Bases Tècnic Aux Informàtic.pdf


Vista previa del archivo PDF bases-tecnic-aux-informatic.pdf


Página 1 2 3 4 5 6 7

Vista previa de texto


c) Titulacions acadèmiques: La puntuació màxima per aquest àmbit serà de 2 punts
Es valorarà les titulacions acadèmiques oficials addicionals, quan siguin rellevants per
al lloc de treball a proveir. Es valorarà en funció dels coneixements requerits,
competència i especialització.
Les titulacions, de superior nivell a l’ exigit com a requisit per ocupar aquest lloc de
treball, puntuaran segons el barem següent:
1) Per llicenciatura, diplomatura, graus o doctorats: 1 punt
2) Per postgraus i màsters: 0.50 punts
Es valoraran els coneixements acreditats del software ABSIS, i desenvolupament
d’aplicacions Web.
c) Per altres mèrits al·legats per l’aspirant i relacionats amb el lloc de treball, màxim 1
punt. Segons valoració discrecional del Tribunal.
6.4 Fase Entrevista Personal:
Les persones candidates que ocupin els primers llocs després de la valoració de
mèrits, i en cas que el tribunal ho consideri oportú, es podrà realitzar una entrevista
personal per valorar el perfil de l’aspirant i la seva adequació al lloc de treball
convocat. Aquesta entrevista es puntuarà amb un màxim de 2 punts.
Setena.- Relació d’aprovats. Presentació de documents i contractació.
Acabada la qualificació dels aspirants, el Tribunal publicarà la relació d’aprovats, per
odre de puntuació i elevarà la dita relació a l’òrgan competent perquè formalitzi la
proposta de contractació.
L’ aspirant proposat presentarà davant l’alcaldia, en el termini de 7 dies hàbils des que
es faci pública la relació d’aspirants aprovats, els documents acreditatius de les
condicions de capacitat i requisits exigits a la base segona de la convocatòria, en el
cas de no haver-los presentat abans.
Si dins del termini indicat, i excepte cas de força major, no es presentes la
documentació, no podrà ser contractat i s’invalidarà l’actuació de l’ interessat, amb la
subsegüent nul·litat dels actes del Tribunal respecte d’aquest, sense perjudici de la
responsabilitat en què pogueren haver incorregut per falsedat en la seua instància.
Presentada la documentació exigida el president de la Corporació formalitzarà
contracta en règim laboral temporal per a desenvolupar les tasques de tècnic auxiliar
d’obres i urbanisme, i s’establirà un període de prova
L’aspirant/a que no s’incorpori al servei perdrà tots els dret derivats del procés de
selecció. .
Vuitena.- Incidències
El tribunal queda autoritzat per a resoldre els dubtes que es presenten, interpretar les
bases d’aquesta convocatòria i prendre els acords necessaris per al bon orde del
procés selectiu.
Novena.- Recursos
Contra la resolució d’aprovació d’aquestes bases i els actes administratius definitius,
que posen fi a la via administrativa, podrà interposar-se potestativament recurs de
6