Bases Tècnic Aux Informàtic.pdf


Vista previa del archivo PDF bases-tecnic-aux-informatic.pdf


Página 1 2 3 4 5 6 7

Vista previa de texto


BASES ESPECÍFIQUES QUE HAN DE REGIR EL PROCÉS DE SELECCIÓ PER LA
CONTRACTACIÓ D’UN TÈCNIC AUXILIAR INFORMÀTIC, A L’AJUNTAMENT DE
LLIÇÀ DE VALL, DINS DEL PROGRAMA COMPLEMENTARI DE FOMENT DE
L’OCUPACIÓ LOCAL I SUPORT A LA INTEGRACIÓ SOCIAL FINANÇAT PER LA
“XARXA DE GOVERNS LOCALS 2016-2019” DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.
Primera.- Objecte de la convocatòria
La Diputació de Barcelona te aprovat un Programa complementari de foment de
l’ocupació local i de suport a la integració social, així com el seu règim de concertació i
resolució de concessió d’ajuts en el Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.
La finalitat d’aquest programa és fomentar l’ocupació de persones aturades
especialment aquelles que formen part de col·lectius en risc d’exclusió social.
En data 30 de març de 2016, l’Ajuntament de Lliçà de Vall va acceptar l’ajut atorgat per
la Diputació de Barcelona per aquest programa.
L’objecte d’aquesta convocatòria és regular el procés selectiu per la provisió temporal
d’una plaça de tècnic auxiliar informàtic, personal laboral, així com la creació d’una
borsa de treball per a cobrir possibles substitucions, vacants o temporalitats.
Segona.- Condicions o requisits que hauran de complir els aspirants.
Per prendre part en les proves de selecció els aspirants/es han de complir els requisits
i les condicions següents:
a) Ser ciutadà espanyol, o d’acord amb la Llei 17/93, de 23 de desembre, sobre
l’accés a determinats sectors de la funció pública dels nacionals de la resta
d’estats membres de la Unió Europea, tenir la nacionalitat d’un país membre de la
Unió Europea o la de qualsevol d’aquells Estats als que, en virtut de Tractats
Internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui
d’aplicació la lliure circulació de treballadors en els termes en que aquesta s’hagi
definit en el Tractat Constitutiu de la Unió Europea.
b) Tenir setze anys i no excedir, si escau, de l’edat màxima de jubilació forçosa.
Únicament per llei podrà establir-se una altra edat màxima, diferent de l’edat de
jubilació forçosa, per a l’accés a l’ocupació pública.
c) Estar en possessió d’algun dels següents títols: Batxillerat, Formació Professional
de 2n Grau, o de Tècnic superior (LOGSE). En el cas de títols equivalents o
d’altres estats membres de la Unió Europea, s’haurà d’acreditar documentalment la
seva equivalència o adjuntar el document oficial del seu reconeixement per l’Estat
Espanyol.
d) Coneixement de la llengua catalana: Certificat de coneixements de llengua
catalana del nivell de suficiència (nivell C).
1