Bases Tècnic Aux Informàtic .pdfNombre del archivo original: Bases Tècnic Aux Informàtic.pdf
Título: Bases Tècnic Aux. Informàtic
Autor: laura

Este documento en formato PDF 1.4 fue generado por PDFCreator 2.3.0.103, y fue enviado en caja-pdf.es el 28/07/2016 a las 09:16, desde la dirección IP 80.39.x.x. La página de descarga de documentos ha sido vista 1483 veces.
Tamaño del archivo: 52 KB (7 páginas).
Privacidad: archivo públicoVista previa del documento


BASES ESPECÍFIQUES QUE HAN DE REGIR EL PROCÉS DE SELECCIÓ PER LA
CONTRACTACIÓ D’UN TÈCNIC AUXILIAR INFORMÀTIC, A L’AJUNTAMENT DE
LLIÇÀ DE VALL, DINS DEL PROGRAMA COMPLEMENTARI DE FOMENT DE
L’OCUPACIÓ LOCAL I SUPORT A LA INTEGRACIÓ SOCIAL FINANÇAT PER LA
“XARXA DE GOVERNS LOCALS 2016-2019” DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.
Primera.- Objecte de la convocatòria
La Diputació de Barcelona te aprovat un Programa complementari de foment de
l’ocupació local i de suport a la integració social, així com el seu règim de concertació i
resolució de concessió d’ajuts en el Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.
La finalitat d’aquest programa és fomentar l’ocupació de persones aturades
especialment aquelles que formen part de col·lectius en risc d’exclusió social.
En data 30 de març de 2016, l’Ajuntament de Lliçà de Vall va acceptar l’ajut atorgat per
la Diputació de Barcelona per aquest programa.
L’objecte d’aquesta convocatòria és regular el procés selectiu per la provisió temporal
d’una plaça de tècnic auxiliar informàtic, personal laboral, així com la creació d’una
borsa de treball per a cobrir possibles substitucions, vacants o temporalitats.
Segona.- Condicions o requisits que hauran de complir els aspirants.
Per prendre part en les proves de selecció els aspirants/es han de complir els requisits
i les condicions següents:
a) Ser ciutadà espanyol, o d’acord amb la Llei 17/93, de 23 de desembre, sobre
l’accés a determinats sectors de la funció pública dels nacionals de la resta
d’estats membres de la Unió Europea, tenir la nacionalitat d’un país membre de la
Unió Europea o la de qualsevol d’aquells Estats als que, en virtut de Tractats
Internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui
d’aplicació la lliure circulació de treballadors en els termes en que aquesta s’hagi
definit en el Tractat Constitutiu de la Unió Europea.
b) Tenir setze anys i no excedir, si escau, de l’edat màxima de jubilació forçosa.
Únicament per llei podrà establir-se una altra edat màxima, diferent de l’edat de
jubilació forçosa, per a l’accés a l’ocupació pública.
c) Estar en possessió d’algun dels següents títols: Batxillerat, Formació Professional
de 2n Grau, o de Tècnic superior (LOGSE). En el cas de títols equivalents o
d’altres estats membres de la Unió Europea, s’haurà d’acreditar documentalment la
seva equivalència o adjuntar el document oficial del seu reconeixement per l’Estat
Espanyol.
d) Coneixement de la llengua catalana: Certificat de coneixements de llengua
catalana del nivell de suficiència (nivell C).
1

Les persones candidates que no acreditin documentalment els coneixements de
llengua catalana hauran de superar una prova específica de coneixements de
llengua catalana del nivell requerit, amb caràcter obligatori i eliminatori, la qual es
qualificarà d’apte o no apte.
L’acreditació documental del nivell C de la Direcció General de Política Lingüística
o equivalent, servirà per eximir de la realització de qualsevol altra prova de
valoració.
e) Coneixements de llengua castellana: Els aspirants admesos en el procés selectiu
que no tinguin la nacionalitat espanyola, han d’acreditar el nivell superior de
coneixements de llengua castellana, documentalment en una de les tres opcions
següents:
- Haver cursat la primària, la secundària i el batxillerat si s’escau a Espanya.
- Diploma d’espanyol (nivell superior) que estableix el Reial Decret
1137/2002, de 31 d’octubre, o equivalent, o certificació acadèmica que
acrediti haver superat totes les proves dirigides a l’obtenció d’aquest.
- Certificat d’aptitud en espanyol per estrangers expedit pe les escoles
oficials d’idiomes.
En cas contrari, aquest coneixement s’acreditarà mitjançant la superació de
la corresponent prova en la fase d’oposició. Aquesta prova es qualificarà
com a apte o no apte.
f)

No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol
Administració, ni estat inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques.

g) Tenir capacitat funcional per a l’acompliment de les tasques encomanades.
h) No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que sigui
incompatible amb el desenvolupament de les funcions corresponents al lloc de
treball.
i)

Estar en situació d’atur, demostrada mitjançant la inscripció al Servei d’Ocupació
de Catalunya i al servei d’Empresa i Ocupació de la Vall del Tenes.

Tercera.- Forma i termini de presentació de sol·licituds.
3.1.- La sol·licitud i altra documentació per prendre part en el procés de selecció s’han
de presentar en el Registre General de l’Ajuntament de Lliçà de Vall, de dilluns a
divendres de 8:30 a 14:30 hores, a través del model normalitzat que estarà a
disposició dels interessats, juntament amb les bases reguladores del procés, en el
mateix Registre General i a la web municipal (www.llissadevall.cat, /serveis i tràmits/
tràmits i gestions/ instància general) o en qualsevol de les formes que determina
l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.

2

Les sol·licituds s’adreçaran a l’Alcalde de l’Ajuntament de Lliçà de Vall i aniran
acompanyades dels documents originals o aportar fotocòpia degudament compulsada
que tot seguit es descriuen:
-

-

DNI o passaport.
Títol exigit a les bases.
Si es posseeix, certificat de coneixements de llengua catalana del nivell de
suficiència (nivell C).
Currículum acadèmic i professional.
Documentació que s’hagi de tenir en compte per a la valoració de mèrits. Els
cursos, curset i jornades que s’al·leguin com a mèrits hauran de ser acreditats
mitjançant títols oficials o homologats, fent constar el centre emissor dels mateixos,
així com la durada en hores.
L’acreditació de l’experiència laboral s’ha d’efectuar mitjançant la presentació dels
contractes laborals, juntament amb el certificat de la vida laboral de la Seguretat
Social, essent necessaris ambdós documents.
En el cas de que l’experiència hagi estat assolida en l’àmbit de les administracions
públiques, l’acreditació podrà ser substituïda per certificació emesa pel Secretari
de l’entitat on s’hagi desenvolupat la tasca.

Els aspirants hauran de fer constar a la mateixa sol·licitud que reuneixen totes i
cadascuna de les condicions exigides a la base segona, referides sempre a la data
d’acabament del termini per a la presentació de sol·licituds.
Si s’escau, la documentació que es presenti en llengua estrangera ha d’anar
acompanyada de la corresponent traducció jurada.
3.2.- El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de vint dies naturals,
comptats a partir de l’endemà de la publicació de les bases del procés al Butlletí Oficial
de la Província.
Les bases íntegres es publicaran igualment en el Tauler d’Edictes de l’Ajuntament, i un
extracte al Diari Oficial de la Generalitat.
L’Ajuntament podrà acordar l’ampliació del termini per a la presentació de les
sol·licituds en el termes establerts a l’art. 49 de la LRJPAC. 3.4.
3.3.- Amb la formalització i presentació de la sol·licitud l’aspirant dóna el seu
consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per
prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu,
d’acord amb la normativa vigent.
A partir de la convocatòria al Butlletí oficial de la província, tots els successius anuncis,
i resultats es faran públics al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Lliçà de Vall i al web
municipal: www.llissadevall.cat.
Quarta.- Llista d’ admesos i exclosos.
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, l’Alcalde de l’Ajuntament dictarà
resolució, aprovant la llista provisional d’ admesos i exclosos.
En la mateixa resolució s’establirà la composició del tribunal, el lloc, la data i l’hora de
la realització de l’entrevista i l’ordre d’actuació dels aspirants.
3

Aquesta resolució es publicarà al taulell d’edictes de l’Ajuntament i a la web municipal.
Es concedirà un termini de 10 dies naturals, improrrogables, a comptar de l’endemà de
la seva publicació perquè els aspirants que hagin estat declarats exclosos esmenin la
documentació aportada, i per a la presentació de possibles reclamacions. Les
reclamacions presentades es resoldran en el termini màxim de 15 dies següents a la
finalització del termini per a la seva presentació. Transcorregut aquest termini sense
que s’hagi dictat resolució, les reclamacions s’entendran desestimades.
S’hi no si presenten reclamacions, es considerarà elevada a definitiva la llista
d’aspirants admesos/es i exclosos/es i no caldrà tornar-la a publicar. Si s’accepta
alguna reclamació, es procedirà a notificar-la al recurrent en els termes que estableix
la LRJPAC.
Cinquena.- Tribunal avaluador.
El Tribunal Avaluador, estarà format pels següents membres, tots ells, amb veu i vot:
- President/a, o llur suplent
- Secretari/a o llur suplent
- Vocals: Un tècnic de la corporació.
Un tècnic informàtic d’un Ajuntament de la Comarca.
La pertinència als òrgans de selecció és sempre a títol individual, i no pot ostentar-la
en representació o compte de ningú. La designació dels membres del Tribunal inclourà
la dels respectius suplents. El Tribunal podrà disposar la incorporació d’assessors
especialistes en les seves sessions.
El Tribunal no es podrà constituir ni actuar sense l’assistència, com a mínim, de la
meitat més un dels seus membres, titulars o suplents.
Els membres del tribunal podran ser recusats pels aspirants de conformitat amb el que
preveuen els articles 28 i 29 de la vigent llei de procediment administratiu (Llei
30/1992).
Els representants dels treballadors podran esser presents a les diverses sessions
d’avaluació del procés selectiu per a validar el seu correcte funcionament.
Sisena.- Procediment de Selecció.
El procés selectiu serà el de concurs i entrevista.
6.1.- Prova de coneixements de català:
Consisteix en un exercici de coneixements de català. La qualificació d’aquest exercici
és d’apte o no apte; les persones aspirants que siguin considerades no aptes restaran
eliminades del procés. Restaran exemptes de realitzar aquesta prova totes les
persones aspirants que hagin acreditat estar en possessió del certificat de
coneixements de llengua catalana del nivell que s’assenyala en la corresponent base
especifica 2.b.
6.2.- Prova de coneixements de castellà:
Consisteix en un exercici de coneixements de castellà. Serà obligatòria només per a
les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola. El resultat serà
d’apte/a no apte/a i n’estaran exempts les persones aspirants que hagin acreditat que
han cursat la primària, la secundària i el batxillerat a l’Estat espanyol; també aquelles
4

que estan en possessió del diploma de nivell superior de castellà que estableix el Reial
Decret 1137/2002, de 31 d’octubre, o que han superat totes les proves adreçades a la
seva obtenció, o les que disposin del certificat d’aptitud en castellà per a estrangers
expedit per les escoles oficials d’idiomes.
Els candidats seran convocats a cada prova en crida única, i s’exclourà del procés
selectiu la persona que no comparegui.
6.3.- Fase Valoració de Mèrits:
Aquesta fase és aplicable a les persones aspirants que superin les proves o acreditin
els coneixements de castellà i català.
Consisteix en la valoració dels mèrits al·legats i acreditats documentalment pels
aspirants, fins a un màxim de 10 punts, de conformitat amb els criteris següents:
a) Experiència professional: La puntuació màxima per aquest àmbit serà de 5 punts.
-

-

Per serveis prestats a l’Administració pública, institució o empresa pública en llocs
d’igual o similar categoria i en funcions idèntiques o semblants a les del lloc de
treball objecte de la convocatòria, es puntuarà a raó de 0,1 punts per mes complet
treballat.
Per serveis efectius prestats a l’empresa privada en llocs d’igual o similar categoria
i en funcions similars o semblats a les del lloc de treball objecte de la convocatòria,
es puntuarà a raó de 0,075 punts per mes complet treballat.

L’experiència professional en les administracions o empreses del sector públic s’ha
d’acreditar mitjançant certificació de l’òrgan competent amb indicació expressa de
l’escala i subescala o categoria professional desenvolupada, funcions, període de
temps, règim de dedicació i experiència adquirida.
L’experiència professional a l’empresa privada s’ha d’acreditar mitjançant certificació
de l’empresa que indiqui els serveis prestats, la categoria professional i les funcions, el
període de temps, el règim de dedicació i l’experiència adquirida, o fotocòpia dels
contractes de treball.
L’experiència professional com a treballador autònom s’ha d’acreditar mitjançant
qualsevol document o documents que puguin avalar l’experiència.
b) Formació i perfeccionament: La puntuació màxima per aquest àmbit serà de 2
punts.
Els cursos de formació i perfeccionament relacionats amb el lloc de treball objecte de
la contractació es puntuaran d’acord amb els criteris següents:
-

Cursos de duració entre 10 i 20 hores: 0,15 punts
Cursos de duració entre 21 i 50 hores: 0,25 punts
Cursos de duració entre 51 i 100 hores: 0,35 punts
Cursos de duració entre 101 i 200 hores: 0,45 punts
Cursos superiors a 200 hores: 0,50 punts

Els cursos en els que no constin les hores realitzades es considerarà que no superen
les 10 hores i es puntuaran a raó de 0,05 punts.
5

c) Titulacions acadèmiques: La puntuació màxima per aquest àmbit serà de 2 punts
Es valorarà les titulacions acadèmiques oficials addicionals, quan siguin rellevants per
al lloc de treball a proveir. Es valorarà en funció dels coneixements requerits,
competència i especialització.
Les titulacions, de superior nivell a l’ exigit com a requisit per ocupar aquest lloc de
treball, puntuaran segons el barem següent:
1) Per llicenciatura, diplomatura, graus o doctorats: 1 punt
2) Per postgraus i màsters: 0.50 punts
Es valoraran els coneixements acreditats del software ABSIS, i desenvolupament
d’aplicacions Web.
c) Per altres mèrits al·legats per l’aspirant i relacionats amb el lloc de treball, màxim 1
punt. Segons valoració discrecional del Tribunal.
6.4 Fase Entrevista Personal:
Les persones candidates que ocupin els primers llocs després de la valoració de
mèrits, i en cas que el tribunal ho consideri oportú, es podrà realitzar una entrevista
personal per valorar el perfil de l’aspirant i la seva adequació al lloc de treball
convocat. Aquesta entrevista es puntuarà amb un màxim de 2 punts.
Setena.- Relació d’aprovats. Presentació de documents i contractació.
Acabada la qualificació dels aspirants, el Tribunal publicarà la relació d’aprovats, per
odre de puntuació i elevarà la dita relació a l’òrgan competent perquè formalitzi la
proposta de contractació.
L’ aspirant proposat presentarà davant l’alcaldia, en el termini de 7 dies hàbils des que
es faci pública la relació d’aspirants aprovats, els documents acreditatius de les
condicions de capacitat i requisits exigits a la base segona de la convocatòria, en el
cas de no haver-los presentat abans.
Si dins del termini indicat, i excepte cas de força major, no es presentes la
documentació, no podrà ser contractat i s’invalidarà l’actuació de l’ interessat, amb la
subsegüent nul·litat dels actes del Tribunal respecte d’aquest, sense perjudici de la
responsabilitat en què pogueren haver incorregut per falsedat en la seua instància.
Presentada la documentació exigida el president de la Corporació formalitzarà
contracta en règim laboral temporal per a desenvolupar les tasques de tècnic auxiliar
d’obres i urbanisme, i s’establirà un període de prova
L’aspirant/a que no s’incorpori al servei perdrà tots els dret derivats del procés de
selecció. .
Vuitena.- Incidències
El tribunal queda autoritzat per a resoldre els dubtes que es presenten, interpretar les
bases d’aquesta convocatòria i prendre els acords necessaris per al bon orde del
procés selectiu.
Novena.- Recursos
Contra la resolució d’aprovació d’aquestes bases i els actes administratius definitius,
que posen fi a la via administrativa, podrà interposar-se potestativament recurs de
6

reposició davant l’òrgan que va dictar l’acte, en el termini d’un mes, comptador des del
dia següent a la publicació de la resolució, i amb caràcter previ al recurs contenciósadministratiu, d’acord amb el que disposen els art. 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, modificats per la Llei 4/1999, de 13 de gener. O bé, directament podrà
ser interposat recurs contenciós-administratiu davant el Jutjat del ContenciósAdministratiu de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des
del dia següent al de la publicació, de conformitat amb l’art. 46 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa-administrativa. No obstant això,
les persones interessades podran interposar qualsevol altre recurs que estimen
procedent.

Lliçà de Vall, 26 de juliol de 2016.
Josep Serra Busquets,
Alcalde,

7


Bases Tècnic Aux  Informàtic.pdf - página 1/7
 
Bases Tècnic Aux  Informàtic.pdf - página 2/7
Bases Tècnic Aux  Informàtic.pdf - página 3/7
Bases Tècnic Aux  Informàtic.pdf - página 4/7
Bases Tècnic Aux  Informàtic.pdf - página 5/7
Bases Tècnic Aux  Informàtic.pdf - página 6/7
 

Descargar el documento (PDF)

Bases Tècnic Aux Informàtic.pdf (PDF, 52 KB)

Documentos relacionados


Documento PDF bases tecnic aux informatic
Documento PDF 2017012 inram
Documento PDF revista la nostra veu n m 1 abril 2014
Documento PDF pdt 75
Documento PDF educere 4
Documento PDF uninfant

Palabras claves relacionadas