo se
desprendió tocando la catenaria produciendo diversas y continuas deflagraciones y haciendo
que la tensión de la subcentral cayera por
protección.
Los más de 1500 Voltios derritieron el
alquitrán y, además, se derivaron por el
armazón del alumbrado de vía 2 a tierra.
Consideramos y creemos que la falta de
mantenimiento preventivo en las
estaciones puede estar pasando factura.
Esta vez no se ha de lamentar grandes
daños, pero no podemos esperar a que
hayan victimas para
actuar en
consecuencia y que estas circunstancias
no se repitan (Recordemos que no hace
mucho algo parecido paso en la estación
de Av. Tibidabo, quizás aun más grave).

Maig - Juny - 2013

Funicular Vallvidrera:

14

Como cada año, el funicular de Vallvidrera se estropea para principios de verano (el 1 de julio).
Puede que sea casualidad, o puede ser que el fantasma que vive en el edificio tenga algo que
ver, pero lo que ha pasado este año no parece tener explicación.
Cada día una avería diferente. Después de haber hablado con el fantasma por medio de
conferencias astrales, resulta que está muy enfadado de que se celebrase una fiesta con
mucho alcohol sin pedirle permiso, y dejando amontonadas cientos de botellas como basura,
etc...
Además, desde esta sección
sindical no entendemos como
puede ser que se dediquen a
repartir tantos TDs.
El personal ha de estar en el
Funicular “por si acaso” se vuelve a
estropear.
En 15 días hemos contado cerca de
20 TDs gastados por una mala
organización.
¿Tal vez uno de los problemas es
que no se terminan de dar las
prácticas al personal que tiene
realizada la formación teórica del
Funicular?

Butlletí de la Secció Sindical CCOO a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

Información tema Bombardier (Taller Rubí)
Miguel Àngel Herrero i Redondo - Secreteri General de CCOO a FGC

Como ya informamos en el anterior boletín, dada la magnitud de la situación creada por la posible
donación de una zona del taller de Rubí a la empresa Bombardier por parte de FGC para realizar
trabajos de mantenimiento en el material de TMB, esta Sección Sindical y otras solicitamos recibir
información sobre el tema. Dicha reunión se produjo el día 13 de junio de 2013.
En dicha reunión se nos informo de lo siguiente:
Antes del concurso de TMB (Metro de Barcelona), Bombardier se pone en contacto con FGC.
Se estudia la posibilidad del alquiler del local dado que la rentabilidad de las instalaciones (un
solo turno) se puede mejorar. (Pensamiento [como broma]: ¿Macro discoteca de 16:00 a 05:00?).
En esa fecha parece que Metro de Barcelona se estaba replanteando el tema del concurso, y no
darlo todo o adjudicarlo todo entero y si fraccionarlo para ver como funciona el tema.
Por lo tanto se puede dar por hecho que se podrá llegar a un acuerdo con Bombardier para
que realice el mantenimiento de bogies del Metro de Barcelona. Se les alquilarían las
instalaciones del COR (zona Bogies) en el horario de 15:00h a 23:00h y una zona muy
delimitada, (ellos han solicitado si podría ser de 14:00h a 22:00h).
Que en caso de acuerdo se les prestaría ayuda en algunos momentos bajo el pago de esos
trabajos mediante unas tablas de precio/hora de trabajo que se les han dado. (En este caso, a
pregunta de nuestros representantes en la reunión, nos sorprendió que ese dinero no puede ir a
capítulo 1, por lo que entendemos que no va ha repercutir sobre el beneficio de los trabajadores
de FGC. Ver boletín anterior). Parece ser que el grupo de trabajo de Bombardier que vendría ha
ser de entre 10 y 12 personas, y que todos los temas de seguridad tendrán que cumplirlos como
es lógico y preceptivo.
En el momento que por cualquier circunstancia o vía tengamos más información os la haremos
llegar.

93.366.3000

Maig - Juny - 2013

Para más información podéis poneros en contacto con los miembros de la SS de Mantenimiento
del COR o con el secretario general de esta SS.

15

Butlletí de la Secció Sindical CCOO a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

Tren del bosque nuboso de Monteverde
Secció Sindical - CCOO a FGC
Experimente en tren el incomparable y hermoso bosque nuboso de Monteverde. Una réplica de coches
ferroviarios empujados por pequeñas locomotoras con colores rojo y azul. El sonido del silbato, del
motor y del ruido sobre los rieles, nos transporta en un viaje en el tiempo hacia la era de oro del tren.
Nuestra gira de 90 minutos será en una réplica original de
locomotora a vapor con tres vagones cómodos y seguros que se
mueven a una velocidad de 6 Km/h por las vías del bosque nuboso.
Este compone solamente el 1% del total de bosques del planeta, y
Monteverde con su ecosistema excepcional es reconocido
mundialmente. Aprenderá con uno de nuestros guías naturalistas al
momento en el que viaja a gusto hacia un mirador increíble. Ahí podrá
observar vistas espectaculares del volcán Arenal con su laguna e
islas, el cerro Chato y las cataratas majestuosas de San Gerardo.
El viaje
Suena el silbato, los motores resoplan y los vagones se empiezan a
mover hacia adelante. Es ahí cuando se da por comenzada la
aventura del tren del bosque nuboso en Monteverde.
Nuestro viaje de un día en Monteverde es un punto culminante para
cualquier visitante. El tren es una gira para personas de cualquier
edad de 2 años en adelante. Es perfecto para los niños y para
disfrutar las vacaciones familiares.
El tren se dirige entre los bosques de rocío brillante. Uno de nuestros guías bilingües le informará durante
todo el viaje sobre la historia de la propiedad, actividad ganadera, nombres de plantas, árboles, aves y
cualquier especie que se pueda ver por el camino.
Un viaje apasionante a través de un túnel y unos puentes ferroviarios que lo llevan a través de las
montañas del antiguo rancho ganadero en el bosque primario. Después de aproximadamente 30
minutos, usted desembarcará en el mirador, donde podrá tener un panorama impresionante del volcán
Arenal, del lago Arenal y sus islas; del extraordinario cerro-volcán Chato, además de la cascada
majestuosa de San Gerardo. Todos parecen lo suficientemente cerca como para tocarse.
Usted puede permanecer en la plataforma de hormigón y mirar a través de los bosques de los
alrededores, protegidos en el Parque Nacional Volcán Arenal y la reserva privada más grande de Costa
Rica, el Bosque Eterno de los Niños. También puede tomar un paseo corto con nuestro guía naturalista.
Por un camino de fácil acceso aprenderá más sobre el ecosistema de una de las selvas más famosas del
planeta. En nuestra “cabina de calentamiento”, le espera a su llegada un delicioso café fresco, un dulce
chocolate caliente o un jugo natural refrescante, todo acompañado de variedades de acompañamientos.

Maig - Juny - 2013

Es el momento para abordar el robusto “corcel de hierro” para así estar luego de regreso en la estación
central. Las nubes corren por las copas de los árboles, las brisas frescas y el sonido de las aves y los
insectos, nos dice que es un día perfecto en Monteverde.
El recorrido de 90 minutos sale cada hora entre las 8:00 a.m. y 4:00 p.m. todos los días del año. Este tren
transporta tres vagones con 50 personas cada uno. El viaje está totalmente adecuado para las personas
con discapacidad (excluyendo la caminata por el bosque). En caso de lluvia el tren está equipado con
cortinas de plástico para proteger del clima.

16

Se recomienda llevar cámara fotográfica, un
abrigo para el frio y ropa térmica
preferiblemente. A 1800 metros sobre el nivel
de mar, la temperatura promedio es de 16°C18°C, pero puede caer hasta los 9°C cuando
la lluvia y las nubes aparecen.
Todos a bordo para una de las giras y
actividades más distintivas de Monteverde.

Butlletí de la Secció Sindical CCOO a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

Parpadear relaja la atención visual
Un ser humano pestañea de 15 a 20 veces por minuto. Los expertos
siempre han creído que estos parpadeos espontáneos, generados cada
pocos segundos, se producían para lubricar la córnea. Sin embargo, la velocidad es mayor que la
necesaria para la lubricación ocular.
Así lo explica Tamami Nakano, investigadora de la Universidad de Osaka (Japón) y autora
principal de este trabajo: “Aunque se acepta que el parpadeo es fundamental para la lubricación
ocular, en realidad ocurre con una frecuencia varias veces mayor de lo debido para la
lubricación”.
Los científicos examinaron, mediante imágenes de resonancia magnética funcional, la actividad
cerebral relacionada con el parpadeo espontáneo mientras los participantes veían vídeos
grabados de la serie británica ‘Mr. Bean’.
Los resultados, publicados en la revista PNAS, revelan que los participantes pestañearon
espontáneamente una media de 17,4 veces por minuto (desde 3,1 a 51,0) mientras veían los
vídeos.
Debido a que el parpadeo ocurría en los puntos de interrupción durante la trama de la serie
televisiva, para los autores la hipótesis es que este movimiento se involucra activamente en la
liberación de atención.
Este estudio es el primero en revelar que el parpadeo espontáneo desempeña un papel
fundamental en el equilibrio entre dos grandes redes cerebrales que sustentan anatómicamente
la atención y que compiten entre sí: la red dorsal y la red neuronal por defecto.
“Observamos que, al visualizar vídeos, justo después del parpadeo la actividad cortical disminuía
momentáneamente en la red dorsal”, apunta Nakano. Sin embargo, la actividad aumentaba en la
red neuronal por defecto, que es la que permanece activa cuando el cerebro está en reposo
despierto. Es decir, cuando el individuo no atiende al mundo exterior, sino que está concentrado
en sus procesos internos.
Los autores concluyen que estos cambios en las redes cerebrales no se producían cuando se
apagaba a propósito el vídeo durante el experimento.
www.facebook.com/humorferrofriki

Maig - Juny - 2013

Humor Ferrofriki

17

Butlletí de la Secció Sindical CCOO a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

Cursos de formación para afiliados
Secció Sindical - CCOO a FGC

CCOO posa a la disposició dels seus afiliats i els seus familiars dos centres de formació
gratuïta i/o subvencionada per a la seva ampliació formativa i poder desenvolupar altres
tasques a l’empresa i poder pujar la seva trajectòria professional.
Aquells que vulgueu ampliar la informació podeu consultar amb el nostre delegat Àngel Mir.

FUNDACIÓ PER A LA FORMACIÓ i L'ESTUDI PACO PUERTO
La formació és un dret dels treballadors i un element clau per fer front a la
situació canviant del nostre mercat de treball. A CCOO pots formar-te
gratuïtament a través de la Fundació Paco Puerto. Aquest centre organitza
cursos a tot Catalunya de més de 50 especialitats.
Mitjançant la Fundació Paco Puerto podràs aprendre una professió i tenir
més possibilitats en el moment de trobar una feina, si estàs a l'atur, o
reciclar-te i millorar la teva situació professional, si ja treballes.

Maig - Juny - 2013

www.ccoo.cat/fppuerto — 93 481 27 17

18

Formació Per Afiliats a CCOO Y Familiars
Podeu Posar−vos En Contacte Amb:
DFITE@CETEMMSA.COM


Juny2013.pdf - página 1/20
 
Juny2013.pdf - página 2/20
Juny2013.pdf - página 3/20
Juny2013.pdf - página 4/20
Juny2013.pdf - página 5/20
Juny2013.pdf - página 6/20
 

Descargar el documento (PDF)

Juny2013.pdf (PDF, 4.2 MB)

Documentos relacionados


Documento PDF juny2013
Documento PDF butlleti marc abril edici email 2013 def2 pub
Documento PDF 2017012 inram
Documento PDF 1 acta ple 29 01 2014 amb intervencions
Documento PDF elperiodico programa2000 ciu 1990
Documento PDF uninfant

Palabras claves relacionadas

adplus-dvertising