2751CAT .pdfNombre del archivo original: 2751CAT.pdf
Título: Portada 1998
Autor: Joan

Este documento en formato PDF 1.2 fue generado por Adobe PageMaker 6.52 / Acrobat Distiller 3.0 para Power Macintosh, y fue enviado en caja-pdf.es el 08/06/2012 a las 13:24, desde la dirección IP 147.83.x.x. La página de descarga de documentos ha sido vista 2974 veces.
Tamaño del archivo: 598 KB (32 páginas).
Privacidad: archivo públicoVista previa del documento


DOGC

Direcció
Calàbria,147
Tel. 93 292 54 00
Fax 93 292 54 35
08015 Barcelona
Exemplar 85 ptes.
Subscripció
22.300 ptes. anuals
DL B-47399-1977
ISSN 0213-3539

Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya
Any 22 / 2a època

Dilluns, 26 d’octubre de 1998

DOGC número 2751

Índex
Disposicions
Presidència de la Generalitat, pàg. 13228
Departament de Governació, pàg. 13228
Departament d’Economia i Finances, pàg. 13229
Departament d’Ensenyament, pàg. 13230
Departament de Política Territorial i Obres Públiques, pàg. 13231

Càrrecs i personal
Departament d’Ensenyament, pàg. 13234
Departament de Justícia, pàg. 13234

Concursos i anuncis
Departament de Cultura, pàg. 13235
Departament de Política Territorial i Obres Públiques, pàg. 13235
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, pàg. 13242
Departament de Treball, pàg. 13242
Departament de Medi Ambient, pàg. 13243
Universitats catalanes, pàg. 13243
Diversos, pàg. 13244

Administració local
Ajuntaments, pàg. 13245
Altres organismes, pàg. 13255

Barcelona 08015
Calàbria,147
Subscripcions:
Telèfon 93 292 54 17. Fax 93 292 54 33
Anuncis:
Telèfon 93 292 54 14. Fax 93 292 54 33
Girona 17001
Gran Via de Jaume I, 9
Subscripcions i anuncis:
Telèfon 972 18 23 00. Fax 972 18 23 47

Adreça Internet
http://www.gencat.es/diari

Lleida 25003
Lluís Companys,1
Subscripcions i anuncis:
Telèfon 973 70 35 00. Fax 973 70 35 08

27510

Tarragona 43004
Rambla Nova, 58-60, 3r
Subscripcions i anuncis:
Telèfon 977 23 65 59. Fax 977 23 65 38

Garantia
de Qualitat
Ambiental

9

770213 353002

Reciclat
Sense clor

13226

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

PÀG.

Núm. 2751 – 26.10.1998

PÀG.

SUMARI

PÀG.

DISPOSICIONS
PRESIDÈNCIA
DE LA GENERALITAT
COMISSIONAT PER A
UNIVERSITATS I RECERCA

CORRECCIÓ D’ERRADA a la Resolució de 20
d’abril de 1998, per la qual, en el marc del II
Pla de Recerca de Catalunya, s’obre la convocatòria per a l’adjudicació d’ajuts destinats
a la realització d’accions mobilitzadores dels
grups de recerca de Catalunya (ARCS, CC
i XT) (DOGC núm. 2631, pàg. 5640, de
4.5.1998). ....................................................................................................... 13228
CORRECCIÓ D’ERRADA a la Resolució de 31 de
juliol de 1998, per la qual s’atorguen beques
destinades a joves investigadors quebequesos per realitzar estades postdoctorals en una
universitat o centre públic de recerca de Catalunya (QUEBEC), en el marc del II Pla de
recerca (DOGC núm. 2717, pàg. 11212, de
3.9.1998). ....................................................................................................... 13228
DEPARTAMENT
DE GOVERNACIÓ
RESOLUCIÓ de 8 d’octubre de 1998, per la
qual es dóna publicitat a l’Acord del Govern
de 6 d’octubre de 1998, de declaració d’urgent ocupació per l’Ajuntament de Badalona de béns i drets afectats per un projecte relatiu al sector comprès entre la B-500
i la N-II, de Badalona. ............................................................. 13228
RESOLUCIÓ de 8 d’octubre de 1998, per la
qual es dóna publicitat a l’Acord del Govern
de 6 d’octubre de 1998, de declaració d’urgent ocupació per l’Ajuntament de Badalona de béns i drets afectats per un projecte relatiu a la riera Canyadó, de Badalona. 13228
DEPARTAMENT
D’ECONOMIA I FINANCES
DECRET 271/1998, de 21 d’octubre, pel qual
s’acorda la transformació en anotacions en
compte dels títols representatius d’una emissió de deute públic actualment en circulació. ............................................................................................................................ 13229
RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 1998, relativa a la revocació de l’autorització administrativa per exercir l’activitat de corredora
d’assegurances a la senyora Martha-Joan
Martí. .................................................................................................................. 13229
DEPARTAMENT
D’ENSENYAMENT
ORDRE de 13 d’octubre de 1998, sobre mesures per a les eleccions dels òrgans de representació del personal docent no universitari en l’Administració de la Generalitat
de Catalunya. ......................................................................................... 13230
DEPARTAMENT
DE POLÍTICA TERRITORIAL
I OBRES PÚBLIQUES
DECRET 270/1998, de 21 d’octubre, de modificació de determinats aspectes de la con-

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 2751 – 26.10.1998

13227

PÀG.

PÀG.

PÀG.

cessió de l’autopista A-17, Meridiana-Montmeló, i A-19, Montgat-connexió amb la
carretera GI-600, de Blanes a Hostalric. .. 13231

EDICTE de 15 d’octubre de 1998, pel qual es
dóna publicitat a la Resolució que assenyala dies per a la redacció d’actes prèvies a l’ocupació de les finques afectades d’expropiació
per l’execució del projecte D-G-9032.1C3, del
terme municipal de Castelló d’Empúries. 13239

nari per adjudicar el contracte de gestió de
serveis públics 511/1998 per a la concessió
de l’ús de domini públic per a l’explotació
d’un punt de venda de premsa i d’altres articles a la Facultat de Veterinària. ........................ 13243

CÀRRECS I PERSONAL

JUNTA D’AIGÜES

DEPARTAMENT
D’ENSENYAMENT
RESOLUCIÓ de 9 d’octubre de 1998, per la
qual es disposa el cessament de la senyora
Rosa Maria Tomàs Sumalde com a cap del
Negociat de la Secretaria de la Inspecció
d’Ensenyament del Departament d’Ensenyament. ........................................................................................................ 13234
DEPARTAMENT
DE JUSTÍCIA
RESOLUCIÓ de 19 d’octubre de 1998, per la
qual es disposa la publicació de l’Acord de
7 d’octubre de 1998, del tribunal qualificador únic de les proves selectives per a l’ingrés en el cos d’agents de l’Administració de
justícia (torn lliure), pel qual es fan públiques
les relacions d’aspirants que, amb caràcter
provisional, han superat les proves selectives. ........................................................................................................................... 13234

ANUNCI d’informació pública
(ref.: 04199800307). ...................................................................... 13240

RESOLUCIÓ de 19 d’octubre de 1998, per la
qual s’anuncia un concurs de subministrament. .................................................................................................................... 13244

ANUNCI d’informació pública
(ref.: 04199800154). ...................................................................... 13240

DIVERSOS

REGS DE CATALUNYA, SA

Notaria del senyor Enrique Beltrán Ruiz . 13244

ANUNCI pel qual es fa pública la licitació de
diversos contractes. ...................................................................... 13240

ADMINISTRACIÓ LOCAL

GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, SA

AJUNTAMENTS

ANUNCI pel qual es fa pública la licitació de
diversos contractes. ...................................................................... 13241

Abrera .................................................................................................................
Barcelona .......................................................................................................
Blanes ..................................................................................................................
Caldes de Montbui .........................................................................
Castellgalí ......................................................................................................
Figaró-Montmany ...........................................................................
Golmés ...............................................................................................................
Gósol .....................................................................................................................
Montcada i Reixac ..........................................................................
Montornès del Vallès ..................................................................
Pau ............................................................................................................................
El Pla de Santa Maria ................................................................
Puigcerdà ........................................................................................................
Reus ........................................................................................................................
Tavèrnoles ....................................................................................................
Terrassa .............................................................................................................
Tordera ..............................................................................................................
Torredembarra .....................................................................................

DEPARTAMENT
D’AGRICULTURA,
RAMADERIA I PESCA
REGS DE CATALUNYA, SA

ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d’un
contracte. ...................................................................................................... 13242
CONCURSOS I ANUNCIS
DEPARTAMENT
DE CULTURA
ANUNCI de concurs públic per a l’adjudicació d’un contracte de subministrament. ..... 13235
DEPARTAMENT
DE POLÍTICA TERRITORIAL
I OBRES PÚBLIQUES
EDICTE de 8 de setembre de 1998, de notificació de la Resolució d’expedients sancionadors. ..................................................................................................... 13235
EDICTE de 8 de setembre de 1998, de notificació de la Resolució de recursos interposats contra resolucions sancionadores de la
Direcció General de Ports i Transports. .... 13238
EDICTE de 14 d’octubre de 1998, pel qual es
dóna publicitat a la Resolució que assenyala
dies per a la redacció d’actes prèvies a l’ocupació de les finques afectades d’expropiació per l’execució del projecte A-L-9313 F1,
dels termes municipals de les Avellanes i
Santa Linya i Àger. ....................................................................... 13239
EDICTE de 14 d’octubre de 1998, pel qual es
dóna publicitat a la Resolució que assenyala
dies per a la redacció d’actes prèvies a l’ocupació de les finques afectades d’expropiació per l’execució del projecte TRANS98.1,
del terme municipal de Berga. .................................. 13239
EDICTE de 15 d’octubre de 1998, pel qual es
dóna publicitat a la redacció de les actes
prèvies a l’ocupació de les finques afectades
d’expropiació per l’execució del projecte DG-9032.1, dels termes municipals de Roses
i Castelló d’Empúries. ............................................................. 13239

UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE CATALUNYA

DEPARTAMENT
DE TREBALL
ANUNCI pel qual es fa públic el dipòsit dels
Estatuts de l’organització empresarial Gremi d’Electricitat, Fontaneria i Afins del Baix
Camp. ................................................................................................................. 13242
ANUNCI pel qual es fa públic el dipòsit dels
Estatuts de l’organització empresarial Gremi d’Electricitat, Fontaneria i Afins de la
Comarca del Tarragonès. ................................................... 13242
ANUNCI pel qual es fa públic el dipòsit dels
Estatuts de la organización empresarial
Gremi d’Electricitat, Fontaneria i Afins de
la Comarca del Baix Penedès. .................................... 13242
ANUNCI pel qual es fa públic el dipòsit dels
Estatuts de l’organització empresarial Associació de Gremis d’Electricitat, Fontaneria
i Afins de la Província de Tarragona. ............. 13242
ANUNCI pel qual es fa pública la modificació dels Estatuts de l’organització empresarial Associació de Fabricants d’Accessoris
de Motocicletes de Catalunya. .................................. 13242
DEPARTAMENT
DE MEDI AMBIENT
ANUNCI pel qual es fa pública la concessió
de subvencions directes en matèria de medi
ambient. .......................................................................................................... 13243
UNIVERSITATS
CATALANES
UNIVERSITAT AUTÒNOMA
DE BARCELONA

ANUNCI de 15 de setembre de 1998, pel qual
s’anuncia concurs públic procediment ordi-

13245
13245
13245
13246
13246
13246
13247
13247
13247
13248
13250
13250
13250
13251
13252
13252
13252
13254

ALTRES
ORGANISMES
Consorci per a la Gestió de Residus
del Vallès Oriental ........................................................................... 13255

*

13228

DOGC 2751 – 26.10.1998

DISPOSICIONS

PRESIDÈNCIA
DE LA GENERALITAT

DEPARTAMENT
DE GOVERNACIÓ

COMISSIONAT PER A
UNIVERSITATS I RECERCA

RESOLUCIÓ
de 8 d’octubre de 1998, per la qual es dóna publicitat a l’Acord del Govern de 6 d’octubre de
1998, de declaració d’urgent ocupació per
l’Ajuntament de Badalona de béns i drets afectats per un projecte relatiu al sector comprès
entre la B-500 i la N-II, de Badalona.

CORRECCIÓ D’ERRADA
a la Resolució de 20 d’abril de 1998, per la qual,
en el marc del II Pla de Recerca de Catalunya,
s’obre la convocatòria per a l’adjudicació d’ajuts
destinats a la realització d’accions mobilitzadores
dels grups de recerca de Catalunya (ARCS, CC
i XT) (DOGC núm. 2631, pàg. 5640, de 4.5.1998).
Havent observat una errada al text original
de l’esmentada Resolució, tramès al DOGC i
publicat al núm. 2631, pàg. 5640, de 4.5.1998, se’n
detalla l’oportuna correcció:
Al primer paràgraf de l’article 4, on diu:
“...a càrrec de la partida 02.12.440.01/0 del
pressupost de 1998,...”,
ha de dir:
“...a càrrec de la partida 02.12.440.04/5 del
pressupost de 1998,...”.
Barcelona, 1 d’octubre de 1998
DAVID SERRAT I CONGOST
Director general de Recerca
(98.273.079)

CORRECCIÓ D’ERRADA
a la Resolució de 31 de juliol de 1998, per la qual
s’atorguen beques destinades a joves investigadors quebequesos per realitzar estades postdoctorals en una universitat o centre públic de recerca
de Catalunya (QUEBEC), en el marc del II Pla
de recerca (DOGC núm. 2717, pàg. 11212, de
3.9.1998).
Havent observat una errada al text original
de l’esmentada Resolució, tramès al DOGC i
publicat al núm. 2717, pàg. 11212, de 3.9.1998,
se’n detalla l’oportuna correcció:
A la pàgina 11213, a l’annex, on diu:
“Nom i cognoms: Enric Lucas.”,
ha de dir:
“Nom i cognoms: Eric Lucas.”.
Barcelona, 25 de setembre de 1998
DAVID SERRAT I CONGOST
Director general de Recerca
(98.264.051)

*

Atès que en data 6 d’octubre de 1998 el Govern de la Generalitat va adoptar l’Acord pel
qual es declara urgent l’ocupació per l’Ajuntament de Badalona dels béns i els drets afectats
pel projecte d’urbanització del sector comprès
entre la B-500 i la N-II, damunt de la riera Canyadó, de Badalona;
D’acord amb el que estableix l’article 80 de
la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat,
RESOLC:
Article únic
Que es doni publicitat a l’Acord de 6 d’octubre de 1998 del Govern de la Generalitat, pel
qual es declara urgent l’ocupació per l’Ajuntament de Badalona dels béns i els drets afectats
pel projecte d’urbanització del sector comprès
entre la B-500 i la N-II, damunt de la riera Canyadó, de Badalona, el qual es transcriu annex
a aquesta Resolució.
Barcelona, 8 d’octubre de 1998
XAVIER POMÉS I ABELLA
Conseller de Governació
ACORD
de 6 d’octubre de 1998, del Govern de la Generalitat de Catalunya, pel qual es declara urgent
l’ocupació per l’Ajuntament de Badalona dels
béns i els drets afectats pel projecte d’urbanització
del sector comprès entre la B-500 i la N-II, damunt de la riera Canyadó, de Badalona.
L’Ajuntament de Badalona (Barcelonès) ha
tramitat un expedient per a l’ocupació urgent dels
béns i els drets afectats per expropiació forçosa
per a l’execució del projecte d’urbanització del
sector comprès entre la B-500 i la N-II, damunt
de la riera Canyadó, de Badalona, pel qual sol·licita que el Govern de la Generalitat prengui
l’Acord de declarar urgent l’ocupació dels béns
i els drets esmentats.
A l’expedient consta que l’Assemblea de la
Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en la sessió de 18 de
desembre de 1997, va acordar aprovar inicialment el projecte d’urbanització del sector comprès entre la B-500 i la N-II, damunt de la riera Canyadó, de Badalona, i també sotmetre
l’aprovació esmentada al tràmit d’informació
pública preceptiu, durant el termini del qual es
va presentar una al·legació que va ser desestimada, per la qual cosa el projecte va quedar
aprovat definitivament el 12 de març de 1998,
i notificat a l’Ajuntament de Badalona el 17 de
març de 1998.
Igualment consta en l’expedient que el Ple de
l’Ajuntament de Badalona, en la sessió de 25 de

febrer de 1998, va acordar aprovar inicialment
la relació dels béns i els drets afectats pel projecte esmentat, i també sotmetre l’esmentada
relació a la informació pública reglamentària i
notificar el dit acord als interessats. Durant el
tràmit d’informació pública preceptiu, no es van
presentar al·legacions ni reclamacions, i per
l’acord de 28 d’abril de 1998 es va aprovar definitivament la relació dels béns i els drets afectats.
L’Ajuntament de Badalona justifica la urgència sol·licitada a fi de poder connectar el desdoblament del trànsit que actualment col·lapsa la
B-500 fins a la N-II i descongestionar el trànsit d’accés al centre de la ciutat i a la zona industrial.
A l’expedient s’acredita l’existència de la
consignació necessària per fer front al pagament
de l’import de les expropiacions.
Atès tot el que s’ha exposat, es considera
procedent autoritzar l’Ajuntament de Badalona
perquè utilitzi aquest procediment excepcional
d’ocupació urgent dels béns i els drets afectats
pel projecte d’urbanització del sector comprès
entre la B-500 i la N-II, damunt de la riera Canyadó, de Badalona.
En virtut del que disposen els articles 1.e) del
Decret 160/1980, de 19 de setembre, i 2.f) del Decret 231/1980, de 18 de novembre, a proposta del
conseller de Governació, el Govern de la Generalitat acorda:
De conformitat amb el que disposen els articles 52 de la Llei d’expropiació forçosa i 56 del
Reglament per a la seva aplicació, es declara
urgent l’ocupació per l’Ajuntament de Badalona
dels béns i els drets afectats pel projecte d’urbanització del sector comprès entre la B-500 i la
N-II, damunt de la riera Canyadó, de Badalona,
sol·licitada per l’Ajuntament de Badalona, segons la relació concreta i individualitzada dels
béns i els drets esmentats que figura en l’expedient administratiu instruït a aquest efecte.
Aquest Acord, tal com estableixen l’article 85
de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat, i l’article 109 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, exhaureix la via
administrativa. Contra aquest Acord, es pot
interposar recurs contenciós administratiu en el
termini de dos mesos, a comptar de l’endemà de
la seva publicació al DOGC, davant la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, després que s’hagi
complert el que disposa l’article 110.3 de l’esmentada Llei 30/1992, de 26 de novembre, sens
perjudici que es pugui exercir qualsevol altre
recurs que es consideri procedent.
(98.281.063)

RESOLUCIÓ
de 8 d’octubre de 1998, per la qual es dóna publicitat a l’Acord del Govern de 6 d’octubre de 1998,
de declaració d’urgent ocupació per l’Ajuntament
de Badalona de béns i drets afectats per un projecte relatiu a la riera Canyadó, de Badalona.
Atès que en data 6 d’octubre de 1998 el Govern de la Generalitat va adoptar l’Acord pel
qual es declara urgent l’ocupació per l’Ajunta-

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 2751 – 26.10.1998

13229

DEPARTAMENT
D’ECONOMIA I FINANCES
ment de Badalona dels béns i els drets afectats
pel projecte de canalització de la riera Canyadó
a Badalona (tram B-500/A-19) i la realització de
la seva xarxa de clavegueram;
D’acord amb el que estableix l’article 80 de
la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat,
RESOLC:
Article únic
Que es doni publicitat a l’Acord de 6 d’octubre de 1998 del Govern de la Generalitat, pel
qual es declara urgent l’ocupació per l’Ajuntament de Badalona dels béns i els drets afectats
pel projecte de canalització de la riera Canyadó
a Badalona (tram B-500/A-19) i la realització de
la seva xarxa de clavegueram, el qual es transcriu annex a aquesta Resolució.
Barcelona, 8 d’octubre de 1998
XAVIER POMÉS I ABELLA
Conseller de Governació
ACORD
de 6 d’octubre de 1998, del Govern de la Generalitat, pel qual es declara urgent l’ocupació per
l’Ajuntament de Badalona dels béns i els drets
afectats pel projecte de canalització de la riera
Canyadó a Badalona (tram B-500/A-19) i la
realització de la seva xarxa de clavegueram.
L’Ajuntament de Badalona (Barcelonès) ha
tramitat un expedient per a l’ocupació urgent
dels béns i els drets afectats per expropiació
forçosa per a l’execució del projecte de canalització de la riera Canyadó a Badalona (tram B500/A-19) i la realització de la seva xarxa de
clavegueram, pel qual sol·licita que el Govern
de la Generalitat prengui l’Acord de declarar
urgent l’ocupació dels béns i els drets esmentats.
A l’expedient consta que la Junta de la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana
de Barcelona, en la sessió de 17 de juliol de 1997,
va acordar aprovar inicialment el projecte de canalització de la riera Canyadó a Badalona (tram
B-500/A-19) i la realització de la seva xarxa de
clavegueram i també sotmetre l’aprovació esmentada al tràmit d’informació pública preceptiu, durant el termini del qual no es van presentar
al·legacions ni reclamacions, per la qual cosa el
projecte va quedar aprovat definitivament el dia
6 de novembre de 1997, i notificat a l’Ajuntament de Badalona l’11 de novembre de 1997.
Igualment consta a l’expedient que el Ple de
l’Ajuntament de Badalona, en la sessió de 25 de
novembre de 1997, va acordar aprovar inicialment la relació dels béns i els drets afectats pel
projecte esmentat, i també sotmetre l’esmentada
relació a la informació pública reglamentària i
notificar el dit acord als interessats. Durant el
tràmit d’informació pública preceptiu, s’hi van
presentar al·legacions que van ser estimades, i
per l’acord de 31 de març de 1998 es va aprovar
definitivament la relació dels béns i els drets
afectats.
L’Ajuntament de Badalona justifica la urgència sol·licitada en el fet que actualment el tor-

rent de Canyadó es troba en fase que s’hi iniciï
el desenvolupament urbanístic i el seu entorn
pateix una situació problemàtica a l’hora d’evacuar les aigües pluvials, ja que gran part d’elles
circulen per la xarxa de residuals, la qual cosa
fa que aquesta entri en càrrega en cas de pluges,
amb la conseqüent provocació de problemes
mediambientals de contaminació i possibles
infeccions de la població.
A l’expedient s’acredita l’existència de la
consignació necessària per fer front al pagament
de l’import de les expropiacions.
Atès tot el que s’ha exposat, es considera
procedent autoritzar l’Ajuntament de Badalona
perquè utilitzi aquest procediment excepcional
d’ocupació urgent dels béns i els drets afectats
pel projecte de canalització de la riera Canyadó
a Badalona (tram B-500/A-19) i la realització de
la seva xarxa de clavegueram.
En virtut del que disposen els articles 1.e) del
Decret 160/1980, de 19 de setembre, i 2.f) del Decret 231/1980, de 18 de novembre, a proposta del
conseller de Governació, el Govern de la Generalitat acorda:
De conformitat amb el que disposen els articles 52 de la Llei d’expropiació forçosa i 56 del
Reglament per a la seva aplicació, es declara
urgent l’ocupació per l’Ajuntament de Badalona
dels béns i els drets afectats pel projecte de canalització de la riera Canyadó a Badalona (tram
B-500/A-19) i la realització de la seva xarxa de
clavegueram, sol·licitada per l’Ajuntament de
Badalona, segons la relació concreta i individualitzada dels béns i els drets esmentats que
figura en l’expedient administratiu instruït a
aquest efecte.
Aquest Acord, tal com estableixen l’article 85
de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat, i l’article 109 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, exhaureix la via
administrativa. Contra aquest Acord, es pot
interposar recurs contenciós administratiu en el
termini de dos mesos a comptar de l’endemà de
la seva publicació al DOGC, davant la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, després que s’hagi
complert el que disposa l’article 110.3 de l’esmentada Llei 30/1992, de 26 de novembre, sens
perjudici que es pugui exercir qualsevol altre
recurs que es consideri procedent.
(98.281.073)

*

DECRET
271/1998, de 21 d’octubre, pel qual s’acorda la
transformació en anotacions en compte dels títols representatius d’una emissió de deute públic
actualment en circulació.
La Llei 16/1997, de 24 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al
1998, a l’article 37.1 diu que el Govern ha de fixar
les característiques de l’endeutament i la forma
de representació del deute públic. Així mateix,
l’article 37.20 de la Llei esmentada autoritza al
Govern perquè acordi la transformació dels títols representatius del deute públic actualment
en circulació en anotacions en compte, sempre
que es respecti la resta de les característiques de
l’emissió respectiva.
En ús de l’autorització esmentada, a proposta
del conseller d’Economia i Finances, i d’acord
amb el Govern de la Generalitat de Catalunya,
DECRETO:
Article 1
S’acorda, en els termes previstos en la normativa aplicable, la transformació en anotacions en
compte dels títols representatius de l’emissió de
deute públic de la Generalitat de Catalunya que
es detalla a continuació:
Emissió de 12.6.1992, venciment final el
20.12.2006, amb opció a favor del subscriptor
d’amortitzar anticipadament el 20.12.2001, amb
les mateixes condicions.
Article 2
La transformació comportarà l’exclusió
d’aquesta emissió de negociació de l’AIAF, Mercat de Renda Fixa, per la qual cosa es demanarà
l’admissió a negociació a la Borsa de Valors de
Barcelona.
Article 3
El termini de presentació dels títols per a la
seva transformació serà d’un mes a comptar a
partir del 3 de novembre de 1998.
DISPOSICIONS FINALS
—1 S’autoritza el conseller d’Economia i Finances per dictar les disposicions adequades per
al desplegament del que preveu aquest Decret,
i per executar els actes necessaris per a la seva
eficàcia.
—2 Aquest Decret entrarà en vigor el mateix
dia de la seva publicació al DOGC.
Barcelona, 21 d’octubre de 1998
JORDI PUJOL
President de la Generalitat de Catalunya
ARTUR MAS I GAVARRÓ
Conseller d’Economia i Finances
(98.281.114)

RESOLUCIÓ
de 8 de setembre de 1998, relativa a la revocació
de l’autorització administrativa per exercir l’activitat de corredora d’assegurances a la senyora
Martha-Joan Martí.

13230

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 2751 – 26.10.1998

DEPARTAMENT
D’ENSENYAMENT
Atès que amb data 28 de juliol de 1998 ha
estat atorgada l’autorització administrativa per
exercir com a corredoria d’assegurances a la
societat Cazorla & Grayling Corredoria d’Assegurances, SLL, representada per la senyora
Martha-Joan Martí, aquesta cessa en l’activitat
de corredora d’assegurances com a persona física. En aquest sentit, se li manifesta que:
—1 D’acord amb el que preveu l’apartat final
de l’article 9 del Decret 347/1995, de 28 de desembre, s’acorda donar de baixa a la senyora
Martha-Joan Martí del Registre especial de
corredors d’assegurances, de corredories d’assegurances i de llurs alts càrrecs, a què es refereix l’article 7 de l’esmentat Decret, Registre on
figurava sota la clau F-34GC.
—2 Es recorda a la senyora Martha-Joan Martí
que, d’acord amb el que preveuen la Llei 9/1992,
de 30 d’abril, de mediació en assegurances privades, i el Decret 347/1995, de 28 de desembre,
d’assumpció de competències sobre mediació en
l’assegurança privada, no podrà exercir l’activitat de corredora d’assegurances com a persona
física perquè no té l’autorització preceptiva del
Departament d’Economia i Finances, l’incompliment de la qual cosa es troba tipificat a la Llei
9/1992 com a infracció molt greu.
Barcelona, 8 de setembre de 1998
ARTUR MAS I GAVARRÓ
Conseller d’Economia i Finances

ORDRE
de 13 d’octubre de 1998, sobre mesures per a les
eleccions dels òrgans de representació del personal docent no universitari en l’Administració de
la Generalitat de Catalunya.
Atès que en virtut de l’article 13 de la Llei
9/1987, de 12 de juny, d’òrgans de representació, determinació de les condicions de treball
i participació del personal al servei de les administracions públiques, modificada per la Llei
7/1990, de 19 de juliol, i per la Llei 18/1994, de
30 de juny, les organitzacions sindicals CCOO,
USTEC-STES, UGT i CSI-CSIF van presentar una comunicació de promoció d’eleccions
sindicals a juntes de personal de Barcelona,
Girona, Lleida i Tarragona en l’àmbit del personal docent no universitari, en què es fixava
com a data d’inici del procés electoral el dia 8
d’octubre de 1998.
Atès que, de conformitat amb el que preveu
l’article 25 de la Llei esmentada, les meses electorals coordinadores han fixat com a data de la
votació el dia 19 de novembre, cal arbitrar les
mesures necessàries a fi de garantir i facilitar
l’exercici del dret de vot als funcionaris docents
dels nivells no universitaris destinats als centres
públics dependents del Departament d’Ensenyament.
En conseqüència,
ORDENO:

(98.230.024)

*

Article 1
Als centres docents públics de nivell no universitari dependents del Departament d’Ensenyament tindrà caràcter no lectiu la tarda
del dia 19 de novembre d’enguany, data assenyalada per les corresponents meses electorals per a l’elecció dels òrgans de representació del personal docent no universitari en
l’Administració de la Generalitat de Catalunya establerts a la Llei 9/1987, de 12 de juny,
modificada per la Llei 7/1990, de 19 de juliol,
i per la Llei 18/1994, de 30 de juny.
A l’efecte que preveu el paràgraf anterior,
s’entén per tarda l’horari comprès entre l’inici
de l’activitat lectiva, després de l’espai del temps
destinat al dinar, i les 19 hores.
Article 2
Els directors dels centres docents públics
vetllaran per l’atenció als alumnes durant el dia
de l’elecció, i comunicaran, si escau, als pares o
als tutors dels alumnes afectats els canvis d’horaris que se’n derivin i que prèviament estableixin els consells escolars dels centres. Així mateix, els directors dels centres docents públics
amb servei de transport escolar vetllaran per la
prestació adequada d’aquest servei.
Article 3
Les direccions generals competents podran
dictar les instruccions necessàries per a l’execució d’aquesta Ordre.
Article 4
Es modifica, d’acord amb el que disposa l’article 1, l’Ordre de 27 d’abril de 1998, per la qual
s’estableix el calendari escolar del curs 1998-99
per als centres docents no universitaris.

Barcelona, 13 d’octubre de 1998
JOSEP XAVIER HERNÁNDEZ I MORENO
Conseller d’Ensenyament
(98.286.018)

*

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 2751 – 26.10.1998

13231

DEPARTAMENT
DE POLÍTICA TERRITORIAL
I OBRES PÚBLIQUES
DECRET
270/1998, de 21 d’octubre, de modificació de determinats aspectes de la concessió de l’autopista A-17, Meridiana-Montmeló, i A-19, Montgatconnexió amb la carretera GI-600, de Blanes a
Hostalric.
La Generalitat de Catalunya ha assumit, d’acord
amb el marc constitucional i estatutari, la gestió de les autopistes i vies de peatge de la seva
titularitat, les quals tenen una gran incidència
i repercussió econòmica i social.
En aquest sentit, pel Reial decret 902/1995,
de 2 de juny, es van traspassar a la Generalitat de Catalunya les autopistes A-17, Barcelona-Montmeló, i l’A-19, Montgat-connexió
amb la carretera GI-600, una vegada segregades de la concessió administrativa unificada
de la qual és concessionària la societat Autopistas, Concesionaria Española, SA (ACESA),
i donades de baixa de la xarxa de carreteres
de l’Estat mitjançant Reial decret 912/1995,
de 2 de juny.
El creixement econòmic i social de les comarques i municipis on transcorre l’autopista A-17
converteix aquesta via en un element bàsic de
la xarxa de comunicacions viàries a la conurbació de Barcelona i els seus municipis, de gran
incidència per als seus usuaris i el desenvolupament econòmic i industrial, i fa necessària l’aprovació d’un nou règim de tarifes per a aquesta
autopista, on es preveu una reducció màxima
que possibilita alhora l’harmonització de les
tarifes de la concessió de titularitat de la Generalitat, tot garantint el seu equilibri econòmic i
financer.
Paral·lelament, la necessitat de reordenar la
xarxa viària que complementa i de donar servei
als usuaris, juntament amb les autopistes A-2 i
A-7, obliga a abordar la construcció de diferents
obres, especialment entre l’itinerari Montmelóel Papiol de l’autopista A-7 i la via desdoblada
B-30, integrades dins de la xarxa de carreteres
de l’Estat, així com l’establiment d’unes noves
tarifes reduïdes.
Tot i la titularitat exclusiva de cadascuna de
les administracions pel que fa a la seva respectiva concessió, les modificacions proposades,
així com les mesures compensatòries corresponents, incideixen en les bases econòmiques i financeres aprovades, d’aplicació a ambdues
concessions. Ateses la circumstància i la repercussió esmentades, es fa imprescindible la formulació i l’aprovació d’un conveni amb l’objecte d’establir l’abast de les modificacions a
ambdues concessions, les obres d’ampliació
previstes, i l’establiment de les noves tarifes
aplicables una vegada prevista la seva reducció, així com les mesures compensatòries corresponents a restablir l’equilibri econòmic de
les concessions amb l’aprovació d’un nou pla
econòmic i financer.
En conseqüència, de conformitat amb el
que estableixen els articles 24 i 25 bis de la Llei
8/1972, de 10 de maig, de construcció, conservació i explotació d’autopistes en règim de concessió, amb l’audiència i la conformitat de la societat concessionària, amb l’informe previ del
Departament d’Economia i Finances, a proposta
del conseller de Política Territorial i Obres Públiques i d’acord amb el Govern,

DECRETO:

Madrid,

Article 1
El règim jurídic de la concessió administrativa, integrada per les autopistes A-17 i A-19, de
la qual és concessionària la societat Autopistas,
CESA (ACESA), serà l’actualment vigent amb
les modificacions que respecte a la mateixa s’estableixen en el Conveni que s’aprova per aquest
Decret i que s’incorpora com a annex.
Article 2
2.1 Les tarifes en pessetes de l’any 1998 per
quilòmetre, sense incloure l’IVA, aplicables en
els trams de les autopistes que integren la concessió administrativa seran, per a cadascuna de
les categories de vehicles, les indicades a continuació:
L=lleugers; P1=pesants 1; P2=pesants 2.

Tram
L
P
Montgat-Mataró .............. 8,23 13,19
Mataró-Malgrat ............... 7,40 11,89
Barcelona-Montmeló ...... 8,47 13,58

P
16,45
14,79
17,00

2.2 Les tarifes base aprovades a l’apartat
anterior seran revisades anualment d’acord amb
el procediment que s’estableix a la clàusula 45
del plec de clàusules generals per a la construcció, conservació i explotació d’autopistes en
règim de concessió, modificada pel Reial decret
210/1990, de 16 de febrer.
En la primera revisió anual sol·licitada per la
societat concessionària es considerarà per a la
determinació de l’increment de l’índex de preus
de consum (IPC) la variació corresponent al mes
de gener de 1998 fins a l’últim publicat per l’Institut Nacional d’Estadística.
Article 3
S’estableix com a data final del termini de la
concessió el dia trenta-u d’agost de l’any dos mil
vint-i-u.
DISPOSICIONS FINALS
—1 Es faculta el conseller de Política Territorial i Obres Públiques per adoptar les mesures
necessàries per al desenvolupament d’aquest
Decret i per formalitzar la signatura del Conveni
que s’aprova i es publica com annex.
—2 Aquest Decret entrarà en vigor el mateix
dia de la seva publicació al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i al BOE, llevat de l’article 2 que ho farà dins dels 10 dies naturals de
la mateixa publicació oficial.
Barcelona, 21 d’octubre de 1998
JORDI PUJOL
President de la Generalitat de Catalunya
PERE MACIAS I ARAU
Conseller de Política Territorial
i Obres Públiques
ANNEX
Conveni entre l’Administració general de l’Estat, la Generalitat de Catalunya i Autopistas, Concesionaria Española, SA, pel qual es modifiquen
determinats termes de les concessions que té atorgades

Reunits
D’una part, l’Excm. Sr. D. Rafael Arias Salgado, ministro de Fomento, que actua en nom
i representació de l’Administració general de
l’Estat, segons la delegació atorgada per acord
del Consell de Ministres de 21 de juliol de 1995.
De l’altra, l’Honorable Sr. Pere Macias i Arau,
conseller de Política Territorial i Obres Públiques, que actua en nom i representació de la
Generalitat de Catalunya i,
D’altra part, el Sr. Josep Manel Basañez i
Villaluenga, conseller director general d’Autopistas, Concesionaria Española, SA, que actua
en nom i representació de la societat esmentada, en virtut dels poders que té atorgats.
Reconeixent-se totes les parts prou capacitades per signar aquest Conveni, a l’empara dels
articles 24 i 25 de la Llei 8/1972, de 10 de maig,
i de la clàusula 103 del plec de clàusules generals per a la construcció, conservació i explotació
d’autopistes en règim de concessió, aprovat per
Decret 215/1973, de 25 de gener,
Manifesten:
Que Autopistas, Concesionaria Española,
SA, obtingué la primera concessió per a l’autopista Montgat-Mataró i l’autopista Barcelonala Jonquera, d’acord amb el Decret 165/1967, de
26 de gener, pel qual s’adjudica la concessió
administrativa per a la construcció, conservació
i explotació de les esmentades autopistes.
Que en aquest Decret ja es preveia l’ampliació de l’autopista A-7 al tram Barcelona-Tarragona, que es va adjudicar pel Decret 128/1968,
de 18 de gener, pel qual es resol la proposició
presentada a l’empara del que es disposa en el
Decret 165/1967, de 26 de gener, per a la construcció, conservació i explotació d’aquest nou
tram.
Que Autopistas, Concesionaria Española,
SA, va anar ampliant els seus itineraris en virtut del Decret 1310/1973, de 22 de juny, pel qual
s’adjudica la concessió administrativa per a la
construcció, conservació i explotació de l’itinerari Saragossa-Mediterráneo de l’autopista de
peatge de l’Ebre i pel Decret 1321/1974, de 25
d’abril, pel qual s’adjudica la concessió administrativa per a la construcció, conservació i explotació de l’itinerari Montmeló-el Papiol, de l’autopista del Mediterrani.
Que de conformitat amb els reials decrets
2479/1978, de 14 d’octubre, i 126/1984, de 25 de
gener, es van unificar les concessions de les quals
eren titulars Autopistas, Concesionaria Española, SA (titular dels trams Barcelona-la Jonquera,
Montgat-Mataró i Barcelona-Tarragona), Autopistas de Enlace, Concesionaria Española, SA
(titular del tram Montmeló-el Papiol), i Autopistas de Cataluña y Aragón, Concesionaria
Española, SA (titular del tram Saragossa-Mediterráneo de l’autopista de l’Ebre), i queden
integrades en una sola concessió a favor d’Autopistas, Concesionaria Española, SA, societat
resultant de la fusió de les tres concessionàries.
Que en 1990 es va signar amb el Ministeri
d’Obres Públiques i Urbanisme un conveni de
modificació de les clàusules concessionals, fonamentalment amb l’obligació de construir,

13232

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 2751 – 26.10.1998

conservar i explotar el tram Mataró-Palafolls de
l’autopista A-19 i ampliar a un tercer i quart
carril altres trams de les autopistes, amb la consegüent ampliació de termini concessional, tot
allò aprovat pel Reial decret 1547/1990, de 30
de novembre.

mació i desenvolupament urbanístic del sòl en
el seu entorn, ha creat una sèrie de situacions de
desequilibri que és necessari reparar, especialment
l’existent entre l’itinerari Montmeló-el Papiol de
l’autopista A-7 i la via desdoblada B-30 de la xarxa
de l’Estat.

Que una vegada posat en servei el tram Mataró-Palafolls de l’autopista A-19 es va aprovar
la seva ampliació fins a la seva connexió amb la
carretera GI-600, de Blanes a Hostalric, amb
l’encreuament sobre la Tordera, en virtut del
Reial decret 483/1995, de 24 de març.

Que per solucionar-ho és imprescindible aplicar unes mesures de correcció mitjançant l’execució de determinades obres.

Que pel Reial decret 902/1995, de 2 de juny,
es van traspassar a la Generalitat de Catalunya
les autopistes A-17 (tram Barcelona-Montmeló) i A-19 (Montgat-connexió amb la carretera GI-600), i van ser donades de baixa de la
xarxa de carreteres de l’Estat pel Reial decret
912/1995, de 2 de juny.
Que Autopistas, Concesionaria Española,
SA, és, per tant, en aquesta data, la titular de
dues concessions administratives de les quals són
concedents l’Administració general de l’Estat
per a les autopistes A-7 i A-2 i la Generalitat de
Catalunya per a les autopistes A-17 (BarcelonaMontmeló) i A-19, respectivament.
Que ambdues concessions tenen un únic règim jurídic, fiscal, administratiu i de qualsevol
índole; el mateix que li era d’aplicació a la concessió matriu de la qual foren segregades.
Que, així mateix, té un únic pla economicofinancer que constitueix la base economicofinancera davant de les dues administracions concedents.
Per altra banda, les polítiques establertes per
l’Administració en matèria de transports tendeixen a liberalitzar cada cop més el finançament de les infraestructures, donant, per una
banda, entrada a la participació del capital
privat i, per l’altra, a la propagació del principi que cal que l’usuari participi també en el seu
finançament mitjançant una contraprestació
econòmica.
Que per aquesta raó l’Administració té iniciat un pla d’harmonització de tarifes, atesa la
dispersió de la quantia d’aquestes entre les concessions atorgades en tot l’Estat espanyol, per
la qual cosa està en contacte amb totes les societats concessionàries del país i està prenent
mesures conduents a facilitar les possibilitats
d’arribar a acords per a la consecució de l’objectiu fixat.
Que, en aquest sentit, la Llei 13/1996, de 30
de desembre, de mesures fiscals administratives
i d’ordre social, en el seu article 30.1 regula els
acords de pròrroga de concessió que limita a setanta-cinc anys, i el Reial decret llei 14/1997, de
29 d’agost, modifica la Llei 37/1992, de 28 de desembre, sobre l’impost sobre el valor afegit.
A més, transcorreguts quasi 30 anys des de la
posada en servei del primer tram d’autopistes
de peatge per Autopistas, Concesionaria Española, SA, la xarxa viària que complementa i
dóna servei al públic juntament amb l’autopista,
ha experimentat les lògiques transformacions
amb el pas del temps. De la mateixa manera, la
demanda del trànsit, com a conseqüència del
desenvolupament econòmic i social viscut en
aquests últims anys, juntament amb la transfor-

Per tot això i dins de l’esperit de col·laboració
que sempre han tingut les relacions de l’Administració amb la Societat Concessionària, el
Ministerio de Fomento i el Departament de
Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, en les seves respectives
funcions d’administració concedent, i Autopistas, Concesionaria Española, SA, com a societat concessionària, han arribat a un acord per
a la reducció dels peatges en determinats trams
de les seves concessions i l’execució d’una sèrie
d’obres amb les següents
CLÀUSULES
I. Reducció de tarifes dels trams Montmelóel Papiol, Molins de Rei-Martorell, BarcelonaMontmeló, Montmeló-Granollers, MaçanetGirona Sud i Tarragona-Salou.
Les tarifes a aplicar en els trams que formen
part de les concessions de què és titular Autopistas, Concesionaria Española, SA, fins a la
pròxima revisió tarifària, d’acord amb el que
disposa la clàusula 45 del plec de clàusules generals en la redacció donada pel Reial decret
210/1990, de 15 de febrer, i dins els deu dies següents a l’entrada en vigor de les disposicions
que aprovin aquest conveni, expressades en
pessetes per quilòmetre, seran les següents:
Tarifes netes
Pessetes/Quilòmetre
L=lleugers; P1=pesants 1; P2=pesants 2.

Tram
L
P
Montgat-Mataró .............. 8,23 13,19
Mataró-Malgrat ............... 7,40 11,89

P
16,45
14,79

Barcelona-Montmeló ......
Montmeló-Granollers .....
Granollers-Maçanet ........
Maçanet-Girona Sud .......
Girona Sud-la Jonquera ..

8,47
8,47
8,30
9,70
9,81

13,58
13,58
13,26
15,52
15,84

17,00
17,00
17,03
19,40
19,83

Molins de Rei-Martorell .
Martorell-Vilafranca .......
Vilafranca-Coma-ruga ....
Coma-ruga-Altafulla .......
Altafulla-Tarragona ........
Tarragona-Salou ..............

8,17
9,24
7,06
9,24
9,24
9,35

13,09
17,45
12,57
17,45
17,45
17,20

16,39
21,81
16,10
21,81
21,81
21,97

Montmeló-el Papiol ......... 3,52 5,76
Saragossa-Mediterráneo . 9,74 14,40

6,95
21,60

Les tarifes citades tindran la consideració de
tarifes base de la concessió, als efectes del que
estableix la clàusula 45 del plec de clàusules
generals en la redacció donada pel Reial decret
210/1990, de 16 de febrer, basant-se per a revisions futures en l’índex de preus al consum del
mes de gener de 1998, publicat per l’Institut
Nacional d’Estadística.
II. Construcció d’un tercer i un quart carril
en part del tram de l’autopista A-7 Montmelóel Papiol i altres obres complementàries.

L’Estat es farà càrrec de la construcció d’un
quart carril, en ambdós sentits, en el tram Montmeló-el Papiol de l’autopista A-7, tal com més
endavant s’especifica, i que un cop construït
s’afectarà a la concessió de l’autopista A-7 de
la qual és concessionària Autopistas, Concesionaria Española, SA, a qui correspondrà, després,
la conservació i l’explotació en el si de l’esmentada concessió.
Les obres, en concret, a càrrec de l’Estat consisteixen en:
1. Un quart carril en els trams d’utilització
gratuïta que van del pk 136,245, aproximadament, al 147,200 (Montmeló-enllaç del Vallès)
i del pk 157,120 al 162,490 (Rubí-el Papiol) aproximadament.
En aquestes dues zones s’executaran els enllaços següents:
Aproximadament en els pk 139 i 145 dos nous
enllaços amb estructura de diamant amb pesos:
l’enllaç de Mollet-Gallecs i l’enllaç de SantigaCan Salvatella.
Es modificarà l’enllaç de Mollet-Santa Perpètua, pk 141, aproximadament, completant tots
els seus moviments i permetent un accés directe
al CIM del Vallès des de totes les direccions.
S’executaran dos semienllaços connectats de
tipus semidiamant en el pk 157 (Hospital General) i 158 (Rubí-Mirasol), que formaran un
enllaç complet que evitaran els trenats que podrien produir-se si fossin complets.
2. Alhora, també es construiran al mateix
temps les connexions adequades per facilitar el
transvasament del trànsit de la B-30 a la A-7,
d’acord amb els projectes que l’Administració
redacti de comú acord amb la societat concessionària.
3. Supressió de les dues cruïlles al mateix nivell que hi ha actualment a la B-30 i connexió
de la calçada central sud de la A-7, als encontorns de la barrera de peatge de Sant Cugat, amb
l’autopista E-9 (Barcelona-Túnels de Vallvidrera-Rubí-Terrassa).
Un cop acabades les obres es procedirà a la
posada en servei i a la seva integració provisional
a la concessió fins que tingui lloc la recepció
definitiva de les obres per part de l’Estat, prèvia comprovació, tant per part de l’Estat com per
la concessionària, que aquestes reuneixen les
condicions tècniques adequades i homogènies
amb els altres carrils preexistents. Efectuada la
recepció definitiva, tindrà lloc la integració a la
concessió i només a partir d’aquest moment la
seva conservació serà a càrrec de la concessionària.
Per altra part, Autopistas, Concesionaria
Española, SA, invertirà dos mil milions de pessetes en la millora funcional de l’itinerari Montmeló-el Papiol que, en tot cas, inclou la construcció d’un tercer carril en el tram de l’A-7 comprès
entre els pk 147,200 i 157,120, que s’estén en
paral·lel amb la B-30 (calçades laterals) i l’ampliació de l’estació de peatge de Sant Cugat fins
al nombre necessari de vies per al bon funcionament, amb un màxim de 36, en el termini de
dos anys comptats a partir del moment en què
l’Administració alliberi els terrenys necessaris
per a l’ampliació de l’estació de peatge de Sant
Cugat, amb el desplaçament cap a l’exterior de
les calçades laterals (B-30) com a conseqüència
de l’execució del projecte de supressió dels dos
encreuaments a nivell existents actualment en
l’esmentada B-30, que es recull en el punt 3 a dalt
esmentat.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

III. Renúncia a la minoració d’ingressos abril/
agost de 1997 i altres renúncies.
Autopistas, Concesionaria Española, SA,
renuncia a les diferències en menys dels ingressos per peatge percebuts entre abril i agost de
l’any 1997, com a conseqüència de l’ajornament
en aquell any de la corresponent revisió de tarifes.
Així mateix Autopistas, Concesionaria Española, SA, renuncia a totes aquelles compensacions o indemnitzacions que li puguin correspondre com a conseqüència de la construcció del
projecte del nou enllaç a Martorell amb l’autovia
N-II (Baix Llobregat) i fins i tot per a la construcció de la mateixa autovia, sempre que es
duguin a terme d’acord amb els projectes actualment aprovats.
Així mateix Autopistas, Concesionaria Española, SA renuncia a formular cap reclamació
per l’efecte que es pogués derivar de la supressió
de semàfors a les calçades laterals de la B-30, així
com de l’execució i posada en servei descrites
en les clàusules II i VII d’aquest Conveni.
IV. Ampliació del termini concessional.
El termini de les concessions de les quals és
titular Autopistas, Concesionaria Española, SA
s’amplia fins al dia 31 d’agost de l’any 2021, inclusivament.
V. Règim jurídic de la concessió.
El règim jurídic de les concessions de les quals
és titular Autopistas, Concesionaria Española,
SA serà l’actualment en vigor durant tot el seu
període de vigència, és a dir, fins al 31 d’agost
de l’any 2021, amb les úniques excepcions següents:
1. El benefici tributari a què fa referència l’article 12.a) de la Llei 8/1972, de 10 de maig, es
mantindrà únicament fins al 31 d’agost de l’any
2016.
2. Queden sense efecte les obligacions establertes en l’article setè del Decret 1321/1974, de
25 d’abril.
3. La quantitat pendent (3.489.529.554 pessetes) de l’obligació a què fa referència l’article
quart del Reial decret 2479/1978, de 14 d’octubre, haurà de ser satisfeta per Autopistas, Concesionaria Española, SA durant els últims cincs
anys de la concessió ampliada, això és, des de
l’any 2017 al 2021, ambdós inclosos, a raó d’un
20 % cada any, sense actualització de les quantitats pendents.
4. Queda sense efecte la limitació de la clàusula 28.e) del plec de les clàusules generals aprovat per Decret 215/1973, de 25 de gener.
Es convé, en tot allò que fos necessari per a
la seva no-vigència, l’exclusió explícita del règim jurídic aplicable a Autopistas, Concesionaria Española, SA, de l’article setè del Decret 165/
1967, de 26 de gener, i queda sense cap efecte
l’obligació que hi conté.
VI. Pla economicofinancer.
S’accepta el Pla economicofinancer presentat per Autopistas, Concesionaria Española, SA,
que recull les modificacions que aquest conveni
introdueix, i es considera conforme per les administracions corresponents, i queda aprovat
amb l’aprovació del present conveni, mitjançant
les oportunes normes legals, i és en conseqüència
el Pla economicofinancer vigent per a la concessionària, i constitueix la seva base economicofinancera a partir de l’entrada en vigor de les disposicions que aprovin aquest Conveni.

Núm. 2751 – 26.10.1998

VII. Enllaç de Sant Sadurní de l’autopista
A-7.
L’Estat procedirà a projectar i construir els
ramals d’enllaç entre l’autopista A-7 i la carretera BP-2427 en direcció des de Tarragona
i cap a Tarragona, a l’altura de Sant Sadurní i
aniran a càrrec seu tots els costos, fins i tot els
d’expropiació de terrenys, si fos el cas, i que una
vegada construïts s’integraran a la concessió
d’Autopistas, Concesionaria Española, S.A, de
manera semblant a la que s’ha establert per a les
obres descrites en l’anterior clàusula II.
Una vegada que es completi l’enllaç de Sant
Sadurní amb els ramals direccionals des de Tarragona i cap a Tarragona, i atès que l’esmentat
enllaç es troba situat en el tram d’autopista amb
un sistema de peatge dels anomenats oberts, els
desplaçaments interns al tram comprès entre l’esmentat enllaç i Vilafranca no abonaran peatge.
VIII. Circulació de camions en el recorregut
Soses-Fraga.
Els camions de més de 3,5 tones de pes màxim autoritzat que circulin pel tram Soses-Fraga
de l’autopista A-2 com a conseqüència del seu
desviament obligatori des de la carretera N-II,
al seu pas per la ciutat de Fraga ho faran gratuïtament.
Autopistas, Concesionaria Española, SA,
deixarà de percebre el peatge corresponent a
l’esmentat tram dels vehicles pesants així definits, renunciant a qualsevol compensació per
aquest motiu, que recorrin únicament i exclusivament el tram Soses-Fraga i viceversa, com
a conseqüència del citat desviament obligatori,
fins a la posada en servei de la variant de Fraga, i com a màxim, fins al dia 30 de juny de l’any
2001.
La resta dels recorreguts, encara que incloguin el de Soses-Fraga, no experimentaran variació pel que es refereix a la percepció del peatge corresponent.
CLÀUSULA ADDICIONAL PRIMERA
El contingut del present Conveni forma un tot
unitari, que en el seu conjunt restableix l’equilibri economicofinancer de la concessió. Per tant,
la construcció a càrrec de l’Estat de les obres
convingudes en el tram Montmeló-el Papiol de
l’autopista A-7, la construcció així mateix dels
nous ramals de l’enllaç de Sant Sadurní (direcció
Tarragona), l’ampliació del termini concessional i els acords sobre el règim jurídic de la concessió continguts en les clàusules d’aquest Conveni suposen, en el seu conjunt, contrapartides
a la rebaixa de tarifes que figura en la clàusula I,
i a les inversions de la societat concessionària establertes en la clàusula II, per tal d’aconseguir
restablir l’adequat equilibri economicofinancer
de les concessions i de la societat concessionària i no suposen en cap cas un increment patrimonial per al titular de la concessió, ni de les
responsabilitats de les dues administracions
concedents.
Així mateix es determina que, tant els nous
carrils construïts per l’Estat com els nous ramals
d’enllaç s’integraran en el domini públic i la concessionària farà extensiu a aquests els drets i
deures inherents a la seva posició jurídica de
concessió de servei públic i sense que això suposi la incorporació de les citades obres d’ampliació als seus actius.

13233

CLÀUSULA ADDICIONAL SEGONA
Atès que el contingut del present conveni
forma un tot unitari, en el cas que es produïssin modificacions del que s’ha pactat, existirà la
facultat per a les parts de la seva denúncia i rescabalament dels danys i perjudicis ocasionats.
CLÀUSULA ADDICIONAL TERCERA
Les obres de construcció del quart carril i dels
nous ramals de l’enllaç de Sant Sadurní de l’autopista A-7, es realitzaran de forma que es produeixi la mínima afectació al normal funcionament de l’autopista, amb completa indemnitat
de la concessionària per les responsabilitats i
eventuals perjudicis que se’n poguessin derivar.
I en prova de conformitat signen aquest Conveni, d’acord amb la normativa que regeix la
concessió, en el lloc i la data indicats a l’encapçalament.
Rafael Arias Salgado
Ministre de Foment
Pere Macias i Arau
Conseller de Política Territorial
i Obres Públiques de la Generalitat
de Catalunya
Josep Manel Basañez i Villaluenga
Conseller director general d’Autopistas,
Concesionaria Española, SA
(98.288.036)

*

13234

CÀRRECS I PERSONAL

DEPARTAMENT
D’ENSENYAMENT

DEPARTAMENT
DE JUSTÍCIA

RESOLUCIÓ
de 9 d’octubre de 1998, per la qual es disposa el
cessament de la senyora Rosa Maria Tomàs Sumalde com a cap del Negociat de la Secretaria de
la Inspecció d’Ensenyament del Departament
d’Ensenyament.

RESOLUCIÓ
de 19 d’octubre de 1998, per la qual es disposa
la publicació de l’Acord de 7 d’octubre de 1998,
del tribunal qualificador únic de les proves selectives per a l’ingrés en el cos d’agents de l’Administració de justícia (torn lliure), pel qual es fan
públiques les relacions d’aspirants que, amb
caràcter provisional, han superat les proves selectives.

Vist que la senyora Rosa Maria Tomàs Sumalde va ser nomenada cap del Negociat de la Secretaria de la Inspecció d’Ensenyament de la
Secretaria General per Resolució de 19 de setembre de 1996 (DOGC núm. 2272, de 23.10.1996),
en virtut de la corresponent convocatòria pública;
Vist que l’esmentada funcionària passa a la
situació administrativa d’excedència voluntària;
Atès el que preveu el Decret 123/1997, de 13
de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l’Administració de
la Generalitat de Catalunya;
En ús de les atribucions que em confereix l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre,
d’organització, procediment i règim jurídic de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya,
RESOLC:
La senyora Rosa Maria Tomàs Sumalde cessa
com a cap del Negociat de la Secretaria de la Inspecció d’Ensenyament de la Secretaria General del Departament d’Ensenyament, amb efectes de 6 d’octubre de 1998.
Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via
administrativa, les persones interessades poden
interposar, amb la comunicació prèvia al conseller
d’Ensenyament, recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en
el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveuen l’article 110.3 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, i l’article 58
de la Llei de la jurisdicció contenciosa administrativa, de 27 de desembre de 1956.
Igualment, les persones interessades poden
interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.
Barcelona, 9 d’octubre de 1998
JOSEP XAVIER HERNÁNDEZ I MORENO
Conseller d’Ensenyament
(98.281.028)

*

Vist el text de l’Acord de 7 d’octubre de 1998,
pel qual es fan públiques les relacions d’aspirants
que, amb caràcter provisional, han superat les
proves selectives per a l’ingrés en el cos d’agents
de l’Administració de justícia (torn lliure);
Atès que està previst que l’esmentat Acord
es publiqui al BOE de data 22 d’octubre de 1998
i que es detalla a l’annex la llista provisional
d’aspirants que han superat les proves selectives per cada àmbit territorial, el nombre dels
quals s’ajusta a les places convocades en cadascun d’aquests;
Atès que motius de tipus funcional derivats
de la complexitat en la tramitació d’aquesta convocatòria aconsellen que, d’acord amb els criteris d’economia i racionalitat administrativa, es
doni publicitat al DOGC de l’Acord mitjançant
la publicació del seu text i la indicació dels llocs
en els quals s’exposa la relació d’aspirants que,
amb caràcter provisional, han superat les proves selectives,
RESOLC:
—1 Disposar la publicació al DOGC de l’Acord
de 7 d’octubre de 1998 del tribunal qualificador
únic de les proves selectives per a l’ingrés en el
cos d’agents de l’Administració de justícia (torn
lliure), pel qual es fan públiques les relacions
d’aspirants que, amb caràcter provisional, han
superat les proves selectives, el qual es transcriu
a continuació:
“De conformitat amb el que preveu la base
8.2 de l’Ordre de 17 de novembre de 1997, per
la qual es convoquen les esmentades proves
selectives, i un cop conclosos tots els exercicis
de l’oposició, aquest tribunal qualificador únic
acorda el següent:
”Primer. Fer pública amb caràcter provisional la relació d’aspirants, per cada àmbit territorial, que han superat l’oposició, el nombre dels
quals s’ajusta a les places convocades en cadascun d’ells, i que figuren en l’annex al present
Acord.
”Segon. Contra el present Acord, els interessats podran efectuar les oportunes al·legacions
davant aquest tribunal qualificador en el termini
de quinze dies naturals comptats a partir del
següent al de la seva publicació en el Boletín
Oficial del Estado.
”Madrid, dimecres 7 d’octubre de 1998
”El president del tribunal qualificador únic
”Luis Barroso González”
—2 Les llistes d’aspirants esmentades s’exposen als llocs següents:
Departament de Justícia, seu central, c. Pau
Claris, 81, 08010 Barcelona.
Gerència de Suport Judicial de Barcelona
ciutat, c. Pau Claris, 158, 08009 Barcelona.
Gerència de Suport Judicial de Barcelona
comarques, av. Josep Tarradellas, 179, 08901
l’Hospitalet de Llobregat

DOGC 2751 – 26.10.1998

Delegació Territorial del Departament de
Justícia a Lleida, c. Sant Martí, núm. 1, 25004
Lleida.
Delegació Territorial del Departament de
Justícia a Girona, av. Sant Narcís, 59, 17005
Girona.
Delegació Territorial del Departament de
Justícia a Tarragona, c. Sant Francesc, 14, 43003
Tarragona.
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
pg. Lluís Companys, s/n, 08018 Barcelona.
Audiència Provincial de Barcelona, pg. Lluís
Companys, s/n, 08018 Barcelona.
Audiència Provincial de Girona, pl. Catedral,
s/n, 17004 Girona.
Audiència Provincial de Tarragona, av. President Lluís Companys, 10, 43005 Tarragona.
Audiència Provincial de Lleida, rbla. Ferran,
s/n, 25007 Lleida.
Deganat de Barcelona, pg. Lluís Companys,
1-5, 08003 Barcelona.
Deganat de Girona, av. Ramon Folch, 4-6,
17001 Girona.
Deganat de Lleida, edifici Canyeret, c. la
Parra, 21, 25007 Lleida.
Deganat de Tarragona, av. President Lluís
Companys, 10, 43005 Tarragona.
Fiscalia de Barcelona, c. Pau Claris, 160, 08009
Barcelona.
Fiscalia de Girona, pl. Catedral, s/n, 17004
Girona.
Fiscalia de Lleida, edifici Canyeret, c. la Parra,
21, 25007 Lleida.
Fiscalia de Tarragona, av. President Lluís
Companys, 10, 43005 Tarragona.
Clínica Mèdica Forense, rda. Sant Pere, 35,
entl., 08010 Barcelona,
Institut Anatòmic Forense, c. Enric Casanovas, 143, 08016 Barcelona.
Barcelona, 19 d’octubre de 1998
ÁNGEL VICENTE I SÁNCHEZ
Secretari general
(98.293.103)

*

DOGC 2751 – 26.10.1998

CONCURSOS I ANUNCIS

DEPARTAMENT
DE POLÍTICA TERRITORIAL
I OBRES PÚBLIQUES

DEPARTAMENT
DE CULTURA
ANUNCI
de concurs públic per a l’adjudicació d’un contracte de subministrament.
—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Museu d’Història de Catalunya. Departament de Cultura.
b) Dependència que tramita l’expedient: Servei de Contractació.
c) Número d’expedient: G649 N98/134
—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: subministrament
i instal·lació dels equipaments audiovisuals per
a l’exposició “L’Islam i Catalunya”.
b) Número d’unitats a lliurar: 120 unitats,
d’acord amb el que s’especifica al plec de prescripcions tècniques.
c) Divisió per lots i número: no hi ha lots en
aquesta contractació.
d) Lloc de lliurament: Museu d’Història de
Catalunya, pl. de Pau Vila, 3, 08003 Barcelona.
e) Termini de lliurament: el 16 de novembre
de 1998.
—3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: urgent.
b) Procediment: obert.
c) Forma: concurs.
—4 Pressupost base de licitació: 15.500.000
ptes., IVA inclòs.
—5 Garantia provisional: 310.000 ptes.
—6
a)
b)
c)
d)
e)

Obtenció de la documentació i informació
Entitat: Museu d’Història de Catalunya.
Domicili: pl. de Pau Vila, 3.
Localitat i codi postal: 08003 Barcelona.
Telèfon: 93.225.47.00.
Telefax: 93.225.47.58.

—7 Requisits específics del contractista: els licitadors hauran d’acreditar la seva solvència econòmica per qualsevol dels mitjans previstos als
apartats a), b), o c) de l’article 16 de la LCAP.
La solvència tècnica haurà de ser acreditada per
qualsevol dels mitjans expressats als apartats a)
o d) de l’article 18 de la LCAP.
—8 Presentació d’ofertes o de les sol·licituds de
participació:
a) Data límit de presentació: les 12 hores del
tretzè dia natural comptat a partir de l’endemà
de la publicació d’aquest Anunci al DOGC (si
el termini finalitzés en dissabte, diumenge o
festiu, s’entendrà prorrogat fins al dia hàbil següent).
b) Documentació que cal presentar: la que
s’especifica a la clàusula 10 del plec de clàusules que regeix aquest contracte.
c) Lloc de presentació: Servei de Contractació, rambla Santa Mònica, 8, 3a planta, 08002
Barcelona.
Les proposicions també es podran trametre
per correu dins el termini d’admissió. En aquest
cas, caldrà justificar la data d’imposició de la
tramesa a l’oficina de correus i anunciar a l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta mitjançant tèlex, fax o telegrama durant el mateix dia.
d) Termini durant el qual el licitador estarà
obligat a mantenir la seva oferta: 3 mesos.
e) Admissió de variants: en aquest procediment d’adjudicació no s’admeten variants o alternatives dels licitadors envers les condicions
o termes d’execució de l’objecte del contracte.

13235

—9 Obertura de les ofertes: el quinzè dia natural comptat a partir de l’endemà de la publicació d’aquest Anunci al DOGC, a les 12 hores,
a la Secretaria General del Departament de
Cultura, rambla Santa Mònica, 8, 1a planta,
08002 Barcelona (si el termini finalitzés en dissabte, diumenge o festiu, s’entendrà prorrogat
fins al dia hàbil següent).
—10 Despeses de l’Anunci: aniran a càrrec de
l’adjudicatari.
Barcelona, 21 d’octubre de 1998
AURORA SANZ I MANRIQUE
Secretària general
(98.294.027)

*

EDICTE
de 8 de setembre de 1998, de notificació de la
Resolució d’expedients sancionadors.
D’acord amb el que preveu l’article 59.4 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, es notifica a
les persones que es detallen a l’annex que el
director general de Ports i Transports ha dictat
Resolució sancionadora en els expedients que
així mateix s’indiquen, ja que no s’ha pogut
notificar personalment perquè se’n desconeix
el domicili actual o per absència en el moment
de la notificació.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix
la via administrativa, es pot interposar recurs ordinari, de conformitat amb el que preveuen els
articles 107.1 i 114 al 117 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, davant el conseller de Política
Territorial i Obres Públiques en el termini d’un
mes a comptar des de la publicació d’aquest
Edicte al DOGC.
L’import de la sanció imposada s’haurà de fer
efectiu dins el termini de quinze dies hàbils,
comptats des de l’endemà de la data de fermesa d’aquesta resolució, mitjançant carta de pagament, per ingrés en qualsevol oficina de la
Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona.
Altrament, es procedirà a l’exacció de l’import citat per la via de constrenyiment, seguint
el procediment del Reglament general de recaptació (BOE de 3.1.1991 i de 28.3.1995).
Es comunica que el text íntegre d’aquest acte
es notifica a les persones interessades que figuren a l’annex mitjançant l’anunci al tauler d’edictes de l’Ajuntament de l’últim domicili conegut.
Barcelona, 8 de setembre de 1998
M. CRISTINA JIMÉNEZ PADILLA
Coordinadora d’Inspecció de Transports

13236

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 2751 – 26.10.1998

ANNEX
Expedient
08-13358-96
08-13461-96
08-07400-97
08-06991-97
17-01162-97
08-04099-97
08-09730-97
08-02120-97
08-18791-95
08-05709-97
25-02159-97
08-07648-97
08-07945-97
08-18809-95
08-06118-97
08-18795-95
08-06794-97
08-04841-97
08-09330-97
25-01697-97
08-06359-97
08-07063-97
08-04422-97
17-01085-97
25-01734-97
08-00223-98
43-02637-97
08-08222-97
08-06629-97
08-04886-97
08-13495-96
08-09721-97
08-06840-97
08-06234-97
08-13440-96
17-01293-97
25-01521-97
08-04838-97
08-04222-97
08-06281-97
25-00558-97
25-03378-96
08-05534-97
17-01352-97
08-04636-97
25-03379-96
25-03380-96
08-18805-95
25-01257-97
25-02078-97
25-01792-97
08-11391-96
43-03006-96
08-05450-97
43-01756-97
08-06203-97
08-05526-97
08-07518-97
08-06770-97
08-02199-97
08-07581-97
08-07246-97
25-01313-97
25-01962-97
08-18797-95
08-13444-96
08-18804-95
08-13422-96
08-04075-97
08-09594-96
08-05492-97

Cognoms i nom
Vehicle
ALBA VILLALON, JUAN ANTONIO ............................. B 04057R
ALBA VILLALON, JUAN ANTONIO ............................. B 04057R
ALDISA TRANSIT SL. ....................................................... B 1854MJ
ALONSO VIVES, DAVID .................................................. B 0612FH
ARIDOS L’ESTARTIT SA. ............................................... GI4199AG
ARIDOS MONTSENY SA. .................................................. GI6366 K
AUTOCARES A GIRONA SA. ........................................ V 6854AZ
AUTOCARES SOL SA. ........................................................ B 0393IX
AUTOCARES SOL SA. ...................................................... B 3739KM
AUTOCARES SOL SA. ...................................................... MU7833 Z
BARTRANSA BARACALDESA DE TTES SL ............ BI0694AY
BUENO ALONSO, GUSTAVO ........................................... Z 1528 V
CABEZALI PALOMERO, MARTIN ................................ B 1858IM
CALAF SORDO, JOSE RAMON ...................................... B 9215KB
CAMARASA VENTURA, CLEMENTE ......................... B 1688TC
CARDENAS SANTOS, JOSE ............................................ B 5243LC
CASAN CONST. I EXCAV. SL. .......................................... V 0784CV
CETE TRANS SL. ................................................................. B 9536KP
CIR CAMIONES INTERN. REGULARES SL. ................ Z 9958 G
COBAS RIESGO, JUAS DIEGO ...................................... O 6194AJ
CONTAINERS EGARA SA. .............................................. B 8830KZ
CONTAINERS Y OBRAS SA. ............................................ B 2778JL
COOP. TTES. SUECA .......................................................... V 3985DT
CRISMIGE SL. ....................................................................... GI0426 Y
DAVICOR SL. .......................................................................... L 7020 P
DEL RUO LOZANO, VICTORIANO ............................ M 8518VZ
DESGUACES Y OBRAS SL. ............................................. SO4643 E
DIAZ CACERES, RAMON ............................................. M 0624EM
DOMENE PEREZ, LUIS ..................................................... B 2969LV
ENDERROCS Y EXPLANAC VILAFRANCA SL ....... B 4158GS
EST EXPRESS SL ................................................................ V 3560DD
EXCAVACIONES EXPOSITO SL ..................................... B 5731IU
EXCAVACIONES RODERO SCP ................................... B 7979MH
EXPLOT. AGRICOLA GANAD. AUSONA SA. ............ B 0933IB
EXVALLES SL ...................................................................... B 0499NL
FONTANA MARQUEZ, MARIA DEL CARME .......... B 3127HC
FORES Y QUEROL SL. ..................................................... V 6003CH
GAFOLIM SL .......................................................................... Z 9862 A
GARRIDO MARTINEZ, ESMERALDA ....................... B 1464GU
GENERAL BP SL ................................................................... L 3521 L
GIL STAUFFER .................................................................... B 2628EZ
GIL STAUFFER .................................................................... B 2628EZ
GOODTRADE SL. ............................................................... B 3125HC
GOODTRADE SL. ............................................................... B 3125HC
GRUPO TRM SL. ................................................................ NA7382 Y
HERNANDEZ BELILLAS, JOSE FCO. ........................... L 3521 M
HERNANDEZ BELILLAS, JOSE FCO. ............................. L 9254 F
HERRERA CARO, JORDI ................................................. B 0765JV
HERRERA CARO, JORDI ................................................. B 0765JV
HERRERA CARO, JORDI ................................................. B 0765JV
HERRERA CARO, JORDI ................................................. B 0765JV
HORMISUM SL .................................................................... B 7825LC
INTERCARRI SL. ................................................................ A 4147BC
JACAS COLL, SEBASTIAN ............................................. B 0485MK
JARA LOGIST. SL. .............................................................. GI1534BC
JIMENEZ GOMEZ, BERNARDO ................................... M 1688LP
LILFORDI SL. ....................................................................... B 5118KV
LILFORDI SL. ....................................................................... B 5118KV
LILFORDI SL. ....................................................................... B 5118KV
MARIN BUITRAGO, FRANCISCO ................................. B 8749SN
MARTINEZ ARANA, JOSE MANUEL ......................... SS3906AH
MARTINEZ ARANA, JOSE MANUEL ......................... SS3906AH
MARTINEZ CUETOS, JESUS ............................................. S 2532 N
MARTINEZ DIEGO, MANUEL ......................................... S 5784 U
MONASTERIO FIGUERAS, PABLO ............................... B 0842EP
MONASTERIO FIGUERAS, PABLO ............................... B 0842EP
MONASTERIO FIGUERAS, PABLO ................................ Z 3806 O
MONASTERIO FIGUERAS, PABLO ................................ Z 3806 O
MONSERGAS TORTOSA, VICENTE .............................. B 8185IN
MUÑOZ LEO, FRANCISCO ............................................ CR3347 O
NAVARRO HERNANDEZ, JUAN ANTONIO ............. B 2087KP

Data Fets
05.08.1996
17.10.1996
29.09.1997
08.09.1997
02.09.1997
16.05.1997
01.12.1997
24.02.1997
12.11.1995
17.07.1997
16.09.1997
07.10.1997
15.10.1997
28.12.1995
29.07.1997
30.11.1995
25.08.1997
25.06.1997
22.11.1997
01.07.1997
11.08.1997
12.09.1997
21.06.1997
17.09.1997
16.07.1997
16.01.1998
21.08.1997
21.10.1997
26.08.1997
27.06.1997
16.05.1996
01.12.1997
28.08.1997
01.08.1997
09.02.1996
20.11.1997
15.06.1997
25.06.1997
23.05.1997
06.08.1997
06.03.1997
16.04.1996
07.07.1997
10.12.1997
11.06.1997
18.04.1996
18.04.1996
01.12.1995
09.05.1997
10.09.1997
22.07.1997
04.11.1996
07.03.1996
02.07.1997
06.06.1997
01.08.1997
07.07.1997
13.10.1997
22.08.1997
18.03.1997
14.10.1997
24.09.1997
21.05.1997
19.08.1997
16.11.1995
26.02.1996
01.12.1995
16.02.1996
16.05.1997
03.09.1996
03.07.1997

Data Resolució Quantia Sanció
05.02.1998
250.000
05.02.1998
250.000
01.07.1998
250.000
25.05.1998
250.000
04.05.1998
250.000
04.02.1998
250.000
23.06.1998
250.000
21.01.1998
250.000
25.02.1998
250.000
04.05.1998
250.000
28.05.1998
250.000
12.03.1998
250.000
01.07.1998
250.000
25.02.1998
250.000
14.05.1998
250.000
05.02.1998
250.000
13.05.1998
250.000
04.05.1998
250.000
23.06.1998
250.000
11.05.1998
250.000
04.05.1998
250.000
01.07.1998
250.000
14.05.1998
250.000
04.05.1998
250.000
22.04.1998
250.000
30.06.1998
250.000
04.05.1998
250.000
23.06.1998
250.000
08.06.1998
250.000
04.05.1998
250.000
01.07.1998
250.000
23.06.1998
250.000
04.05.1998
250.000
04.05.1998
250.000
05.02.1998
250.000
04.05.1998
250.000
28.04.1998
250.000
01.07.1998
250.000
04.02.1998
250.000
04.05.1998
250.000
28.04.1998
250.000
28.04.1998
250.000
04.05.1998
250.000
09.06.1998
250.000
04.05.1998
250.000
22.04.1998
250.000
22.04.1998
250.000
23.06.1998
250.000
22.04.1998
250.000
22.04.1998
250.000
22.04.1998
250.000
07.01.1998
250.000
13.02.1998
250.000
23.06.1998
250.000
13.02.1998
250.000
13.05.1998
250.000
04.05.1998
250.000
23.06.1998
250.000
04.05.1998
250.000
29.04.1998
250.000
23.06.1998
250.000
04.05.1998
250.000
01.07.1998
250.000
28.04.1998
250.000
25.02.1998
250.000
05.02.1998
250.000
25.02.1998
250.000
04.02.1998
250.000
04.02.1998
250.000
28.01.1998
250.000
04.05.1998
250.000

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Expedient
08-13470-96
08-05646-97
25-01389-97
25-01495-97
25-02240-97
08-07583-97
08-09309-97
08-08292-97
08-08276-97
08-04041-97
08-04705-97
08-04727-97
08-01092-97
25-01635-97
08-07021-97
43-02592-97
08-04605-97
25-01917-97
25-01733-97
08-00795-97
43-02864-97
08-06728-97
43-03718-97
25-01323-97
25-00756-97
25-01023-97
08-13384-96
08-18803-95
43-03016-96
17-01220-97
25-02852-97
08-09858-97
25-02366-97
08-05780-97
25-02103-97
08-02448-97
08-08240-97
43-01709-97
08-13442-96
25-02308-97
25-02081-97
25-02258-97
25-01327-97
08-05580-97
25-01347-97
08-07247-97
25-01847-97
25-01919-97
25-03350-96
08-18817-95
25-01951-97
25-01981-97
25-01385-97
25-02516-97
25-02856-97
25-02365-97
08-09554-97
17-01297-97
08-06666-97
08-06667-97
25-01620-97
08-04427-97
25-01416-97
25-02407-95
25-01961-97
08-13416-96
08-13412-96

Cognoms i nom
Vehicle
NURIASA SL ....................................................................... B 7568KU
OLERO TRANSPORT SL .................................................. B 6906KN
OLERO TRANSPORT SL .................................................. B 6906KN
PEÑA BODO, JAVIER ...................................................... BI9069AU
PELLICER MORENO, ANA MARIA ............................. B 7680PV
PELLICER MORENO, ANA MARIA ............................. B 9403SH
PEREZ DELGADO, MIGUEL .......................................... B 3436LP
PEREZ DELGADO, MIGUEL .......................................... B 3436LP
PEREZ MUÑOZ, LORENZO ............................................... T 3539 I
POSTIGO JIMENEZ, ANTONIO .................................. MA9311BC
PREDISAL SL. ..................................................................... M 8881NF
PRIFRUIT SL ...................................................................... GI1941AM
QUINTANA SANCHEZ, FRANCISCO ......................... B 6589HU
RAMIREZ RANDO, BARTOLOME ........................... MA2171AK
REYES REYES, JUAN ......................................................... L 0783 K
RUIZ CALVO, SANTIAGO C. .......................................... CO2436 Z
RUPA FRUITS SL ................................................................ B 0751JW
SAVI EXPRES SL ............................................................... M 7369R13
SAVI EXPRES SL ............................................................... M 7369R13
SERENTILL ESCANILLA, MAGI .................................... B 9583LT
SERV. EUROPEOS DISTRIB. MERCAN. SL. ................. B 8607SL
SGS AMBULANCIA CATALONIA SL. ........................... B 4151SZ
TCC. LOGISTICA SA. ......................................................... B 4989KY
TRAFICO EXPRES CONTEN. MARITIM. SA .............. CS7859 N
TRAMESEU SL. ..................................................................... L 0697 N
TRAMESEU SL. ..................................................................... L 4093 V
TRANCASGA SL. ................................................................ B 6262HT
TRANCASGA SL. ............................................................... B 6971HU
TRANS CAMARADA SL. .................................................. B 2556EN
TRANS LORETO SL. ......................................................... GI4957BD
TRANS NOVENTA Y CUATRO SL ................................. B 9264LB
TRANS PLEGAMANS SA. ................................................... T 2374 J
TRANSCAMARADA SL .................................................. B 3425HN
TRANSFOR EUROPEA SL. ................................................ B 7406IF
TRANSVIAL MARITIMO SL. .......................................... V 8586CP
TTES. ANASOL SA. .......................................................... GI6977AK
TTES. ANNA SL. ................................................................ HU00210R
TTES. BRAGANTINOS SL. ............................................. CS2376AB
TTES. BUENO SA. ............................................................... B 3855AL
TTES. C.T.N. SL ................................................................. NA3916AM
TTES. C.T.N. SL ................................................................. NA3916AM
TTES. C.T.N. SL ................................................................. NA3916AM
TTES. C.T.N. SL .................................................................... NA4436 N
TTES. C.T.N. SL .................................................................... NA5948 U
TTES. C.T.N. SL .................................................................... NA5948 U
TTES. C.T.N. SL .................................................................... NA5948 U
TTES. C.T.N. SL .................................................................... NA5948 U
TTES. C.T.N. SL ..................................................................... NA7118 T
TTES. C.T.N. SL ..................................................................... NA7118 T
TTES. C.T.N. SL .................................................................... NA9340 O
TTES. C.T.N. SL ..................................................................... Z 3135AC
TTES. C.T.N. SL ..................................................................... Z 3135AC
TTES. DE ARIDS VACARISAS SL ................................... B 0089SL
TTES. DOSARUN SL ......................................................... NA8876 Y
TTES. DOSARUN SL ......................................................... NA8876 Y
TTES. DOSARUN SL ........................................................... SS5558 Y
TTES. ENRIC VAZQUEZ SL. .......................................... GI8690AB
TTES. FRIGORIFICOS MANLLEU SL. .......................... B 2176KT
TTES. HNOS. MESAS SA. ................................................... B 4986JD
TTES. HNOS. MESAS SA. ................................................... B 4986JD
TTES. RAGO SL. ................................................................. B 5242KW
TTES. SENDIN E HIJOS SL. .............................................. VA0602 T
TTES. URBANO TEJERO SL. .......................................... B 3913LW
TTES. Y EXCAV. PEGISE SL. .............................................. L 1388 U
URGE PLUS 2000 SL ........................................................... L 1960AC
VALLES INTERNACIONAL SA. .................................... BA6389 O
VIOU CEBRIAN, MANUEL .............................................. B 5316LT

(*) i precintatge del vehicle durant tres mesos.
(98.251.044)

Núm. 2751 – 26.10.1998

Data Fets
19.03.1996
10.07.1997
27.05.1997
03.06.1997
23.09.1997
01.10.1997
18.11.1997
30.10.1997
29.10.1997
16.05.1997
13.06.1997
16.06.1997
24.02.1997
26.06.1997
08.09.1997
15.08.1997
09.06.1997
06.08.1997
16.07.1997
06.02.1997
18.09.1997
17.10.1997
25.11.1997
23.05.1997
03.03.1997
25.04.1997
31.01.1996
20.11.1995
16.04.1996
10.11.1997
25.11.1997
09.12.1997
17.10.1997
03.07.1997
03.09.1997
21.03.1997
09.10.1997
09.06.1997
26.02.1996
01.10.1997
11.09.1997
29.09.1997
23.05.1997
01.07.1997
23.05.1997
23.09.1997
31.07.1997
07.08.1997
31.01.1996
13.12.1995
14.08.1997
25.08.1997
27.05.1997
21.10.1997
26.11.1997
17.10.1997
24.11.1997
24.11.1997
18.08.1997
18.08.1997
25.06.1997
25.06.1997
04.05.1997
24.10.1995
18.08.1997
26.01.1996
17.01.1996

13237

Data Resolució Quantia Sanció
23.06.1998
250.000
04.05.1998
250.000
22.04.1998
250.000
28.04.1998
250.000
11.05.1998
250.000
01.07.1998
250.000
23.06.1998
250.000
01.07.1998
250.000
23.06.1998
250.000
04.05.1998
250.000
06.05.1998
250.000
11.05.1998
250.000
04.05.1998
250.000
01.07.1998
250.000
04.05.1998
250.000
28.04.1998
250.000
04.05.1998
250.000
28.04.1998
250.000
28.04.1998
250.000
07.01.1998
250.000
12.03.1998
250.000
04.05.1998
250.000
14.05.1998
250.000
22.04.1998
250.000
21.01.1998
250.000
06.02.1998
250.000
05.02.1998
250.000
25.02.1998
250.000
13.02.1998
250.000
04.05.1998
250.000
30.06.1998
250.000
23.06.1998
250.000
11.05.1998
250.000
04.05.1998
250.000
11.05.1998
250.000
07.01.1998
250.000
03.04.1998
250.000
22.04.1998
250.000
04.02.1998
250.000
28.04.1998
250.000
28.04.1998
250.000
28.04.1998
250.000
28.04.1998
250.000
04.05.1998
250.000
11.05.1998
250.000
23.06.1998
250.000
11.05.1998
250.000
11.05.1998
250.000
25.02.1998
250.000
25.02.1998
250.000
28.04.1998
250.000
28.04.1998
250.000
22.04.1998
250.000
28.05.1998
250.000
30.06.1998
250.000
11.05.1998
250.000
15.04.1998
250.000
01.07.1998
250.000
06.05.1998
300.000
04.05.1998
250.000
11.05.1998
250.000
04.05.1998
250.000
22.04.1998
250.000
14.05.1998
250.000
11.05.1998
250.000
04.05.1998
250.000
04.02.1998
250.000

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

13238

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 2751 – 26.10.1998

Contra aquestes resolucions, que posen fi a
la via administrativa, es pot interposar recurs
contenciós administratiu en el termini de dos
mesos, comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquest Edicte al DOGC, davant la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, d’acord amb
el que disposa l’article 58 de la Llei de la jurisdicció contenciosa administrativa, amb la comunicació prèvia que estableix l’article 110.3 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, sens perjudici que
es pugui interposar qualsevol altre recurs que
es consideri procedent.

comptats des de l’endemà de la data de notificació d’aquesta resolució, mitjançant carta de
pagament, per ingrés en qualsevol oficina de la
Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona.

L’import de la sanció imposada s’haurà de fer
efectiu dins el termini de quinze dies hàbils,

LLUÍS ANGOSTO I POZA
Cap del Servei de Gestió Jurídica, en funcions

COGNOMS I NOM
VEHICLE
ADAMUZ MORILLA, MANUEL .................................................... B 6295HZ
AGUILERA SANCHEZ, JOSE LUIS .............................................. B 0545OC
ALA EL DIN FATEN, MOHAMED FID ........................................ M 0664TG
AUTOCARES ANDREU SL. ............................................................. B 5041PY
AUTOCARES BARCELONA SL. ................................................... B 5558NM
BAEZ SOLA, FERNANDO .............................................................. GI1644AP
BENITEZ MESA, MIGUEL ............................................................... B 2865GF
CAEXJU SL. .............................................................................................. L 2549 J
CARPER BUS SL. .................................................................................. BI0103 Z
COLUMBIA SCCL. .............................................................................. B 6994HB
CORONADO CALVO, MANUEL ................................................. MU2096AP
GONCATRANS SL. ............................................................................. B 4184GK
GUTIERREZ ESTEBAN, JAIME .................................................... B 2271KZ
HISPA BUS SA. ....................................................................................... B 8150PJ
HISPA BUS SA. ....................................................................................... B 8150PJ
ITURRARAN MARTINEZ, JOSE MARTIN ................................... SS5169 T
LOPEZ SANCHO, JESUS MARIA .................................................. B 7110MX
MARCOS MARTIN, ANGEL M ....................................................... B 2534NL
MORENO GARCIA, ELIAS ............................................................... B 7600LB
MUÑOZ MONTES, RAFAEL ............................................................ B 2475GB
PEREZ ANTOLINEZ, MARIANO ................................................. B 9225DU
PONS ALIMENTACIÓ SL. ................................................................... B 1032IZ
POZO CORREA, MANUEL ............................................................... GI0397 V
PRODUCTES LA JABUGUEÑA SL. ............................................ GI6729AM
RIPOLLET BUS SL. ............................................................................. B 2766NB
ROURE OLIVER, JUAN .................................................................. B 3802GW
TRANS MALLA SL. ............................................................................. CO9864 S
TRANSMINER SA. ............................................................................... B 8946PP
TTES. KING SA. ................................................................................... AL6838 H
TTES. MAQUINARIA LOGISTICA SL. .......................................... B 0509IU
VEGA NAVARRO, M MANUELA ................................................... B 1295PF
VEGA NAVARRO, M MANUELA ................................................... B 1295PF
ZORRILLA LOPEZ, DOMINGO ...................................................... B 8176FT

DATA
DATA QUANTIA
FETS RESOLUCIÓ
SANCIÓ
07.01.1997
02.06.1998
0
29.11.1995
26.03.1998
0
04.10.1996
11.02.1998
50.000
01.10.1996
02.06.1998
250.000 (*)
02.10.1996
02.03.1998
50.000
28.11.1996
18.03.1998
15.000
02.02.1996
26.02.1998
110.000
04.11.1996
29.04.1998
100.000
06.03.1997
08.05.1998
250.000 (*)
22.09.1997
16.06.1998
40.000
03.04.1997
04.05.1998
100.000
13.09.1996
12.05.1998
250.000 (*)
26.06.1995
19.11.1997
250.000
07.05.1996
02.07.1998
100.000
11.07.1997
22.06.1998
50.000
19.06.1997
11.06.1998
245.000
30.09.1996
02.03.1998
50.000
13.05.1996
20.04.1998
60.000
01.02.1995
05.05.1998
0
31.01.1996
13.01.1998
100.000
07.10.1996
11.03.1998
50.000
30.10.1996
30.01.1998
10.000
06.07.1994
21.04.1998
250.000 (*)
19.03.1996
24.03.1998
0
24.10.1996
16.03.1998
50.000
29.01.1996
13.01.1998
50.000
23.10.1996
23.01.1998
150.000
14.03.1996
25.03.1998
0
22.10.1996
26.03.1998
100.000
30.04.1997
06.05.1998
50.000
27.01.1997
21.04.1998
0
27.01.1997
21.04.1998
15.000
17.04.1997
05.05.1998
25.000

EDICTE
de 8 de setembre de 1998, de notificació de la
Resolució de recursos interposats contra resolucions sancionadores de la Direcció General de
Ports i Transports.
D’acord amb el que preveu l’article 59.4 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, es notifica a
les persones que es detallen a l’annex que s’ha
dictat Resolució del recurs interposat contra la
resolució sancionadora en els expedients que
així mateix s’indiquen, ja que no s’ha pogut
notificar personalment perquè se’n desconeix
el domicili actual o per absència en el moment
de la notificació.

Altrament, es procedirà a l’exacció de l’import citat per la via de constrenyiment, seguint
el procediment del Reglament general de recaptació (BOE de 3.1.1991 i de 28.3.1995).
Les resolucions que són objecte de notificació
s’han exposat al tauler d’edictes de l’Ajuntament
de l’últim domicili conegut de l’interessat.
Barcelona, 8 de setembre de 1998

ANNEX
EXPEDIENT
08-00026-97
08-18006-95
17-01257-96
08-12190-96
08-12191-96
17-01511-96
08-00920-96
43-02531-96
08-02115-97
25-02288-97
43-00875-97
08-09724-96
08-10298-95
43-01255-96
25-01690-97
43-02001-97
08-09922-96
08-06436-96
17-00204-95
08-00452-96
25-02435-96
08-11645-96
08-08367-94
17-00412-96
08-11426-96
08-00459-96
43-02449-96
08-03985-96
25-02580-96
08-03481-97
08-00548-97
08-00549-97
08-03030-97

(*) i precintatge del vehicle durant tres mesos.
(98.251.045)

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

EDICTE
de 14 d’octubre de 1998, pel qual es dóna publicitat a la Resolució que assenyala dies per a la
redacció d’actes prèvies a l’ocupació de les finques afectades d’expropiació per l’execució del
projecte A-L-9313 F1, dels termes municipals de
les Avellanes i Santa Linya i Àger.
Atès que s’ha publicat la relació dels béns i
els drets afectats per l’execució del projecte AL-9313 F1, “Millora general. Eixamplament del
ferm i millora del traçat. Carretera L-904 de
Balaguer al Doll, pk 16,600 al 26,800. Tram: les
Avellanes-Fontdepou”, dels termes municipals
de les Avellanes i Santa Linya i Àger, al DOGC
de 16.7.1998 i al diari Segre de 18.7.1998, d’acord
amb el que estableix l’article 56 del Reglament
de 26 d’abril de 1957 de la Llei d’expropiació
forçosa de 16 de desembre de 1954, i declarada
la urgència en l’ocupació per l’Acord del Govern
de la Generalitat de 6 d’octubre de 1998, el
Departament de Política Territorial i Obres
Públiques ha resolt, d’acord amb el que preveu
l’article 52, conseqüència 2, de la Llei esmentada,
assenyalar el dia 2 de novembre de 1998 a Àger
i els dies 10 i 11 de novembre de 1998 a les Avellanes i Santa Linya, per procedir a la redacció
de les actes prèvies a l’ocupació dels béns i els
drets que s’expropien.
Aquest assenyalament es notificarà individualment als interessats convocats, que són els
que figuren a la relació exposada al tauler
d’anuncis de l’Alcaldia corresponent i en aquest
Departament (av. Josep Tarradellas, 2-6, planta
baixa, 08029 Barcelona).
Han d’assistir a l’acte els titulars dels béns i
els drets afectats, personalment o representats
per una persona degudament autoritzada, aportant els documents acreditatius de la seva titularitat i l’últim rebut de la contribució que correspon al bé afectat, i poden fer-se acompanyar,
pel seu compte, de perits i/o notari.
El lloc de reunió són les dependències dels
ajuntaments de les Avellanes i Santa Linya i
Àger. Tot seguit els assistents es traslladaran, si
escau, als terrenys afectats, per tal de procedir
a la redacció de les actes.
Barcelona, 14 d’octubre de 1998
P.D. (Resolució de 4.8.1998, DOGC de 31.8.1998)

ALBERT ABULÍ I NÚÑEZ
Cap del Gabinet de Gestió de Projectes
i Expropiacions, en funcions
(98.286.101)

EDICTE
de 14 d’octubre de 1998, pel qual es dóna publicitat a la Resolució que assenyala dies per a la
redacció d’actes prèvies a l’ocupació de les finques afectades d’expropiació per l’execució del
projecte TRANS98.1, del terme municipal de
Berga.
Atès que s’ha publicat la relació dels béns i
els drets afectats per l’execució del projecte
TRANS98.1, “Projecte d’heliport a Berga”, del
terme municipal de Berga, al DOGC i al diari
El Periódico de 26 d’agost de 1998, d’acord amb

Núm. 2751 – 26.10.1998

el que estableix l’article 56 del Reglament de 26
d’abril de 1957 de la Llei d’expropiació forçosa de 16 de desembre de 1954, implícita la urgència en l’aprovació del projecte, segons el que
estableix l’article 153 de la Llei d’ordenació del
transport terrestre de 30 de juliol de 1987, el
Departament de Política Territorial i Obres
Públiques ha resolt, d’acord amb el que preveu
l’article 52, conseqüència 2, de la Llei esmentada,
assenyalar el dia 4 de novembre de 1998 a Berga
per procedir a la redacció de les actes prèvies a
l’ocupació dels béns i els drets que s’expropien.
Aquest assenyalament es notificarà individualment als interessats convocats, que són els
que figuren a la relació exposada al tauler
d’anuncis de l’Alcaldia corresponent i en aquest
Departament (av. Josep Tarradellas, 2-6, planta
baixa, 08029 Barcelona).
Han d’assistir a l’acte els titulars dels béns i
els drets afectats, personalment o representats
per una persona degudament autoritzada, aportant els documents acreditatius de la seva titularitat i l’últim rebut de la contribució que correspon al bé afectat, i poden fer-se acompanyar,
pel seu compte, de perits i/o notari.
El lloc de reunió són les dependències de
l’Ajuntament de Berga. Tot seguit els assistents
es traslladaran, si escau, als terrenys afectats, per
tal de procedir a la redacció de les actes.
Barcelona, 14 d’octubre de 1998
P.D. (Resolució de 4.8.1998, DOGC de 31.8.1998)

ALBERT ABULÍ I NÚÑEZ
Cap del Gabinet de Gestió de Projectes
i Expropiacions, en funcions
(98.286.102)

EDICTE
de 15 d’octubre de 1998, pel qual es dóna publicitat a la redacció de les actes prèvies a l’ocupació de les finques afectades d’expropiació per
l’execució del projecte D-G-9032.1, dels termes
municipals de Roses i Castelló d’Empúries.
Atès que s’ha publicat la relació dels béns i
els drets afectats per l’execució del projecte DG-9032.1, “Desdoblament. Carretera C-260 de
Figueres a Roses, pk 34,000 al 43,700. Tram:
Castelló d’Empúries-Roses”, dels termes municipals de Roses i Castelló d’Empúries, al DOGC
de 3.8.1998, i al Diari de Girona de 6.8.1998,
d’acord amb el que estableix l’article 56 del Reglament de 26 d’abril de 1957 de la Llei d’expropiació forçosa de 16 de desembre de 1954, i
declarada la urgència en l’ocupació per l’Acord
del Govern de la Generalitat de 6.10.1998, el
Departament de Política Territorial i Obres
Públiques ha resolt, d’acord amb el que preveu
l’article 52, conseqüència 2, de la Llei esmentada,
assenyalar el dia 5 i 6 de novembre de 1998 a
Roses i 12 i 13 de novembre a Castelló d’Empúries, per procedir a la redacció de les actes
prèvies a l’ocupació dels béns i els drets que s’expropien.
Aquest assenyalament es notificarà individualment als interessats convocats, que són els
que figuren a la relació exposada al tauler
d’anuncis de l’Alcaldia corresponent i en aquest

13239

Departament (av. Josep Tarradellas, 2-6, planta
baixa, 08029 Barcelona).
Han d’assistir a l’acte els titulars dels béns i
els drets afectats, personalment o representats
per una persona degudament autoritzada, aportant els documents acreditatius de la seva titularitat i l’últim rebut de la contribució que correspon al bé afectat, i poden fer-se acompanyar,
pel seu compte, de perits i/o notari.
El lloc de reunió són les dependències de
l’Ajuntament de Roses i Castelló d’Empúries.
Tot seguit els assistents es traslladaran, si escau,
als terrenys afectats, per tal de procedir a la
redacció de les actes.
Barcelona, 15 d’octubre de 1998
P.D. (Resolució 4.8.1998, DOGC de 31.8.1998)

ALBERT ABULÍ I NÚÑEZ
Cap del Gabinet de Gestió de Projectes i Expropiacions, en funcions
(98.288.017)

EDICTE
de 15 d’octubre de 1998, pel qual es dóna publicitat a la Resolució que assenyala dies per a la
redacció d’actes prèvies a l’ocupació de les finques afectades d’expropiació per l’execució del
projecte D-G-9032.1C3, del terme municipal de
Castelló d’Empúries.
Atès que s’ha publicat la relació dels béns
i els drets afectats per l’execució del projecte D-G-9032.1C3, “Millora local. Desdoblament de la C-260 Figueres-Roses. Enllaç camí
vell i nou accés a la urbanització Empúria-brava.
Carretera C-260 de Figueres a Roses, pk 38,800
al 39,300. Tram: Castelló d’Empúries”, del terme
municipal de Castelló d’Empúries, al DOGC de
3.8.1998, i al diari El Punt de 4.8.1998, d’acord
amb el que estableix l’article 56 del Reglament
de 26 d’abril de 1957 de la Llei d’expropiació
forçosa de 16 de desembre de 1954, i declarada
la urgència en l’ocupació per l’Acord del Govern
de la Generalitat de 6 d’octubre de 1998, el
Departament de Política Territorial i Obres
Públiques ha resolt, d’acord amb el que preveu
l’article 52, conseqüència 2, de la Llei esmentada,
assenyalar els dies 10, 11 i 12 de novembre de
1998 a Castelló d’Empúries, per procedir a la
redacció de les actes prèvies a l’ocupació dels
béns i els drets que s’expropien.
Aquest assenyalament es notificarà individualment als interessats convocats, que són els
que figuren a la relació exposada al tauler
d’anuncis de l’Alcaldia corresponent i en aquest
Departament (av. Josep Tarradellas, 2-6, planta
baixa, 08029 Barcelona).
Han d’assistir a l’acte els titulars dels béns i
els drets afectats, personalment o representats
per una persona degudament autoritzada, aportant els documents acreditatius de la seva titularitat i l’últim rebut de la contribució que correspon al bé afectat, i poden fer-se acompanyar,
pel seu compte, de perits i/o notari.
El lloc de reunió són les dependències de
l’Ajuntament de Castelló d’Empúries. Tot seguit els assistents es traslladaran, si escau, als

13240

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

terrenys afectats, per tal de procedir a la redacció
de les actes.
Barcelona, 15 d’octubre de 1998
P.D. (Resolució 4.8.1998, DOGC de 31.8.1998)

ALBERT ABULÍ I NÚÑEZ
Cap del Gabinet de Gestió
de Projectes i Expropiacions, en funcions
(98.288.038)

JUNTA D’AIGÜES
ANUNCI
d’informació pública (ref.: 04199800307).
Josep Pellicer Vidal, amb DNI núm. 41061994W
i domicili a la carretera d’Isona, 65, de Coll de
Nargó, ha sol·licitat autorització per extreure
8.141,258 m3 d’àrids del Segre, cua del pantà
d’Oliana, als termes municipals d’Organyà, Coll
de Nargó i Fígols i Alinyà (Alt Urgell).
La zona a extreure consisteix en cinc trams,
entre el pk 102+500 i el 104+500 de la carretera C-1313, i són íntegrament dins el vas del pantà
d’Oliana.
Es fa públic perquè tothom qui hagi de formular-hi alguna al·legació l’adreci, per escrit, a
la Junta d’Aigües de Catalunya, Servei de Ponent, av. de Francesc Macià, 29, 1r, 25007 Lleida,
en el termini de vint dies comptats des de la
publicació del present Anunci al DOGC, indicant la referència expressada en l’encapçalament.
Dins d’aquest termini es podran presentar els
escrits d’al·legacions, en hores d’oficina, en el
Registre de les dependències indicades i, així
mateix, per qualsevol de les formes previstes en
l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.
La documentació presentada es podrà examinar, en el termini indicat, tots els dies hàbils
i en hores d’oficina.
Lleida, 23 de juliol de 1998
FRANCESC BENET I GINÉ
Cap del Servei de Ponent
(98.204.120)

ANUNCI
d’informació pública (ref.: 04199800154).
Francisco Mir Alba, amb DNI núm. 40890978
i domicili al carrer Hospital, 2, de Seròs, ha sol·licitat autorització per extreure 8.148 m3 d’àrids
del Segre, al terme municipal de Seròs (Segrià).
L’extracció es farà a uns 700-800 m aigües
amunt del pont de la carretera C-242 de Seròs
a Maials.
Es fa públic perquè tothom qui hagi de formular-hi alguna al·legació l’adreci, per escrit, a
la Junta d’Aigües de Catalunya, Servei de Ponent, av. de Francesc Macià, 29, 1r, 25007 Lleida,

Núm. 2751 – 26.10.1998

en el termini d’un mes comptat des de la publicació del present Anunci al DOGC, indicant la
referència expressada en l’encapçalament.
Dins d’aquest termini es podran presentar els
escrits d’al·legacions en hores d’oficina en el registre de les dependències indicades i, així mateix, per qualsevol de les formes previstes en
l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.
La documentació presentada es podrà examinar, en el termini indicat, tots els dies hàbils
i en hores d’oficina.
Lleida, 29 de juliol de 1998

c) Lloc de presentació: en l’adreça indicada
en el punt 6.
d) El licitador estarà obligat a mantenir la
seva oferta durant 4 mesos, comptats a partir de
la data d’obertura de les proposicions.
e) Cada concursant podrà presentar una
oferta (l’oferta base) i totes les variants que
estimi oportú, sempre que estiguin adequadament separades i diferenciades.
També s’admetran les proposicions presentades a correus d’acord amb el que preveu l’apartat 4.2 del plec de bases.
—9 Obertura de les ofertes
Tindrà lloc a l’adreça indicada en el punt 6 a
les 10.30 hores del dia 3 de desembre de 1998.
—10 —.

FRANCESC BENET I GINÉ
Cap del Servei de Ponent
(98.211.002)

—11 Les despeses de l’anunci seran a càrrec
de l’adjudicatari del contracte.
Barcelona, 21 d’octubre de 1998

REGS DE CATALUNYA, SA

XAVIER BORRÀS I GABARRÓ
Director general

ANUNCI
pel qual es fa pública la licitació de diversos contractes.

ANNEX

—1 Entitat adjudicadora: Regs de Catalunya,
SA, empresa pública de la Generalitat de Catalunya.
—2 Objecte: l’execució dels contractes que
s’especifiquen a l’annex i que pertanyen als
expedients que s’hi esmenten.
—3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma: concurs.
—4 Pressupost base de licitació: el que s’especifica a l’annex per a cadascun dels expedients
que s’hi esmenten.
—5 Garanties
S’exigirà una garantia provisional equivalent
al 2% de l’import de licitació.
—6 Obtenció de documentació i informació:
els plecs de bases del concurs i el projecte de les
obres quedaran exposats durant el termini de
presentació de les proposicions, entre les 9 h i
les 13 h dels dies laborables a les oficines de:
a) Entitat: Regs de Catalunya, SA.
b) Domicili: carrer Josep Tarradellas, 20-30.
c) Localitat i codi postal: Barcelona, 08029.
d) Telèfon: (93) 405.31.13.
e) Fax: (93) 419.48.71.
—7 Requisits específics del contractista
a) S’exigirà la classificació de contractista que
es detalla a l’annex per a cadascun dels expedients que s’hi esmenten.
b) Se sol·licitaran els mitjans d’acreditació de
la solvència econòmica, financera i tècnica que
preveuen els articles 16 i 17 de la Llei 13/1995,
de 18 de maig, en els termes que figuren en el
plec de bases.
—8 Presentació d’ofertes
a) Data límit: 23 de novembre de 1998 a les
13 hores.
b) Documentació a presentar: l’exigida en el
plec de bases.

Objecte: execució de les obres del mur de defensa d’un tram del marge dret del riu Ter en el
sector “Mas d’En Bosch”. TM Ripoll (Ripollès).
Clau: JN-97023.
Lloc d’execució: Ripollès.
Termini d’execució: 2 mesos.
Pressupost: 47.235.003 ptes. (IVA del 16% inclòs).
Classificació: grup: E; subgrup: 5; categoria: e.
Objecte: execució de les obres de cobertura d’un
tram del torrent Roqueta entre la variant de la
carretera C-1411 i l’antiga C-1411. TM Balsareny (Bages).
Clau: JC-97010.
Lloc d’execució: Bages.
Termini d’execució: 3 mesos.
Pressupost: 14.999.999 ptes. (IVA del 16% inclòs).
Objecte: execució de les obres del dipòsit de
300 m3 i torre d’aireig a Botarell (Baix Camp).
Clau: JS-97035.
Lloc d’execució: Baix Camp.
Termini d’execució: 6 mesos.
Pressupost: 36.992.291 ptes. (IVA del 16% inclòs).
Classificació: grup: E; subgrup: 1; categoria: d.
Objecte: execució de les obres d’abastament a
Cambrils des del pou de Sant Quintí. TM Odèn
(Solsonès).
Clau: JP-97013.
Lloc d’execució: Solsonès.
Termini d’execució: 5 mesos.
Pressupost: 24.238.789 ptes. (IVA del 16% inclòs).
Classificació: grup: E; subgrup: 1; categoria: c.
Objecte: execució de les obres de connexió de
la riera Salines amb la riera Roja de Sant Boi de
Llobregat (Baix Llobregat).
Clau: JC-97008.
Lloc d’execució: Baix Llobregat.
Termini d’execució: 3 mesos.
Pressupost: 64.782.577 ptes. (IVA del 16% inclòs).
Classificació: grup: E; subgrup: 5; categoria: e.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Objecte: execució de les obres de substitució d’un
tram de canonada de conducció des de la font
de Sant Roc. TM Paüls (Baix Ebre).
Clau: JE-97016.
Lloc d’execució: Baix Ebre.
Termini d’execució: 3 mesos.
Pressupost: 9.984.857 ptes. (IVA del 16% inclòs).
PG-9649 (98.295.062)

Núm. 2751 – 26.10.1998

—9 Obertura de les ofertes
Tindrà lloc en l’adreça indicada en el punt 6
a les 10 hores del dia 3 de desembre de 1998.
—10 —.
—11 Despeses dels anuncis: les despeses de
l’anunci seran a càrrec de l’adjudicatari del contracte.
Barcelona, 21 d’octubre de 1998

GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, SA
ANUNCI
pel qual es fa pública la licitació de diversos contractes.
—1 Entitat adjudicadora: Gestió d’Infraestructures SA, Empresa Pública de la Generalitat de
Catalunya.
—2 Objecte: l’execució dels contractes que
s’especifiquen a l’annex i que pertanyen als expedients que s’hi esmenten.
—3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma: concurs.
—4 Pressupost base de licitació: el que s’especifica a l’annex per a cadascun dels expedients
que s’hi esmenten.
—5 Garanties
S’exigirà una garantia provisional equivalent
al 2% de l’import de licitació.
—6 Obtenció de documentació i informació:
els plecs de bases del concurs i el projecte de les
obres, quedaran exposats durant el termini de
presentació de les proposicions, entre les 9h i les
13h dels dies laborables a les oficines de:
a) Entitat. Gestió d’Infraestructures SA.
b) Domicili: carrer Josep Tarradellas, 20-30.
c) Localitat i codi postal: Barcelona, 08029.
d) Telèfon: (93) 444.44.44.
e) Fax: (93) 419.54.17.
—7 Requisits específics del contractista
a) S’exigirà la classificació de contractista que
es detalla a l’annex per a cadascun dels expedients que s’hi esmenten.
b) Se sol·licitaran els mitjans d’acreditació de
la solvència econòmica, financera i tècnica previstos en els articles 16 i 17 de la Llei 13/1995,
de 18 de maig, en els termes que figuren en el
plec de bases.
—8 Presentació d’ofertes
a) Data límit: 23 de novembre de 1998, a les
13 hores.
b) Documentació a presentar: l’exigida en el
plec de bases.
c) Lloc de presentació: en l’adreça indicada
en el punt 6.
d) El licitador estarà obligat a mantenir la
seva oferta durant 4 mesos, comptats a partir de
la data d’obertura de les proposicions.
e) Cada concursant podrà presentar una oferta (l’oferta base) i totes les variants que estimi
oportú, sempre que estiguin adequadament
separades i diferenciades.
També s’admetran les proposicions presentades a correus d’acord amb el que preveu l’apartat 4.2 del plec de bases.

XAVIER BORRÀS I GABARRÓ
Director general
ANNEX
Objecte: execució de les obres de l’entubament
d’un tram de la riera existent al nucli urbà del
Pont de Vilomara i Rocafort. TM el Pont de
Vilomara (Bages).
Clau: JC-97239.
Lloc d’execució: Bages.
Termini d’execució: 3 mesos.
Pressupost: 30.317.700 ptes. (IVA del 16% inclòs).
Classificació: grup: E; subgrup: 5; categoria: d.
Objecte: execució de les obres de la cobertura
del torrent Caganell des del carrer de la Riera
fins la variant de la N-152. TM. Mollet del Vallès
(Vallès Occidental).
Clau: JC-97247.
Lloc d’execució: Vallès Occidental.
Termini d’execució: 8 mesos.
Pressupost: 139.404.984 ptes. (IVA del 16% inclòs).
Classificació: grup: E, E; subgrup: 1, 5; categoria: d, e.
Objecte: execució de les obres de la canalització dels rius Llobregat i Bastareny a la seva confluència a Guardiola de Berguedà (Berguedà)
1ª fase.
Clau: JC-98343.
Lloc d’execució: Berguedà.
Termini d’execució: 3 mesos.
Pressupost: 59.999.999 ptes. (IVA del 16% inclòs).
Classificació: grup: E; subgrup: 5; categoria: e.
Objecte: execució de les obres d’instal·lació
d’aparcament de bicicletes a les estacions d’autobusos.
Clau: TA-98204.11.
Lloc d’execució: comarques diverses de Catalunya.
Termini d’execució: 2 mesos.
Pressupost: 5.315.377 ptes. (IVA del 16% inclòs).
Objecte: execució de les obres de la rehabilitació de l’estació d’autobusos de la Platja d’Aro.
Clau: TA-98204.2.
Lloc d’execució: Baix Empordà.
Termini d’execució: 3 mesos.
Pressupost: 9.131.939 ptes. (IVA del 16% inclòs).
Objecte: execució de les obres de la rehabilitació de l’estació d’autobusos de Valls.
Clau: TA-98204.1.
Lloc d’execució: Alt Camp.
Termini d’execució: 3 mesos.
Pressupost: 13.112.729 ptes. (IVA del 16% inclòs).
Objecte: execució de les obres de la millora local. Millora de talussos. Carretera B-124 de

13241

Sabadell a Calders. Pk 34+326 al 35+557. Tram:
Monistrol de Calders.
Clau: MB-98088.
Lloc d’execució: Bages.
Termini d’execució: 2 mesos.
Pressupost: 16.985.769 ptes. (IVA del 16% inclòs).
Objecte: execució de les obres de la instal·lació
de barrera de seguretat. Carretera C-249 de
Palau a Quart, pk. 0+000 al 4+182. Carretera
C-250 de Quart a Sant Feliu de Guíxols, pk
6+700 al 33+490. Carretera C-253 de Vidreres
a Llagostera, pk 14+620 al 21+550. Carretera
C-255 de Girona a Palamós, pk 0+000 al 41+910.
Carretera C-257 de Palamós a Santa Cristina
d’Aro, pk 0+000 al 19+450. Carretera C-258
Variant de Vidreres, pk. 0+000 al 3+165. Comarques: Baix Empordà-Gironès-Selva.
Clau: MG-98132.
Lloc d’execució: Baix Empordà, Gironès, Selva.
Termini d’execució: 3 mesos.
Pressupost: 41.113.828 ptes. (IVA del 16% inclòs).
Classificació: grup: G; subgrup: 5; categoria: d.
Objecte: execució de les obres del ferm. Característiques superficials. Renovació superficial del
paviment. Carretera T-701 de Cornudella de
Montsant a Prades. Pk 0+000 al 7+800. Tram:
Coll d’Albarca-Prades.
Clau: RT-98053.
Lloc d’execució: Baix Camp.
Termini d’execució: 3 mesos.
Pressupost: 21.943.896 ptes. (IVA del 16% inclòs).
Classificació: grup: G; subgrup: 4; categoria: d.
PG-9648 (98.295.061)

*

13242

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DEPARTAMENT
D’AGRICULTURA,
RAMADERIA I PESCA
REGS DE CATALUNYA, SA
ANUNCI
pel qual es fa pública la licitació d’un contracte.
—1 Entitat adjudicadora: Regs de Catalunya,
SA, empresa pública de la Generalitat de Catalunya.
—2 Objecte
a) Descripció: execució de les obres del modificat 0 Millora i revestiment del reg de l’horta d’Oliana (Alt Urgell). Clau: VR-95006-M0.
b) —.
c) Lloc d’execució: Alt Urgell.
d) Termini d’execució: 4 mesos.
—3
a)
b)
c)

Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
Tramitació: ordinària.
Procediment: obert.
Forma: concurs.

Núm. 2751 – 26.10.1998

DEPARTAMENT
DE TREBALL
ANUNCI
pel qual es fa públic el dipòsit dels Estatuts de
l’organització empresarial Gremi d’Electricitat,
Fontaneria i Afins del Baix Camp.

Àmbit territorial: comarcal.
Àmbit funcional: electricitat, fontaneria i afins.

D’acord amb el que disposa l’article 1.a) del
Reial decret 2756/1979, en compliment del que
preveu l’article 4 del Reial decret 873/1977, de
22 d’abril, es fa públic que a les 11 hores del dia
14 d’agost de 1998 s’han dipositat a la Delegació Territorial de Treball de Tarragona els Estatuts de l’organització empresarial denominada
Gremi d’Electricitat, Fontaneria i Afins del Baix
Camp, els àmbits de la qual són:

Tarragona, 1 de setembre de 1998

Àmbit territorial: comarcal.
Àmbit funcional: electricitat, fontaneria i afins.
Les persones que signen l’acta de constitució
són Jaume Girona i Crusat i un altre.

—4 Pressupost base de licitació: 97.542.449
ptes., IVA del 16% inclòs.

Tarragona, 1 de setembre de 1998

—5 Garanties: s’exigirà una garantia provisional equivalent al 2% de l’import de licitació.

JOSEP DESCARREGA I ALCOVER
Delegat territorial de Tarragona

—6 Obtenció de documentació i informació:
els plecs de bases del concurs i el projecte de les
obres, quedaran exposats durant el termini de
presentació de les proposicions, entre les 9 h i
les 13 h dels dies laborables a les oficines de:
a) Entitat: Regs de Catalunya, SA.
b) Domicili: carrer Josep Tarradellas, 20-30.
c) Localitat i codi postal: Barcelona 08029.
d) Telèfon: 93.405.31.13.
e) Fax: 93.419.48.71.

(98.244.049)

—7 Requisits específics del licitador
a) S’exigirà la següent classificació:
Classificació: grup E; subgrup 7; categoria e.
b) Es sol·licitaran els mitjans d’acreditació de la
solvència econòmica, financera i tècnica previstos
en els articles 16 i 17 de la Llei 13/1995, de 18 de maig,
en els termes que figuren al plec de bases.

D’acord amb el que disposa l’article 1.a) del
Reial decret 2756/1979, en compliment del que
preveu l’article 4 del Reial decret 873/1977, de
22 d’abril, es fa públic que a les 11 hores del dia
14 d’agost de 1998 s’han dipositat a la Delegació Territorial de Treball de Tarragona els Estatuts de l’organització empresarial denominada
Gremi d’Electricitat, Fontaneria i Afins de la
Comarca del Tarragonès, els àmbits de la qual
són:

—8 Presentació d’ofertes
a) Data límit: 23 de novembre de 1998 a les
13 hores.
b) Documentació que cal presentar: l’exigida
al plec de Bases.
c) Lloc de presentació: a l’adreça indicada en
el punt 6.
d) El licitador estarà obligat a mantenir la
seva oferta durant 4 mesos, contats a partir de
la data d’obertura de les proposicions.
e) Cada concursant podrà presentar una
oferta (l’oferta base) i totes les variants que
estimi oportú, sempre que estiguin adequadament separades i diferenciades.
També s’admetran les proposicions presentades a correus d’acord amb el que preveu l’apartat 4.2 del plec de Bases.
—9 Obertura de les ofertes: tindrà lloc en
l’adreça indicada en el punt 6 a les 10.20 hores
del dia 3 de desembre de 1998.
—10 —.
—11 Despeses de l’Anunci: les despeses de
l’Anunci seran a càrrec de l’adjudicatari del
contracte.
Barcelona, 21 d’octubre de 1998
XAVIER BORRÀS I GABARRÓ
Director general
(98.295.063)

*

ANUNCI
pel qual es fa públic el dipòsit dels Estatuts de
l’organització empresarial Gremi d’Electricitat,
Fontaneria i Afins de la Comarca del Tarragonès.

Àmbit territorial: comarcal.
Àmbit funcional: electricitat, fontaneria i afins.
Les persones que signen l’acta de constitució
són Joan Olivé i Crusat i un altre.
Tarragona, 1 de setembre de 1998
JOSEP DESCARREGA I ALCOVER
Delegat territorial de Tarragona
(98.244.051)

ANUNCI
pel qual es fa públic el dipòsit dels Estatuts de la
organización empresarial Gremi d’Electricitat,
Fontaneria i Afins de la Comarca del Baix Penedès.
D’acord amb el que disposa l’article 1.a) del
Reial decret 2756/1979, en compliment del que
preveu l’article 4 del Reial decret 873/1977, de
22 d’abril, es fa públic que a les 11 hores del dia
14 d’agost de 1998 s’han dipositat a la Delegació Territorial de Treball de Tarragona els Estatuts de l’organització empresarial denominada
Gremi d’Electricitat, Fontaneria i Afins de la
Comarca del Baix Penedès, els àmbits de la qual
són:

Les persones que signen l’acta de constitució
són Josep Mañé Guinovart i un altre.

JOSEP DESCARREGA I ALCOVER
Delegat territorial de Tarragona
(98.244.052)

ANUNCI
pel qual es fa públic el dipòsit dels Estatuts de
l’organització empresarial Associació de Gremis
d’Electricitat, Fontaneria i Afins de la Província
de Tarragona.
D’acord amb el que disposa l’article 1.a) del
Reial decret 2756/1979, en compliment del que
preveu l’article 4 del Reial decret 873/1977, de
22 d’abril, es fa públic que a les 11 hores del dia
14 d’agost de 1998 s’han dipositat a la Delegació Territorial de Treball de Tarragona els Estatuts de l’organització empresarial denominada
Associació de Gremis d’Electricitat, Fontaneria i Afins de la Província de Tarragona, els
àmbits de la qual són:
Àmbit territorial: provincial.
Àmbit funcional: electricitat, fontaneria i afins.
Les persones que signen l’acta de constitució
són Ramon Martí i Grant i un altre.
Tarragona, 1 de setembre de 1998
JOSEP DESCARREGA I ALCOVER
Delegat territorial de Tarragona
(98.244.053)

ANUNCI
pel qual es fa pública la modificació dels Estatuts
de l’organització empresarial Associació de Fabricants d’Accessoris de Motocicletes de Catalunya.
Atès el que disposa l’article 4 del Reial decret
873/1977, de 22 d’abril, sobre dipòsit dels Estatuts de les organitzacions constituïdes d’acord
amb la Llei 19/1977, d’1 d’abril, i als efectes que
aquesta preveu, es fa públic que en data 26 de
juny de 1998, a la Direcció General de Relacions Laborals del Departament de Treball, ha
estat dipositada l’acta relativa a la modificació
dels Estatuts de l’organització denominada
Associació de Fabricants d’Accessoris de Motocicletes de Catalunya.
La modificació afecta, per acord de l’Assemblea general, l’article 36 dels Estatuts. Queden
idèntics els àmbits territorial i el funcional.
Les persones que signen l’acta esmentada són:
Jaume Xicola i Gascón com a president i Carlos Juan i Verdejo com a secretari.
Barcelona, 7 d’octubre de 1998
RAFAEL ORTIZ I CERVELLÓ
Director general de Relacions Laborals
(98.286.042)

*

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 2751 – 26.10.1998

DEPARTAMENT
DE MEDI AMBIENT
ANUNCI
pel qual es fa pública la concessió de subvencions
directes en matèria de medi ambient.
A l’empara del que estableix l’article 12.6 de
la Llei 16/1997, de 24 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a 1998,
es fan públiques les subvencions directes que es
detallen a continuació:
—1 Centre Internacional d’Investigació i Recursos Costaners (CIIRC): el 10 de juny de 1998 se
li va atorgar una aportació d’1.500.000 ptes., amb
càrrec a la partida pressupostària 22.04.440.01/6,
per cobrir les despeses de funcionament i activitats que realitzi durant l’any 1998.
—2 Societat Catalana d’Educació Ambiental:
el 18 de juny de 1998 se li va atorgar una subvenció de 5.700.000 ptes., amb càrrec a la partida pressupostària 22.02.481.02/6, per al finançament d’actuacions d’educació ambiental.
—3 Bisbat de Solsona: el 3 de juliol de 1998 se
li va atorgar una subvenció de 100.000 ptes., amb
càrrec a la partida pressupostària 22.02.481.02/
6, per a la realització d’una actuació d’educació
ambiental consistent en la senyalització de 12
arbres del camí de ronda sobre el santuari de
Queralt.
—4 Universitat Politècnica de Catalunya (UPC):
el 8 de juliol de 1998 se li va atorgar una subvenció de 500.000 ptes., amb càrrec a la partida pressupostària 22.02.441.01/6, per al condicionament
i la retolació de la sala de conferències i per a
l’edició i tramesa dels fulletons del “Call for
Paper”.
—5 Edicions del País Valencià, SA: el 8 de juliol de 1998 se li va atorgar una subvenció de
6.000.000 de ptes., amb càrrec a la partida pressupostària 22.02.471.01/9, per al finançament
dels costos derivats de l’edició de 6 números d’El
Temps Ambiental, suplement mensual del setmanari El Temps.
—6 Grup d’Estudi i Protecció dels Ecosistemes
del Camp (GEPEC): el 17 de juliol de 1998 se li
va atorgar una subvenció de 2.500.000 ptes., amb
càrrec a la partida pressupostària 22.02.481.02/6,
per a actuacions d’educació ambiental, i una de
500.000 ptes., amb càrrec a la partida pressupostària 22.02.781.01/4, per a inversions d’educació
ambiental.
—7 Associació per la Defensa i l’Estudi de la
Natura (ADENC): el 30 de juliol de 1998 se li va
atorgar una subvenció de 3.300.000 ptes., amb
càrrec a la partida pressupostària 22.02.481.02/6,
per al finançament d’actuacions en matèria d’educació ambiental, i una subvenció de 700.000 ptes.,
amb càrrec a la partida pressupostària
22.02.781.01/7, per al finançament d’inversions
en matèria d’educació ambiental.
—8 Ajuntament de Gósol: el 31 de juliol se li va
atorgar una subvenció de 2.000.000 de ptes., amb
càrrec a la partida pressupostària 22.04.761.01/5,
per al finançament de la construcció d’una escola de muntanya al terme municipal de Gósol.
—9 Associació Catalana de Meteorologia: el 5
d’agost se li va atorgar una subvenció de 500.000
ptes., amb càrrec a la partida pressupostària
22.03.481.01/6, per al finançament de l’organització de les IV Jornades de Meteorologia
“Eduard Fontseré”.

13243

UNIVERSITATS
CATALANES
—10 Institut Ildefons Cerdà: el 4 de setembre
de 1998 se li va atorgar una subvenció de 3.480.000
ptes., amb càrrec a la partida pressupostària
22.02.481.02/6, per contribuir a les despeses de
finançament de l’estudi Meteorologia integral
d’avaluació energètica i ambiental d’edificis,
inclòs en el projecte EDAC (Edificis d’Alta
Qualitat Energètica i Mediambiental).
—11 Mediterrània, Centre d’Iniciatives Ecològiques: el 8 de setembre de 1998 se li va atorgar
una subvenció de 4.500.000 ptes., amb càrrec a
la partida pressupostària 22.02.481.02/6, per al
finançament de la VI Trobada del Medi Ambient a Tarragona.
—12 Crisbisbal, SA: el 8 de setembre se li va
atorgar una subvenció de 12.370.206 ptes., amb
càrrec a la partida pressupostària 22.03.771.02/6,
per a la instal·lació d’un filtre de mànegues per
a les emissions als gasos emesos pel forn de fusió.
—13 Norton Ibérica, CISA: el 8 de setembre se
li va atorgar una subvenció de 2.498.277 ptes., amb
càrrec a la partida pressupostària 22.03.771.42/4,
per a instal·lació d’un filtre de mànegues a la nau
nova per a cinc mescladors, quatre premses
“maxibraturs” i dues descàrregues de forns; una
subvenció de 449.983 ptes., amb càrrec a la partida pressupostària 22.03.771.42/4, per al condicionament de les tremuges de la torre de molturació i del magatzem de matèries primeres;
una subvenció de 870.984 ptes., amb càrrec a la
partida pressupostària 22.03.771.42/4, per a la pavimentació dels vials interiors de la fàbrica (segona part), i una subvenció de 870.282 ptes., amb
càrrec a la partida pressupostària 22.03.771.42/4,
per a la instal·lació d’un filtre de mànegues a la
secció rectificadora.
—14 Consorci del Parc Central del Vallès: el 10
de setembre se li va atorgar una subvenció de
5.000.000 de ptes., amb càrrec a la partida pressupostària 22.02.461.01/8, per al finançament
d’actuacions d’educació ambiental.
—15 Consell Comarcal de l’Alt Penedès: el 21
de setembre de 1998 se li va atorgar una subvenció de 700.000 ptes., amb càrrec a la partida pressupostària 22.01.461.01/1, per al finançament
d’actuacions dins el projecte d’estudi i control
de la plaga de simúlids dels municipis de la comarca de l’Alt Penedès.
—16 Ajuntament de les Borges Blanques: el 29
de setembre de 1998 se li va atorgar una subvenció de 200.000 ptes., amb càrrec a la partida pressupostària 22.02.461.01/8, per al finançament de
les actuacions d’educació ambiental.
Barcelona, 1 d’octubre de 1998
MARTA LACAMBRA I PUIG
Secretària general
(98.281.108)

*

UNIVERSITAT AUTÒNOMA
DE BARCELONA
ANUNCI
de 15 de setembre de 1998, pel qual s’anuncia
concurs públic procediment ordinari per adjudicar el contracte de gestió de serveis públics
511/1998 per a la concessió de l’ús de domini
públic per a l’explotació d’un punt de venda de
premsa i d’altres articles a la Facultat de Veterinària.
—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Universitat Autònoma de
Barcelona.
b) Dependència que tramita l’expedient:
Contractació.
c) Número d’expedient: 511/1998.
—2 Objecte del contracte
a) Descripció: concessió de l’ús de domini
públic per a l’explotació d’un punt de venda de
premsa i d’altres articles a la Facultat de Veterinària.
b) Lloc d’execució: Bellaterra (Cerdanyola
del Vallès).
c) Termini d’execució: 3 anys prorrogables.
—3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinari.
b) Procediment: obert.
c) Forma: concurs públic.
—4 Cànon mínim de explotació: 250.000 ptes.
anuals.
—5 Garanties: provisional de 25.000 ptes. i
definitiva de 50.000 ptes.
—6 Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: UAB.
b) Domicili: Àrea de Logística i de Medi
Ambient, Unitat de Compres, Edifici Blanc, 3a
planta. Horari de 9 a 14, i de 15 a 16.30.
c) Localitat i codi postal: 08193 Bellaterra
(Cerdanyola del Vallès).
f) Data límit d’obtenció de documentació i
informació: fins al 13è dia natural comptador des
del posterior de la publicació d’aquest Anunci,
si aquest és festiu s’allargarà al següent dia laborable.
—7 Requisits específics del contractista: els
especificats al plec de clàusules administratives
particulars.
—8 Presentació d’ofertes
a) Data límit de presentació: la mateixa del
punt 6.f).
b) Documentació que integrarà les ofertes:
veure plec de clàusules.
c) Lloc de presentació:
Entitat: Universitat Autònoma de Barcelona.
Domicili: Registre general, edifici A.
Localitat i codi postal: 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès).
Horari: de 8 a 14 hores.
—9 Obertura de les ofertes: s’indicarà en el
moment de recollida de la documentació.
—10 —.
—11 Despeses d’anuncis: aniran a càrrec de
l’adjudicatari.
Bellaterra, 15 de setembre de 1998

13244

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 2751 – 26.10.1998

DIVERSOS
El rector
P.D. JOSEP LLOPART I BARCELÓ
Gerent executiu
(98.295.038)

UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE CATALUNYA
RESOLUCIÓ
de 19 d’octubre de 1998, per la qual s’anuncia un
concurs de subministrament.
Entitat adjudicadora: Universitat Politècnica de
Catalunya. Negociat de Contractació. Núm. exp.
SU.190.8302.98.OC.
Objecte del contracte:
Subministrament de material de laboratori.
Lloc de lliurament: Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Agrícola. C. Comte d’Urgell,
187. 08036 Barcelona.
Termini de lliurament: 3 mesos.
Tramitació ordinària, procediment obert i forma concurs.
Pressupost de licitació: 3.800.000 ptes., IVA inclòs.
Garanties:
Provisional: es dispensa d’acord amb l’article
36.2 de la Llei 13/1996, de 18 maig.
Definitiva: 4% de l’import de licitació.
Obtenció de documentació i d’informació: de 9
a 13.30 h:
Entitat: Universitat Politècnica de Catalunya.
Domicili: av. Dr. Marañón, 42, Barcelona
08028.
Telèfon: 401.61.18.
Telefax: 401.62.17.
Data límit d’obtenció de documentació i informació: 18.11.1998.
Presentació de les ofertes:
Data límit de presentació: 23 de novembre de
1998 a les 13.30 h.
Documentació a presentar: la ressenyada a la
clàusula 5 del plec de clàusules administratives.
Lloc de presentació: Registre General de la
Universitat Politècnica de Catalunya, av. Dr. Marañón, 42. Barcelona 08028.
Termini durant el qual els licitadors resten obligats
a mantenir la seva oferta: 3 mesos comptats a partir
de la data de l’obertura de les proposicions.
Admissió de variants: cada licitador solament pot
presentar una oferta econòmica.
Obertura de les ofertes: a les 10 h del dia 26 de
novembre de 1998, a la Sala de Juntes de la Universitat Politècnica de Catalunya, av. Dr. Marañón, 42, Barcelona. L’acta d’obertura de les
ofertes es posarà a disposició dels licitadors
durant 15 dies naturals, al tauler d’anuncis de
l’edifici de Serveis Generals.
Còmput de terminis: el termini de presentació
de proposicions quedarà ampliat per completar
els 26 dies naturals de presentació d’ofertes si
la publicació d’aquest anunci al DOGC és posterior al dia 26 d’octubre de 1998.
De la mateixa manera, l’obertura pública de
proposicions s’ajornarà fins al dijous següent a
la mateixa hora.

Despeses dels anuncis: l’import dels anuncis
aniran a càrrec de l’adjudicatari.

NOTARIA DEL SENYOR
ENRIQUE BELTRÁN RUIZ

Barcelona, 19 d’octubre de 1998

EDICTE
de la notaria del senyor Enrique Beltrán Ruiz,
sobre anunci de subhasta.

JOSEFINA AULADELL
Vicegerenta
(per delegació del rector,
segons resolució núm. 1702/97,
de data 9.12.1997)
PG-9511 (98.295.039)

*

Jo Enrique Beltrán Ruiz, notari de l’Il·lustre
Col·legi de Catalunya, amb residència a Barcelona, i despatx professional a l’indicada ciutat,
av. Diagonal, núm. 468, pis 7è B, faig saber: que
davant de mi i en virtud de l’acta d’alienament
de penyora/subhasta, del 20 d’octubre de 1998
(sent el seu número de protocol donat a la finalització de la mateixa), és segueix procediment
d’execució de penyora de l’article 14 de la Llei
22/1991, de 29 de novembre, de garanties possessòries sobre cosa moble, sobre les següents
béns el qual el propietari deutor és Juan Martín
Solá.
a) 18.260 Participacions socials de la companyia de responsabilitat limitada Nauja, SL, números 1 a 18.260, ambdós inclusius.
S’ha assenyalat la primera subhasta per la dia
2 de novembre de 1998, a les deu hores; i la segona, el dia 3 de novembre de 1998, a les dotze hores; ambdues, al local de la notaria, on
estan, a disposició dels interessats, les Bases de
la subhasta.
Barcelona, 21 d’octubre de 1998
ENRIQUE BELTRÁN RUIZ
Notari
PG-9535 (98.295.068)

*

DOGC 2751 – 26.10.1998

ADMINISTRACIÓ LOCAL

13245

AJUNTAMENTS
ABRERA
EDICTE
de l’Ajuntament d’Abrera, sobre ampliació de
l’oferta pública d’ocupació.

ALFONSO C. DÍAZ RODRÍGUEZ
Secretari
PG-9523 (98.295.042)

Es fa públic als efectes oportuns que l’Ajuntament d’Abrera ha dictat els següents actes:

BARCELONA

Resolució núm. 6480 adoptada per la Comissió de Govern el 8 d’octubre de 1998 que transcriu literalment a continuació.

ANUNCI
de l’Ajuntament de Barcelona, sobre venda d’una
propietat municipal.

Acord de Comissió de Govern núm. 6480 del
8.10.1998.

Resolució de l’Ajuntament de Barcelona,
convocant subhasta pública per a la venda de la
participació indivisa de propietat municipal del
25,50% de la finca que es ressenyarà a continuació.

Expedient: 5.5-98/1. Assumpte: oferta pública d’ocupació per a l’any 1998. Ampliació de
l’oferta.
Vist que per acord plenari núm. 1223 del
31.7.1998 es va aprovar l’oferta pública d’ocupació d’enguany la qual incloïa els llocs d’agent
de la policia local núm. 115 i 116, així com les
Bases de la convocatòria 1/98 per a la seva provisió;
Vist el Decret de l’Alcaldia núm. 4598 del
7.10.1998 en el qual s’aprova l’excedència voluntària per serveis en una altra administració de
l’agent de la policia local Javier Cavedo Sacristan, que ocupava el lloc de treball núm. 088
de la plantilla de personal;
Atès que mitjançant Edicte al DOGC núm.
2719, de 7.9.1998, BOP núm. 208, de 31.6.1998,
al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al diari La
Vanguardia de 13.9.1998, es va publicar la convocatòria i Bases reguladores per a la selecció que
es durà a terme el proper dia 24 de novembre;
Atès que per a la realització dels serveis inexcusables de vigilància cal cobrir el més aviat
possible la vacant expressada, es resol:
—1 Ampliar l’oferta pública d’ocupació per
a l’any 1998 en un lloc d’agent de la policia local (088) per cobrir la baixa que ha quedat referenciada i donar-ne trasllat a la subdelegació
del govern de Barcelona.
—2 Publicar el corresponent anunci d’ampliació de l’oferta i sotmetre aquest acord al ple de
l’Ajuntament per a la seva ratificació.
Votació i POD 6. Aquest acord ha estat adoptat per unanimitat.
Recursos: contra la resolució indicada que posa
fi i exhaureix la via administrativa es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant
la Sala d’aquesta Jurisdicció del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de
dos mesos comptats a partir de la publicació
d’aquest Edicte al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, amb la comunicació prèvia a l’òrgan que ha dictat l’acte de la interposició de dit
recurs, i qualsevol altre que es consideri oportú i sigui procedent de conformitat amb la normativa vigent.
Publicació: aquest Edicte (472RS1299) serà
publicat al tauler d’anuncis de l’Ajuntament
d’Abrera, al BOP i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Abrera, 13 d’octubre de 1998
FÈLIX D. CHICO VARA
Alcalde

La Comissió de Govern d’aquest Ajuntament, en sessió de 9 d’octubre de 1998, va aprovar el plec de clàusules jurídiques i econòmiques
i la convocatòria de subhasta pública per a la
venda de la participació indivisa de propietat
municipal del 25,50% de la finca situada a l’avinguda Roma, 132-136, definida en el projecte de
reparcel·lació de la Unitat d’actuació de les finques núms. 132-134-136 de l’avinguda Roma,
amb una superfície de 379,95 m2.
El tipus mínim de licitació és el de cinquanta-cinc milions (55.000.000) de pessetes, més
IVA.
Fiança
La fiança provisional a constituir a la dipositaria
municipal serà d’un milió cent mil (1.100.000)
pessetes.
Presentació de proposicions
Les proposicions es presentaran en un sobre
tancat i a les dependències de Patrimoni (plaça
de Sant Miquel, 4, 3a planta, telèfon 402.79.22),
abans de les dotze hores del dia en què s’acabin
els trenta-cinc dies naturals comptats des de l’última de les publicacions de la convocatòria de
la subhasta que es farà al Butlletí Oficial de la
província i al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.
Reclamacions al plec
Durant els vint primers dies des de l’última
publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de
la província o al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya es podran presentar reclamacions
contra el plec de condicions. En el cas que es
presenti alguna reclamació, quan resulti necessari, el termini de presentació d’ofertes restarà
en suspens fins a la seva resolució.
Obertura de pliques
L’obertura de pliques es realitzarà el mateix
dia i hora previstos com a final del termini de
presentació d’ofertes, en un acte públic presidit
pel regidor de l’Ajuntament que, amb aquest fi,
tingui la representació de l’alcaldia.
Documentació
Els licitadors presentaran la documentació
exigida en l’article 11 del plec aprovat.
Model de proposició
“El senyor/La senyora (nom i cognoms), major d’edat, amb domicili a (localitat, carrer i
núm.), telèfon (telèfon), amb DNI (o CIF) núm.
(núm.), que actua en nom propi/en nom i representació de (nom), segons resulta de l’apoderament i facultats de l’escriptura del notari senyor
–nom–), assabentat del plec de condicions re-

gulador de la subhasta per a l’alienació de la
participació indivisa del 25,50% de la finca situada en aquesta ciutat a l’avinguda Roma, 132136, definida en el projecte de reparcel·lació de
la Unitat d’actuació de les finques núms. 132134-136 de l’avinguda Roma, formula l’oferiment de compra pel preu de (en lletres i números) pessetes.
”Adjunta a aquesta proposició els documents
exigits en el plec, declara que coneix i accepta
la situació urbanística, física i registral de la finca
de referència i se sotmet de manera incondicional al contingut íntegre del plec.
”(Lloc, data i firma)”.
Barcelona, 9 d’octubre de 1998
ROMÀ MIRÓ MIRÓ
Secretari general
PG-9653 (98.295.075)

BLANES
ANUNCI
de l’Ajuntament de Blanes, sobre contractació
d’obres.
Aprovat per acord del Ple de l’Ajuntament,
en data 28.9.1998, el plec de clàusules economicoadministratives particulars, i d’acord amb el
plec de clàusules administratives generals aprovat
per aquest Ajuntament en data 27.12.1995 i publicat al Butlletí Oficial de la província núm. 61,
de data 25.4.1996, que han de regir el concurs
obert de les obres de construcció de la Biblioteca Comarcal de Blanes, s’obre el període de
presentació d’ofertes.
—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Blanes.
b) Dependència que tramita l’expedient:
Departament de Serveis Personals.
—2 Objecte del contracte
a) Descripció: obres per la construcció de la
Biblioteca Comarcal de Blanes.
b) Lloc d’execució: finca situada entre els
carrers Josep Tarradellas, passeig S’Abanell i
passeig de Catalunya.
c) Termini d’execució: divuit mesos.
—3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma: concurs.
—4 Pressupost base de licitació
Import total: 284.771.055 ptes.
—5 Garanties
Provisional: 5.695.421 ptes. (2% del pressupost base de licitació).
Definitiva: 11.390.842 ptes. (4% del pressupost base de licitació).
—6 Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Blanes. Oficina de
l’AMIC.
b) Domicili: passeig de Dintre, núm. 29.
c) Localitat i codi postal: Blanes 17300.
d) Telèfon: (972) 37.93.00.
e) Telefax: (972) 35.06.77.
f) Data límit d’obtenció i informació: la mateixa que per a la presentació de proposicions.

13246

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

—7 Requisits específics dels contractistes
Classificació de contractista d’obres de l’Estat
dins el subgrup C, categoria e.
—8 Presentació de les ofertes o de les sol·licituds
de participació
a) Data límit de presentació: termini de vinti-sis dies naturals a partir de l’endemà de la publicació del darrer anunci al BOP i al DOGC,
de 8 h a 15 h.
b) Documentació a presentar: la recollida a
la clàusula 6a del plec de clàusules particulars.
c) Lloc de presentació: Ajuntament de Blanes. Oficina de l’AMIC.

Núm. 2751 – 26.10.1998

Silvia Escorihuela Navarro
M. Glòria García Sollés
M. Isabel López De la Rosa
Sandra Personat Maruny
Carme Raya García
Pere Roquerías Rifé
Yolanda Santamaría Torres
—2 Nomenar la composició del tribunal
President
Titular: l’alcalde de l’Ajuntament, Sr. Josep
M. Bonora Dasquens.
Suplent: el 5è. tinent d’alcalde d’esports i hisenda, Sr. Lluís Baulenas Casas.

—9 Obertura d’ofertes
A l’Ajuntament de Blanes, a les 13 h del dimarts següent a l’acabament del termini de presentació de proposicions, davant la Mesa constituïda a aquest efecte.

Secretari
Titular: la secretària de l’Ajuntament, Sra.
Catalina Victory Molné.
Suplent: l’administratiu, Sr. Francisco Ruiz
Sánchez.

—10 Despeses dels anuncis
A càrrec de l’adjudicatari.

Vocals
Un representant de l’Escola d’Administració
Publica de Catalunya:
Titular: Sr. Francesc Martínez Larriba.
Suplent: Sr. Manuel Valls Mazarico.
Un empleat de l’Ajuntament de Caldes de
Montbui:
Titular: Sr. Jordi Casadesús Serra.
Suplent: Sra. Beatriu Agudo Barathon.
Un membre del Comitè d’Empresa de l’Ajuntament:
Titular: Sr. Diego Barroso Gómez.
Suplent: Sra. Rosa Pérez Moreda.

Blanes, 30 de setembre de 1998
RAMON RAMOS I ARGIMÓN
Alcalde president
PG-9169 (98.287.119)

CALDES DE MONTBUI
EDICTE
de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, sobre
provisió de places.

Es podran incorporar al tribunal, amb dret a
veu i sense vot un membre de cadascun dels
grups municipals de l’oposició.

Es fa públic en data 20 d’octubre de 1998,
l’alcalde acctal. de l’Ajuntament va resoldre el
nomenament de la llista definitiva, composició
del tribunal i data, hora i lloc de les proves selectives per a la selecció d’un/a auxiliar administratiu/va de la plantilla del personal laboral,
pel departament de recaptació.

—3 La data de les proves selectives serà el dia
2 de novembre de 1998, al Centre Cívic de Caldes
de Montbui, c. Buenos Aires, 18, a les 9:00 hores.

Identificació de l’expedient
Resolució número 66/98 de personal, relativa al nomenament de la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos, composició del tribunal i data, hora i lloc de les proves selectives
per a la provisió d’una plaça d’auxiliar administratiu/va de la plantilla de personal laboral,
pel departament de recaptació.
Fets
El dia 17 de juliol de 1998 va finalitzar el termini de presentació d’instàncies:
El dia 25 de setembre de 1998 es va nomenar
la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos.
Fonaments de dret
De conformitat amb el que disposen les bases quarta i cinquena de les bases.

—4 Concedir un termini de deu dies per subsanació o acompanyament de documents preceptius, de conformitat amb el que disposen l’article 78 del Decret 214/1990, de 30 de juliol i l’Article 71 de la Llei 20/1992, de 26 de novembre.
—5 Publicar aquesta resolució al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Caldes de Montbui i al
DOGC.
Caldes de Montbui, 21 d’octubre de 1998
ROC LLEIXÀ CASTELLSAGUÉS
Alcalde accidental
PG-9652 (98.295.072)

CASTELLGALÍ
EDICTE
de l’Ajuntament de Castellgalí, sobre contractació
d’obres.

b) Divisió per lots i nombres: no.
c) Lloc d’execució: barri de Boades.
d) Termini d’execució: tres mesos.
—3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma: concurs.
—4 Pressupost base de licitació: import total
de 19.176.360 ptes.
—5 Garanties
Provisional: 383.527 ptes., equivalent al 2%
del pressupost total de l’obra.
Definitiva: 767.054 ptes., equivalent al 4% del
pressupost total de l’obra.
—6 Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Castellgalí.
b) Domicili: av. Montserrat, s/n.
c) Localitat i codi postal: Castellgalí 08297.
d) Telèfon: 93.833.00.21.
e) Fax: 93.833.11.21.
f) Data límit d’obtenció d’informació: fins al
26è dia natural de la publicació de l’Anunci al
DOGC.
—7 Requisits específics del contractista
a) Classificació (grups, subgrups i categoria):
grup 4 o grup 6, ambdós categoria b).
b) Altres requisits: els generals.
—8 Presentació de les ofertes o de les sol·licituds
a) Data límit de presentació: fins al 26è dia
natural de la publicació de l’Anunci al DOGC.
b) Documentació que cal presentar: la que
es detalla a la clàusula 17a del plec de condicions
administratives particulars.
c) Lloc de presentació:
1. Entitat: Ajuntament de Castellgalí.
2. Domicili: av. Montserrat, s/n.
3. Localitat i codi postal: Castellgalí 08297.
d) Termini durant el qual el licitador estarà
obligat a mantenir la seva oferta: tres mesos.
e) Admissió de variants: no.
—9 Obertura de les ofertes
a) Entitat: Ajuntament de Castellgalí.
b) Domicili: av. Montserrat, s/n.
c) Localitat i codi postal: Castellgalí 08297.
d) Data: el dia següent al de la finalització de
presentació de proposicions.
e) Hora: 13.45 hores.
—10 Altres informacions: cap.
—11 Despeses dels anuncis: a càrrec de l’adjudicatari.
Castellgalí, 21 d’octubre de 1998
FLORENCI PONS I SOLER
Alcalde
PG-9520 (98.295.040)

RESOLUCIÓ

Edicte per a la licitació d’un contracte d’obres.

Per tant resolc:

—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Castellgalí.
b) Dependència que tramita l’expedient:
Secretaria.
c) Número d’expedient: CG-1999/806150006,2PG del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya,
any 1999.

FIGARÓ-MONTMANY

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: ampliació i millora
del Camí de Boades.

El Ple de l’Ajuntament de Figaró-Montmany,
en la sessió del dia 5 de juny de 1998, ha adoptat, entre altres, els següents acords:

—1 Nomenar la llista definitiva d’aspirants
admesos i exclosos, d’una plaça d’auxiliar administratiu/va de la plantilla del personal laboral
del departament de recaptació.
Aspirants admesos
Marta Abad Sánchez
Roser Casas Collet
M. Rosa Cátedra Arimón

ANUNCI
de l’Ajuntament de Figaró-Montmany, sobre
aprovació d’un avantprojecte de modificació de
plecs de clàusules.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 2751 – 26.10.1998

13247

—1 Aprovar inicialment l’avantprojecte de
modificació dels plecs de clàusules administratives generals de l’Ajuntament de Figaró-Montmany, aplicables a la contractació d’obres i instal·lacions.

—1 Aprovar definitivament la constitució del
Consorci per la Gestió de Residus del Vallès
Oriental, que formarà juntament amb els Ajuntaments de la comarca que s’hi vulguin adherir,
així com els Estatuts pels quals s’haurà de regir.

regiran per les bases aprovades en la mateixa
sessió plenària que es van publicar al Butlletí
Oficial de la província de data 8 d’octubre, núm.
121.

—2 El text d’aquests plecs és el mateix que
apareix publicat al BOP de Barcelona núm. 35,
pàg. 26 a 28, de 10.2.1998, en referència als contractes d’obres i instal·lacions.

—2 Nomenar membre del Consell Plenari del
Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès
Oriental, el regidor Ferran Martínez Díaz.

Gósol, 21 d’octubre de 1998

—3 Sotmetre l’expedient als tràmits d’informació pública i audiència dels possibles interessats, per un període de trenta dies, per tal que
s’hi puguin presentar reclamacions i suggeriments.
—4 En cas que no hi hagi cap reclamació o suggeriment, l’acord inicial esdevindrà definitiu.
L’expedient podrà consultar-se a la Secretaria
de l’Ajuntament durant el termini de trenta dies
hàbils, comptadors des de l’endemà de la data
en què es verifiqui la darrera publicació oficial
d’aquest Anunci de les dues previstes al Butlletí
Oficial de la província i al DGOC.

Es fa públic, d’acord amb la publicació al
DOGC núm. 2613, de 3.4.1998, i al BOP núm.
69, de 21.3.1998, per a coneixement general, amb
la indicació que els actes i les disposicions esmentats anteriorment són definitius i exhaureixen
la via administrativa i en contra s’hi pot interposar recurs contenciós administratiu davant la
Sala d’aquest ordre jurisdiccional del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini màxim de dos mesos des d’aquesta publicació, amb la comunicació prèvia a l’Ajuntament
de la interposició d’aquest recurs, si bé es podrà
interposar qualsevol recurs o dur a terme qualsevol acció si es considera procedent.
Figaró-Montmany, 23 setembre de 1998

Figaró-Montmany, 23 de setembre de 1998
ENRIC MATEU I DORDAL
Alcalde

ANUNCI
de correcció d’errada a l’Edicte de l’Ajuntament
de Golmés, publicat al DOGC núm. 2748, pàg.
13059, de 21.10.1998.
Havent observat una errada a l’anunci publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
núm. 2748, pàg. 13059, de 21.10.1998, PG-8925,
corresponent a la convocatòria de subhasta per
a la contractació de l’obra titulada “Renovació
de la carretera de Vilasana, enllaç entre el poble i l’autopista”, es detalla, acte seguit, l’esmena
que s’ha d’afegir:
Requisits específics del contractista:
Classificació:
Grup B, subgrup 2, categoria c.
Grup G, subgrup 4, categoria d.
Golmés, 21 d’octubre de 1998

Figaró-Montmany, 23 de setembre de 1998

PG-9521 (98.295.041)

PG-9165 (98.287.073)

FIGARÓ-MONTMANY
ANUNCI
de l’Ajuntament de Figaró-Montmany, sobre
constitució d’un consorci.
El Ple de l’Ajuntament de Figaró-Montmany,
en la seva sessió del 5 de juny de 1998, entre
altres, va aprovar el següent:

Anunci sobre contractació de l’obra Millora
dels accessos als equipaments del sector La
Ferreria, 2a fase: passarel·la de vianants sobre
la riera de Sant Cugat.
Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, any 1998

Aprovat per la corporació, en sessió del dia
22 d’octubre de 1998, el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir el concurs
públic per a la contractació de l’obra que es
detalla a continuació, inclosa en el Pla únic
d’obres i serveis de Catalunya, any 1998, i atès
l’article 270 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, s’exposa la públic pel termini de vint dies hàbils, per
tal que es puguin presentar reclamacions.

L’expedient està exposat i pot consultar-se
durant les hores d’oficina a la Secretaria d’aquest
Ajuntament.

ENRIC MATEU I DORDAL
Alcalde

ANUNCI
de l’Ajuntament de Montcada i Reixac, sobre
contractació d’obres.

PG-9164 (98.287.072)

GOLMÉS

D’acord amb l’article 30.2.a) del Reglament
de 30 de novembre de 1961, d’activitats molestes,
insalubres, nocives i perilloses, s’ha obert informació pública pel termini de deu dies, perquè
aquelles persones que es considerin afectades
d’alguna manera a causa de l’activitat que es
pretén establir, puguin fer les observacions que
estimin pertinents.

MONTCADA I REIXAC

Comarca: Vallès occidental
Corporació local: Montcada i Reixac

FIGARÓ-MONTMANY

Josep M. Casas Comas ha sol·licitat d’aquesta
Alcaldia llicència per a la instal·lació d’un establiment dedicat a l’activitat de bar a la ctra. de
Ribes, 74.

PG-9651 (98.295.071)

ENRIC MATEU I DORDAL
Alcalde

PG-9166 (98.287.074)

ANUNCI
de l’Ajuntament de Figaró-Montmany, sobre
sol·licitud d’una llicència per a la instal·lació d’un
establiment.

JOSEP TOMÀS I MIRAMBELL
Alcalde

ANTONI VALLS VILALTA
Alcalde

GÓSOL
EDICTE
de l’Ajuntament de Gósol, sobre provisió d’una
plaça.
Per acord del Ple de data 18 de setembre de
1998, s’han convocat proves selectives per a la
provisió en propietat d’una plaça de l’escala
d’administració general, subescala auxiliar, auxiliar administrativa, vacant a la plantilla de
funcionaris d’aquest Ajuntament, que figura
inclosa en l’oferta pública per a 1998 i que es

Simultàniament, s’anuncia concurs públic, si
bé condicionat al que disposa l’article 79 de la
Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes de les
administracions públiques, d’acord amb el que
disposa l’article 24 del Reial decret 390/1996, d’1
de març, de desenvolupament parcial de l’esmentada Llei.
—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: corporació local: Montcada i
Reixac
b) Dependència que tramita l’expedient: urbanisme.
c) Número d’obra: CG-1998/0527-PG.
—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: execució de: Millora dels accessos als equipaments del sector de
La Ferreria, 2a fase: passarel·la per a vianants
sobre la riera de Sant Cugat.
b) Divisió per lots i número: no escau.
c) Lloc d’execució: riera de Sant Cugat.
d) Termini d’execució: 4 mesos.
—3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma: concurs públic.
—4 Pressupost base de licitació
Import total: 24.652.655 ptes., IVA vigent
inclòs.
—5 Garanties
La garantia provisional a constituir serà de
497.053 ptes. i la definitiva serà del 4% del preu
d’adjudicació.

13248

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

—6 Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: corporació local: Montcada i Reixac.
b) Domicili: av. de la Unitat, 6.
c) Localitat i codi postal: Montcada i Reixac
08110.
d) Telèfon: 93.572.64.74.
e) Fax: 93.572.64.93.
f) Data límit de per a l’obtenció de documents i informació: sis dies abans de prescriure la presentació d’ofertes.
—7 Requisits específics del contractista
a) Classificació: grup B, subgrup 4, categoria d.
b) Altres requisits: els establerts en el plec de
clàusules administratives particulars.
—8 Presentació d’ofertes
a) Data límit de presentació: vint-i-sis dies
naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Si el darrer dia del termini és
inhàbil o dissabte, s’entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent.
b) Documentació que s’ha de presentar: la
que detalla el plec de clàusules administratives
particulars.
c) Lloc de presentació: el que s’indica al punt
6.
d) Termini durant el qual el licitador estarà
obligat a mantenir la seva oferta: durant l’execució de l’obra.
e) Admissió de variants: no.
—9 Obertura de les ofertes
L’acte d’obertura les sobres núms. 2 i 3 serà
públic i tindrà lloc a la sala de reunions de les
dependències municipals a les dotze hores del
dia que en faci sis, comptat a patir de l’endemà
de l’acabament de presentació de proposicions.
Si aquell dia és festiu o dissabte, l’acte es farà el
primer dia hàbil següent.
—10 Despeses del anuncis
Les despeses de publicació dels anuncis seran
a càrrec del contractista adjudicatari.
Montcada i Reixac, 22 d’octubre de 1998
JOSÉ M. CAMPOS FERNÁNDEZ
Alcalde
PG-9532 (98.295.067)

MONTCADA I REIXAC
ANUNCI
de l’Ajuntament de Montcada i Reixac, sobre
contractació d’obra.
Comarca: Vallès occidental
Corporació local: Montcada i Reixac
Aprovat per la corporació, en sessió del dia
22 d’octubre de 1998, el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir el concurs
públic per a la contractació de l’obra que es
detalla a continuació, i atès l’article 270 de la Llei
8/1987, de 15 d’abril, s’exposa al públic pel termini de vint dies hàbils, per tal que es puguin
presentar reclamacions.
Simultàniament, s’anuncia concurs públic, si
bé condicionat al que disposa l’article 79 de la
Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes de les

Núm. 2751 – 26.10.1998

administracions públiques, d’acord amb el que
disposa l’article 24 del Reial decret 390/1996, d’1
de març, de desenvolupament parcial de l’esmentada Llei.

—10 Despeses dels anuncis
Les despeses de publicació dels anuncis seran
a càrrec del contractista adjudicatari.

—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: corporació local, Montcada i
Reixac.
b) Dependència que tramita l’expedient:
urbanisme.

Montcada i Reixac, 22 d’octubre de 1998

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: execució de construcció del pont sobre el riu Ripoll per a l’enllaç
de les zones industrials del NO de Montcada i
Reixac (Ferreria, Pla d’en Coll, Foinvasa, Molí
d’en Bisbe i Can Tapioles).
b) Divisió per lots i número: no escau.
c) Lloc d’execució: riu Ripoll.
d) Termini d’execució: 10 mesos.
—3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma: concurs públic.
—4 Pressupost base de la licitació
Import total: 209.786.669 ptes., IVA vigent
inclòs.
—5 Garanties
La garantia provisional a constituir serà de
4.195.733 ptes., i la definitiva serà del 4% del
preu d’adjudicació.
—6 Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: corporació local, Montcada i Reixac.
b) Domicili: av. de la Unitat, 6.
c) Localitat i codi postal: Montcada i Reixac
08110.
d) Telèfon: 93.572.64.74.
e) Fax: 93.572.64.93.
f) Data límit per a l’obtenció de documents
i informació: sis dies abans de prescriure la presentació d’ofertes.
—7 Requisits específics del contractista
a) Classificació: grup B, subgrup 3, categoria e.
b) Altres requisits: els establerts en el plec de
clàusules administratives particulars.
—8 Presentació d’ofertes
a) Data límit de presentació: vint-i-sis dies
naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Si el darrer dia del termini és
inhàbil o dissabte, s’entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent.
b) Documentació que s’ha de presentar: la
que es detalla al plec de clàusules administratives particulars.
c) Lloc de presentació: el que s’indica al punt
6.
d) Termini durant el qual el licitador estarà
obligat a mantenir la seva oferta: durant l’execució de l’obra.
e) Admissió de variants: no.
—9 Obertura de les ofertes
L’acta d’obertura dels sobres núm. 2 i 3 serà
públic i tindrà lloc a la sala de reunions de les
dependències municipals, a les dotze hores del
dia que en faci sis, comptat a partir de l’endemà de l’acabament de presentació de proposicions. Si aquell dia és festiu o dissabte, l’acte es
farà el primer dia hàbil següent.

JOSÉ M. CAMPOS FERNÁNDEZ
Alcalde
PG-9531 (98.295.066)

MONTORNÈS DEL VALLÈS
ANUNCI
de l’Ajuntament de Montornès del Vallès, sobre
provisió d’una plaça.
El Ple municipal, en la sessió ordinària del dia
2 d’octubre de 1998, ha acordat convocar concurs oposició per proveir, pel sistema de promoció interna, un lloc de treball d’auxiliar administratiu/iva, vacant al quadre de llocs de treball de
personal laboral de caràcter fix i inclosa en l’oferta pública d’ocupació de l’any 1998, conforme
a les Bases següents:
—1 Objecte de la convocatòria
L’objecte d’aquesta convocatòria és la contractació pel sistema de concurs oposició restringit, d’un lloc de treball d’auxiliar administratiu/
iva, en règim laboral de caràcter fix.
—2 Condicions dels aspirants
Per prendre part en aquest concurs oposició
restringit serà necessari:
a) Estar en servei actiu a l’Ajuntament de
Montornès del Vallès en la data límit de presentació d’instàncies.
b) Complir amb els requisits de nacionalitat
establerts a la legislació vigent.
c) Tenir divuit anys fets i no excedir de cinquanta-cinc. L’excés de límit d’edat es podrà
compensar amb els serveis computats anteriorment a Administració local.
d) No patir cap malaltia o defecte físic que
impedeixi l’exercici de les funcions corresponents.
e) Estar en possessió del títol de graduat escolar, FP-1 o equivalent.
f) No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol Administració pública, ni trobar-se inhabilitat per a
l’exercici de funcions públiques.
g) No trobar-se inclòs en causa d’incompatibilitat continguts al Reglament de personal al
servei de les entitats locals.
—3 Sol·licituds
Les persones que desitgin prendre part al
concurs ho sol·licitaran mitjançant una instància dirigida a l’alcalde fent constar:
a) Que reuneixen totes i cadascuna de les
condicions exigides a la Base segona.
b) Comprometre’s, en cas d’obtenir el lloc de
treball, a prestar el jurament o promesa que estableix el Reial decret 707/1979, de 5 d’abril.
Les instàncies es presentaran al Registre general de l’Ajuntament en la forma prevista a
l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, en el termini de vint dies comptats a partir
de la publicació de la convocatòria.
Les instàncies aniran acompanyades de la
documentació següent:

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

a) Fotocòpia del document nacional d’identitat.
b) Fotocòpia del títol acadèmic.
c) Fotocòpia dels justificants acreditatius dels
mèrits que s’al·leguin per a la seva valoració a
la fase de concurs.
d) Curriculum vitae i professional. L’esmentada documentació serà compulsada per l’Ajuntament.
Si alguna de les instàncies té algun defecte
esmenable, es comunicarà a l’interessat/ada per
tal que en el termini de deu dies l’esmeni o aporti
els documents preceptius, i se l’advertirà que si
no ho fa es procedirà, sense cap altre tràmit, a
l’arxiu de la seva instància i a excloure’l/excloure-la de la llista d’aspirants admesos.
El tribunal no podrà valorar altres mèrits que
els que s’exigeixen a la Base sisena. No aquells
que no estiguin degudament acreditats en el
moment de la presentació de les instàncies.
—4 Admissió dels aspirants
Un cop finalitzat el termini de presentació
d’instàncies, el president de la corporació o l’autoritat en qui hagi delegat ha de dictar resolució, en el termini màxim d’un mes, i ha de declarar aprovada la llista d’admesos i exclosos. En
aquesta resolució s’han de determinar el lloc, la
data i l’hora de la realització del concurs oposició.
Aquesta resolució es publicarà al tauler d’anuncis de la corporació, al Butlletí Oficial de la província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Contra la llista provisional, els interessats
podran interposar les reclamacions pertinents,
d’acord amb el que preveu la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i de procediment administratiu comú.
Si no es presenten reclamacions, es considerarà la llista elevada a definitiva sense necessitat de nova publicació. Si se’n produeixen, l’alcalde resoldrà estimar-les o desestimar-les, i
aprovarà definitivament la llista.
—5 Tribunal qualificador
El tribunal qualificador estarà format pels
membres següents:
President: el de la corporació o membre d’aquesta en qui delegui.
Vocals: el tinent d’alcalde de Règim Interior
o regidor en qui delegui.
Un representant de l’Escola d’Administració
Pública de Catalunya designat per aquesta.
Un tècnic designat per l’Alcaldia.
Un representant del Comitè Unitari de Personal. Un representant de l’Oficina de Català.
Secretari: el de la corporació o funcionari en
qui delegui.
Es nomenaran tants membres suplents com
titulars.
El tribunal no es podrà constituir ni actuar
sense l’assistència de més de la meitat dels seus
membres, titulars o suplents, i llur actuació
s’ajustarà estrictament a les Bases de la convocatòria. Això no obstant, aquest podrà resoldre
els dubtes que sorgeixin de la seva aplicació i
adoptar els acords que corresponguin per supòsits que no s’hagin previst.
El tribunal quedarà subjecte a les causes d’abstenció i recusació previstes als articles 28 i 29 de
la Llei 39/1992, de 26 de novembre, del règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Núm. 2751 – 26.10.1998

—6 Desenvolupament del concurs oposició
Els aspirants seran convocats per a cada exercici en una crida única, llevat dels casos de força major, degudament justificats i apreciats pel
tribunal. Els que no compareguin se’ls exclourà de la prova i, conseqüentment, del concurs
oposició .
El tribunal podrà demanar en tot moment als
aspirants la seva identificació. A aquest efecte,
hauran de concórrer a cada exercici proveïts del
document nacional d’identitat.
El concurs oposició constarà de dues parts
diferenciades:
a) Fase oposició
Els exercicis seran de caràcter obligatori i
eliminatori.
Primer exercici: consistirà en contestar durant
un període màxim de trenta minuts un qüestionari de preguntes amb respostes alternatives
facilitat pel tribunal sobre cultura general i
matèries del temari annex.
Segon exercici: consistirà en realitzar dos
supòsits pràctics relacionats amb el maneig d’ordinador i amb el lloc de treball que s’ha de proveir i copiar un text en un processador de textos (Word) durant el temps que determini el
tribunal i la seva posterior impressió.
Tercer exercici: consistirà en desenvolupar
per escrit i en un període màxim d’una hora un
tema assenyalat pel tribunal del temari que
consta com a annex.
Quart exercici: prova de català. En el supòsit que l’aspirant acrediti estar en possessió del
certificat de nivell C expedit per la Junta Permanent de Català, equivalent o superior, quedarà
exempt de la realització d’aquesta prova.
Aquells opositors que no acreditin estar en
possessió de l’esmentat certificat, superior o
equivalent, hauran de realitzar una prova per tal
d’avaluar que els seus coneixements es corresponen als exigits per a l’obtenció d’aquest certificat.
L’ordre d’actuació dels opositors en aquells
exercicis que no puguin realitzar conjuntament
s’establirà per sorteig.
La data, l’horari i el lloc que tindrà l’inici el
primer exercici serà anunciat, com a mínim, amb
quinze dies d’antelació al Butlletí Oficial de la
província i al tauler d’anuncis de la corporació.
La data de realització de la resta d’exercicis
es farà pública únicament al tauler d’anuncis de
la corporació.
b) Fase de concurs
El procediment de concurs estarà integrat per
la valoració dels mèrits segons la documentació
acreditativa aportada al moment de presentar
la instància. Els mèrits que es consideraran a la
fase de concurs seran els següents:
a) Serveis prestats a l’Ajuntament convocant
en una plaça corresponent a la que concursa: 0,5
punts per mes complert fins a un màxim de 2
punts.
b) Serveis prestats a l’Ajuntament convocant
en altres llocs de treball: 0,5 punts per any fins
a un màxim de 2 punts.
c) Experiència professional i coneixements
valorables en relació al lloc de treball a desenvolupar: fins a 2 punts.
d) Cursos relacionats amb el lloc de treball:
1 punt per curs.
d) Valoració d’altres mèrits i estudi conjunt
del contingut curricular de l’aspirant per a la
millor adequació al lloc de treball per la qual
cosa el tribunal podrà, si ho considera oportú,

13249

mantenir una entrevista personal amb l’aspirant:
fins a un màxim de 2 punts.
La puntuació total del concurs serà la suma
de l’obtinguda en cadascun dels mèrits valorats.
El tribunal únicament podrà declarar aprovats un nombre d’aspirants no superior al de
places objecte de la convocatòria.
—7 Formalització del contracte
L’òrgan competent al qual s’ha elevat la proposta de candidat ha de procedir a la formalització dels contractes en el termini d’un mes.
Dintre del termini de 20 dies naturals després
de fer públiques les llistes d’aprovats, s’han
d’aportar davant la corporació local convocant,
els documents acreditatius de les condicions de
capacitat i els requisits exigits a la convocatòria. Els qui, dintre del termini indicat, excepte en els casos de força major, no presentin la
documentació, no podran ser nomenats, sens
perjudici de la responsabilitat en què hagin
pogut incórrer en el cas de falsedat en la seva
instància.
—8 Incidències
El tribunal queda facultat per resoldre qualsevol qüestió que es plantegi des del moment de
la seva constitució. Les seves decisions s’adoptaran en tot cas per majoria de vots dels presents.
En cas d’empat, el vot del president serà de
qualitat.
La convocatòria, les Bases i els actes administratius que se’n derivin poden ser impugnats pels
interessats en els casos i formes establerts per
la Llei de procediment administratiu.
En tot el no estigui previst en aquestes Bases
s’estarà subjecte a la normativa aplicable a la
funció pública local de Catalunya i, amb caràcter
supletori a la normativa pròpia de la Generalitat
de Catalunya i de l’Estat.
Montornès del Vallès, 5 d’octubre de 1998
JOSÉ LUIS CARLOS ÁLVEZ
Tinent d’alcalde de Règim Interior
ANNEX
Tema 1
La Constitució espanyola de 1978. Principis
generals. Reforma de la Constitució. El Tribunal
Constitucional.
Tema 2
Drets i deures fonamentals dels espanyols. El
Defensor del poble.
Tema 3
La Corona. Les atribucions del rei. Les Corts
Generals: composició, atribucions i funcionament. El poder legislatiu
Tema 4
El govern i l’administració de l’Estat.
Tema 5
El poder judicial.
Tema 6
Organització territorial de l’Estat. Els Estatuts d’autonomia el seu significat.
Tema 7
L’Administració pública en l’ordenament
espanyol. L’Administració de l’Estat. Administracions autònomes. Administració local. Administració institucional i corporativa.

13250

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Tema 8
Principis d’actuació de l’Administració pública: eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació.
Tema 9
Sotmetiment de l’administració a la Llei i al
Dret. Fonts del dret públic.
Tema 10
L’administrat. Col·laboració i participació dels
ciutadans en les funcions administratives.
Tema 11
L’acte administratiu. Principis generals del
procediment administratiu.
Tema 12
Fases del procediment administratiu general.

Tema 29
Funcionament dels òrgans col·legiats. Convocatòria i ordre del dia. Actes i certificats d’acords.
Tema 30
Hisendes locals. Classificació dels ingressos.
Tema 31
Règim jurídic de la despesa pública local.
Tema 32
Els pressupostos locals.
Tema 33
La informatització en l’administració local.
Tema 34
La informàtica.
Tema 35
Programari.

Tema 13
Formes de l’acció administrativa. Foment.
Policia. Servei públic.

PG-9140 (98.286.092)

Tema 14
El domini públic. El patrimoni privat de l’Administració.

PAU

Tema 15
La responsabilitat de l’Administració.
Tema 16
Règim local espanyol. Principis constitucionals i regulació jurídica.
Tema 17
La província en el règim local. Organització
provincial. Competències.
Tema 18
El municipi. El terme municipal. La població.
L’empadronament.

EDICTE
de l’Ajuntament de Pau, sobre adjudicació d’obres.
De conformitat amb el que determina l’article
94.2 de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes de les administracions públiques, el Ple
de l’Ajuntament, en data 28.9.1998, ha adjudicat l’obra següent:
Subhasta: Formació de nínxols al cementiri
municipal.
Adjudicatari: Euroexcavaciones, SA.
Import adjudicació: 1.073.233 ptes., IVA inclòs.
Es fa públic per a coneixement general.

Tema 19
Organització municipal. Competències.

Pau, 29 de setembre de 1998

Tema 20
Altres entitats locals. Mancomunitats. Agrupacions. Entitats locals menors.

JOSEP BLANCH I DALMAU
Alcalde

Tema 21
Ordenances i Reglaments de les entitats locals. Classes. Procediment d’elaboració i aprovació.
Tema 22
Relació entre ens territorials. Autonomia
municipal i tutela.
Tema 23
La funció pública local i la seva organització.
Tema 24
Drets i deures dels funcionaris públics locals.
Dret de sindicació. Seguretat Social.
Tema 25
Els béns de les entitats locals.
Tema 26
Els contractes administratius en l’esfera local. La selecció del contractista.
Tema 27
Intervenció administrativa local en l’activitat
privada. Procediment de concessió de llicències.
Tema 28
Procediment administratiu local. El registre
d’entrada i sortida de documents. Requisits en
la presentació de documents. Comunicacions i
notificacions.

Núm. 2751 – 26.10.1998

PG-7528 G (98.289.082)

EL PLA DE SANTA MARIA
ANUNCI
de l’Ajuntament del Pla de Santa Maria, sobre
modificació de normes subsidiàries.
El Ple de la corporació, en la sessió 07/1998,
ordinària, realitzada el passat 28 de setembre de
1998, complint amb el quòrum favorable de la
majoria absoluta del nombre legal dels seus
membres, de conformitat amb el que estableix
l’article 47.3.i) de la LRBRL per a l’aprovació
de plans i instruments d’ordenació urbanística,
adoptà els següents acords:
—1 L’aprovació inicial de la proposta de modificació puntual de les Normes subsidiàries de
planejament del municipi, per a l’ampliació del
sòl apte per a urbanitzar respecte dels sectors
Torre Santa Maria Residencial i El Vedat Residencial, redactada per l’arquitecte municipal
Francesc Albín i Collet, de conformitat amb la
documentació tècnica i administrativa que figura
a l’expedient.
—2 Sotmetre l’expedient a informació pública
mitjançant un Anunci inserit al DOGC, al BOP

i en un diari de màxima difusió provincial, pel
termini d’un mes, durant el qual quedarà a disposició de qualsevol interessat que el vulgui
examinar, per tal que s’hi puguin presentar les
reclamacions i al·legacions pertinents.
—3 Donar audiència als propietaris directament afectats compresos en l’àmbit territorial
de la modificació proposada, amb citació personal, per tal que es pugui examinar l’expedient
i s’hi puguin formular les al·legacions que considerin oportunes.
—4 Les àrees del territori objecte del planejament les noves determinacions del qual signifiquen modificació del règim urbanístic vigent,
queden afectades per la suspensió de llicències
a què es refereixen els articles 41 de la Refosa
dels textos legals vigents a Catalunya en matèria
urbanística i 120 del Reglament de planejament
vigent.
—5 En compliment del que disposa l’article 57
del Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, demanar informe als organismes que s’hi assenyalen i, comunicar a les corporacions locals limítrofes l’acord d’aprovació inicial.
Es fa públic per a coneixement general.
El Pla de Santa Maria, 2 d’octubre de 1998
LLUÍS ESTRADA I MILÀ
Alcalde president
PG-9175 (98.289.076)

PUIGCERDÀ
ANUNCI
de l’Ajuntament de Puigcerdà, sobre contractació
d’un subministrament.
Ha estat aprovada per la corporació la declaració d’urgència en la tramitació de l’expedient
de contractació i adjudicació del subministrament de mobiliari i equipament per a la llar
d’infants municipal, segons el que s’estableix
a l’article 72 de la Llei 13/1995, de 18 de maig,
de contractes de les administracions públiques.
Ha estat aprovat per la corporació el plec de
clàusules administratives particulars que ha de
regir el concurs obert per a la contractació del
subministrament que es detalla a continuació,
i atès l’article 270 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril,
s’exposa al públic pel termini de deu dies hàbils,
per tal que s’hi puguin presentar possibles reclamacions.
Simultàniament, s’anuncia el concurs obert
públic, si bé condicionat al que disposa l’article
72, 79 i concordants de la Llei 13/1995, de 18 de
maig, de contractes de les administracions públiques, d’acord amb el que disposa l’article 24
del Reial decret 390/1996, d’1 de març, de desenvolupament parcial de l’esmentada Llei.
—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Puigcerdà.
b) Dependència que tramita l’expedient:
Hisenda.
—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: subministrament
de mobiliari i equipament per a la llar d’infants
municipal.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 2751 – 26.10.1998

b) Divisió per lots i número: no procedeix.
c) Lloc d’execució: edifici llar d’infants municipal, c. Pere Borrell, s/n, de Puigcerdà.
d) Termini d’execució: dos mesos.

vació del paviment i adequació de diversos carrers de la població, basant-se en el que s’estableix l’article 72 de la Llei 13/1995, de 18 de maig,
de contractes de les administracions públiques.

—3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: urgent.
b) Procediment: obert.
c) Forma: concurs.

Aprovat per la corporació el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir
el concurs obert per a la contractació de l’obra
que es detalla a continuació, i atès l’article 270
de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, s’exposa al públic pel termini de vint dies hàbils, a l’efecte de
possibles reclamacions.

—4 Pressupost base de la licitació: import total
de 5.000.000 de ptes., IVA vigent inclòs.
—5 Garanties: la garantia provisional a constituir serà el 2% del tipus de licitació, i la definitiva del 4% d’aquest preu.
—6 Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Puigcerdà.
b) Domicili: pl. de l’Ajuntament, 1.
c) Localitat i codi postal: Puigcerdà 17520.
d) Telèfon: 972.88.06.50.
e) Fax: 972.88.17.79.
f) Data límit per a l’obtenció de documents
i informació: tres dies abans de prescriure la presentació d’ofertes.
—7 Requisits específics del licitador
a) Altres requisits: els establerts en els plecs
de clàusules administratives particulars.
—8 Presentació d’ofertes
a) Data límit de presentació: tretze dies naturals posteriors al de l’última publicació d’aquest
Anunci al Butlletí Oficial de la província o al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
b) Documentació que cal presentar: la detallada en els plecs de clàusules administratives
particulars.
c) Lloc de presentació: el que s’indica al punt
6.
d) Termini durant el qual el licitador estarà
obligat a mantenir la seva oferta: durant l’execució de l’objecte del concurs.
e) Admissió de variants: no, excepte les establertes en el plec de clàusules.
—9 Obertura de les ofertes
L’acte d’obertura de les proposicions econòmiques serà públic, i tindrà lloc a la sala d’actes
de la corporació a les dotze hores del dia que en
faci tres comptat a partir de l’endemà de l’acabament de presentació de proposicions. Si
aquest dia és festiu, l’acte es farà el primer dia
hàbil següent.
—10 Despeses dels anuncis: les despeses de
publicació dels anuncis seran a càrrec del contractista adjudicatari.
Puigcerdà, 16 d’octubre de 1998
JOAN CARRETERO I GRAU
Alcalde
PG-7585 G (98.295.077)

PUIGCERDÀ
ANUNCI
de l’Ajuntament de Puigcerdà, sobre contractació
d’obres.
Aprovada per la corporació la declaració
d’urgència en la tramitació de l’expedient de
contractació i adjudicació dels treballs de reno-

Simultàniament, s’anuncia la subhasta pública, si bé condicionada al que disposen els articles 72, 79 i concordants de la Llei 13/1995, de
18 de maig, de contractes de les administracions
públiques, d’acord amb el que disposa l’article
24 del Reial decret 390/1996, d’1 de març, de desenvolupament parcial de l’esmentada Llei.
—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Puigcerdà.
b) Dependència que tramita l’expedient:
Obres i Serveis.
—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: renovació del
paviment i adequació de diversos carrers de la
població.
b) Divisió per lots i número: no procedeix.
c) Lloc d’execució: els establerts al projecte
d’obra aprovat.
d) Termini d’execució: tres mesos.
—3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: urgent.
b) Procediment: obert.
c) Forma: concurs.
—4 Pressupost base de la licitació
Import total: 23.249.915 ptes., IVA vigent
inclòs.
—5 Garanties
La garantia provisional a constituir serà el 2%
del tipus de licitació, i la definitiva del 4% d’aquest
preu.
—6 Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Puigcerdà.
b) Domicili: pl. Ajuntament, 1.
c) Localitat i codi postal: Puigcerdà, 17520.
d) Telèfon: 972.880650.
e) Fax: 972.881779.
f) Data límit per a l’obtenció de documents
i informació: tres dies abans de prescriure la presentació d’ofertes.
—7 Requisits específics del licitador
a) Classificació: grup A, subgrups 1 i 2, i grup
C, subgrups 3 i 6, categoria C d’ambdós grups.
b) Altres requisits: els establerts en els plecs
de clàusules administratives particulars.
—8 Presentació d’ofertes
a) Data límit de presentació: tretze dies naturals posteriors al de l’última publicació d’aquest
anunci al Butlletí Oficial de la província o al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.
b) Documentació a presentar: la detallada en
els plecs de clàusules administratives particulars.
c) Lloc de presentació: el que s’indica al punt
6.
d) Termini durant el qual el licitador estarà
obligat a mantenir la seva oferta: durant l’execució de l’obra.
e) Admissió de variants: no.

13251

—9 Obertura de les ofertes
L’acte d’obertura de les proposicions econòmiques serà públic, i tindrà lloc a la sala d’actes
de la corporació a les dotze hores del dia que en
faci tres comptat a partir de l’endemà de l’acabament de presentació de proposicions. Si
aquest dia és festiu, l’acte es farà el primer dia
hàbil següent.
—10 Despeses dels anuncis
Les despeses de publicació dels anuncis seran
a càrrec del contractista adjudicatari.
Puigcerdà, 16 d’octubre de 1998
JOAN CARRETERO I GRAU
Alcalde
PG-7586 G (98.295.078)

REUS
EDICTE
de l’Ajuntament de Reus, sobre aprovació d’un
projecte d’obres.
Aprovat inicialment per acord de la Comissió de Govern del dia 2 d’octubre de 1998, el
projecte de les obres de remodelació de les avingudes Barcelona, Saragossa i Lleó, plaça Sagrada Família i carrers Terol, Barcelona i Osca.
S’exposa la públic l’esmentat projecte, d’acord
amb l’article 219 de la Llei 8/1987, municipal i
de règim local de Catalunya, i article 37 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament
d’obres, activitats i serveis de les entitats locals,
durant el termini de 16 dies, per tal que es pugui examinar i s’hi puguin presentar reclamacions, amb tràmit urgent.
En cas que no es presentin al·legacions, el
projecte esdevindrà definitivament aprovat.
Reus, 13 d’octubre de 1998
JAUME RENYET I ALIMBAU
Secretari general
PG-3314 T (98.295.035)

REUS
EDICTE
de l’Ajuntament de Reus, sobre aprovació d’un
projecte d’obres.
Aprovat inicialment per acord de la Comissió de Govern del dia 2 d’octubre de 1998, el
projecte de les obres de reconstrucció de les
capelles núm. 1, 2 i 55, angle nord-est del cementiri general, així com el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la contractació de les obres, mitjançant concurs públic,
amb procediment obert.
S’exposa al públic l’esmentat projecte, d’acord
amb l’article 219 de la Llei 8/1987, municipal i
de règim local de Catalunya i l’article 37 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament
d’obres, activitats i serveis de les entitats locals,
durant el termini de 15 dies, per tal que es pugui examinar i s’hi puguin presentar reclamacions, amb tràmit urgent.

13252

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

En cas que no es presentin al·legacions, el
projecte esdevindrà definitivament aprovat.
Reus, 13 d’octubre de 1998
JAUME RENYER I ALIMBAU
Secretari general
PG-3325 T (98.295.036)

TAVÈRNOLES
EDICTE
de l’Ajuntament de Tavèrnoles, sobre contractació d’una obra.
Aprovat per la corporació el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir el concurs públic per a la contractació de
l’obra que es detalla a continuació, inclosa en
el Pla de cooperació i assistència local any
1998, de la Diputació de Barcelona, i atès l’article 270 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, s’exposa al públic pel termini de vint dies hàbils,
per tal que s’hi puguin presentar possibles reclamacions.
Simultàniament s’anuncia el concurs públic,
si bé condicionat al que disposa l’article 79 de
la Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes de
les administracions públiques, d’acord amb el
que disposa l’article 24 del Reial decret 390/1996,
d’1 de març, de desenvolupament parcial de l’esmentada llei.
—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Tavèrnoles.
b) Dependència que tramita l’expedient:
Secretaria.
—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: execució de l’obra
Projecte de bombeig i tractament biològic de les
aigües residuals del municipi de Tavèrnoles.
b) Divisió per lots i número: no procedeix.
c) Lloc d’execució: 08519 Tarvèrnoles.
d) Termini d’execució del contracte: 3 mesos.
—3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma: concurs públic.
—4 Pressupost base de licitació: import total
de 19.028.166 ptes., IVA vigent inclòs.
—5 Garanties: la garantia provisional a constituir serà del 2% del tipus de la licitació i la
definitiva serà del 4% d’aquest preu.
—6 Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Tavèrnoles.
b) Domicili: carrer Església, 1.
c) Localitat i codi postal: Tavèrnoles 08519.
d) Telèfon: 93.888.73.08.
e) Fax: 93.888.73.08.
f) Data límit i horari de documents i informació: sis dies abans de prescriure la presentació
d’ofertes, de 15 a 18 hores.
—7 Requisits específics del contractista
a) Classificació: grup II, subgrup 06, categoria
A.
b) Altres requisits: els establerts en els plecs
de clàusules administratives particulars.

Núm. 2751 – 26.10.1998

—8 Presentació d’ofertes
a) Data límit de presentació: vint-i-sis dies
naturals posteriors al de l’última publicació
d’aquest Edicte al Butlletí Oficial de la província
i Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
b) Documentació que cal presentar: la que
es detalla a la clàusula 5a del plecs de clàusules
administratives particulars.
c) Lloc de presentació: el que s’indica al punt
6.
d) Termini durant el qual el licitador estarà
obligat a anterior la seva oferta: durant l’execució de l’obra.
e) Admissió de variants: les assenyalades a
les clàusules 16a i 17a dels plecs de clàusules administratives particulars.
—9 Obertura de les ofertes
L’acte d’obertura de els proposicions econòmiques serà públic, i tindrà lloc a la sala d’actes
de la corporació a les dotze hores del dia que en
faci sis, comptat a partir de l’endemà de l’acabament de presentació de proposicions. Si aquest
dia és festiu, l’acte es farà el primer dia hàbil
següent.
—10 Despeses dels anuncis: les despeses dels
anuncis seran a càrrec del contractista adjudicatari.
Tavèrnoles, 29 de setembre de 1998
ROSSEND VILADECÀS I CASAS
Alcalde
PG-9050 (98.289.077)

TERRASSA
ANUNCI
de l’Ajuntament de Terrassa, sobre contractació
d’obres.
Convocatòria de licitació pública per a l’adjudicació del contracte d’obres del projecte tècnic i executiu per a la implantació d’una zona
d’horts familiars en l’àrea d’equipaments de la
finca Mossèn Homs.
Aprovats per l’Ajuntament de Terrassa els
plecs de clàusules administratives particulars reguladores del contracte d’obres per a la implantació d’una zona d’horts familiars en l’àrea d’equipaments de la finca de Mossèn Homs, s’exposen
al públic a efectes de reclamacions dins el termini de quinze dies comptats a partir de l’última publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial
de la província o al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Simultàniament, i de conformitat amb l’article
122.2 del Reial decret legislatiu 781/1986 de 18
d’abril, es convoca licitació per a l’adjudicació
d’aquest contracte.
—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Terrassa.
b) Dependència que tramita l’expedient:
Gerència Municipal d’Urbanisme de Terrassa.
c) Número d’expedient: CO 78/98.
—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: implantació d’una
zona d’horts familiars en l’àrea de la finca Mossèn Homs.

b) Lloc d’execució: la ciutat de Terrassa.
c) Termini d’execució: serà de quatre (4)
mesos.
—3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma: concurs.
—4 Pressupost base de licitació: es de 57.206.655
pessetes.
—5 Garanties
Provisional: 2% del pressupost base de licitació.
—6 Documentació i informació
La documentació, projecte i plecs de clàusules,
pot consultar-se a la Gerència Municipal d’Urbanisme de Terrassa, carrer Pantà, núm. 20, 2n. pis,
telèfon 93.780.53.00 i a la copisteria Cardellach,
carrer Sant Pere, 40, telèfon 93.786.47.09.
—7 Requisits específics del contractista
a) Classificació del contractista:
Grup A, subgrup 2, categoria d.
Grup C, subgrup 4, categoria c.
Grup E, subgrup 1, categoria c.
b) Altres requisits: els continguts a la clàusula onzena del plec de clàusules administratives particulars.
—8 Presentació d’ofertes
a) Data límit de presentació: dins el termini dels vint-i-sis (26) dies naturals, següents a
l’última publicació d’aquest edicte al Butlletí
Oficial de la província i al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya. Cas que el termini
finalitzi en dissabte, es prorrogaria fins al dia
hàbil següent.
b) Documentació a presentar: l’especificada
en la clàusula divuitena del plec de clàusules administratives particulars.
c) Lloc de presentació
1. Entitat: Gerència Municipal d’Urbanisme
de l’Ajuntament de Terrassa.
2. Domicili: carrer del Pantà núm. 20, 2a. planta.
3. Localitat i codi postal: Terrassa 08221.
4. Horari de presentació: de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.
d) Termini de manteniment de la proposició
econòmica: tres (3) mesos.
—9 Obertura de proposicions
En el mateix lloc de presentació d’ofertes.
—10 Pagament dels anuncis: l’import dels
anuncis seran a càrrec de l’empresa adjudicatària.
Terrassa, 6 d’octubre de 1998
JOSEP ARAN I TRULLÀS
Regidor d’Urbanisme
PG-9003 (98.295.065)

TORDERA
EDICTE
de l’Ajuntament de Tordera, sobre provisió d’una
plaça.
Edicte d’1 d’octubre de 1998, pel qual s’anuncia la convocatòria de proves selectives per a la

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

cobertura d’una plaça del catàleg de personal
laboral amb categoria professional de peó.
Per acord del Ple del 24 de setembre de
1998 s’han aprovat les Bases del procediment
selectiu per a la cobertura d’una plaça de
personal laboral amb categoria professional
de peó que s’insereixen a l’annex 1 d’aquest
edicte.
Per Decret de l’autoritat que subscriu número
177/98, d’1 d’octubre, s’ordena la convocatòria
corresponent i es nomena el tribunal qualificador, que quedarà composat tal i com es determina a l’annex 2.
Contra ambdues resolucions pot deduir-se un
recurs contenciós administratiu davant la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos
mesos, amb la comunicació prèvia a l’Ajuntament de la seva interposició.

Núm. 2751 – 26.10.1998

Les sol·licituds per participar en el procediment
selectiu convocat s’han de presentar en el termini
de vint dies naturals a partir de l’endemà de l’última publicació oficial obligatòria d’aquest Edicte
al Registre general de l’Ajuntament o a qualsevol dels llocs que determina l’article 38.4 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre.
Amb excepció de l’edicte de publicació del
Decret d’aprovació de la llista d’admesos i exclosos i de la data i hora de començament dels
exercicis i l’ordre d’actuació dels aspirants, els
anuncis successius s’exposaran a la seu de la casa
de la vila, situada a la Plaça de l’Església, núm.
2, de Tordera, codi postal 08590, tel. 93.764.37.17,
fax 93.764.05.98, correu electrònic tordera@diba.es.
En aquesta mateixa adreça també hi haurà
exposat de manera permanent a disposició dels
interessats un exemplar certificat de les Bases
que publiquin a continuació, per a millor coneixement dels aspirants.

13253

Tordera, 1 d’octubre de 1998
JOAN CARLES GARCIA CAÑIZARES
Alcalde president
MIQUEL COLOM CANAL
Secretari
ANNEX 1
Bases reguladores del procediment selectiu d’un
peó jardiner aprovades pel Ple de 24 de setembre de 1998
Base 1a. Característiques de la plaça
1. Denominació: peó jardiner.
2. Categoria professional: peons.
3. Grup de titulació: E.
4. Perfil lingüístic: A.
Base 2a. Sistema selectiu: concurs.

Base 3a. Proves d’aptitud
Tipus
Pràctica
Pràctica

Sistema de qualificació
De 0 a 10 punts
De 0 a 10 punts

Puntuació mínima
5 punts
5 punts

Base 4a. Requisits dels aspirants
1. Tenir complerts els 18 anys d’edat.
2. Tenir el certificat d’escolaritat.
3. No estar inhabilitat per sentència ferma
per a l’exercici de les funcions públiques, ni
haver estat separat per resolució disciplinària
ferma del servei de cap Administració pública.
4. No patir cap malaltia o defecte físic que
impedeixi l’exercici normal de les funcions encomanades.
Base 5a. Instàncies
1. Lloc on s’han de presentar: Registre general de l’Ajuntament o en qualsevol dels llocs que
determina l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre.
2. Termini de presentació: vint dies naturals
des de l’última publicació obligatòria de l’anunci
de convocatòria als diaris oficials.
Base 6a. Relació de mèrits del concurs
Mèrit: nivell de formació específica adquirit mitjançant el desenvolupament de tasques similars
a les que té atribuïdes el lloc de treball que s’ha
de cobrir.
Valoració: de 0 a 10 punts.
Sistema d’acreditació: entrevista curricular.
Base 7a. Tribunal qualificador
1. Composició
President: l’alcalde o regidor de la corporació en qui delegui.
Vocals:
El regidor delegat d’Obres i Serveis.
L’enginyer tècnic municipal.
L’encarregat de la Brigada d’Obres i Serveis
Municipal.
Un representant de l’Escola d’Administració
Pública.
Secretari: el de la corporació.
2. Categoria: 5a.
Base 8a. Llista d’aprovats
El tribunal no podrà aprovar ni declarar que

Programa
1. Realització d’un morter
2. Conducció i manipulació
d’un màquina tipus dúmper

han superat les proves selectives més d’un aspirant.
Base 9a. Modalitat de contractació: laboral indefinida.
Base 10a. Període de prova: quinze dies.
ANNEX 2
Composició del tribunal qualificador
President: Joan Carles García Cañizares, alcalde
president.
Vocals:
Lluís Barrera Sureda, regidor delegat d’Obres
i Serveis.
Lluís Lucea Rossell, enginyer tècnic municipal.
Enric Balaguer Volart, encarregat de la Brigada d’Obres i Serveis Municipal.
Un representant de l’Escola d’Administració
Pública.
Secretari: Miquel Colom i Canal, secretari de la
corporació.
PG-9143 (98.287.077)

TORDERA
EDICTE
de l’Ajuntament de Tordera, sobre provisió de
places.
Edicte d’1 d’octubre de 1998, pel qual s’anuncia la convocatòria de proves selectives per a la
cobertura de dues places d’agent de la policia
local.
Per acord del Ple del 28 de maig de 1998 s’han
aprovat les Bases del procediment selectiu per
a la cobertura de dues places d’agent de la policia local que van ser publicades al Diari Ofi-

Durada
20 minuts
20 minuts

Ordre d’actuació
Tots plegats
Lletra A del primer cognom

cial de la Generalitat de Catalunya número 2686,
de 22.7.1998, i al Butlletí Oficial de la província
número 167, de 14.7.1998.
Per Decret de l’autoritat que subscriu 176/
1998, de data d’avui, s’ordena la convocatòria
corresponent i es nomena el tribunal qualificador, que quedarà composat tal i com es determina a l’annex.
Contra ambdues resolucions pot deduir-se un
recurs contenciós administratiu davant la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos
mesos, amb la comunicació prèvia a l’Ajuntament de la seva interposició.
Les sol·licituds per participar en el procediment selectiu convocat s’han de presentar en
el termini de vint dies naturals a partir de l’endemà de l’última publicació oficial d’aquest
Edicte.
Amb excepció de l’edicte de publicació del
Decret d’aprovació de la llista d’admesos i exclosos i de la data i hora de començament dels
exercicis i l’ordre d’actuació dels aspirants, els
anuncis successius s’exposaran a la seu de la
casa de la vila, situada a la Plaça de l’Església,
núm. 2, de Tordera, codi postal 08590, tel.
93.764.37.17, fax 93.764.05.98, correu electrònic
tordera@diba.es.
En aquesta mateixa adreça també hi haurà exposat de manera permanent a disposició
dels interessats un exemplar certificat de les
Bases.
Tordera, 1 d’octubre de 1998
JOAN CARLES GARCIA CAÑIZARES
Alcalde president
MIQUEL COLOM CANAL
Secretari

13254

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

ANNEX
Composició del tribunal qualificador
President:
Titular: Joan Carles Garcia Cañizares, alcalde
president.
Suplent: Lluís Barrera Sureda, 1r tinent d’alcalde.

Núm. 2751 – 26.10.1998

plaça de l’Església, número 2, de Tordera. Telèfon
93.764.37.17. Fax 93.764.05.98. Codi postal 08490.
Correu electrònic: tordera@diba.es

—11 Despeses d’anuncis: a càrrec del contractista.
PG-9145 (98.287.075)

Tordera, 1 d’octubre de 1998
JOAN CARLES GARCIA CAÑIZARES
Alcalde president

TORREDEMBARRA

Vocals:
Titular número 1: Carles Aulet Salvador, regidor delegat de Governació.
Suplent número 1: Maria Rosa Viñes Sureda, regidora adjunta a l’Alcaldia
Titular número 2: Manel Bellido Sánchez, cap
de la policia local de Tordera.
Suplent número 2: Antonio Martín Santos,
caporal de la policia local de Sant Adrià de
Besós.
Titular número 3: Carlos Rubio Martínez,
caporal de la policia local de Santa Susanna.
Suplent número 3: Ernesto Baños Quinto,
caporal de la policia local de l’Escala.
Representant titular de l’Escola de Policia de
Catalunya: Elisabeth Calatayud i Bassols.
Representant suplent de l’Escola de Policia
de Catalunya: Meritxell Calatayud i Bassols.
Representant titular de la Direcció General
de Seguretat Ciutadana: Albert Farcía Fernández.
Representant suplent de la Direcció General de Seguretat Ciutadana: Tomàs Colom i
Noëlle.
Secretari titular: Miquel Colom Canal, secretari de la corporació.
Secretari suplent: Josep Martori Jubany, interventor municipal.

MIQUEL COLOM CANAL
Secretari

EDICTE
de l’Ajuntament de Torredembarra, sobre contractació d’obres.

PG-9146 (98.287.076)

—5 Garanties: provisional de 292.866 ptes.

TORDERA
EDICTE
de l’Ajuntament de Tordera, sobre contractació
d’obres.
Edicte d’1 d’octubre de 1998, pel qual s’anuncia la licitació del contracte d’obres de la deixalleria municipal.
Per acord de Comissió de Govern del 9 de
setembre de 1998 s’ha aprovat l’expedient de
contractació de les obres de la deixalleria municipal.
En compliment del que estableix la Llei 8/1987,
de 15 d’abril, municipal i del règim local de Catalunya, sotmetem per mitjà d’aquest Edicte a informació pública els plecs de condicions del
contracte durant el termini de vint dies, perquè
s’hi puguin deduir reclamacions i al·legacions.
Simultàniament i a l’empara de la facultat
contemplada per l’article 122 del Reial decret
legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, anunciem la
licitació de les obres en els termes que es detallen a l’annex, amb el benentès que la mateixa
s’ajornarà el temps que sigui necessari en el cas
que es presentin reclamacions durant l’esmentat
termini.
Per a qualsevol informació complementària els
interessats poden adreçar-se tots els dies laborables de les 9 a les 14 hores a les dependències administratives de la casa de la vila, situades a la

ANNEX
Anunci de licitació del contracte d’obres de la
deixalleria municipal
—1 Entitat adjudicadora: Ajuntament de Tordera.
a) —.
b) Dependència que tramita l’expedient:
Departament de Secretaria.
c) Número d’expedient: 0401.32.
—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: construcció de la
deixalleria municipal.
b) —.
c) Lloc d’execució: Tordera.
d) Termini d’execució: tres mesos.
—3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: urgent.
b) Procediment: obert.
c) Forma: subhasta.
—4 Pressupost base de licitació
a) Import total: 14.518.333 ptes.
—6 Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Tordera.
b) Domicili: Plaça de l’Església, número 2.
c) Localitat i codi postal: Tordera 08490.
d) Telèfon: 93.764.37.17.
e) Telefax: 93.764.05.98.
f) Data límit d’obtenció de documents i informació: el dia en què finalitzi el període hàbil de presentació de proposicions.
—7 Requisits específics del contractista
a) Classificació: no s’exigeix.
—8 Presentació de les ofertes o de les sol·licituds
de participació
a) Data límit de presentació: tretze dies naturals, comptadors des de l’última publicació
obligatòria d’aquest Edicte als diaris oficials.
b) Documentació que cal presentar: proposició per prendre part a la licitació ajustada al
model normalitzat, acompanyada de la documentació exigida per l’article 80.2 de la Llei 13/
1995, de 18 de maig.
c) Lloc de presentació:
1. Entitat: Ajuntament de Tordera.
2. Domicili: Plaça de l’Església, 2.
3. Localitat i codi postal: Tordera 08490.
—9 Obertura d’ofertes
a) Entitat: Ajuntament de Tordera.
b) Domicili: Plaça de l’Església, número 2.
c) Localitat: Tordera 08490.
d) Data i hora: la que determini l’Alcaldia
Presidència en funció de les necessitats del servei.
—10 —.

La comissió municipal de govern de l’Ajuntament de Torredembarra, en sessió del dia 16
d’octubre de 1998, va estimar l’al·legació presentada per la Cambra Oficial de Contractistes
d’Obres de Catalunya a l’expedient de licitació
de les obres d’execució del projecte d’instal·lació
de serveis a la urbanització Clarà-Sol, modificant el plec de clàusules administratives particulars que el regeixen i obrint-se un nou termini
de licitació per tràmit d’urgència.
A tal fi s’anuncia la licitació mitjançant el
present anunci:
—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: comissió municipal de govern.
b) Dependència que tramita l’expedient:
secretaria de l’Ajuntament.
c) Número d’expedient: OU OM 6/96.
—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: execució de l’obra
del projecte d’instal·lació de serveis a la urbanització Clarà-Sol de Torredembarra, d’acord
amb el plec de clàusules administratives particulars aprovat en data 14 d’agost de 1998, modificat per acord de la comissió de govern data
16 d’octubre de 1998, i al plec de clàusules administratives generals de l’Ajuntament de Torredembarra (aprovat en data 18 de març de 1996
i publicat en el BOP de data 14 de maig de 1996),
i d’acord amb el projecte tècnic, redactat pels
serveis tècnics municipals, i aprovat definitivament en data 27 de juny de 1996.
b) Lloc d’execució: a Torredembarra, urbanització Clarà-Sol.
c) Termini màxim d’execució: 240 dies.
—3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: urgent.
b) Procediment: obert.
c) Forma : concurs
—4 Pressupost base de licitació
Import total: 99.900.832 ptes. IVA inclòs.
—5 Garanties
Provisional: 1.998.017 ptes. equivalent al 2%
del pressupost del contracte base de la licitació.
—6 Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Torredembarra.
b) Domicili: plaça de la Vila, núm. 1.
c) Localitat i codi postal: Torredembarra
43830.
d) Telèfon: 977.64.00.25.
e) Fax: 977.64.12.75.
f) Data límit d’obtenció de documentació i
informació: el dia anterior a l’acabament del
termini de presentació de proposicions.
—7 Requisits específics del contractista
a) Classificació
A1, A2, cat. a)
G3, cat. d)
I1, cat. a)

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 2751 – 26.10.1998

13255

ALTRES
ORGANISMES
—8 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: finalitzarà el
tretzè dia natural, comptat des del següent al de
la data de publicació del present anunci de licitació. Si l’últim dia és inhàbil o dissabte, es prorrogarà al següent dia hàbil.
b) Documentació a presentar: la indicada al
plec de clàusules administratives particulars i generals.
c) Lloc de presentació
1. Entitat: registre general de l’Ajuntament
de Torredembarra, de deu a catorze hores, tots
els dies excepte els dissabtes, que serà de nou
a catorze hores.
2. Domicili: plaça de la vila, núm. 1.
3. Localitat i codi postal: Torredembarra
43830.
—9 Obertura de les ofertes
a) Entitat: Ajuntament de Torredembarra.
b) Domicili: plaça de la Vila, núm. 1.
c) Localitat i codi postal: Torredembarra,
43830.
d) Data: el tercer dia hàbil a comptar des de
la finalització del termini de presentació de proposicions, en acte públic.
e) Hora: a les 12:00 hores.
—10 Despeses dels anuncis: seran a càrrec de
l’adjudicatari.
Torredembarra, 16 d’octubre de 1998
MIQUEL-ÀNGEL LECHA I MERCADÉ
Primer tinent d’alcalde
PG-3327 T (98.295.037)

*

CONSORCI PER A LA GESTIÓ
DE RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTAL
ANUNCI
del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès
Oriental, sobre modificació d’una ordenança.
No havent-se formulat reclamacions en el
període d’informació pública, l’acord d’aprovació de l’ordenança fiscal que regula els preus
públics a aplicar a la xarxa de deixalleries comarcals del Vallès Oriental, aprovada pel Consell
Plenari del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, en sessió del dia 22 de
juny de 1998, publicada al BOP de Barcelona
núm. 164, de 10 de juliol de 1998, i en el DOGC
núm. 2685, de 21 de juliol de 1998, ha esdevingut definitiva amb caràcter automàtic i es fa
públic el text íntegre de l’esmentada ordenança, de conformitat amb el que preveuen els articles 162 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya i 70.2 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
Ordenança fiscal
Preus públics a aplicar a la xarxa de deixalleries comarcals del Vallès Oriental
Article 1
Fonament legal
De conformitat amb el que preveu l’article
117, en relació amb el 41.B), els dos de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
hisendes locals i l’article 319 del Decret 179/1995,
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aquest Consorci per
a la Gestió de Residus del Vallès Oriental estableix el preu públic per la prestació del servei de
deixalleria comarcal.
Article 2
Subjecte passiu
Estan obligats al pagament del preu públic els
petits industrials de la comarca del Vallès Oriental que es beneficiïn del Servei comarcal de
deixalleries del Vallès Oriental.
Article 3
Exempcions
Queden exempts d’aquesta obligació els usuaris particulars de la comarca del Vallès Oriental
així com els petits comerços que aportin els residus en turismes particulars.
Article 4
Quantia
La quantia del preu públic regulat en aquesta
Ordenança serà la que es fixa en les tarifes per
a cadascun dels diferents serveis.
Les tarifes a aplicar a la xarxa de deixalleries
comarcal del Vallès Oriental són les següents:
P=Particulars; PI=Petits industrials

Tipus de residu
P
Residus verds
Furgoneta petita (fins a 1 m3) . exempt
Furgoneta gran (fins a 4 m3) ... exempt

PI
506
2.023

Banals
furgoneta petita (fins a 1 m3) .. exempt
furgoneta gran (fins a 4 m3) .... exempt

595
2.380

Pneumàtics
De turisme ............................... exempt

107

Tipus de residu
De furgoneta ...........................
De camió petit .........................
De camió gran .........................

P
exempt
exempt
exempt

PI
178
535
982

Article 5
Obligació de pagament
L’obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança sorgeix quan els
petits industrials de la comarca del Vallès Oriental es beneficiïn del Servei comarcal de deixalleries del Vallès Oriental.
El pagament del preu públic es durà a terme,
per part de la persona que en té obligació, en el
moment d’entrar en el recinte de qualsevol de
les deixalleries comarcals.
Article 6
Vigència
Aquesta ordenança entrarà en vigor el mateix dia de la publicació de l’acord definitiu en
el Butlletí Oficial de la província i en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i restarà
vigent fins a la seva modificació o derogació
expressa.
Article 7
Els deutes
Els deutes dels preus públics podran ser exigits pel procediment administratiu, per via de
constrenyiment, d’acord amb l’article 47.3 de la
Llei 39/1988, de 28 de desembre.
Granollers, 28 de setembre de 1998
JORDI TERRADES I SANTACREU
President
PG-9168 (98.286.072)

*


2751CAT.pdf - página 1/32
 
2751CAT.pdf - página 2/32
2751CAT.pdf - página 3/32
2751CAT.pdf - página 4/32
2751CAT.pdf - página 5/32
2751CAT.pdf - página 6/32
 
Descargar el documento (PDF)

2751CAT.pdf (PDF, 598 KB)

Documentos relacionados


Documento PDF 2751cat
Documento PDF bases tecnic aux informatic
Documento PDF 1 acta ple 29 01 2014 amb intervencions
Documento PDF juny2013
Documento PDF revista la nostra veu n m 1 abril 2014
Documento PDF uninfant

Palabras claves relacionadas

adplus-dvertising