1 acta ple 29.01.2014 amb intervencions .pdfNombre del archivo original: 1_acta_ple_29.01.2014_amb_intervencions.pdf
Título: Acta de la Sessió
Autor: garciatm

Este documento en formato PDF 1.4 fue generado por PDFCreator Version 1.7.0 / GPL Ghostscript 9.07, y fue enviado en caja-pdf.es el 19/06/2014 a las 11:19, desde la dirección IP 37.15.x.x. La página de descarga de documentos ha sido vista 2268 veces.
Tamaño del archivo: 247 KB (42 páginas).
Privacidad: archivo públicoVista previa del documento


1

ACTA DE LA SESSIÓ ordinària núm. 1 REALITZADA PER PLE DE L'AJUNTAMENT
EL DIA 29/01/2014.
A la Casa Consistorial de Barberà del Vallès, essent les 20:00 hores del dia 29/01/2014, sota
la presidència de la senyora alcaldessa, per tal de realitzar sessió ordinària de PLE DE
L'AJUNTAMENT, en primera convocatòria, es reuneixen:
ASSISTENTS A LA SESSIÓ:
ANA DEL FRAGO BARÉS ; ALCALDESSA PRESIDENTA (PSC)
ANTONIO BÁEZ BALBUENA ; TINENT D'ALCALDE (PSC)
CRISTINA CONDE REGIDOR ; TINENTA D'ALCALDE (PSC)
XAVIER GARCÉS TRILLO ; TINENT D'ALCALDE (PSC)
MÓNICA MAYA GONZÁLEZ ; TINENTA D'ALCALDE (PSC)
IGNACIO NAVARRO CASTRO ; TINENT D'ALCALDE (PSC)
ELVIRA MAZA MARTÍNEZ ; REGIDORA (PSC)
JOAN COLOMER GALLEGO ; REGIDOR (PSC)
MARÍA MERCÈ CUADRADO SETÓ ; REGIDORA (PSC)
SILVIA FUSTER ALAY ; REGIDORA (PCPB)
CARMINA PÉREZ BARROSO ; REGIDORA (PCPB)
JOSEP TORRELLA I OLIVÉ ; REGIDOR (PCPB)
JAIME FERNÁNDEZ PÉREZ ; REGIDOR (PP)
ADOLFO GALLEGO SERRANO ; REGIDOR (PP) (S'incorpora a les 20:18, a l'inici del punt 04.03)
CRISTINA DEL VALLE BAUTISTA ; REGIDORA (PP)
JOSÉ BERTOMEU OSORIO ; REGIDOR (PP)
PERE RAMON i NADAL ; TINENT D'ALCALDE (CiU)
TERESA COLOMER i MUR ; TINENTA D'ALCALDE (CiU)
JOSÉ LUÍS RIVERA ARIAS ; REGIDOR (ICV-EUiA)
MAITE BARRACHINA MARTÍNEZ ; REGIDORA (ICV-EUiA)
JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ ; SECRETARI GENERAL ACCIDENTAL
NÚRIA CASTELLÀ i POUGET ; INTERVENTORA HABILITADA
ABSENTS:

2

ORDRE DEL DIA
1.- ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS
SECRETARIA GENERAL
2.RENÚNCIA
2.01.- EXP.: 2014N0160001. RENÚNCIA DEL SR. RODRÍGUEZ AL SEU CÀRREC DE
REGIDOR DEL
GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA CIUTADANA PER
BARBERÀ (P.C.P.B.).
3.DONAR COMPTE NOMENAMENT
3.01.- EXP.: 2014N0160002. DONAR COMPTE DEL NOMENAMENT PORTAVEU
DEL GRUP MUNICIPAL DE LA PLATAFORMA CIUTADANA PER BARBERÀ
(P.C.P.B.).
4.MOCIONS PORTAVEUS
4.01.- EXP.: 2014N0600001. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GRUP
MUNICIPAL D'ICV-EUIA DE REBUIG A LA RESOLUCIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA SOBRE LA DISTRIBUCIÓ ALS MUNICIPIS
DE CATALUNYA DEL FONS DE COOPERACIÓ LOCAL DE L'ANY 2013.
4.02.- EXP.: 2014N0600002. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GRUP
MUNICIPAL D'ICV-EUIA PER LA SANCIÓ DELS IMMOBLES
PERMANENTMENT DESOCUPATS PROPIETAT D'ENTITATS FINANCERES I
ALTRES GRANS EMPRESES.
4.03.- EXP.: 2014N0600003. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL GRUP
MUNICIPAL D'ICV-EUIA PER DEMANAR LA RESTAURACIÓ DE LA
FREQÜÈNCIA DELS AUTOBUSOS DE LA LÍNIA BARCELONA-BADIA DEL
VALLÈS PER PART DE L'EMPRESA SARBUS.
ALCALDIA
5.DONAR COMPTE AL PLE
5.01.- EXP.: XXXX. DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA PRESIDÈNCIA.
6.MOCIONS D'URGÈNCIA.
6.01.- EXP.: 2014N0600004. MOCIÓ D'URGÈNCIA PRESENTADA PEL PORTAVEU
DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC SOBRE LA DISTRIBUCIÓ DEL FONS DE
COOPERACIÓ LOCAL DE CATALUNYA PER A L'EXERCICI 2013.
6.02.- EXP.: 2014N0600005. MOCIÓ D'URGÈNCIA QUE PRESENTEN ELS GRUPS
MUNICIPALS DE CIU I DEL PSC A L’AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL
VALLÈS SOBRE EL FINANÇAMENT I PAGAMENT DEL DEUTE PENDENT
DE LES ESCOLES MUNICIPALS DE MÚSICA I DANSA.
7.-

PRECS I PREGUNTES.

3

DICTÀMENS
1.

ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS

EXP.: XASP201310 i XASP201311. Lectura i aprovació de les actes de les sessions
anteriors, fetes els propassats dies 27 de novembre i 18 de desembre de 2013, respectivament,
de les quals prèviament s'ha tramès còpia a tots els components de la Corporació.
APROVAT PER UNANIMITAT DELS MEMBRES PRESENTS
_____________________
2

RENÚNCIA

2.1

EXP.: 2014N0160001. RENÚNCIA DEL SR. RODRÍGUEZ AL SEU
CÀRREC DE REGIDOR DEL GRUP MUNICIPAL PLATAFORMA
CIUTADANA PER BARBERÀ (P.C.P.B.).

La Sra. alcaldessa presidenta, comunica als membres de la Corporació que el regidor
d'aquesta, Senyor Juan José Rodríguez González, ha presentat en data 20 de desembre de
2013 carta de renúncia del seu càrrec de regidor, per motius personals.
Així mateix informa que la Senyora Susana Meca Guerrero, que és la persona que apareix
com a següent en la candidatura presentada al seu dia per la Plataforma Ciutadana per
Barberà (P.C.P.B.), ha presentat en data 27 de desembre de 2013 escrit de renúncia anticipada
a ser nomenada regidora la qual ha estat confirmada mitjançant acta de compareixença
posterior subscrita davant el Secretari general de la Corporació.
A la vista de l'anterior, la Corporació,
ACORDA:
Primer.- Quedar assabentats de l’escrit presentat en data 20 de desembre de 2013 pel senyor
Juan José Rodríguez González, mitjançant el qual comunica la renúncia al seu càrrec de
regidor.
Segon.- Acceptar en allò que calgui l’esmentada renúncia, així com testimoniar al regidor que
cessa l'agraïment de la Corporació per la col·laboració i dedicació en l'acompliment del seu
càrrec.
Tercer.- Quedar assabentats, així mateix, del contingut de l’escrit presentat per la Sra. Susana
Meca Guerrero en data 27 de desembre de 2013, així com de l’acta de compareixença
subscrita en data 16 de gener de 2014, on manifesta i confirma la seva renúncia anticipada a
ser nomenada regidora d’aquesta Corporació.
Quart.- Conforme a allò previst a l'art. 182 de la Ley Orgànica 5/1985, de 19 de junio, del
Régimen Electoral General , i al punt primer de la Instrucción de 10 de julio de 2003 , de la

4

Junta Electoral Central, sobre sustitución de cargos representativos locales, interessar a la
Junta Electoral Central, la designació del candidat/a que, conforme a la llista electoral per la
qual es va presentar el regidor que cessa, l'hagi de substituir.
En aquest sentit, expressar que, a judici de la Corporació, li correspon prendre possessió de la
vacant al Senyor Juan Antonio Grimaldo Dueñas, que és la persona que apareix com a
següent en la candidatura presentada al seu dia per la Plataforma Ciutadana per Barberà
(P.C.P.B.).
Cinquè.- Facultar tant a l’alcaldessa, Sra. Ana del Frago Barés, com al Secretari general
accidental de la Corporació, Sr. José Antonio Martínez Martínez, per efectuar davant de la
Junta Electoral Central o organisme que resulti competent, quants tràmits i acords siguin
precisos en ordre a la designació del candidat/a que li correspongui substituir al regidor que
cessa.
APROVAT PER UNANIMITAT DELS MEMBRES PRESENTS
_____________________
3

DONAR COMPTE NOMENAMENT

3.1

EXP.: 2014N0160002. DONAR COMPTE DEL NOMENAMENT
PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL DE LA PLATAFORMA
CIUTADANA PER BARBERÀ (P.C.P.B.).

La renúncia al càrrec del membre corporatiu Sr. Juan José Rodríguez González ha motivat
per part del grup municipal de la Plataforma Ciutadana per Barberà (P.C.P.B.) la presentació
en data 16 de gener de 2014 d'un escrit comunicant a la Corporació el nomenament de la nova
portaveu, segons acord de l’assemblea general del partit de data 19 de desembre de 2013.
En conseqüència, es dóna compte al Ple del següent fet:
- Prendre coneixement que la portaveu en aquesta Corporació del grup municipal de la
Plataforma Ciutadana per Barberà (P.C.P.B.), serà la Sra. Silvia Fuster Alay, en lloc del
senyor Juan José Rodríguez González qui venia realitzant les esmentades funcions.
EL PLE ES DÓNA PER ASSABENTAT
_____________________
4

MOCIONS PORTAVEUS

4.1

EXP.: 2014N0600001. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL
GRUP MUNICIPAL D'ICV-EUIA DE REBUIG A LA RESOLUCIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA SOBRE LA DISTRIBUCIÓ ALS
MUNICIPIS DE CATALUNYA DEL FONS DE COOPERACIÓ LOCAL
DE L'ANY 2013.

Moció presentada pel portaveu del grup municipal d'ICV-EUiA, el text íntegre de la qual es
transcriu a continuació:

5

"El Fons de cooperació local de Catalunya és un fons dinerari establert per dotar de recursos
els governs locals de Catalunya, que es nodreix dels ingressos tributaris de la Generalitat de
Catalunya. En termes legals, aquesta participació té la consideració jurídica d’una
transferència d’assignació territorial destinada a finançar globalment l’activitat dels ens locals
i, per aquest motiu, aquests la poden destinar lliurement per fer front a despeses i inversions
derivades del seu funcionament o de l’acompliment de les seves competències.
En son destinataris els municipis, les comarques i les entitats municipals descentralitzades de
Catalunya.
Atès que correspon a la Generalitat, mitjançant la Llei anual de pressupostos, distribuir el
Fons, d’acord amb els criteris que legalment s’estableixin i conforme a les especificitats de
l’organització territorial de Catalunya.
Atès que fins ara els criteris principals que s’utilitzen són els de població (volum de població
agrupada per trams a nivell de cada ens local); de despeses derivades de la gestió del territori
(existència de nuclis de població diferenciats, superfície del territori, capitalitat comarcal,
població disseminada, etc.) i altres de magnitud econòmica (com ara l’existència de
diferències en la renda comarcal per càpita).
Atesa la resolució GRI/2715/2013, de 19 de desembre, de distribució als municipis de
Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de
cooperació local de Catalunya de l’any 2013 i publicada al DOGC núm. 6529, de 27 de
desembre de 2013.
Atès que la resolució fixa l’import en concepte de la participació en els ingressos de la
Generalitat en 37.570.998,94 euros pel tram de lliure disposició, condicionat a l’aprovació de
la Llei de pressupostos de la Generalitat per al 2014 i de la Llei de mesures fiscal,
administratives i financeres que hores d’ara no està aprovada
Atès el que significa de menyspreu al món local expressat pel Govern de la Generalitat amb
aquesta resolució i la total oposició als criteris emprats en l’atorgament ja que no s’ajusten als
principis que sustenten el Fons de Cooperació i incompleixen, especialment, els preceptes
continguts a l’article 219 de l’Estatut de Catalunya i als articles 197 i 198 de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya..
Atès que segons aquest articles, correspon a la Generalitat, la creació d’aquest Fons i també la
seva distribució mitjançant “la Llei anual de Pressupost ...d'acord amb els criteris que
legalment s'estableixin ”. Així mateix, “en tot cas, els criteris de distribució han de tenir en
compte les especificitats de l'organització territorial de Catalunya i les modificacions sobre
el règim de les competències locals que resulten de la legislació de règim local i de les lleis
sectorials ”.En aquest sentit, l’art. 51 de la Llei de pressupostos de la Generalitat de 2012 (en
endavant LPG 2012), contempla que la partida GO 03 D/460.0003/711 del pressupost del
Departament de Governació i Relacions Institucionals, en concepte de participació dels
municipis en els ingressos de la Generalitat, finança: a) La participació de lliure disposició,
amb un import de 92.041.661,34 euros; i b) la participació per al foment de la prestació
supramunicipal de serveis, amb un import de 4.200.000 euros.
En tot cas, segons senyala el mateix art. 54 de la LPG de 2012, el lliurament de les
participacions del Fons de Cooperació Local restarà condicionada a què “els ens locals
destinataris compleixin adequadament l’obligació de trametre els pressupostos, les

6

liquidacions pressupostàries anuals i els qüestionaris estadístics homogeneïtzats d’aquestes
dades al Departament de Governació i Relacions Institucionals, i els comptes anuals a la
Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que estableix la legislació sectorial ”.
Per altra banda, i segons l’Acord GOV/119/2013, del Govern, de 27 d’agost, pel qual es
modifica el límit del crèdit prorrogat establert en el Decret 170/2012, de 27 de desembre, pel
qual s’estableixen els criteris d’aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de
Catalunya per al 2012 mentre no entrin en vigor els del 2013, modificat pel Decret 164/2013,
de 14 de maig, s’autoritza al “conseller d’Economia i Coneixement per tal que pugui portar a
terme la modificació dels actuals límits dels crèdits prorrogats mitjançant el Decret
164/2013, de 14 de maig, per tal que els crèdits per despeses dels capítols 2, 4, 5, 6, 7 i 8,
es prorroguin, en el seu conjunt, fins a un import màxim d’un 91,4% del pressupost inicial
2012 ”, i el Fons de Cooperació Local estava inclòs al capítol 4.
Atès que considerem que les quantitats assignades al Fons de Cooperació es correspondrien
als criteris fixats legalment en la Llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya del
2012.
Atès que es produeix una reducció substancial de recursos i un canvi de criteris en les
distribucions de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de
cooperació local pel 2013, vinculats exclusivament als saldos de la PIE de 2013 en relació a
2012 a data de novembre de 2013.
Atès que amb els criteris establerts de distribució dels 37, 7 milions d’euros destinats al Fons
de Cooperació local, a part d’insuficients (l’anterior anualitat del 2012 s’hi destinaren 92,4
milions d’euros), exclouen 107 municipis que representen una població de 5,6 milions
d’habitants; és a dir quasi el 75% de la població de Catalunya.
Atès que aquesta resolució comporta la marginació d’aquests municipis, que ve agreujada per
una situació financera ja precària atès el deute de la Generalitat amb els ajuntaments i que
repercutirà en la qualitat i la garantia en la prestació dels serveis que la ciutadania precisa i
més necessaris que mai pel context de crisi
Atès que la participació en els tributs de l’Estat espanyol mitjançant la PIE no són excloents
de la participació dels ingressos tributaris de la Generalitat de Catalunya, fet que ha prevalgut
com a criteri principal en la resolució del Fons pel 2013
Atès que aquest criteris establerts s’han decidit sense el diàleg i consens necessari amb el
municipalisme.
Atès que la resolució no dona compliment als objectius i finalitats del Fons de cooperació
local.
Atès que és del tot rebutjable que la Generalitat retiri als Ajuntaments afectats un important
ingrés ordinari recurrent, plenament consolidat als pressupostos municipals, i que ho faci el
27 de desembre quan els Ajuntaments ja no tenen cap capacitat efectiva d’introduir mesures
correctores a la despesa municipal que evitin la generació de dèficits a la liquidació de
l’exercici.
Atès que la recent aprovació definitiva de la reforma legislativa del món local per part del

7

govern de l’Estat espanyol (Ley 27/2013, de 27 de desembre, de racionalizacion y
sostenibilidad de la Administración Local ) que representa la culminació de la
recentralització, privatització i cop d’estat als ajuntaments requeriria d’un consens i front
molt ampli entre les forces polítiques contràries a aquesta reforma.
Per tot l'exposat anteriorment, el grup municipal d’ICV-EUiA proposa al Ple de Barberà del
Vallès els següents
ACORDS
Primer.- Rebutjar i exigir la retirada de la resolució de distribució als municipis de Catalunya
de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de Cooperació Local
per l’any 2013 i obrir diàleg amb el món local per tal d’acordar criteris equitatius respecte a la
distribució dels Fons de cooperació local.
Segon.- Expressar el nostre malestar per l’absoluta manca de diàleg i acord amb el món local
respecte la resolució sobre la destinació dels 37 milions d’euros i les dates en les que s’ha
publicat la mateixa (DOGC del divendres 27 de desembre) que deixa poc marge a les
al·legacions i deixa compromesos els pressupostos anuals i les corresponents previsions.
Tercer.- Prendre les accions legals que convinguin per part del nostre ajuntament per defensar
l’equitat local i la suficiència de recursos pel conjunt del món local.
Quart.- Trametre aquests acords al President del Govern de la Generalitat de Catalunya, a la
consellera de Governació i Relacions Institucionals, als Grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya i a les entitats municipalistes FMC i ACM."
RETIRAT DE L'ORDRE DEL DIA
_____________________
INTERVENCIONS
Durant el debat del dictamen, per l’ordre que es transcriuen i prèvia a la seva retirada de
l’ordre del dia, es van produir les intervencions següents:
Sr. Rivera: La retirem perquè hi ha circumstàncies sobrevingudes també però perquè també
hi havia una altra proposta i la idea és que en aquestes noves circumstàncies poder treballar
en el marc de la junta de portaveus una proposta de consens.
Per tant, la retirem.
_____________________

4.2

EXP.: 2014N0600002. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL
GRUP MUNICIPAL D'ICV-EUIA PER LA SANCIÓ DELS IMMOBLES
PERMANENTMENT
DESOCUPATS
PROPIETAT
D'ENTITATS
FINANCERES I ALTRES GRANS EMPRESES.

Moció presentada pel portaveu del grup municipal d'ICV-EUiA, el text íntegre de la qual es
transcriu a continuació:

8

"L'actual crisi ha impactat de manera dramàtica en la vida de milers de persones, que a causa
de dificultats econòmiques sobrevingudes no poden cobrir les seves necessitats més bàsiques.
Aquesta situació ha portat a milers de famílies a la impossibilitat de fer front a les quotes
hipotecàries o del lloguer de la seva llar.
La seva traducció social ha estat milers de desnonaments a tot l'Estat Espanyol i centenars de
milers de persones que han vist vulnerat el seu dret a un habitatge digne, enfrontant-se a
situacions de greu vulnerabilitat, precarietat extrema, pobresa, i exclusió social, econòmica i
residencial.
Segons dades del Consell General del Poder Judicial des de 2007 i fins setembre 2013, a
l'Estat Espanyol, ja s'ha arribat a 500.000 execucions hipotecàries, de les quals 96.927 a
Catalunya. Segons l'informe presentat pel Col·legi de Registradors de la Propietat, només
durant l'any 2012, la banca va quedar-se més de 30.034 primers habitatges per
impagament de crèdits hipotecaris. Això suposa 115 desnonaments d'habitatge habitual
per dia hàbil. Catalunya és la Comunitat Autònoma que encapçala tots els rànquings, tant
d'execucions hipotecàries com de desnonaments. Segons les dades del Consell General del
Poder Judicial de 2013 s'executen 45 llançaments al dia de mitjana.
Ens trobem doncs davant d’una situació d'emergència habitacional que constitueix una
autèntica anomalia en el context europeu. Com denuncia l'informe Emergencia
Habitacional en el estado español , elaborat per l'Observatori DESC, aquesta situació es veu
agreujada pel fet que l 'estat espanyol és el país d'Europa amb més habitatge buit, 13,7%
del parc total – 3 milions i mig de pisos segons el darrer cens estatal d’habitatge de 2011 - i
amb un parc social d'habitatge clarament insuficient - menys d'un 2% de l'habitatge existent -.

Les administracions locals, infradotades de recursos, són les que reben en primera instància el
impacte social d' aquesta situació, en tant que les més properes a la ciutadania.
El context descrit i la situació d'emergència en que es troba gran part de la població s’està
traduint també en un significatiu augment de les ocupacions d'habitatges als municipis. Una
forma d'accés a l'habitatge que augmenta el grau de vulnerabilitat social dels qui es veuen
abocats a recorre-hi.
La manca de recursos de les administracions locals per fer front a la problemàtica
contrasta amb els milers de pisos en desús que acumulen les entitats financeres i les
seves immobiliàries, actors principals i part responsable de la bombolla immobiliària.
Aquests immobles, sovint obtinguts com a conseqüència d'execucions hipotecàries, es
mantenen buits ja sigui a l'espera de que el preu de mercat torni a elevar-se, o bé perquè es
troben a la venda o a lloguer a preus inaccessibles per part de la població. El resultat són
milers d'habitatges destinats exclusivament a una funció especulativa, eludint la funció social
que segons l'article 33 de la Constitució Espanyola (CE) ha de complir el dret de propietat.
Gran part d'aquestes entitats financeres han estat, d'una manera o altra, rescatades amb diners
públics. Algunes directament gestionades pel govern de l'Estat a través del Fons de
Reestructuració Ordenada Bancària (FROB), i del traspàs d'actius al anomenat ”banc dolent”,
la Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB).
Paradoxalment, però, la forta inversió pública no ha anat destinada a cobrir les necessitats de

9

la ciutadania i els ajuts milionaris a la banca, molts d'ells a fons perdut, no han implicat
cap contrapartida social.
La situació descrita requereix actuacions per part de l'administració que possibilitin
l'accés a l'habitatge de tots aquells ciutadans que se'n veuen exclosos, acomplint el
mandat constitucional de l'article 47 de la CE. Encàrrec als poders públics que reiteren
l'article 26 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya (EAC) i 11 del Pacte Internacional de Drets
Econòmics Socials i Culturals (PIDESC).
Donada la gran quantitat de població amb necessitats habitacionals i la manca de recursos
públics per fer-hi front, resulta urgent mobilitzar l’habitatge buit en mans de les entitats
financeres. Fomentar i garantir la funció social de l'habitatge, desincentivar-ne la utilització
anòmala i penalitzar-ne, si s’escau, l’ús antisocial es converteix en un dels pocs mecanismes
efectius a l'abast de l’administració per donar resposta a la vulneració del dret.
Davant els intents del govern central de buidar de competències les administracions locals,
cal que els ajuntaments defensin l'autonomia municipal satisfent les necessitats habitacionals
de la població. És en aquest context que algunes corporacions, com ara Terrassa, havent
esgotat les mesures de foment per facilitar l'ocupació dels pisos buits en poder de les entitats
financeres, han iniciat procediments sancionadors.
L'article 41 de la Llei 18/2007, del Dret a l'Habitatge de Catalunya (LDHC) estableix
com a utilització anòmala d'un habitatge la seva desocupació permanent i injustificada.
Així mateix, en el seu punt tercer, disposa que en aquests supòsits l'administració competent
haurà d'obrir un expedient administratiu per realitzar els actes d'instrucció necessaris per
determinar, conèixer i comprovar els fets sobre els que haurà de dictar una resolució.
L’article 42 del mateix text legislatiu enumera diverses mesures que les administracions han
d’adoptar per a evitar la desocupació permanent dels immobles. Tals com: l'aprovació de
programes d'inspecció; la facilitació de garanties als propietaris d'immobles buits sobre el
cobrament de les rendes i la reparació de desperfectes; el impuls de polítiques de foment de la
rehabilitació d'habitatges en mal estat; la possibilitat de cedir els immobles a l'Administració
Pública per que els gestioni en règim de lloguer; i l’adopció de mesures de caràcter fiscal, tant
de foment com penalitzadores.
Alhora, l'article 123.1.h de la LDHC tipifica com a infracció molt greu en matèria de qualitat
del parc immobiliari mantenir l'habitatge desocupat un cop l'administració hagi adoptat les
mesures de foment contemplades al precepte 42. Segons els articles 118.1 i 131 del mateix
text normatiu, aquesta actuació pot ser sancionada amb multes de fins a 900.000 euros. Cal
destacar que d'acord amb el que estableix l'article 119 de la LDHC, les quantitats obtingudes
s’hauran de destinar al finançament de polítiques públiques destinades a garantir el dret a
l’habitatge.
Finalment, l'article 3 del Codi Civil, estableix que les normes s'han d'interpretar d'acord al
context i a la realitat social en què s'apliquen. Un context, caracteritzat per una situació
d'emergència habitacional.
Els antecedents descrits recomanen la redacció de la present moció i dels següents acords,
que el grup municipal d'ICV-EUiA sotmet a l'aprovació del Ple municipal de Barberà del

10

Vallès:
ACORDS:
Primer.- Manifestar el compromís d'endegar mesures municipals en base a la legalitat i
competències existents i als efectes que assenyala aquesta moció, amb l'objectiu de garantir el
dret a l'habitatge de la població i fer front a l'emergència habitacional.
Segon.- Actualitzar el Pla Municipal d’Habitatge, per tal que contempli i reguli degudament
les mesures de foment per a evitar la desocupació permanent i injustificada d’habitatges
enumerades a l’article 42, de la llei 18/2007.
Tercer.- Elaborar i aprovar Programes d'Inspecció a fi de detectar, comprovar i registrar els
immobles que es troben en situació de permanent desocupació, començant pels que són
propietat d'entitats financeres i altres grans empreses, actualitzant de manera periòdica les
dades ja disponibles per part de l'Ajuntament. Aquesta tasca es pot fer a través del creuament
de dades en disposició de l'administració i l'atorgament d'audiència a l'interessat, o bé
realitzant una inspecció física des de l'administració.
Quart.- Instruir procediments administratius contradictoris on es determinin, coneguin i
comprovin els fets, un cop detectada la desocupació. Aquest procediments hauran d’acabar
amb una resolució que declari si s’està produint una situació de desocupació permanent
constitutiva d’una utilització anòmala de l’habitatge, d’acord amb el que estableix l’article 41
de la LDHC. En cas afirmatiu, caldrà requerir al propietari que cessi en la seva actuació en un
termini concret, tot informant-lo de les activitats de foment que està duent a terme
l’administració per facilitar-li la finalització d’aquesta situació.
Cinquè.- Imposar fins a 3 multes coercitives que poden arribar als 100.000 euros, tal i com
determina l’article 113.1 de la llei 18/2007, prèvia advertència, si transcorregut el termini
fixat no s’ha produït l'ocupació de l'immoble.
Sisè.- Iniciar un procediment sancionador per infracció molt greu en cas que es mantingui la
desocupació de l'habitatge un cop esgotat el termini atorgat per a corregir la situació, tal com
preveu l’article 123.1.h de la LDHC.
Setè.- Instar al Govern de la Generalitat a emprendre accions en aquest àmbit amb la mateixa
finalitat, dins el marc de les seves competències.
Vuitè.- Transmetre aquesta moció pel seu coneixement i adhesió a les Entitats
Municipalistes, al Parlament de Catalunya, als diferents grups parlamentaris, a la Plataforma
d’Afectats per la Hipoteca i a les associacions veïnals del municipi."
APROVAT PER UNANIMITAT DELS MEMBRES PRESENTS
_____________________
INTERVENCIONS
Durant el debat de la moció, per l’ordre que es transcriuen i previ a la votació d’aquest, es van
produir les intervencions següents:

11

Sr. Rivera: A veure, aquesta és una moció que ve d'una banda a refermar un consens polític
que ja tenim en aquesta sala, que és que el dret a l'habitatge ha de ser, ha de prevaldre sobre
alguns interessos econòmics, per tant, s'ha de fer tot el possible dins la nostra competència i
amb tota la imaginació i capacitat de proposta, d'una banda.
D'altra banda, també, que reconeixeu que és possible que una proposta que fa la Plataforma
d'Afectats per les Hipoteques arribi en aquest Ple. Sabeu que per ROM només podem
presentar mocions els grups municipals o l'alcaldessa presidenta, en aquest cas, o la Junta de
Portaveus. Per tant, aquesta moció nosaltres l'aportem en el Ple i la defensem perquè la
compartim al 100%, però nosaltres en aquest cas, com a grup municipal no som la veu de la
Plataforma d'Afectats per la Hipoteca que ja, com teniu, ha demanat la paraula, per tant,
aquesta part segurament la podran defensar molt millor aquests companys.
El que sí que volem posar de manifest són els acords que votaríem.
(Efectua una lectura dels acords de la moció presentada pel portaveu d'ICV-EUiA, la
qual no es transcriu per constar en el dictamen 4.2 de la preacta)
Finalment, com a reflexió, tenim la certesa que aquest acord polític i que aquesta moció
segurament rebrà el suport majoritari, cosa que podrem celebrar. I sobretot, la voluntat que
tenim des del nostre grup és a partir d'aquesta aprovació de la moció donar tot el suport i
col·laborar amb tots els mecanismes que puguin fer efectiu aquest acord. Per tant, aquest serà
segurament la part més difícil, però que entenem que ens hem de comprometre com a Ple
municipal, com a grup municipal i com a equip de govern. Per tant, obrim el debat.
Gràcies.
Sr. Ramon: Nosaltres no cal dir que estem d'acord i donem el nostre suport a aquesta moció,
però també, cal recordar dos punts que voldria posar en entredit. Primer, és la llei 18/2007 del
dret a l'habitatge vigent a Catalunya, en que marca l'objectiu de garantir l'ocupació efectiva
dels habitatges i que no es mantinguin buits de manera injustificada i permanent per tal de
complir amb la seva funció social. I, a més a més, cal dir que l'acumulació d'habitatges buits
provoca en determinats indrets situacions d'abandonament i degradació que no es poden
tolerar. No obstant això i sense entrar en contradicció amb tot el que s'ha dit fins ara, la
mateixa llei del dret a l'habitatge condiciona l'aplicació de les sancions al fet que prèviament
s'hagin ofert una serie de mesures de foment de l'ocupació dels habitatges i això és una cosa
que, evidentment, aquí no han posat sobre la taula. Per tant, tenim també unes obligacions.
L'art. 42 preveu les mesures que han d'adoptar les administracions per evitar la desocupació i
preveu la sanció com últim dels passos. Jo m'he llegit això, no ho llegiré aquí perquè és llarg i
cru i no crec que sigui el moment del debat, però hi ha colla d'obligacions que també hem de
facilitar, és a dir, no solament és un dret el que tenim, sinó que també tenim obligacions.
Nosaltres creiem que l'aplicació de les sancions, i així ho expressem, no resol de forma
automàtica la problemàtica de les famílies que estan en risc d’exclusió social. Aquestes
famílies necessiten habitatges a preus inferiors moltes vegades en el del mercat i això ho hem
pogut corroborar aquí a Barberà amb accions que s'han tirat endavant.
Això, per tant, és el que s'ha de buscar més enllà que els bancs paguin una multa i que aquí
quedi tot plegat, sobre la taula, és a dir, la funció del que estem discutint en aquests moments
no és posar únicament multes, sinó anar més enllà.
Finalment, en el cas de que s'hagi de sancionar també podríem demanar que els imports
recaptats siguin dedicats a polítiques per evitar exclusió social residencial de les famílies
afectades.
Simplement, això, el vot serà favorable.

12

Gràcies.
Sr. Fernández: Buenas tardes.
Desde el Partido Popular quiero avanzar que será positivo, será a favor de la moción. Sin
embargo hay una serie de dudas que plantea el texto y nos gustaría que fueran aclaradas por el
portavoz de Iniciativa per Catalunya Verds.
Es que parece..., bueno es sorprendente que en una de sus mociones aparezca la palabra
legalidad, cuando estamos acostumbrados a que precisamente usted va en contra de la
legalidad permanentemente.
Empiezo por aquí porque usted dice que tiene que buscarse ese compromiso municipal para
que en base a la legalidad y a las competencias existentes se puedan llevar a cabo todas estas
medidas, con las que estamos de acuerdo. Y sin embargo hay una duda que no acaba de
esclarecerse en el texto de la moción y es que en los acuerdos, y de su exposición parece
entenderse, que es el Ayuntamiento el que tiene que imponer e instruir los procedimientos y
por lo tanto imponer las multas, no queda muy claro, porque al final en el punto séptimo
habla de instar al govern de la Generalitat a emprender estas acciones, con lo cual y en el
punto primero empieza usted diciendo que hay que respetar la legalidad. Digo esto porque, es
evidente, que hay una serie de reparto de competencias y en concreto en relación a la
inspección de viviendas, al control y a la imposición de sanciones que el propio estatuto
autonómico establece que es una competencia exclusiva de la comunidad autónoma. Por lo
tanto, si es una competencia exclusiva de la comunidad autónoma, el Ayuntamiento como tal
no tiene esa potestad de, al menos, ni de instruir un procedimiento de comprobación, ni tiene
fuerza para exigir unas sanciones. Claro, esto no queda del todo claro, si va a ser el
Ayuntamiento o la Generalitat.
Nuestra lectura es que se va a instar a la autoridad competente, en este caso a la Generalitat y
en ese sentido nosotros votamos afirmativamente.
Quiero también mostrar la sorpresa de mi grupo por el hecho de que sean ustedes,
precisamente ustedes, los que presenten una propuesta de este tipo.
Y digo ustedes porque su grupo, Iniciativa per Catalunya Verds, y su gente, fueron los que
durante el tripartito fueron los encargados de la política autonómica en esta materia, en
materia de vivienda. Y es evidente que los desahucios no llegaron a este país el 20 de
noviembre de 2011, con el Partido Popular. Y de hecho, yo he estado observando y leyendo el
informe que hizo la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, con el título retrospectivas
sobre desahucios y ejecuciones hipotecarias en España firmada por la Sra. Ada Colado y
Adrià Alemany y en el se pone de manifiesto una serie de datos importantes a tener, y que
corroboran también lo que dice la moción, y es que llevamos mucho tiempo, muchos años
con lanzamientos en Catalunya por encima de la media del resto de España.
Algunos de estos datos son, por ejemplo, en 2008, 3.926; en el 2009, 5.321; en el 2010,
6.645; en el 2011, 8.789. Aproximadamente 20 mil desahucios o llamados lanzamientos, para
utilizar una expresión correcta, de viviendas. Ejecuciones hipotecarias muchísimas más, pero
todos esos miles de desahucios de vivienda se produjeron durante aquellos años en los que
ustedes, desde el Departamento de la Vivienda estaban al frente. Y le digo esto porque ahora,
una ley que aprobaron no sólo ustedes, sino especialmente de los que son responsables el
Partido Socialista de Catalunya, una ley del 2007, llama la atención que teniendo lista y
preparada para afrontar la crisis que vino a partir del 2008, una ley que se aprobó en 2007,
flamante, sólo sirvió para que ustedes se hicieran una foto un día y la metieran en un cajón
porque..., bueno..., de brazos caídos estaban, supongo, porque no se aplicó.
Entonces, ¿cómo quieren ustedes que nosotros creamos ahora, le demos credibilidad a sus
palabras del Partido Socialista de Catalunya para que pidiendo que hagan otros lo que ustedes

13

en su momento pudieron hacer y no lo hicieron?. ¿Cómo es posible eso?, ¿pueden ustedes
explicarlo?. Posiblemente hay una razón también pero también es algo vergonzoso porque
como ha dicho también el anterior portavoz y que ahora tienen responsabilidades de gobierno,
esa ley obligaba a que antes de poner sanciones las administraciones facilitaran o tuvieran
unas ciertas conductas, entre ellas, por ejemplo, si hay un parque de vivienda protegida pues
que ese parque de vivienda protegida no quedara pues sin adjudicar. Y durante el tripartito
quedaron al final de 2010, cuando hubo las elecciones quedaron 3.200 viviendas protegidas
sin adjudicar a nadie. Yo creo que antes y esa situación se ha seguido manteniendo. Por lo
tanto, antes de pedir que sanciones, lo primero que tenemos que hacer es adjudicar las
viviendas de protección oficial que tienen las administraciones públicas y eso es una
responsabilidad de este gobierno municipal y del gobierno autonómico.
Básicamente quería también por lo tanto, dar este dato importante desde nuestro punto de
vista.
Y otro punto también importante y es que hablando también de legalidad, porque no basta
sólo con hacerse la foto, como ha pretendido el PSC con un titular en la última revista de que
“l'Ajuntament sancionarà als bancs amb pisos buits”. Bueno uno lee el titular y resulta que
parece que mañana mismo vayan a ponerse a sancionar y resulta que no, que lee el artículo y
dice todo lo contrario, que hay problemas de legalidad, que son los que yo ya he avanzado y
otros, puesto que el Consejo de Estado ya ha dicho que no le parece bien que el derecho de
propiedad quede a merced de las comunidades autónomas, por lo tanto, hay problemas de
legalidad ciertos y sin embargo, el PSC quiere también apuntarse el tanto de que
“l'Ajuntament sancionarà”. A mi me gustaría que, en vez de este titular, cuando sancionen lo
pongan pero no nos diga que va a sancionar porque dudamos seriamente de que esto se
produzca.
En fin, nosotros sí que podemos votar a favor esta moción porque en su momento ni
estuvimos con obligaciones de gobierno para poder aplicarla y ustedes cuando estuvieron no
lo hicieron.
Gracias.
Sra. Fuster: Bona tarda.
Si em permet l'alcaldessa quinze segons, voldria fer un apunt sobre la meva pressa de
possessió. Per tant, gràcies.
Sra. alcaldessa, regidors, public aquí present i ciutadans que ens escolten a través de ràdio
Barberà, molt bona tarda.
Avui comença un nou repte dintre de la meva trajectòria política i és la de representar en
aquest Consistori el meu partit polític com a portaveu. Per tant, ho afronto amb il·lusió, amb
la responsabilitat necessària i òbviament amb serenitat.
Per mi és un honor poder compartir el debat polític amb tots vostès i, per tant, moltes gràcies.
Dit això, passaré al debat de la moció.
Des de la Plataforma doncs entenem que aquests immobles, molts d'ells obtinguts a través
d'execucions hipotecàries i que estan buits a l'espera de llogar-los o de vendre'ls a un preu que
sovint serà inaccessible per a aquestes persones que tenen aquestes necessitats.
L'art. 33 de la Constitució Espanyola diu que “el dret de propietat ha de complir també una
funció social”. Per tant, la Plataforma estaria perfectament d'acord amb aquesta moció
aplicada a les entitats financeres i a grans empreses. Gran part d'aquestes entitats financeres,
no hem de perdre de vista, que han estat rescatades amb diners públics i, per tant, són inversió
pública i aquests diners no s'han destinat a cobrir les necessitats dels ciutadans i, per tant, no
han tingut cap contrapartida social.
La moció parla de grans empreses, nosaltres pensem que potser a la moció s'hauria de

14

primfilar una mica més què és el que vol dir una gran empresa, tot i que, evidentment, és molt
probable que la llei ja ho especifiqui com ho ha de fer.
Respecte a les sancions mencionades diu que fins a tres multes coercitives que poden arribar
fins al 100 mil euros, això també seria convenient especificar una miqueta més, tot i que
també segurament a la llei està més especificat, però el que és indubtable doncs és que des de
la Plataforma Ciutadana per Barberà el que farem és votar a favor perquè obliguin a bancs,
caixes i grans empreses a posar els pisos a disposició d'aquesta gent.
Gràcies.
Sra. Conde: Bona tarda.
Evidentment, en aquest cas, el PSC votarà d'acord a la moció. Ja m’ha ajudat en aquest cas el
regidor del PP doncs fent esment de la publicació de la revista i de la noticia de la setmana
passada.
Mireu, si em permets, Sr. Rivera, evidentment, el punt primer estem d'acord, manifestem el
compromís i ho posem en marxa.
En el punt segon, on dius que modifiquem o actualitzar el pla local d'habitatge, nosaltres
creiem més convenient de fer un pla d'actuació únic i concret per aquest tema perquè igual
que al que us convido a participar, com tots els temes que duem a terme a l'Ajuntament. Amb
aquest pla en concret, per fomentar l'ocupació de l'habitatge buit amb mesures correctives, ja
que el pla d'habitatge en aquell moment seria un procés llarg i no podem perdre temps. En
aquest cas la nostra proposta és fer un pla especific sobre aquest tema.
En el punt tercer, parleu d'elaborar i aprovar programes d'inspecció. Nosaltres, per sort, no
com altres ajuntaments ja tenim l'estudi d'habitatges buit, que això és una eina molt important
perquè ens facilita i tenim els habitatges buits propietats de bancs, caixes i d'empreses perquè
ara ja és una moda no està a nom de bancs, sinó d'empreses que depenen de bancs o caixes i
ja tenim aquella documentació.
Hem fet demandes al Registre de la propietat per poder començar a obrir expedients perquè
necessitem una documentació necessària.
Gràcies a aquest estudi hem pogut signar un conveni, el tenim redactat, amb Catalunya Caixa
i tenim la cessió de la Caixa de dos habitatges.
En el punt quart, evidentment, és la base legal en la que ens estem recolzant i s'està realitzant
en aquests moments pels Serveis Jurídics un informe de la necessitat habitacional acreditada i
documentada del municipi de Barberà del Vallès.
L'avantatge també, com he dit abans, que nosaltres estem treballant amb un estudi d'exclusió
de reincidència en el municipi, però que en tenim dos eines: l'estudi d'habitatges buits i
l'estudi d'exclusió de reincidència. D'aquesta manera sabem que tenim habitatges buits i que
tenim una necessitat creada d'habitatge en aquest cas a un preu de lloguer just o un preu
social, com hem parlat. El que manca i sobretot el que estem amb els Serveis Jurídics de
treballar en aquest pla d'actuació.
En el punt sisè, parla d'iniciar el procediment sancionador.
I sobretot el setè, jo faria un esment i seria més contundent en aquest punt, perquè el més
important i que ajudaria a tots els ajuntaments seria que la Generalitat, tal com va dir el
conseller Vila en el seu moment desenvolupes una legislació que sí que és d'aplicació a
Catalunya i donés cobertura legal als ajuntaments i això entenem que sí que seria
imprescindible.
Per tant, el nostre vot, evidentment, serà positiu i els emplaço a tots els portaveus a treballar
en el tema el més aviat possible.
Gràcies.

15

Sr. Rivera: En primer lloc, moltes gràcies a tots els grups pel recolzament a la moció, que és
la moció de la PAH, us recordo, hi entenem que en aquest sentit al que donem suport tots els
grups i entenem que s'aprovi per unanimitat, és una molt bona notícia, això és el primer que
hem de dir.
En segon lloc, nosaltres hem respectat el text de la moció, per tant, totes les millores que
podem fer en el decurs de posar en marxa aquestes polítiques seran una bona noticia entenem
que ho compartirem tots els grups.
En tercer lloc, i entrant en el tema de la legalitat. Les legalitats són fruit de les majories
socials i en aquest país la majoria social està a favor que el dret a l'habitatge sigui aquest límit
que determina que la propietat, com diu la Constitució, i molt bé ha dit la companya Silvia, la
propietat ha d'estar supeditada a la funció social i en aquest país hi ha aquest consens polític.
Per tant, el millor que podem fer, no des del grup municipal del Partit Popular, que han donat
suport a la moció i entenem que és una molt bona notícia, sinó des del Partit Popular com
organització és entendre aquesta majoria social que entre d'altres és fruit de la tasca que ha fet
el moviment social, molt important la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, però molts altres
també, i per tant, el que hauríem d'assumir és aquesta majoria social i fer possible les seves
polítiques.
Crec que és molt injust, no m'agrada entrar en aquest tema perquè és molt injust, primer, es
diu i ho ha dit el portaveu de Convergència i Unió, que les sancions han de ser l'última
mesura, ja ho diu a la moció, en el punt quart ja s'explicita que és a partir de que no sigui
possible aplicar aquestes mesures de foment que hem d'ajudar a preparar conjuntament amb
aquesta normativa marc que ha de fer la Generalitat, però també en funció de les nostres
competències quan no sigui possible serà el moment de sancionar, això ho diu la moció, per
tant, no és just que es digui que aquesta moció el que pretén és posar les sancions abans de fer
les polítiques de foment.
I per últim, miri, els governs de les esquerres van fer algunes coses bé i algunes coses
malament. Van tenir moltes mancances i des d'aquest grup i des d'aquesta organització que
represento, doncs, fins i tot, estant en el govern vam demanar que es fessin les coses millor,
però el que no es pot dir és que el nostre grup no hagi estat sempre a favor del mateix.
Miri, tant lluny com l'any 2007, quan Joan Herrera era diputat al Congrés dels Diputats, ja
van portar una proposta per modificar la llei hipotecaria. En aquest cas el seu partit, el primer,
però també el partit dels socialistes i també CiU no li van donar suport a la proposta, però no
és aquest el debat. El debat és que ara gràcies a la mobilització i gràcies que hem arribat a un
consens polític, el que podem fer és mirar endavant i fer mesures positives per garantir el dret
a l'habitatge. Per tant, crec que no ens hauríem d'enredar massa en aquestes discussions i
hauríem de pensar que avui és una bona notícia perquè l'Ajuntament de Barberà en Ple i per
unanimitat decidim donar suport a aquesta moció.
Moltes gràcies.
Sr. Ramon: Només, simplement, volia dir una cosa. No pretenc, en absolut contradir el que
he dit anteriorment perquè entre altres coses ho he dit, però el que sí que voldria aclarir és que
jo en cap moment he dit que aquesta moció persegueixi el fet de la sanció, sinó que és la llei
la que condiciona l'aplicació de les sancions, que és molt diferent i ho tinc escrit, vull dir, que
és evident que he dit això.
Gràcies.
Sr. Fernández: Simplemente decir que nosotros aprobamos la moción. Por una simple
cuestión y es que queremos que se aplique la ley. La ley dice lo que dice. Aplíquese la ley.
Gracias.

16

Sra. del Frago: Si em permeten mig segon.
Jo crec que és el moment, com han subscrit tots els portaveus, de mirar les coses des d'una
altra perspectiva, crec que hi ha taules que no són a nivell local, que són a nivell
supramunicipal en les quals s'està treballant colze a colze i s'està intentant amb el concurs de
tots els partits, de tots els grups, amb el concurs de totes les plataformes, del tercer sector,
d'entitats financeres, fer avançar i variar allò que no ha funcionat, que és injust i que està
aportant el que està aportant a tantíssimes famílies. Per tant, naturalment que és un camí
endegat per molta gent. Naturalment, que estem fent tots els estudis de legalitat perquè les
coses es facin en funció de la llei, però jo crec que seria de mirada molt curta fixar-nos
únicament en això. Aquest és un camí, aquest municipi ja fa molt temps que ha iniciat aquest
camí, segurament amb mancances, però amb una ferma voluntat de portar-lo cap endavant,
per tant, moltíssimes gràcies per tot i, en reitero, després tindrem ocasió de sentir una paraula
directament sobre el tema per explicar què significa tot això i encoratjo a tothom a treballar
amb el mateix interès.
_____________________
4.3

EXP.: 2014N0600003. MOCIÓ PRESENTADA PEL PORTAVEU DEL
GRUP MUNICIPAL D'ICV-EUIA PER DEMANAR LA RESTAURACIÓ
DE LA FREQÜÈNCIA DELS AUTOBUSOS DE LA LÍNIA
BARCELONA-BADIA DEL VALLÈS PER PART DE L'EMPRESA
SARBUS.

Moció presentada pel portaveu del grup municipal d'ICV-EUiA, el text íntegre de la qual es
transcriu a continuació:
"La mobilitat és un dels problemes més importants del país la dependència del vehicle privat i
les diferents i variades mancances de l'actual xarxa del transport públic agreullen el problema;
afectant a la ciutadania en àmbits tant variats com el de la salut, el medi ambient, l'econòmic i
la cohesió social.
A finals del passat any l'empresa SARBUS ha fet arribar la noticia de l'ampliació de la ruta
Barcelona-Badia en dos trams, fet que comporta la disminució de la freqüència de pas de 20 a
30 minuts. Des del grup municipal d'ICV-EUiA de l'Ajuntament de Barberà valorem
positivament l'ampliació de les rutes ja que possibilita arribar a d'altres línies d'interconnexió
a La Sagrera i l'accés al Polígon Sant Pau de Riu Sec en una altra línia de transport públic per
els treballadors/res i els usuaris/es. Ara bé, la disminució de la freqüència de pas per Badia i
Barberà durant tot el dia suposa al nostre entendre una pèrdua considerable de la qualitat del
servei, alhora que la pèrdua d'algunes de les importants característiques socials del transport
públic.
El sistema de concessió que té l'empresa Sarbus per a aquesta línia no ha de suposar la pèrdua
de la qualitat del servei. Així doncs, per ICV-EUiA s'ha d'aconseguir mantenir la freqüència
de pas per Badia i Barberà (20 minuts) en les hores puntes, passant a una major freqüència
durant la resta del dia. Això no hauria de comportar cap increment de la despesa per part de
l'empresa, però si aconseguir perllongar la ruta com es proposa ara i incrementar el nivell
d'usuaris, millorant la rendibilitat de la línia.
Davant aquesta situació, el Grup Municipal d'ICV-EUiA de Barberà del Vallès proposa a la
resta de Grups Municipals la presa dels següents acords:

17

En primer lloc, la petició d'una reunió amb els responsables de SARBUS, la Direcció
General de Transports de la Generalitat i l'Ajuntament de Badia del Vallès en la que abordar
la nova situació i les possibles solucions per part de l'empresa concessionària. Traslladar una
invitació a aquesta reunió a la Associació per a la Promoció del Transport Públic com a agent
coneixedor dels sistemes de transport públic de Catalunya.
En segon lloc, recolzar possibles campanyes informatives i reivindicatives impulsades per
l'Ajuntament de Badia o entitats ciutadanes i/o socials; com organitzar campanyes pròpies en
defensa del manteniment i millora d'aquest servei i del Transport Públic en general.
En tercer lloc, traslladar aquests acords al Ple l'Ajuntament de Badia del Vallès, responsables
de SARBUS i la Direcció General de Transports de la Generalitat."
APROVAT PER UNANIMITAT DELS MEMBRES PRESENTS
_____________________
INTERVENCIONS
Durant el debat de la moció, per l’ordre que es transcriuen i previ a la votació d’aquest, es van
produir les intervencions següents:
Sr. Rivera: A veure, en aquest cas, es tracta de la línia 2 de Badia-Barcelona o
Barcelona-Badia, la freqüència de pas s'ha reduït. És cert que s'amplia tal recorregut, però en
comptes de tenir busos per hora, tenim dos. Això ens afecta com a ciutadans i ciutadanes de
Barberà, doncs tenim dues opcions per anar en bus a Barcelona i dels 5 que teníem cada hora,
se'n redueix a quatre.
Per tant, és tant senzill com donar suport a les accions que es facin des de l'Ajuntament de
Badia i des de l'Ajuntament de Barberà, doncs fer el possible per recuperar aquesta
freqüència. Evidentment, no és una discussió fàcil, però si ho fem plegats amb l'Ajuntament
de Badia i ho fem plegats amb la ciutadania segurament doncs tindrem més força.
Per tant, res més.
Sr. Ramon: Nosaltres evidentment també votarem favorablement. Com no, hem d'estar
d'acord, tot i que, a veure, qui dóna aquest servei és una empresa privada, però estarem
sempre al costat de qui calgui. Crec que també hauríem de demanar, com es diu en aquesta
mateixa moció, al Ple de Badia que ells siguin els primers que d'alguna manera abanderin
aquesta reivindicació, però evidentment nosaltres som usuaris, vull dir, és lògic que la nostra
ciutadania mereix que nosaltres aquí prenguem aquestes decisions.
Gràcies.
Sr. Fuster: Sembla ser que la línia de sortida és al CAP Badia i ara sortirà del polígon de
Sant Pau del Riu Sec, això vol dir que comporta un augment de temps en el recorregut i, per
tant, una disminució de la freqüència de pas.
Doncs bé, el nostre vot serà favorable, evidentment perquè entenem que és una millora també
pels nostres ciutadans. Per tant, no hi ha més a dir. Gràcies.
Sr. Báez: Bona nit.
Amb la mateixa brevetat que el ponent, tot i que entenem que millora el servei des del punt
de vista del seu recorregut perquè ara hi ha no sé si tots, però algun dels autobusos aniran fins
a la Sagrera i tenen com a origen o el final el polígon Sant Pau, sí que és cert que, amparats

18

en això la companyia, en aquest cas SARBUS, en connivència o no, suposo que l'autoritat del
transport metropolità el que ha fet ha rebaixat les freqüències.
A nosaltres, evidentment ens agrada que el recorregut sigui més ampli com s'ha demostrat,
però també que la freqüència sigui la que havia abans que era els tres busos per hora amb
aquelles hores puntes que eren gairebé fins a les 9 i després sí que continuava igual i després
a la tarda tornava.
I, per tant, com no podia ser d'una altra manera la votarem a favor, tot i que entenem que
segurament aquest recorregut acaba sent bo per algunes persones que viuen en alguns dels
extrems, però els que estem al mig, que en aquest cas Barberà sí que està al mig, òbviament el
temps d'espera serà de 40 minuts i no de 30.
Per tant, votarem a favor, com no podia de ser d'una altra manera. Gràcies.
_____________________
5

DONAR COMPTE AL PLE

5.1

EXP.: XXXX.
PRESIDÈNCIA.

DONAR

COMPTE

RESOLUCIONS

ALCALDIA

En compliment d'allò que estableix l'art. 42 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre,
pel que s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, es dóna compte referenciada al Ple Municipal de les resolucions adoptades per
l'Alcaldia Presidència, des de l'última sessió plenària ordinària, la relació de la qual consta en
l'annex 1.
EL PLE ES DÓNA PER ASSABENTAT
_____________________
6.

MOCIONS D'URGÈNCIA.

Conforme a l'art. 91.4 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales
es presenten tres mocions pel procediment d'urgència.
_____________________
6.1

EXP.: 2014N0600004. MOCIÓ D'URGÈNCIA PRESENTADA PEL
PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC SOBRE LA
DISTRIBUCIÓ DEL FONS DE COOPERACIÓ LOCAL DE CATALUNYA
PER A L'EXERCICI 2013.
RETIRAT DE L'ORDRE DEL DIA
_____________________

INTERVENCIONS
Durant el debat del dictamen, per l’ordre que es transcriuen i prèvia a la seva retirada de
l’ordre del dia, es van produir les intervencions següents:
Sr. Báez: En el mateix sentit que Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i
Alternativa també l'ha retirat, donat que han hagut canvis el darrer divendres.

19

Doncs, jo crec que hem de continuar treballant perquè els fons locals arribin amb més
celeritat de la que amb més previsió han d'arribar i, per tant, crec que com a Junta de
Portaveus tots haurem de treballar i elaborar una moció que ens ajudi a que en comptes de ser
en tres terminis, poden ser dos o un, com ho teníem, molt millor.
Per tant, treballarem conjuntament i aquesta queda retirada.
Gràcies.
_____________________
6.2

EXP.: 2014N0600005. MOCIÓ D'URGÈNCIA QUE PRESENTEN ELS
GRUPS MUNICIPALS DE CIU I DEL PSC A L’AJUNTAMENT DE
BARBERÀ DEL VALLÈS SOBRE EL FINANÇAMENT I PAGAMENT
DEL DEUTE PENDENT DE LES ESCOLES MUNICIPALS DE MÚSICA I
DANSA.

Moció presentada pels grups de CiU i del PSC, el text íntegre de la qual es transcriu a
continuació:
"Atès que l’Associació Catalana d’Escoles de Música, l’ACEM en data 23 de desembre del
2013 ha reunit a representants de 124 municipis, dels quals 81 són alcaldes i/o regidors, en
relació a les darreres informacions sobre el finançament de les escoles municipals de música
i dansa.
Atès que l’any 1993 la Generalitat va signar un conveni de finançament amb els municipis, en
el qual reconeixia l’esforç que les administracions locals havien fet per establir l’oferta
pública d’aquests ensenyaments. Gràcies a aquest procés es va anar creant una xarxa
d’escoles de música i dansa a diferents pobles i ciutats amb un objectiu comú: socialitzar
l’accés a la cultura.
Atès que el 2008 es va dissenyar un nou model de finançament que seguia tenint el mateix
objectiu: facilitar l’accés de la població a la música i la dansa per contribuir així a l’educació
integral de les persones, a la formació artística al llarg de la vida i a la cohesió social.
Atès que fins ara, l’objectiu havia estat establir un mapa d’escoles finançades seguint uns
criteris bàsicament demogràfics, geogràfics i de comunicació i per això el Departament
d’Ensenyament ha contribuït al cofinançament dels costos de les despeses de funcionament i
de personal docent.
Atès que l'educació artística és un dels sectors de més importància en la possibilitat de crear
valors, habilitats i competències per a l’autoexpressió i la comunicació, per fomentar noves
formes de convivència en contextos de diversitat i desigualtat culturals.
Atès que l'Escola Municipal de Música de Barberà del Vallès va iniciar les seves activitats de
forma progressiva, a finals dels anys 80, primer com un taller de música i posteriorment amb
un pla d'estudis coordinat. L'any 1997 és autoritzada per la Generalitat de Catalunya com a
centre d'ensenyaments artístics. Al llarg d’aquests 17 anys de funcionament de l’EMM, s’han
fet més de 4500 inscripcions dels diferents nivells. Aquest curs 2013-2014 hi ha 350 alumnes
inscrits en els 3 nivells que s’imparteixen, Iniciació, Elemental i Avançat, cal tenir en
compte que la demanda és superior a l’oferta, concretament aquest curs no s’han pogut
atendre 37 alumnes per manca de places.

20

Actualment l’escola disposa d’un pla d’estudis molt complert, variat i individualitzat, és a dir
adaptat a la necessitats dels alumnes. Els alumnes inicien la seva formació amb 5 anys i
acaben amb 16 anys, al finalitzat el seus estudis obtenen un nivell que és equivalent al 2n
curs del Grau Professional, alguns d'aquests alumnes accedeixen als estudis professionals,
superant la prova d’accés, ja que el mateix centre fa la preparació i acompanyament per
aquesta formació.
L’EMM, també organitza diverses activitats, concerts, (Marató de TV3, Sant Jordi, Festa
Major...) , audicions, col·laboracions amb altres centres educatius, colònies, intercanvis
musicals d'alumnes amb acolliment familiar, participació en trobades de música, que
contribueixen a la formació dels alumnes i completen el seu pla d'estudis, a més de participar
activament a la vida cultura i artística de la comunitat.
Per tot això, l'Escola Municipal de Música de Barberà del Vallès és molt més que un centre
de formació, és per a la ciutat un veritable agent dinamitzador i creador de cultura, una
institució que ha format molts alumnes i ha contribuït molt especialment a la construcció de
la ciutat.
Atès que una societat més culta i artística és una societat més capaç, més emprenedora i més
rica en tots els sentits, fins i tot, en l’econòmic.
Per tots aquests motius presenta per a la seva aprovació pel Ple Municipal, els següents
ACORDS
Demanar a la Generalitat de Catalunya, que es pagui el deute pendent del curs 2011-2012.
Demanar que es mantingui el finançament dels cursos 2012-2013 i 2013-2014 com a mínim
amb el mòdul 230€ i 150€ de música i dansa respectivament.
Demanar que es trobi una solució de futur que garanteixi la viabilitat de les escoles
municipals de música i dansa a Catalunya.
Donar trasllat d’aquesta moció als grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la
Generalitat de Catalunya i a les entitats municipalistes."
_____________________
El Sr. secretari informa que d'acord amb el que disposen els arts. 82.3 i 97.2 del Reial
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre , pel qual s'aprova el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales , al no haver estat dictaminat
prèviament aquest punt de l'ordre del dia per la corresponent Comissió Informativa, resulta
necessari, amb caràcter previ al seu debat i votació de fons, ratificar la seva inclusió en l'ordre
del dia de la sessió. Tot seguit, aquesta va quedar aprovada per unanimitat, donant lloc a
continuació al corresponent debat i votació de fons, amb el resultat següent:
APROVAT PER UNANIMITAT DELS MEMBRES PRESENTS
_____________________

21

INTERVENCIONS
Durant el debat de la moció d’urgència, per l’ordre que es transcriuen i previ a la votació
d’aquest, es van produir les intervencions següents:
Sra. Colomer: Bona tarda.
Aquesta moció, com veureu no us la llegiré perquè suposo que tots l'heu vista. Ve una mica
impulsada perquè el dia 23 de desembre, la FEM, l'associació catalana d'escoles de música,
va convocar una reunió a tots els municipis que tenen escola de música. Van assistir 124 dels
165 municipis. Vol dir, que més d'un 75% dels municipis van estar representats en aquella
reunió dels quals la majoria eren regidors, alcaldes,... no hi havien partits polítics, tothom
tenia un objectiu comú i és la continuitat de les escoles de música.
Jo no us la llegiré, però comentaré el tema de Barberà concretament, en el cas de Barberà vam
assistir l'alcaldessa, un tècnic de Cultura, la directora de l'escola de música i jo mateixa.
Barberà va començar als anys 80, ja amb tallers de música i tal. L'Escola municipal es va
reconèixer autoritzada per la Generalitat de Catalunya a l'any 97. Portem més de 17 anys com
a escola reconeguda i més de 25 anys fem música a Barberà.
Al llarg de tots aquests anys han passat 4.500 inscripcions i val a dir que aquests alumnes
comencen amb 5 anys i acaben amb 16, ja passen directament al conservatori, fan una prova
de nivell, bé, és tota una formació molt complerta i amb aquests moments tenim l'escola,
evidentment plena, tenim llista d'espera tant dels alumnes que no han pogut entrar i el que
demanem és això, la continuïtat i poder mantenir una escola municipal de música.
Comentaré una mica els acords, que seria demanar a la Generalitat de Catalunya que es pagui
el deute pendent del curs 2011-2012. Aquest pagament ja està aprovat i tinc entès que s'està
pagant en molts ajuntaments.
Després, demanar que es mantingui el finançament dels cursos 2012-2013 i 2013-2014, com
a mínim, el mòdul 230€ i 150€ de música i dansa respectivament.
Demanar que es trobi una solució de futur que garanteixi la viabilitat de les escoles
municipals de música i dansa a Catalunya.
Donar trasllat d’aquesta moció als grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la
Generalitat de Catalunya i a les entitats municipalistes.
Val a dir que en tot això, es va preparar aquesta moció, es van fer moltes gestions, tenim una
nova informació en aquest moments. La informació és que crec que anem per bon camí, crec
que arrel de tot això, jo llegiré literalment el que ens han comentat ara... bé tenim per
diferentes vies la informació, però coincideix amb totes.
El dia 20 de gener va haver una reunió de la comissió mixta i es va tractar el finançament de
les escoles municipals de música i dansa.
Els acords que es van prendre a la reunió:
La comissió mixta acorda que transitòriament el Departament d'Ensenyament promourà
acords financers entre administracions, diputacions perquè es paguin els cursos 2012-2013 i
2013-2014.
La comissió mixta també acorda que la consellera d'Ensenyament rebrà durant el mes de
febrer un grup d'alcaldes acompanyats per representants de la Federació de Municipis de
Catalunya i l'Associació Catalana de Municipis per parlar de la situació de les escoles
municipals de música i dansa.
I també la comissió mixta acorda crear un comissió d'experts per parlar de finançament de les
escoles municipals de música i dansa a partir del curs 14-15 per generar un nou model que ha
de garantir la qualitat i continuïtat dels centres, així com la seva viabilitat com oferta pública.
Aquesta seria tota la informació que tenim que malgrat això vam pensar que no volíem retirar
la moció perquè volem que quedi constància i perquè totes les persones allà representades

22

aquell dia que eren ja us dic 124 municipis, més del 75% dels que tenen escola de música,
doncs així vam quedar i que hi pensem que anem pel bon camí.
Gràcies.
Sr. Rivera: A veure, entenem que és una bona notícia que des del món local es faci pinya per
reclamar unes coses que entenem que són de justícia, simplement. I que no només són de
justícia sinó que també ens hi estem jugant la supervivència de serveis tan importants com les
escoles de música i dansa o com també ens passa amb les escoles bressol. Vull dir, és molt
important que des del món local fem pinya.
Per tant, donem suport a aquesta moció, donarem suport a totes les accions que es facin
perquè entenem que aquest és un dret, el dret de l'educació musical i a l'educació de danses
que hem de mantenir, no podem permetre cap retallada més.
Per tant, donem suport. Endavant amb aquestes converses i amb les mobilitzacions que faci
falta.
Gràcies.
Sra. Fuster: L'any 1993 la Generalitat signa conveni de finançament amb els municipis i es
decideix crear una xarxa d'escoles de música amb l'objectiu de socialitzar l'accés a la cultura.
A Barberà tenim la nostra escola des dels anys 90 i al 97 la Generalitat ens autoritza com a
centre d'ensenyament artístic.
Porta disset anys funcionant i aquest curs, 2013-2014, té inscrits 350 alumnes i té una
demanda superior a l'oferta, és a dir, aquest any, si mal no recordo, 37 alumnes no han pogut
matricular-se per manca de places.
Per tant, aquesta escola de música que tenim nosaltres és una escola ben viva i no només és
un centre de formació, sinó la il·lusió de molts nenes i nenes. A més a més, és una font de
dinamització i de cultura en la nostra ciutat.
Per tant, estem perfectament d'acord amb aquesta moció, tot i que hi ha una cosa que ens
crida l'atenció. Especialment, és que reunits el passat 23 de desembre 125 municipis que
representen el 80% de les poblacions que tenen escoles municipals de música i dansa
decideixen demanar una reunió urgent en la concebuda per parlar del tema i en aquesta reunió
sembla ser que la Generalitat els hi diu que no té res pressupostat per al 2014 per a les escoles
municipals de música.
La Generalitat està pagant el curs 2011-2012 actualment i té pendents de pagament el curs
2012-2013 i 2013-2014. Les subvencions que tenen inicialment per alumne han anat baixant
també, aproximadament eren uns 600 euros, després passen a ser de 460 i fins a 230 i ara res,
pressupost zero.
Actualment els pares dels alumnes estan pagant un 48% del preu que es paga, l'ajuntament
assumeix un 33% i la Generalitat cobria un 19%.
Per tot això, donat i que la Generalitat ha aprovat fa uns dies els pressupostos per al 2014,
amb el vot favorable d'Esquerra Republicana i el vot desfavorable del partit socialista, des de
la Plataforma ens preguntem que pot ser és una mica contradictori que aquesta moció es
presenti de forma conjunta, tot i que ja sabem que, evidentment, vostès governen en coalició i
són equips municipalistes. Nosaltres creiem que seria més coherent que la presentés el Partit
Socialista només perquè ells sí que han votat en contra dels pressupostos de la Generalitat,
pressupostos on repeteixo que no es contempla la nostra escola de municipal de música, com
la de la resta de municipis. I d'aquí doncs la lògica incerta per part del Partit Socialista de
presentar-ho, però que entenem que no és gaire coherent que CiU la presenti quan aprova els
pressupostos de la Generalitat, on curiosament s'han oblidat de que existeixen aquestes
escoles municipals de música. I, a més a més, no dediquen cap activitat pressupostària.

23

Per tant, la Plataforma, evidentment està perfectament d'acord amb el contingut de la moció i
cal lluitar fins al final per mantenir la nostra escola municipal de música, però no entenem
aquesta incongruència de Convergència en aquesta moció respecte als pressupostos que ells
mateixos aproven a la Generalitat i que repeteixo no contemplen la nostra escola municipal
de música.
Per tant, no sé, pot ser és que tenim previst fer alguna cosa al respecte i que ells ja ho saben i
que nosaltres no ho sabem. O sigui, que si és així doncs, suposo i espero que ens ho fessin
saber i així ens quedarien més convençuts del tema.
Gràcies.
Sra. Colomer: La presentem conjuntament perquè jo no sé si es fixa vostè, nosaltres tenim
portaveu que és l'altra persona, jo sóc la regidora de Cultura i les escoles de música depenen
de mi. Nosaltres sempre hem dit que nosaltres sobretot som municipalistes. Per tant, jo
aquesta escola avui per avui vull que continui i farem tots els possibles perquè aquesta escola
continui. Per tant, jo crec que és senzill i fàcil d'entendre.
En aquella reunió del dia 23 vam anar representants del grup de govern, i crec que tots tenim
un objectiu comú, malgrat, ja li he dit, el primer que li he dit de tot, és que en aquella reunió
hi havien diferents partits polítics. Hi havien curiosament perquè també hi ha molts
ajuntaments de CiU i tots els ajuntaments vam quedar i ens vam comprometre a presentar
aquesta moció perquè una cosa són els pressupostos de la Generalitat, però de totes maneres
li recordo que s'ha buscat ja una solució, s'està buscant, però tots tenim un objectiu comú. Les
persones que treballen pel món municipal volem que el municipi tiri endavant i en aquest cas
l'escola municipal de música, com vostè bé ha dit, és molt més que una escola.
Gràcies.
Sra. Fuster: Evidentment que la continuïtat se'ns dubte de l'escola és la finalitat que hem de
buscar tots, independentment de la ideologia política que tinguem.
Jo ja he dit en el meu discurs que entenia que era en un àmbit molt municipal per tant, ja ho
he dit que eren municipalistes. Només puntualitzant que si això és així, que no en tinc tampoc
dubte, però ho havia de dir. Si a nivell de pressupostos de la Generalitat vostès no tenen
partida pressupostària per a les escoles municipals de música és una mica incongruent,
malgrat això, entenc el vostre esforç i només dir-vos que espero doncs que vostès que tenen
via directa, més que ningú, doncs que facin més força que ningú, si cap.
Gràcies.
Sra. del Frago: Fent referència a diferents intervencions de diferents portaveus dels diferents
grups, valga la redundancia.
En primer lloc, estem en un moment on queda molt clar quina és l'opció de tots els que estem
aquí asseguts i reunits en aquesta sala i és la de treballar per aquesta ciutat.
Jo crec que tenim la sort de tenir resultats més que visibles en altres àmbits i em remeto a
l'escola Marta Mata i em remeto a obres que s'estan iniciant, ja estan iniciades a l'església
Romànica, etc. Per tant, jo en congratulo que això sigui així, tot i que cadascú ha de fer la
defensa d'allò que pensa. I un cop dit això, apel·lo a que aquest sentiment municipalista, més
que mai, sigui present al llarg de tot el futur, perquè justament serà la fortalesa de la ciutat
que representa amb la lluita dels objectius de la ciutat el que ens mantindrà per poder donar
uns millors serveis per poder mantenir tots aquells programes que entenem que són necessaris
pels nostres ciutadans, pels nostres veïns, per nosaltres mateixos, perquè sabem que la
debilitat de les lleis, vinguin d'on vinguin, en aquests moments està en qüestió. Per tant, sí
que apel·lo i estic més que segura que tots vostès m'estaran entenent en que els principis, els

24

objectius de tots els que estem aquí siguin sempre la defensa dels interessos dels ciutadans i
ciutadanes de la nostra ciutat.
_____________________

6.3

EXP.: IAPG2013/01. APROVACIÓ DEFINITIVA PRESSUPOST
GENERAL, BASES D’EXECUCIÓ I PLANTILLA DE PERSONAL
EXERCICI 2014.

Per acord plenari de data 18 de desembre de 2013 es va adoptar l’acord d’aprovació
provisional del Pressupost general, de les Bases d’execució i de la plantilla de personal per
l’exercici 2014.
L’acord esmentat ha estat exposat al públic al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al Butlletí
Oficial de la Província de data 7 de gener de 2013. Dins el termini d’exposició pública s’han
formulat les al·legacions següents pels interessats que es detallen a continuació:
-

GRUP MUNICIPAL
ALTERNATIVA

D’INICIATIVA

VERDSESQUERRA

UNIDA

I

La 1a al·legació proposa establir un model de presentació dels comptes municipals que
permeti comparar les previsions de l'exercici corrent amb les previsions inicials i amb les
previsions finals i execució d'exercicis no tancats, a nivell de programa i partida, i amb la
possibilitat d'explorar el detall de cada factura.
La 2a al·legació proposa publicar de manera periòdica i accessible a tota la ciutadania les
dades dels comptes municipals, salvaguardant les dades protegides per la Llei Orgànica de
Protecció de Dades de caràcter personal.
La 3a al·legació proposa modificar el concepte "despeses diverses" que apareix reiteradament
en diferents programes del Pressupost general. Si no fos possible fer aquesta modificació per
qüestions de nomenclatura reglamentària, es proposa arbitrar els procediments per tal de
presentar la informació completa corresponent a cada programa per a un millor coneixement i
control per part de la corporació i de la ciutadania de Barberà.
La 4a al·legació proposa establir una reducció de les partides 2014 200 912 conceptes 10000,
10001 i 16000 segons la taula següent:
Concepte
Assignació (part fixa) grup municipal
Assignació (part variable) grup municipal 2 membres
Assignació (part variable) grup municipal 4 membres
Assignació (part variable) grup municipal + de 4 membres
Assignació assistència plens
Assignació portaveus
Dedicació per a retribucions brutes fins a 25.000 € anuals
Dedicació per a retribucions brutes entre 25.000 € i 35.000 € anuals
Dedicació per a retribucions brutes entre 35.000 € i 50.000 € anuals
Dedicació per a retribucions brutes superiors a 50.000 € anuals

Reducció
proporcional
10%
10%
15%
20%
10%
10%
5%
10%
16%
25%

25

En aquesta mateixa al·legació es proposa, en cas que no s'apliquin les reduccions de la taula,
aplicar els límits establerts per l'article 75 bis de la Llei 7/1985 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
de bases del Règim Local, modificada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local.
Tanmateix, es proposa destinar la suma de les reduccions de les partides esmentades a la
creació d'una partida d'inversions per a l'adequació del Mercat de Santa Maria com a Centre
de Recursos Comunitaris, equipament indispensable en aquests temps de necessitat social, i
reclamat per entitats i ciutadania.
La 5a al·legació proposa reduir al mínim la previsió de la partida corresponent al Fons de
Cooperació Local de Catalunya (2014 200 45000), dotada amb 146.979,61 €, i ajustar les
partides d'ingressos i despeses a la nova situació establerta per la resolució GRI/2715/2013,
de 19 de desembre, de distribució als municipis de Catalunya de la participació en els
ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de cooperació local de Catalunya de l'any
2013 i publicada al DOGC núm. 6529, de 27 de desembre de 2013, donat que a la resolució
es canvien els criteris de distribució del Fons, deixant l'Ajuntament de Barberà del Vallès
sense cap assignació, i per tant, no és prudent fer cap previsió d'ingressos per a l'any 2014.

-

GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR

La 1a al·legació proposa aprovar i dotar un fons de contingències socials per atendre als
col·lectius més desfavorits.
La 2a al·legació proposa augmentar els recursos del Servei d'Atenció Domiciliària.
La 3a al·legació proposa destinar més recursos a la teleassistència.
La 4a al·legació proposa aprovar i dotar un Pla de suport a la família, de nova creació que
inclogui polítiques socials, fiscals, econòmiques, educació i transport entre d'altres.
La 5a al·legació proposa dissoldre la Fundació Barberà Promoció i integrar la seva activitat
en la regidoria de serveis econòmics.
La 6a al·legació proposa integrar en el pressupost consolidat, la societat SABEMSA, de
manera que quedi subjecta als controls de la Intervenció municipal.
La 7a al·legació proposa iniciar l'aplicació de la gestió indirecta (públic - privada) d'escoles
bressol públiques.
La 8a al·legació proposa incrementar les beques menjador.
La 9a al·legació proposa augmentar l'aportació econòmica a favor de l'escola de música.
La 10a al·legació proposa aplicar les mesures previstes als articles 75 bis (Règim retributiu
dels membres de les corporacions locals i del personal al servei de les entitats locals) i ter
(Limitació en el nombre dels càrrecs públics de les entitats locals amb dedicació exclusiva) i

26

104 bis (Personal eventual de les entitats locals) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de
les bases del règim local, si no es compleixen els requisits de la disposició transitòria desena
de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració
Local (LRSAL).
La 11a al·legació proposa reduir la despesa en publicitat.
La 12a al·legació proposa reduir la despesa del gabinet d'alcaldia.

De conformitat amb tot el que s’esmenta i amb el que disposa l’article 169 i següents del text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març, s’adopta l’acord definitiu següent a proposta del tinent d’alcalde regidor
d’Hisenda.
Fent una valoració positiva de les aportacions realitzades mitjançant al·legacions a la
proposta de pressupost municipal per l’any 2014, s’establiran els mecanismes oportuns pel
que fa respecte a la informació. A més de la presentació segons la estructuració legal a
l’expedient, es procurarà que figurin documents amb un detall superior, tan comparatius,
detall de les partides de despeses diverses i dels imports grans. També aquestes al·legacions
ens permeten ressaltar més els objectius que compartim tots els membres del ple municipal
del nostre municipi, ja que en molts dels casos es tractar de programes que destinats a
ciutadanes i ciutadans, i molt centrat amb la defensa de les unitats familiars.
Des de un punt de vista formal,
S’ACORDA:
PRIMER: Desestimar totes les al·legacions presentades pels grups municipals d’Iniciativa
Verds- Esquerra Unida i Alternativa i del Partit Popular, pels motius següents:
-GRUP MUNICIPAL D’INICIATIVA VERDS – ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA:
L’al·legació 1a: Els pressupostos municipals s'estructuren segons l'Ordre ministerial
EHA/3565/2008, de 3 de desembre, on les despeses es classifiquen per unitats orgàniques,
per programes i per categories econòmiques, i els ingressos, per unitats orgàniques i per
categories econòmiques.
Pel que fa a la possibilitat d'explorar el detall de cada factura, l'equip de govern considera que
no és oportú fer públic aquest nivell de detall, donada l'extensió que representaria, no fent
eficient la presentació dels comptes municipals.
L’al·legació 2a: donat que ja es dóna compte al Ple de l’Ajuntament de l’estat d’execució del
pressupost i de la seva aprovació, liquidació i compte general. Igualment, al web municipal es
publiquen anualment els Pressupostos de l'Ajuntament i d'AISA. Tot i així, s'estudiarà la
possibilitat de publicar al web la liquidació d'ambdós Pressupostos i la possibilitat de que les
publicacions es facin en un format que permeti descarregar-los (Opendata).
L’al·legació 3a: donat que a l’ordre EHA/3565/2008 s’estableixen els conceptes econòmics

27

en els quals s’ha de distribuir el pressupost i no es poden afegir conceptes fora dels existents
ja que no tindria homogeneïtat amb la informació a rendir a Tutela financera, ‘Sindicatura de
Comptes’ i ‘Tribunal de Cuentas’.
L’al·legació 4a: donat que la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i
Sostenibilitat de l'Administració Local estableix les condicions per aplicar els nous règims
retributius dels membres de les corporacions locals i, en tot cas, seran d'aplicació obligatòria
a partir de l'1 de juliol de 2015. D'altra banda, no es considera adequat, en aquests moments,
destinar la suma d'aquestes reduccions a l'adequació del Mercat de Santa Maria com a Centre
de Recursos Comunitaris.
L'al·legació 5a: donat que l'Ajuntament el passat dia 9 de gener va presentar al·legacions a la
resolució GRI/2715/2013, de 19 de desembre. Aquesta resolució no condiciona a les
resolucions futures, per tant, no és oportú reduir les previsions corresponents del Pressupost.
A més, el dia 24 de gener d'enguany la Vicepresidenta del Govern de la Generalitat ha
anunciat que la Generalitat de Catalunya posarà els mitjans necessaris per transferir el Fons
de cooperació local de Catalunya corresponent a l'exercici 2013 als municipis afectats per la
resolució GRI/2715/2013, en el termini màxim de tres anualitats i, si hi ha disponibilitat
pressupostària, aquest termini es podrà escurçar.
-

GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR

L’al·legació 1a: donat que ja hi ha dotada al Pressupost de l'exercici 2014 una aplicació
pressupostària destinada als ajuts d'urgència social (2014 511 231 4800001), per atendre als
col·lectius més desfavorits, incrementada en 10.000,00 € respecte l'any 2013, i altres
aplicacions pressupostàries d'acció social, com ajuts de farmàcia, ajuts de menjador, material
escolar i sortides, casals d'estiu, ajuts d'alimentació bàsica i ajuts de subministraments bàsics.
Les al·legacions 2a, 3a i 4a: donat que amb l'entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local, aprovada amb majoria
del Partit Popular, d'una banda, els serveis socials no són competència municipal, i d'altra
banda, perquè podrien suposar un desequilibri pressupostari i no complir amb els objectius
d'estabilitat pressupostària. Tot i així l'Ajuntament destina recursos al servei d'atenció
domiciliària, a teleassistència i a les famílies, com ajuts de les llars d'infants, dels casals
d'estiu, de benestar social, de joventut, habitatge, etc. A l'exercici 2013 es van cobrir totes les
necessitats d'ajuts a la teleassistència i a l'atenció domiciliària, i cap ciutadà va quedar exclòs
dels ajuts ni va crear-se cap llista d'espera per falta de recursos destinats a aquests ajuts.
L'al·legació 5a: donat que ja s'ha analitzat l'estructura organitzativa de l’Àrea de Promoció
Econòmica, on es troba emmarcada la Fundació Barberà Promoció i existeix un pla
d'integració que s'anirà aplicant gradualment els pròxims anys.
L'al·legació 6a: donat que SABEMSA no és 100% capital municipal i no consolida els seus
comptes amb els de l'Ajuntament, però sí que se n'informa a l'expedient del Pressupost, al de
la Liquidació i al del Compte General.
L'al·legació 7a: donat que suposa una privatització dels serveis que es presten a les llars
d'infants, enfocant els serveis al benefici econòmic de l'empresa que les explotaria, enlloc de

28

la qualitat dels serveis, eix primordial de l'Ajuntament, per tant es considera més adequat una
gestió completament pública.
L'al·legació 8a: donat que s'han donat totes les beques menjador a les persones que les han
demanades. Fins i tot, se n'han complementat, incloent les sol·licituds que estaven per sota la
puntuació mínima segons els barems del Consell Comarcal del Vallès Occidental.
L'al·legació 9a: el pressupost municipal ha previst mantenir aquest servei sense pressupostar
cap ingrés mitjançant subvenció, per la voluntat de conservar aquesta prestació a les famílies
del nostre municipi. De totes maneres es continuarà defensant que es mantingui l’aportació
externa per permetre que aquest recursos es poguessin destinar a altres col·lectius socials.
L'al·legació 10a: donat que la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i
Sostenibilitat de l'Administració Local estableix les condicions per aplicar els nous règims
retributius dels membres de les corporacions locals i, en tot cas, seran d'aplicació obligatòria
a partir de l'1 de juliol de 2015.
L'al·legació 11a: donat que darrerament ja s'ha reduït la despesa en publicitat, despesa que
pretén fer la difusió de les activitats del municipi i fomentar la integració social i de la
ciutadania.
L'al·legació 12a: donat que l'equip de govern considera que la despesa del gabinet d'alcaldia
es residual i fins i tot, a l'exercici 2013, les aplicacions pressupostàries corresponents han
tingut sobrant.
SEGON: Aprovar definitivament el Pressupost general per a l’exercici 2013, format pel
Pressupost d’aquesta entitat local i pel de l’empresa AISA, societat mercantil de capital
íntegrament municipal, així com aprovar, també de forma definitiva, les bases d’execució del
pressupost i la plantilla de treballadors municipal.
El resum del Pressupost general per capítols és el següent:
A) AJUNTAMENT
INGRESSOS

Euros

a) Operacions no financeres
·

·

Operacions corrents
Cap. 1 Impostos directes
16.130.741,77
Cap. 2 Impostos indirectes
672.222,31
Cap. 3 Taxes, preus públics i altres ingressos 8.629.140,83
Cap. 4 Transferències corrents
10.265.845,01
Cap. 5 Ingressos patrimonials
508.744,81
Operacions de capital
Cap. 6 Alienació d’inversions reals
721.843,85
Cap. 7 Transferències de capital
856.807,17

b) Operacions financeres

29

Cap. 8 Actius financers
Cap. 9 Passius financers
TOTAL INGRESSOS

0,00
0,00
37.785.345,75

DESPESES

Euros

a) Operacions no financeres
·

·

Operacions corrents
Cap. 1 Despeses de personal
Cap. 2 Despeses corrents en béns i serveis
Cap. 3 Despeses financeres
Cap. 4 Transferències corrents
Operacions de capital
Cap. 6 Inversions reals
Cap. 7 Transferències de capital

12.062.193,28
16.540.663,90
1.123.476,23
3.126.042,36
929.622,17
745.897,81

b) Operacions financeres
Cap. 8 Actius financers
Cap. 9 Passius financers
TOTAL DESPESES

0,00
3.257.450,00
37.785.345,75

B) EMPRESA MUNICIPAL AISA
INGRESSOS

Euros

a) Operacions no financeres
·

·

Operacions corrents
Cap. 1 Impostos directes
0,00
Cap. 2 Impostos indirectes
0,00
Cap. 3 Taxes, preus públics i altres ingressos 17.550,00
Cap. 4 Transferències corrents
194.352,22
Cap. 5 Ingressos patrimonials
442.330,00
Operacions de capital
Cap. 6 Alienació d’inversions reals
0,00
Cap. 7 Transferències de capital
0,00

b) Operacions financeres
Cap. 8 Actius financers
Cap. 9 Passius financers

0,00
0,00

TOTAL INGRESSOS

DESPESES

654.232,22

Euros

30

a) Operacions no financeres
·

·

Operacions corrents
Cap. 1 Despeses de personal
Cap. 2 Despeses corrents en béns i serveis
Cap. 3 Despeses financeres
Cap. 4 Transferències corrents
Operacions de capital
Cap. 6 Inversions reals
Cap. 7 Transferències de capital

b) Operacions financeres
Cap. 8 Actius financers
Cap. 9 Passius financers
TOTAL DESPESES

432.429,82
180.427,40
0,00
0,00
41.375,00
0,00

0,00
0,00
654.232,22

_____________________

El Sr. secretari informa que d'acord amb el que disposen els arts. 82.3 i 97.2 del Reial
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre , pel qual s'aprova el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales , al no haver estat dictaminat
prèviament aquest punt de l'ordre del dia per la corresponent Comissió Informativa, resulta
necessari, amb caràcter previ al seu debat i votació de fons, ratificar la seva inclusió en l'ordre
del dia de la sessió. Tot seguit, aquesta va quedar aprovada per unanimitat, donant lloc a
continuació al corresponent debat i votació de fons, amb el resultat següent:

Vots a favor: 11 (9 PSC i 2 CiU)
Vots en contra: 2 (ICV-EUiA)
Abstencions: 7 (3 PCPB i 4 PPC)
_____________________
INTERVENCIONS
Durant el debat de la moció d’urgència, per l’ordre que es transcriuen i previ a la votació
d’aquest, es van produir les intervencions següents:
Sr. Garcés: Molt bona nit a tots.
No llegiré totes les al·legacions, una mica les respostes, tenint en compte que també
aprofitant la junta de portaveus del dilluns es va poder donar detall a tots els grups municipals
de quina seria la nostra proposta.
En primer lloc, i el que vull fer, i fem tot el grup de govern. Fem una valoració molt positiva
de les aportacions realitzades mitjançant les al·legacions a la proposta del pressupost
municipal per aquest exercici, per aquest any 2014. I, en funció d'això s'establiran aquests
mecanismes més oportuns pel que fa respecte a la informació que es demana. A més de la

31

presentació, segons l'estructura legal a l'expedient es procurarà que figurin documents amb un
detall superior, comparatius, detalls de perspectives despesa diverses i també dels imports
grans, jo crec que això és un tema que es pot millorar, sempre i quan mantinguem també la
informació amb l'estructura que legalment està establerta i també aquestes al·legacions si
se'm permet ressaltar més, els objectius que entre tots compartim, com molt bé deia
l'alcaldessa en l'anterior punt i que tots els membres del ple municipal del nostre municipi, ja
que molts dels casos es tracta de programes destinats a ciutadanes i ciutadans i molt centrat
en la defensa de les unitats familiars de la nostra ciutat.
Des d'un punt de vista formal, vaig a relatar el que serien les diferents al·legacions. Com deia,
seria una desestimació, tal qual estan formades, però en sentit positiu, pel que he dit abans,
primer, del que parlàvem de com s'han de classificar les unitats orgàniques, els programes, les
categories econòmiques, això ho fem segons la llei però que cap problema en donar més
informació i només hi ha un tema, el tema d'explotar a nivell de detall individual de
cadascuna de les factures, la partida que vulguin podem consultar-ho, però enteneu que no té
sentit que en l'expedient de pressupost incorporem totes factures de..., a l'últim trimestre hem
pagat 1.800 factures. O sigui, en aquest sentit, i a més, a més sabeu que en els comptes anuals
està a disposició de tots els grups aquesta informació i es pot consultar sense cap problema i
això sí penjarem en la web la informació que es demana i com deia el tema de la distribució
del capítol de despeses varies, doncs aquells que vulgueu, doncs les podem mirar, analitzar...,
hem de tenir en compte que és un tema del requeriment del pla comptable i que, a més a més,
no és comparable les despeses diverses de cadascuna de les àrees. Cadascuna té unes
despeses diferents.
Això abarcaria una mica la resposta a les tres primeres al·legacions del grup municipal
d'ICV-EUiA i en quant a l’al·legació quarta, que es parlava del tema de retribucions de
l'equip de govern i dels grups municipals representats en aquest Ple. A veure, en principi
donar unes xifres, és a dir, el que representa en el pressupost del 2014 tot aquest ajuntament
té cost des d'aquest punt de vista són 679.903,06 euros. Això representa, no arriba a l'1,80 %
del pressupost municipal. Estem parlant de que aquest Ajuntament ja està fent realment una
austeritat molt important en aquest aspecte i que a més a més 3/4 parts d'aquest import
representa l'equip de govern i 1/4 part referent pel funcionament dels grups municipals es
disposa.
Avui és un exemple del que treballa tant l'equip de govern com els grups municipals, és a dir,
avui, més de la majoria dels punts de l'ordre del dia són mocions, això demostra que realment
hi ha una activitat en aquest Ple i que és important que també es vegi que la retribució
comporta un reconeixement a la tasca que es fa. Jo crec que això és molt important, que això
es tiri endavant.
Un altre exemple, des del punt de vista d'austeritat, fins i tot amb la nova llei 27/2013 de
racionalització sostenibilitat de l'administració local ens permetria que un Ajuntament com el
de Barberà del Vallès tingués 10 càrrecs electes a dedicació exclusiva més 7 càrrecs de
confiança també lliberats al 100% de sou.
En Barberà això significaria 17 persones, actualment la suma de totes les dedicacions dels
regidors suma 5,4 persones. Estem parlant d'un número màgic, el número Pi, estem parlant de
3,14, a vegades podríem ampliar aquesta dedicació, que és el 32% del màxim que legalment
està permès.
Entenem que des d'aquest punt de vista, l'estructura d'aquest ajuntament està molt bé
reflectida i creiem que és un punt important.
Sabeu, a més a més que n'hi ha disposicions addicionals en el tema per adonar-vos també per
on van els tiros perquè coneixeu com està aquest Ajuntament. Aquest Ajuntament està
complint a data d'avui el pla d'estabilitat i el pla d'ajust i sobretot el tema de la llei de

32

morositat, que és la que més s'està sempre preocupant.
Des d'aquest punt de vista, recordo que és el que s'entén per termini de dies de pagament, que
això està regulat, que als articles 216.4 i 222 i 235 del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic. I, a més a més, està més aclarit l'art. 4 de la llei 3/2004 de la Llei de
Contractació del Servei Públic, com us deia, en el que diu que amb caràcter general, té que a
veure un termini de 30 dies, des de la data de reconeixement de l'obligació que, a més a més,
s'haurà d’haver produit en un termini màxim de 30 dies, des de la recepció de la factura.
Estem parlant des de que es fa el registre de la factura en aquest Ajuntament fins que el
proveïdor ha cobrat de l'Ajuntament no poden passar més de 60 dies.
Nosaltres aquesta disposició no la vam conèixer fins que no va sortir la llei, us dono la dada
del tancament de pagament d'aquest Ajuntament del tercer trimestre, és a dir, el que nosaltres
vam facilitar al Ministeri el 31 d'octubre i nosaltres estàvem en aquell moment sumant
aquests dos períodes, des de que es registra fins que es paga en 53,41 dies, és a dir, per sota
dels 60. A tancament de 31 de desembre, ha empitjorat una miqueta però bé estem a 55,01
dies. És a dir, ara hem de fer el desglos al que correspon a la part des del registre fins al
reconeixement de l'obligació i la part que va del reconeixement de l'obligació fins al
pagament, però això ens indica que realment els esforços tant d'estabilitat com de totes les
regidories en complir que la part administrativa sigui àgil i, lògicament, que aquest
Ajuntament té liquidesa al seu departament de tresoreria per fer front, tot aquest pagament
està donant també una bona situació de cara a afrontar els diferents programes. Des d'aquest
punt de vista, doncs un dels temes que ens preocupen és garantir als ingressos. Sabeu, és una
de les coses que més lluitem que realment el pressupost que nosaltres posem d'ingressos es
compleixi i això va lligat amb l'al·legació cinquena en la que es parla del Fons Català Local
que rebem, han canviat les coses. De fet, s'han tret mocions en aquí, però per informar sabeu
que el que es va posar en el pressupost era només el 50% de la que en el 2012 es van atorgar,
de que en aquest cas, va ser molt cautes a l'hora de fer el pressupost.
Si al final es compleix el que es diu, estem parlant del pressupost 2014 es rebrà com a mínim
el mateix import que en el 2012, que van ser 290 mil euros, doncs cobrirem més que
sobradament els ingressos que tenim pressupostats.
I del Partit Popular per agrupar-los al seu parer, fonamentalment, en dos grans blocs, un, la
preocupació en tot el que comporta els programes destinats a persones i a famílies tinguin una
dotació necessària i suficient per part d'aquest ajuntament, més per posar uns exemples, el
pressupost del 2014 respecte al 2013 en Benestar Social creix en 135 mil euros, és a dir, amb
un 6,25% i altres àrees tan importants com Igualtat, Joventut, Salut, Promoció Econòmica
també s'incrementen. També davant la preocupació de garantir el manteniment de l'escola de
música, que és un tema que també s'ha parlat en aquest Ple. S'ha dit que tots treballàvem amb
el concepte de 3/3 repartir entre tres el cost, ara estem treballant en el de 2/2 i això està
garantit en el pressupost que estem aprovant definitivament avui perquè en aquest pressupost
no figura cap subvenció per part de la Generalitat, davant d'aquest criteri de precaució. En el
cas de que al final s'aconsegueixi i continuarem lluitant perquè això es produeixi, això
significarà que tindrem recursos per altres col·lectius socials o per altres programes socials
que puguem tirar endavant de forma consensuada entre tots els membres del Ple.
I després l'altre bloc, que també al Partit Popular, però el que ens ajuda a reflexionar i a
analitzar eés el tema de l'austeritat. Des del punt de vista de l'austeritat, doncs portem ja
quatre anys que estem reduint certes partides que en aquell moment eren altes, però ja s'han
arribat al punt, al mínim, necessari i just, on fonamentalment estem parlant del tema...
m'agrada dir la paraula que he fet servir que és de difusió, encara que el pla comptable
requereix publicitat i propaganda, però el que realment el que fem és la difusió de les actes,
dels esdeveniments, de tot el que es gestiona des del departament de Serveis Personals. I

33

després un tema molt important és el que es considera poc o molt des del punt de vista de la
partida de despesa del gabinet d'Alcaldia. Estem parlant que la despesa del gabinet d'Alcaldia
representa el 0,015 % del total del pressupost municipal. Entenem que és mínim, mínim que,
a més a més, no és la representació d'Alcadia, sinó és la representació d'aquest Ajuntament.
Parlem molt de la marca Espanya, de la marca Barcelona, de la marca... bé, aquest ajuntament
també ha de posar en valor el prestigi de la seva gestió i això representa... hi ha partides com
l'aigua que estem bevent nosaltres en aquest Ple, els caramels o també quan hi ha un difunt i
es fa la corona de dol, o sigui que... entenem que totes aquestes partides que és molt minsa
aquesta partida està cobrint altres coses que no és només alguna cosa que es podia considerar
com un increment de sou d'algunes persones.
Per tant, com deia, primer prendríem l'acord de desestimar aquestes al·legacions encara que
tota la part positiva la tindrem en compte.
I, en segon lloc, aprovar definitivament el pressupost general de l'Ajuntament i de l'empresa
municipal AISA.
I agrair a tots les aportacions, que jo crec que amb això millorem tots.
Gràcies.
Sr. Rivera: A veure, en primer lloc, no per una qüestió de formalisme, però sí que no ens
agrada, no ens sentim còmodes discutint el pressupost municipal que és potser l'acord més
important de tot l'any, com a punt d'urgència.
Entenem que, ja que teníem el pressupost prorrogat podríem haver tingut una discussió una
mica més extensa, que segurament ens permetria molt més afinar en aquestes coses que
potser tenim filosofies molt semblants, però que en el redactat no ho afinem. Això en primer
lloc.
Entenem que això ho podríem fer d'una altra manera.
Valorem positivament que s'avanci en la qüestió aquesta de la informació, que s'ens anuncia...
però insistim, no és només una qüestió de tenir informació més detallada, sinó que el
concepte ha de ser de tenir la informació a disposició, de canviar el paradigma. No hem
d'esperar a que ens demanin la informació la ciutadania o en aquest cas els grups municipals,
sinó que l'hem de tenir a disposició perquè és un exercici de transparència i de bones
pràctiques de treball.
Per tant, nosaltres insistim. Hem d'anar cap a la filosofia aquesta de “open data”, hem d'anar a
la filosofia... l'Ajuntament està generant una riquesa, no només des del punt de vista
crematístic econòmic, sinó des del punt de vista del coneixement de la ciutat i aquestes dades
doncs hem de mirar la manera de compartir-les amb més gent. També perquè això ens permet
que moltes coses que potser ens genera alguna instància perquè ens sol·liciten alguna
informació ja no calen perquè la informació ja està disponible i això és una bona pràctica que
hem de caminar.
Benvinguda sigui aquest afegit i aquesta valoració positiva que es fa i aquest avanç que
farem, però entenem que aquest camí l'hem de fer. Està bé que fem més passes, però n'hem de
fer moltes més.
Pel que fa a la resta d'al·legacions del nostre grup, acceptar que... la cinquena entenem que si
la circumstància ha canviat doncs... cap problema. Ens alegra que podem comptar amb alguna
partida i esperem que sigui aquesta, que sigui que en comptes de comptar amb la meitat que
haviem previst, doncs que sigui amb el que correspondria com Ajuntament perquè és de
justícia.
Pel que fa a la quarta al·legació, nosaltres la vam presentar, literal, l'any passat.
La proposta nostra no és en cap cas dir que els polítics o que les persones que tenim dedicació
o que teniu dedicació a la política cobreu molt, això que quedi clar, no és aquesta la nostra

34

idea.
La nostra idea és més aviat dir que en aquest temps en que el salari mig al nostre país s'ha
reduït un 30%, no és que ens hem de baixar els salaris tots, però sí que podríem aprofitar ni
que sigui temporalment fins d'aquí a que acabi la legislatura per fer un petit esforç de reduir
les assignacions als grups, evidentment, i les retribucions de les persones que tenen dedicació
amb un esperit que sigui progressiu, és a dir, que les persones que tenen menys recursos o que
reben menys recursos que facin un esforç més petit i les que estan rebent més que el facin
més gran.
L'any passat la resposta que vam tenir va ser doncs que ja vindria la llei de règim local. La llei
del règim local, la veritat és que al final amb les propostes que han fet els representats locals
del Partit Popular al final sembla que podrem dedicar, podrà augmentar el nombre de càrrecs
de confiança a tot arreu i no és aquesta la idea tampoc, entenem, però que quedi molt clar. No
volem fer demagògia i no volem dir que la gent es dedica a la política no ha de cobrar o no ha
de cobrar un salari digne perquè totes les persones que es dediquen a la política també fan una
feina i que és molt útil i ha de ser molt digna.
La proposta que fem aquest any, l'any passat volíem que aquest esforç es dediqués a les
partides d'ajudes d'emergència, aquest any, recollim propostes que hem rebut d'entitats i que
entenem que compartim perquè era una proposta al nostre programa electoral és la idea de
convertir el mercat de Santa Maria en un centre de recursos comunitaris. Evidentment potser
amb l'estalvi aquest, no en tenim prou, però la idea és que anem caminant, com sempre i, per
tant, nosaltres entenem que podria ser una bona oportunitat de generar doncs una altra bona
pràctica. Sí que és cert que en aquest Ajuntament afortunadament moltes vegades trobem un
esperit de consens i de mirar pel municipi. Nosaltres entenem que aquesta proposta va en
aquest sentit.
Per tant, tot i que veurem com a positiu aquest petit avenç que fem en el tema de la
informació no podem donar-li suport al pressupost.
I, bé el nostre vot serà en contra, però com sempre, en positiu, i haurem de discutir molt aviat
el tema de la taxa de sanejament. Per tant, continuarem parlant d'ingressos i despeses
municipals.
Sr. Fernández: Bien, nuestra exposición será breve. Al fin y al cabo tuvimos ocasión de
hablarlo bastante este lunes a las 9 de la noche, se postergó bastante. Y por lo tanto creo que
tuvimos bastante información de todas nuestras alegaciones presentadas.
La única apreciación que podemos hacer es que no podemos votar a favor, nos abstendremos
porque seguimos manteniendo nuestro propósito y la vigencia de lo que proponíamos aquí,
entenderán que no renunciamos a ello. También las cuestiones de materia económica y de
ocupación que no se han discutido pero que están en nuestros escritos y a parte de eso, bueno
también el recelo y la duda que nos queda porque la explicación acerca de que no se deben
dotar o aumentar las partidas de recursos sociales porque de alguna manera en este municipio
ya queda totalmente cubierto con el presupuesto. Es decir, que no hay una necesidad social
superior a la que se está cubriendo actualmente, eso me parece que no..., tenemos serias dudas
de que eso sea así, por lo tanto, cuando nosotros pedimos que se dote en mayor cantidad los
fondos de contingencias sociales o el servicio de atención domiciliaria o el plan de soporte a
la familia... bueno, usted ha hablado de que se han aumentado en un 6%, en términos
macroeconómicos, en lineas generales, tenemos un presupuesto que tiene menos ingresos y
que en relación a las partidas, que ustedes asignan a servicios a las personas en todos los
ámbitos, en inversiones en gasto corriente, es un presupuesto el del 2014 que es en porcentaje
anterior al del año pasado. En términos macroeconómicos, yo no sé si una partida se moverá
más, en otras son menores, pero ya le digo sus excels y sus cuadros que nos pasaron, esos

35

datos están ahí y son porcentajes. Por lo tanto, los porcentajes de gasto en estas materias
siguen siendo inferior a las del año pasado.
Por lo tanto, nosotros mantendremos nuestra pretensión de que se doten en mayor importe. Y
nada más, simplemente manifestarle nuestro voto, que será la abstención.
Gracias.
Sra. Pérez: Hola, molt bona nit a tothom.
La meva intervenció també serà bastant breu. Ja que la Plataforma Ciutadana per Barberà
manifesta la seva voluntat de mantenir el vot que ja vam fer en l'aprovació provisional del
mes de desembre i dir que ens abstindrem en aquest punt.
Puntualitzar o recordar molt breument el que es va comentar en aquella ocasió i enteníem que
no la votaríem en contra perquè enteníem la dificultat d'elaborar uns pressupostos amb tantes
incògnites relacionades amb les partides d'ingressos que venien, tant de la Generalitat com de
l'Estat, que trobàvem una miqueta arriscat el pes que se li donava a tota la recaptació dels
tributs municipals.
El que sí que vam valorar positivament el fet que de després que en els darrers pressupostos
avisant ja la Plataforma que ens assemblava molt arriscat afegir uns ingressos en el seu cas els
2 milions d'euros de l'ampliació del Baricentro.
L'any passat el tema de les dues naus aquestes del solar del carrer Nàpols. I aquest any tornem
a tenir aquest ingrés que bé que vosaltres mateixos veuen la seva incertesa, ja creant un fons
de contingència per poder fer, ja que no hi ha cap informe tècnic que avali la venda d'aquestes
dues naus.
Pel que fa a l'esperit de la Plataforma també sempre en totes les informatives amb el regidor,
hem parlat sempre i hem demanat que aquestes partides que sota el concepte de despeses
diverses tinguéssin una miqueta de visibilitat.
Sí que és veritat que hi ha partides o conceptes que si estem parlant fins a un 10 o un 15 o un
20% de la partida pot passar en factures d'aquestes d'aigua, de caramels... però quan estem
parlant de que en el gruix d'una partida estem parlant del 97% de les despeses en un concepte
tan ampli com despeses diverses doncs és estrany. Que segurament el programa que fan servir
els hi permet no fer-ho d'altra manera, si això ho entenem, ho hem parlat moltes vegades amb
el Sr. Garcés, però ens assembla que és un exercici de transparència i de dir, a veure, no
podem posar una partida de aprop de 55 mil euros com en algun cas i dir s'engloba tot en
despeses diverses.
Pel que fa a les al·legacions, ja sabeu que el grup de la Plataforma Ciutadana per Barberà, no
hem presentat, però m'agradaria comentar només un parell, per acabar ràpid.
La Plataforma en el seu dia ja va presentar una moció que parlava de les retribucions de
l'equip de govern i bé que en el seu dia ens va sobtar que el grup d'Iniciativa, per exemple, no
donés el seu suport ni tenim constància de que hi hagués la voluntat d'un treball conjunt per
treballar en aquest sentit.
I després com tú molt bé has dit, en les al·legacions de l'any passat sí que surt aquest concepte
i aquest any torna a sortir. Simplement apuntar-ho, nosaltres com han dit, el Sr. Rivera, mai
hem volgut tampoc en aquella moció menysprear el treball que fem tots aquí, però també
entenem que la ciutadania ho està passant molt malament i que era una miqueta d'un exercici
de dir nosaltres també posem el nostre granet de sorra, sempre ha sigut l'esperit d'aquella
moció.
També ens ha cridat l'atenció la resposta que el regidor d'Hisenda fa en aquest conjunt
d'al·legacions que fa el Partit Popular més d'atenció a les persones directes i bé, en el cas
concret dels menjadors escolars ens consta que les escoles han hagut de buscar ajuda a
entitats privades perquè les famílies estan passant moments molt crítics i no podien fer front a

36

la part que els hi pertocava i que des de Benestar Social no es podia donar cabuda a totes
aquestes peticions, per tant, aquest argument també, com a mínim ens ha sobtat i bé, res més.
Simplement fer aquestes petites puntuacions i, evidentment, tot el que puguem treballar
conjunts sempre hem estat oberts i que compteu amb nosaltres amb tot, com tots els aquí
presents per poder millorar, simplement, millorar la gestió.
Moltes gràcies.
Sr. Garcés: Gràcies a tots.
Per donar resposta, des del punt de vista de la informació que torna sortir en les diferents
intervencions, lògicament, la filosofia “open data” vindrà per llei, o sigui, a més a més, o
sigui independentment de que ens ho creiem, doncs això és un tema important. I en el cas de
tot el tema de despeses vàries, doncs cap problema en detallar-lo.
A més a més, hem de tenir en compte que de cara al 2015 es torna a canviar el Pla de
Comptes, ara ens tindrem que formar una altra vegada de tot per veure aquesta adaptació per
part de la contractació d'administracions públiques què comporta i com es fa en un desglos
més detallat i més adequat a les necessitats i no és un reflex del que són les administracions
de les empreses privades, que això és el que a vegades ens provoca aquestes confusions.
Respecte a la proposta que n'hi havia en el cas d'una reducció o un estalvi des del punt de
vista del capítol 1 en el cas de retribució dels grups polítics i dels òrgans de govern, que n'hi
havia una proposta en una de les al·legacions el que entenem que és que en el barri de la
Romànica s'han fet molts esforços, jo crec que aquest Ajuntament ha estat modèlic des del
punt de vista d'apostar en el que és la dinamització d'un barri de la nostra ciutat, tant
important, com la Romànica i que aquest pot ser un cas, però jo crec que també dintre d'un
consens que n'hi havia dintre d'un pla de barris amb unes inversions concretes, pot haver-ne
altres punts que podíem discutir i veure quin és el més prioritari o el més... entenem que...
està bé que n'hi hagi una proposta però què, a més a més, de reforçar tota la part social, doncs
que potser podríem arribar amb algun altre concepte i per això, el que faci una cosa molt
directe, també provoca això. Des d'aquest punt de vista.
Quan parlàvem del tema d'increment de Benestar Social, donaré les xifres. He parlat del 6,5,
això vol dir que en el 2013 la dotació de l'àrea de Benestar Social van ser de 2.153.657 € i la
del 2014 seran 2.288.345 €, si miro que representa això com a percentatge sobre el total del
pressupost, en el 2013 representava el 5,78%. En el 2014, representa el 6,06 %, no només hi
ha un creixement en números absoluts, sinó també en números relatius respecte a l'esforç de
despesa d'inversió d'aquest municipi. O sigui, jo crec que això és molt, molt important i en
quant el que parlàvem dels temes d'aclarir, millorar, tot això important. I respecte al tema de
les beques del menjador, de fet aquest municipi no utilitza el vàrem del consell comarcal.
Estem utilitzant un vàrem per sota, o sigui estem fent un esforç superior amb el d'altres
municipis i el que sí que hem de reconèixer és la situació difícil, avui en dia, de moltes
famílies del nostre municipi.
Gràcies a tots.
Sr. Rivera: A veure, el tema que deia ara el regidor. Estarem sempre disposats a parlar i a
veure quina proposta fem millor. Això pot comptar amb nosaltres.
I només era per al·lusions, pel tema.
Nosaltres ja ho vam explicar i l'any passat també, nosaltres no vam donar suport a la proposta
que veu fer perquè no hi havia l'element de progressivitat. Simplement.
Sra. del Frago: Un cop ja s'ha fet la votació i el posicionament dels grups sí que hem
permetreu perquè crec que hi ha coses que a banda de que les parlem aquí amb magnituds

37

macroeconòmiques o no, a mi no m'agrada, no comparteixo i no vull que es quedin d'aquesta
manera, en l'aire.
La primera qüestió és que els pressupostos són instruments vius, sempre han estat instruments
vius. Per tant, es van... i aquí hi ha l'evidència, de totes aquelles modificacions de crèdit quan
s'ha hagut d'adaptar i s'ha hagut de posar més diners pressupostaris aquells temes que han
calgut i els primers han estat i seran sempre tots aquells que tenen a veure amb Benestar
Social, per tant, jo només us puc dir que tornant de les vacances d'estiu la primera reunió que
vaig tenir va ser amb la regidora de Benestar Social, amb la qual el 5 de setembre em deia que
necessitaven 60 mil euros més per beques de menjadors i això es va fer.
També vull dir que aquest municipi era l'únic que becava el menjador dels alumnes dels
instituts perquè els altres no ho feien.
I també vull dir que tot això s'està portant a terme amb noms i cognoms de totes aquelles
famílies i persones. Com s'estan atenent en altres realitats.
Per tant, si que pregaria que diferenciem les discussions de tots els temes de progressivitat
que calen, de tots els temes d'aplicació de la reforma, de tots els temes que es vagin
implementant, que es faran, de la realitat del pressupost, no del 2014 i del 2013, 2012, 2011 i
si no també tot el que s'aprova no només amb els plens sinó cada setmana, cada quinze dies
amb totes les juntes de govern, quan aquí estem parlant de moltíssimes necessitats que s'estan
fent front i que si s'han de treure d'altres partides es treuen per atendre i jo reitero que sigui
amb elements macroeconòmics, siguin amb altres tipus de referents, aquesta ha estat, és i serà
la prioritat d'aquest municipi. Tenint en compte que, com vindran debats del que signifiquen
les competències delegades, del que signifiquen les competències concurrents, del que
signifiquen les competències que no es toquen, aquest municipi, com tant d'altres, 8 mil a
l'Estat espanyol i quasi 900 o vuit-cents i escaig a Catalunya s'està fent càrrec, per avançat, de
tota una sèrie de despeses que a qui el pertoca no ho està fent, sigui el que sigui, a Barcelona
o a Madrid, és igual, no és el moment d'aquesta discussió.
Reitero, per totes les persones que ens escolten també, que aquest municipi ho ha fet i ho
continuarà fent amb allò que significa fonamental per la cohesió social i per la vida de les
persones des de l'habitatge fins a les beques de menjador, fins al sosteniment de les escoles
bressol, fins al sosteniment de l'escola de música, fins al sosteniment dels pagaments de
l'aigua, de la farmàcia, del transport escolar, de les persones discapacitades i de tot el que
calgui, i tants i tants exemples.
Per tant, ajustarem els números i tot això ho farem amb una baixada amb el pressupost amb
els ingressos efectivament perquè vostès saben, igual que nosaltres que durant l'any passat per
efectes d'aquesta crisi aquí comptàvem amb uns ingressos que no s'han fet efectius i saben
que per al 2014, ja no hi són. Ho farem amb uns deutes d'altres governs que encara estan
sense resoldre i que tenen la magnitud que superen els 4 milions d'euros.
Saben que tot això és demostrable, que tot això està i que no són paraules buides de
contingut.
Per tant, moltíssimes gràcies a tots, pel seu posicionament i gràcies per la confiança per tirar
endavant aquest pressupost.
7.

PRECS I PREGUNTES.
_____________________

INTERVENCIONS
En aquest apartat, per l’ordre que es transcriuen, es van produir les intervencions següents:
Sr. Gallego: Tres preguntas a Cristina Conde.

38

La primera es... sabe que nuestra sede está ubicada en Josep Armengol, 33, junto a la plaza de
la Unidad. Por lo tanto, vemos o vivimos lo que ocurre allí. Hoy mismo estan podando los
plataneros de la misma y mi pregunta es ¿cuántos años llevan sin podar? ¿O para podar ha
sido necesario una recogida de firmas?
Suponemos que no se podan cada año por el gasto que esto supone.
Si el motivo es una remodelación que se quiere hacer en la plaza, quizás, se debería de haber
informado a los vecinos.
La segunda es ¿qué se está haciendo en los huertos municipales?.
Y la tercera, la nueva rotonda de la N-150 con la calle Cerdanyola delante del cartel de
Barberà del Vallès se han colocado cuatro o cinco pivotes de granito y ya sabe que allí se
empotró un vehículo ¿tiene iluminación? Porque de la N-150 vas recto al letrero.
No sé, he visto un montón de rotondas en las que se ponen al menos unos reflectores
alrededor, al ir con las luces encendidas se podría hacer.
Después es un ruego o petición también a Cristina.
Mire, nos alegramos mucho de saber que el Ayuntamiento a través de la Fundación Barberà
Promoció contrata a 45 parados durante 6 meses y de ellos 11 peones y 8 oficiales. Entre
otras labores se dedicará al mantenimiento de plazas y calles y aprovechando la ocasión le
hago la siguiente petición, puesto que usted los ruegos dice que se quedan como ruegos y se
quedan ahí.
Es sobre de la calle Pere Sanfeliu, paso por ahí muchísimas veces, al vivir al lado, en Dr.
Moragas. No hace muchos años que se remodeló la calle y pusieron las aceras nuevas. Sí
recuerdo, que el teniente de alcalde en Urbanismo, en aquella época era Castillo, no era usted,
es socialista también como usted.
También recuerdo que fui crítico con él y le pedí que las salidas de los parquings fueran un
poco más anchas. Para entrar en mi comunidad, por ejemplo, tienes que pisar el bordillo y
cuando sales al ser el vial muy estrecho y tener coches aparcados enfrente tienes que saltar el
bordillo de la acera también por lo tanto mal realizado.
Pero lo que me crea cierto malestar es cuando camino por la acera porque por ella pasamos
las personas y los peatones y su pavimentación a través de las piezas que tienen que encajar,
esas piezas encajan unas con otras como si fueran puzzles. Es un desastre. Igual que los
alcorques de los árboles. Unas se han hundido, otras sobresalen, los bordillos están de forma
irregular... será que la compactación del terreno natural no se hizo, parece que el trabajo bien
hecho aquí no interesa o que los responsables de la dirección de la obra fueron mediocres o
que buscaban la modificación.
Si usted deja esto como está, ésta calle tiene una acera en la que cualquiera puede tropezar, ya
se lo aseguro, se trata de hacer mejor las cosas de como se han hecho porque al final el que
paga los platos rotos es el contribuyente, es el ciudadano.
La contratación de estos 45 parados, por ejemplo, está subvencionada por la Generalitat y el
área metropolitana pero el que pone el dinero no son los responsable de estos entes o
responsables del ayuntamiento. Es el ciudadano el que paga.
Por lo tanto, deberían de ser más serios al dar el visto bueno de estas obras con dinero público
pagado. Y no le digo a usted que sea responsable de esto, usted no era responsable de Vía
Pública entonces pero piense que tal y como están las cosas, el Sr. Garcés sabe el dinero que
tenemos y no tenemos, es mejor aprovechar y gastar el dinero de estas subvenciones que el
propio Consistorio tenga que ponerlo para solucionar el problema de esta calle.
Creo que hay que hacerlo y sería acertado y que deben de arreglarla.
Un ruego, el segundo, a la Sra. Maza.
El primero se lo hice el mes pasado, el día 18 del 12 del 2013, el último pleno de diciembre
sobre el contenido de las actas de los plenos colgadas en la web del consistorio y las

39

expuestas en papel en el tablón de anuncios.
Y este mes de enero miro la página web del Ayuntamiento y el acta del 18 del 12, la última la
exponen con las siglas y los votos, sin las distintas intervenciones de los concejales de este
pleno, ni la aprobación del acta anterior, de los expedientes conclusos, ni las mociones, ni las
mociones de urgencia ni ruegos ni preguntas. Sin embargo, la que nos mandan desde
Secretaria a los distintos concejales si vienen con las intervenciones. Mi grupo ha planteado,
ha decidido de que mire, continuar cada mes con este ruego y petición, con el único objetivo
que es la transparencia, que da información, transparencia. Usted declaró en diciembre y eso
está en el acta que recogía el primer ruego que era actualizar y mejorar las actas que están en
la página web, mejorar según usted porque no hay nada que mejorar.
Es sencillamente que el acta que Secretaría le manda a usted o a mí se cuelgue en la web o en
el tablón de anuncios. La misma que nos mandan a nosotros. Y en Secretaría que no tengan
que trabajar dos veces, una con intervenciones y otra sin ella.
Hay un refrán que dice predicar en el desierto, significa exponer o decir cosas con sentido a
gente que no tiene ningún interés en prestarte atención. Y esto es lo que le pasa a usted
conmigo, a las peticiones o ruegos que le hago en el pleno, eso sin poner la falta de
transparencia, en pro de su único objetivo es que el ciudadano no sepa lo que opina o
argumenta la oposición.
La ocultación de datos que deben de ser públicos decepcionan a parte de ciudadanos que
desean consultarlos porque hay quien quiere leer las actas. Y la Sra. Alcaldesa debería de
obligarle a preservar el derecho que tiene cualquier ciudadano en información.
Y ahora es una pregunta a la Sra. Alcaldesa, es sobre el fracaso, para mí, del ARE del Área
Residencial Estratégica.
El anterior tripartito, el PSC, Esquerra e Iniciativa, aprueban la construcción de 73 áreas. Pero
por lo que se ve todavía no se ha puesto ni una piedra de esos 90 mil pisos que se iban a
hacer. La mitad dicen que iban a ser de protección oficial, con sus equipamientos y zonas
verdes, todo era maravilloso. Todo el mundo hablaba de vivienda de protección pero por lo
que se ve lo propusieron tarde y al no reconocer la crisis les pilló de lleno.
Ahora el Departamento de Territorio y Sostenibilidad parece que decide cancelar el
planeamiento de numerosas áreas residenciales estratégicas. Nosotros creemos que están
congeladas, según Damià Calvet, Secretario de Territorio y Mobilidad de la Generalitat
Catalunya tiene 70 mil viviendas nuevas sin vender y 3000 pisos vacíos de la Agència
d'Habitatge de Catalunya. Además sabemos que la Generalitat hoy tiene problemas o
dificultades para conseguir financiación. Entonces la pregunta es ¿han estudiado el proyecto
de Barberà del Vallès de nuevo? ¿Su equipo de gobierno sigue interesado? ¿es viable
económicamente? ¿O dará usted instrucciones para su paralización?
Sra. Fuster: Bé, nosaltres volíem traslladar... uns ciutadans que ens deien l'altre dia que si
podíem fer-vos arribar dos precs.
Un, tornem a la plaça de la Unitat, per la banda de l'escenari, la mena aquella d'escenari que
tenim allà a la plaça de la Unitat, que hi ha aquelles columnes amb una mena de voladís, que
potser no seria una despesa molt gran i que sí que és cert que repassant en allà, mirant com
està el tema, el voladís de dalt no sé si us heu fixat que està com...bé, el formigó aquell ha
caigut i es veu el ferro fins i tot perquè el ferro algun dia es rovellarà i acabarà caient a
trossos, no sóc una experta en construcció però sí que és cert que allò potser, bé, es podria
mirar si es pot acabar d'arrebossar i repassar una mica la pintura i que probablement ens quedi
una plaça una mica més agradable i que no costaria molt, no sé... mireu-vos’ho a veure què us
assembla.
I després de la mateixa plaça també ens comenten que d'aquelles fustes que inicialment hi

40

havia, si mal no recordo les travesses aquelles que es van haver de retirar, si més no de... o
em sembla que es van acabar folrant? perquè eren del tren, de la via i provocaven algun tipus
d’història... I sembla ser que la gent que està per allà per la plaça diuen que surten ratolins, no
sé, jo personal no l'he vist, és un prec que en feia la gent que està allà assentats, per tant, no
sé, si més no comprovar-ho i si es pot fer alguna cosa al respecte doncs benvinguda sigui.
Gràcies.
Sra. Maza: Jo escolto, usted no tiene el desierto delante, o sea que le insto a que en siguiente
pleno seguramente usted tenga que retraerse de sus palabras porque las actas están colgadas,
se recogió el prec de que estiguessin recollides les votacions amb els grups i els nombres de
les persones, s'ha recollit també el prec que a les actes estiguin amb les intervencions, on
estigui íntegrament la intervenció dels precs i preguntes. L'únic que la del 18 de desembre no
estava aprovada, la hem aprovat avui, llavors no podíem penjar-la perquè nosaltres no fem
més que transmetre aquella informació que des de Secretaria ja està certificada. Amb el qual a
la plana web de l'Ajuntament en el punt d'òrgans de govern, plens municipals podran trobar
tota la informació del 2013 amb les actes dels plens de manera íntegra, amb precs i preguntes
i posicionament de grups.
Gràcies.
Sra. Conde: En respuesta a las peticiones del PP, no era necesario una recogida de firmas
para podar los árboles de la plaza de la Unidad porque se podan cada año. Lo único que el
año pasado hubo una floración antes de tiempo, usted sabe que sólo se puede podar con
mucho frío si no matamos a los árboles y el año pasado hubo una floración antes de tiempo y
tuvimos que parar la poda y no se podó en plaza Unidad. Y este año estaba en el proyecto
porque estaba en licitación y estaba en el listado y, evidentemente, no podemos podar hasta
que no empieza el frío y en ese trámite llegaron las firmas de la plaza de la Unidad, con lo
cual no se poda porque lleguen firmas, sino porque le tocaba y estaba previsto.
En los huertos ¿qué hacemos?, estamos limpiando la zona y vallando. ¿Por qué? Porque
zonas abiertas, libres de camiones y de furgonetas y demás, nos estamos encontrando que nos
están tirando pues runa. Y sobretodo en esta última parcela que estamos limpiando y
poniendo la valla estamos trabajando junto con el Departament de Salut i de Benestar Social
para ver cuál es la mejor fórmula para que ciudadanos de nuestro municipio puedan disfrutar
de una pequeña parcela en la zona del río.
En la rotonda pusimos los pivotes porque ya se habían estampado contra el cartel de Barberà
del Vallès en dos ocasiones. La primera ocasión fue un golpe muy pequeño y en la segunda
ocasión fue un golpe un poco más grande. El problema de este tipo de cartel que para hacer la
reparación hay que trasladarlo a la empresa que lo hace para repararlo, con lo cual, qué
hicimos, pusimos unas pilonas delante para parar el golpe.
El estudio lumínico nos dice que hay luz suficiente, incluso se pico una luz especial en la
zona de enfrente para que apuntara a la rotonda, pero bueno.
El ruego del tema de planes de ocupación, precisamente los planes de ocupación se llevan a
cabo con personal que estará en vía pública y, evidentemente, pues para reparar... pues para...
de todo, alcorques, vía pública, calles que están en peores condiciones que Pere Sanfeliu y
demás.
Tengo que decirle que es una calle que se hizo la obra en el 99, con lo cual han pasado unos
años y, evidentemente, pues todo paso de vehículos, personas y demás tiene un deterioro y
evidentemente hay que mantenerlo.
El escenari de la plaça de la unitat, aquest formigó no ha caigut, l'hem picat nosaltres, des de
la brigada està picant tot el formigó perquè vam veure que anava caient i el vam picar i el

41

vam donar un tractament als ferros aquests que veus per dintre i estàvem mirant quina reacció
feia el ferro, si es rovellava més, llavors havíem d'enderrocar directament tota aquella part de
l'escenari o si dóna el resultat que veiem que era correcte doncs tornar a fer arrebossat perquè
allò quedi més vistós.
El tema del ratolí a nosaltres també ens ha arribat alguna reclamació de la gent. La gent seu
allà, mengen allà, que tot afavoreix una mica, que els ratolins vinguin, i des de salut sí que
han fet un tractament perquè aquests ratolins doncs marxin d'allà perquè no és el lloc adient.
Sra. del Frago: Adolfo, me hacías una pregunta. La respuesta es sí. La pregunta era ¿ha dado
usted instrucciones a su grupo de gobierno para replantear el proyecto del ARE? Sí, se han
dado instrucciones. Tendremos tiempo para hablar, por su puesto, para debatirlo, pero quiero
recordar a todos que los proyectos, las áreas, que en su momento se aprobaron, creo recordar
que fue en la anterior legislatura, por lo tanto, debemos de estar hablando de 6, 7 años
aproximadamente. Lo digo de memoria ahora. En aquel momento tenían un sentido en cada
municipio, el que fuera, y en el nuestro, los objetivos fundamentales que intentamos recoger
fue por un lado la organización de unos viales importantes de comunicación entre nuestro
municipio y el municipio de al lado con Badia del Vallès.
Quiero recordar que hay una calle dibujada que pasa por debajo de la vía.
En segundo lugar, por supuesto estábamos hablando con unos porcentajes de vivienda de
protección oficial muy importantes, no recuerdo ahora cuales eran las proporciones pero muy
importantes. Estábamos hablando también de la urbanización de una zona ajardinada que
además era subiendo de la estación hacia arriba y estábamos hablando sobretodo y
fundamentalmente de la ubicación de un edificio fundamental en nuestra ciudad como ha sido
la construcción de la Escola Marta Mata. Los criterios que han habido en el grupo de
gobierno hasta ahora, es que hasta que no estuviera la escuela hecha no se movía un papel
¿para qué? Para que no pudiera suponer ningún retraso administrativo de un tema que
aparentemente no tiene nada que ver porque son dos procesos paralelos pero que al final
podían tener interrelaciones y ese ha sido el criterio hasta que no tenemos la evidencia de que
la construcción de la escuela se está realizando.
A partir que eso es así, naturalmente que se replantea, ¿por qué? y lo ligo con lo que la
segunda teniente de alcalde manifestaba antes con respecto a la moción sobre temas de
vivienda ¿por qué? Porque en un momento dado ese proyecto se plantea con unas
circunstancias determinadas. Proyecto caro, porque hay mucha obra de urbanización y de vía
pública, no de vía privada, sino de temas públicos de la ciudad. Ahora hay que ver a la luz de
las circunstancias que la ciudad y todo el mundo está viviendo si ese proyecto responde a las
necesidades que hay o no hay y yo creo que algunos de los que estaban ahora mismo en esta
sala, saben que lo que digo es cierto porque lo he manifestado en alguna reunión previa,
hablando de temas de vivienda, justamente.
Por lo tanto, nosotros lo estamos revisando, pero también quiero decir que no es el
Departament de Territori i Sostenibilitat el que dice ahora lo pongo, ahora le quito, no. Todos
aquellos municipios que yo sepa no es ceden de cinco, hasta la fecha, que han renunciado,
que se están replanteando su ARE es a petición del municipio.
Es tan sencillo como si nosotros no tenemos Llei de Barris, a petición del municipio, porque
no sirve para nada tener un papel firmado. Por lo tanto, es a petición del municipio que se
hace esa revisión no a propuesta del departamento.
Lógicamente hay ahí una serie de acuerdos que se tendrían que ir valorando.
Todo esto para ilustrar un poco la respuesta a la pregunta que usted me ha hecho que es, sí, se
está revisando.
_____________________

42

I no havent-hi més assumptes per tractar, la Presidència va aixecar la sessió a les 21:55
hores, de la qual s’estén aquesta acta a reserva de la seva aprovació en la propera sessió que
es celebri i sens perjudici de la immediata executivitat dels seus acords, salvat allò establert a
l’article 208 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

Un cop aprovada aquesta acta, es transcriurà el seu contingut en el llibre d’actes corresponent,
en folis numerats i degudament legalitzats amb el segell de la Corporació.

L’alcaldessa presidenta,

Ana del Frago Barés

El secretari general acctal.,

José Antonio Martínez Martínez


1_acta_ple_29.01.2014_amb_intervencions.pdf - página 1/42
 
1_acta_ple_29.01.2014_amb_intervencions.pdf - página 2/42
1_acta_ple_29.01.2014_amb_intervencions.pdf - página 3/42
1_acta_ple_29.01.2014_amb_intervencions.pdf - página 4/42
1_acta_ple_29.01.2014_amb_intervencions.pdf - página 5/42
1_acta_ple_29.01.2014_amb_intervencions.pdf - página 6/42
 
Descargar el documento (PDF)

1_acta_ple_29.01.2014_amb_intervencions.pdf (PDF, 247 KB)

Documentos relacionados


Documento PDF 1 acta ple 29 01 2014 amb intervencions
Documento PDF uninfant
Documento PDF 2751cat
Documento PDF juny2013
Documento PDF rabell Es millor travar esforcos amb un 80 de la poblaci que
Documento PDF revista la nostra veu n m 1 abril 2014

Palabras claves relacionadas

adplus-dvertising