primeres mesures per uina vida digna .pdfNombre del archivo original: primeres_mesures_per_uina_vida_digna.pdf
Autor: ICH

Este documento en formato PDF 1.4 fue generado por Writer / OpenOffice.org 3.2, y fue enviado en caja-pdf.es el 15/08/2011 a las 16:02, desde la dirección IP 83.45.x.x. La página de descarga de documentos ha sido vista 2486 veces.
Tamaño del archivo: 74 KB (8 páginas).
Privacidad: archivo públicoVista previa del documento


Primeres Mesures per a una Vida Digna
12/06/011
Hem sortit al carrer deixant a un costat l'aïllament de les nostres lluites parcials
i individuals i hem passat a afrontar-les conjuntament, amb entusiasme
col·lectiu. Amb això ha irromput la idea que és possible un canvi real de la
nostra existència en comú, que avui sentim amenaçada.
Ens hem apropat a la plaça per escoltar-nos, construir propostes i buscar
solucions, sense intermediaris que parlin per nosaltres: prenent la paraula i
mitjançant l'autoorganització.
Un crit de ràbia i indignació ens uneix davant la precarització i la deterioració de
les condicions de vida en tots els àmbits, causades pel capitalisme, que és
incapaç ja de resoldre les seves contradiccions internes i incrementa a més el
seu potencial de destrucció.
La nostra indignació sorgeix no només davant la no-voluntat de la classe política
d'exercir la seva funció de servei públic per al poble, sinó davant la seva
creixent submissió al poder de la banca i al capital especulatiu, afavorint als
monopolis i promovent privatitzacions de serveis públics.
La situació de crisi econòmica accentua els nivells d'exclusió i atur per la
reforma laboral, les retallades i l'empitjorament de les pensions.
L'escàndol davant tal situació, que de no canviar condueix irremeiablement a la
barbàrie, ens empeny a unir-nos a les altres forces i a fer nostres les
reivindicacions de les seves lluites (lluites obreres, estudiantils, de gènere,
d'origen, col·lectius altermundistes, d'autodeterminació dels pobles...).
Aquesta situació límit que impedeix la nostra subsistència, ens obliga a exigir i
conquistar les següents mesures:

1. Laboral
2. Habitatge
3. Sistema bancari i financer
4. Fiscalitat
5. Serveis públics
6. Medi ambient
7. Participació comunitària en el funcionament de les
institucions públiques
8. Eliminació dels privilegis als polítics, sindicalistes i
representants religiosos
1. Laboral
• Retirada del paquet de retallades en pensions, subsidis, ajudes socials i sous
dels funcionaris. A Catalunya la llei Òmnibus.
• Subsidi per desocupació suficient per cobrir les necessitats dels aturats.
• Ni un acomiadament col·lectiu més (contra els expedients de regulació
d'ocupació).

• Convertir els treballs temporals en fixos o fixos discontinus. Proposem un
únic contracte indefinit, amb un salari no inferior a 1.200-1.300 euros (tal
com diu la Carta social europea, el salari ha de correspondre's amb el 60%
de la renda Espanyola)1.
1

En cas d’acomiadament, la indemnització serà de 45 dies per any treballat, amb un màxim de 45
mensualitats

1

• En cas d'acomiadament improcedent, el treballador serà qui decideixi sobre
la seva readmissió, tal com constava a l'estatut dels treballadors abans de la
reforma laboral de l'any 94.
• Increment de les indemnitzacions per acomiadament a 45 dies per any
treballat.
• Reconeixement del treball domèstic, de cura i atenció. Igualació de retribució
laboral sense discriminació de gènere, origen o diversitat funcional.
• Derogació de la reforma de pensions i la reforma laboral.
• Derogació de la llei d'estrangeria i tancament dels centres d'internament.
• Tancament de les empreses de treball temporal.

• Reducció de la jornada laboral a 30 hores sense reducció salarial. 2
• Avançament de l'edat de jubilació als 60.
• Preservació i augment de la renda bàsica mínima que asseguri una
subsistència digna.

2. Habitatge
• Ni un desnonament ni desallotjament més. Derogació immediata de la llei de
desnonament exprés.
• Regular i implementar la dació en pagament així com la transformació de les
hipoteques: anul·lació dels desnonaments i conversió en lloguer en el cas de
no poder afrontar el pagament per situació de desocupació.
• Reducció del deute hipotecari en proporció a la taxació objectiva de
l'habitatge, per devaluació del mercat.

• Un màxim del 10% dels ingressos de la unitat familiar destinats al pagament
de lloguer/habitatge.3 Augment dels impostos de propietat sobre les 2es,
3es, 4es residències.

• Despenalització de la reutilització d’espais en desús per a usos socials. 4
• Prevenir i sancionar els usos anti-socials de la propietat urbana, com
l’incompliment injustificat dels deures de rehabilitació o l’abandó d’immobles
amb finalitats especulatives.
Política d’habitatge social
• Que la qualificació d’HPO sigui indefinida.
• Que totes les promocions noves i les ja existents d’HPO no puguin ser mai de
compra.
• Desenvolupar una política que prioritzi la mobilització dels habitatges buits i
la rehabilitació per sobre de la construcció i que sigui compatible, en tot cas,
amb el respecte als drets mediambientals.

• Destinar els recursos públics a formes de tinença de l’habitatge que
garanteixin seguretat i despeses suportables, com el lloguer social, la cessió
d’ús, la masoveria o l’usdefruit.
• Garantir el degut procés i la prioritat dels col•lectius més vulnerables en
l’adjudicació d’habitatge protegit, així com l’establiment dels mecanismes
necessaris per a evitar tota forma de discriminació.
2

Aquesta mesura fomenta que hi pugui haver un quart torn, afavoreix la contractació, abaixant el
número d’aturats i aturades i afavoreix també la conciliació de la vida laboral i la vida personal
3
Reforma de la LAU (llei d’arrendament urbà) que reguli el cost màxim del lloguer.
4

Com l’incompliment injustificat dels deures de rehabilitació o l’abandó d’immobles amb finalitats
especulatives.

2

Urbanisme i territori
• Que la participació ciutadana sigui vinculant i es garanteixin i prioritzin els
processos d’auto-organització comunitària.
• Moratòria en l’execució de plans urbanístics mentre aquests no siguin guiats
per l’interès general, concretat aquest en una efectiva participació de la
ciutadania.
• No construir habitatges en espais destinats a equipaments, ja que agreugen
els dèficits d’equipaments.

3. Sistema bancari i financer
• Derogació del procés de conversió de les caixes en bancs.

• Creació d'una banca pública amb control comunitari efectiu 5, a partir de la
Nacionalització de les Institucions financeres que han demanat ajudes
públiques, i que dirigeixi el crèdit amb criteris socials.

• Devolució dels rescats aportats per l'Estat a les entitats financeres no
nacionalitzades.

• Fer una auditoria per esbrinar els diferents nivells de legitimitat del Deute
Públic i Privat de l'Estat espanyol. Aquella que sigui il·leg ítima serà
impagada.

4. Fiscalitat
• Posar en pràctica una Reforma Fiscal Progressiva, reestructurant la Imposició
Directa i Indirecta, gravar els béns de luxe i reduir els impostos als Béns
Bàsics, recuperar l'Impost de Successions i el de Patrimoni, augmentar l'IRPF
a les rendes altes, establir un Impost de Societats Progressiu i reestructurar
els Impostos i Preus Públics (IPC) amb criteris socials.
• Augment radical dels impostos sobre les grans fortunes i els beneficis
bancaris.
• Control comunitari sobre el frau fiscal.
• Establiment d'una taxa sobre transaccions financeres no productives (taxa
Tobin) i homogeneïtzació del marc legal que incideixi efectivament en el
control sobre el desviament de fons a paradisos fiscals.

5. Serveis públics
Sanitat

• Augment de contractació del personal sanitari i desprivati tzació del sistema
per garantir una atenció sanitària de qualitat.
• Eliminació de les retallades previstes.
• Aplicació i aprofundiment de la Llei de dependència, amb una clara
orientació cap a la promoció de l’Autonomia Personal.

• Fomentar i aplicar el Disseny per a Tothom o Disseny Universal, com a única
forma de garantir l'accessibilitat física i de comunicació a totes les persones,
incloses les persones amb diversitat funcional. 6
• Nacionalització de la Indústria Farmacèutica.
5

Al mateix temps, establir un nivell mínim de reserves obligatori, considerablement més elevat.
Desenvolupar i acomplir els requeriments i articles que estableix la Convenció dels Drets Humans de
l’ONU de 2006, (Ratificada per Espanya el 3/5/08 , que al seu Art. 1 parla de “Promoure, protegir i
assegurar el gaudiment ple i en condicions d’igualtat de tots els Drets Humans i Llibertats Fonamentals
per a totes les persones amb discapacitat i promoure el respecte de la seva dignitat inherent).
6

3

• Concepció de la salut com un estat de benestar i d'autonomia, que reconegui
el dret que tenim sobre el propi cos
Educació

• Redistribució i augment dels recursos econòmics i humans, amb destinació
íntegra de tots els recursos a l'educació pública i abolint progressivament els
concerts educatius per garantir un ensenyament de qualitat i laic.
Concertada és igual a finançament públic més privada –parant les retallades
i assegurant la plena participació dels agents educatius en aquest procés.
• Matrícula universitària gratuïta per a les rendes inferiors a 1000 euros per
unitat personal.

• Que tot el procés educatiu no depengui de criteris partidistes i econòmics,
sinó de professionals de l'educació i de tota la comunitat educativa 7. Centrar
tots els processos en les persones i les seves necessitats i no solament en el
currículum i en els seus resultats.

• Formar permanentment els agents educatius per garantir una educació de
qualitat i adaptada a les necessitats de les persones.
Que l'educació pública no reprodueixi diferències socials que segreguin a les
persones en funció de la seva procedència sociocultural i persones amb
diversitat funcional, afavorint així una educació inclusiva que permeti
educar des de la diversitat i en la diversitat.
En contra de la iniciativa Estratègia Universitària 2015 (EU2015), de les
noves mesures de reforma del sistema universitari de l'estat espanyol i del
model de governament i privatització que promouen.
Modificació de criteris en la composició dels Consells Socials de les
universitats, per garantir el control comunitari i la funció pública.
Assignació de beques que permetin la dedicació exclusiva a l'estudi (que
cobreixin el conjunt de despeses d'habitatge i alimentació).
Eliminació del procés de professionalització dels òrgans directius de
l'Ensenyament Primari i Secundària.

• En contra de l'aplicació de controls de qualitat ISO 8 en l'organització dels
centres educatius i establiment de processos de millora pedagògica per part
de la Comunitat Educativa.
• Que la perspectiva de gènere travessi totes les normes, actuacions i
polítiques que generi la societat.
• Reconeixement del paper de les dones, lesbianes, gais, trans i intersex en la
història, la producció de coneixement i en la creació artística.
Cultura
• Revisió radical del concepte d'indústria i empresa cultural. Per a una cultura
d'accés lliure, plural i no vinculada a l'estricte benefici.

• Derogació de la llei municipal de civisme i reescriptura d'usos culturals de
l'espai públic, ampliada a tot tipus de locals.9
• Proposar un model cultural, alternatiu a l’actual, que no es basi en la
immaduresa, el consum, la violència i la utilització comercial de la imatge del
sexe.
7

Comunitat educativa, inclusiva i transversal, entesa com l'àmbit que interrelaciona la família, els
centres educatius, el barri i els agents educatius en el procés d'aprenentatge al llarg de la vida.
8
Basats en la direcció per objectius amb criteris empresarials.
9
Música en directe (música en viu).

4

• Intensificar l'educació a les escoles sobre la base del desenvolupament de la
imaginació, enfront del model actual, basat en el consum, la “disneyficació” i
la representació de la violència i el sexe publicitari.

• Els treballadors de la Cultura són els qui han de gestionar els recursos
públics.
• Prioritzar les pràctiques culturals minoritàries enfront de les polítiques
d'espectacle per a les masses.
Ciència, Investigació i Tecnologia
• Control comunitari i modificació de criteris per a l'aprovació dels
pressupostos destinats a I + D, augmentant les partides per a institucions
públiques.

• Eliminació de la partida destinada a investigació militar i augment de la
investigació civil.
• Exigència del compliment de l'Estatut del Personal Investigador en Formació.
Formació

• És necessari fomentar una formació integral, transversal i multidisciplinària
de les persones, que els permeti prendre consciència de la seva situació
personal respecte a la resta de la societat, el sistema i les situacions
d'injustícia social crònica i estructural.
• Ateneus enciclopèdics populars a cada barri, oberts a la societat.
• Biblioteques al barri autogestionades pels veïns.
• Abolició de les lleis que regulen la propietat privada intel·lectual.
Mitjans de comunicació i Telecomunicacions
• Control comunitari i potenciació dels Mitjans de comunicació Públics, fent
efectius els mecanismes d'accés públic i generalització dels Consells
d'Informatius i Programes.
• Control comunitari de les infraestructures de comunicació de la informació i
de les dades personals.
• Transparència i lliure accés a la informació pública.
• Prohibició efectiva de la comercialització i la cessió de dades personals.
• Eliminació de sistemes de videovigilància, geolocalització, escàners corporals
i DNI digital.
• En contra de la llei Sinde.
Justícia
• Dignificació de les condicions de vida dels centres penitenciaris.

• Eliminació de l'amuntegament i reducció important de les places a les
presons. 10

• Establiment de mecanismes vinculants de prevenció de la tortura,
visibilització, reconeixement i defensa de les víctimes. 11
• Dissolució de l'Audiència Nacional (antic "Tribunal de Órden Público") i
independència efectiva del Poder Judicial.
• Reformulació de la Llei de Memòria Històrica.
10

Eliminació de la pena de presó per a les penes multes i del règim de fitxers d'Interns d'Especial
Seguiment (FIES) i dels mòduls de respecte.
11
Càstig als culpables de tortures. Eliminació dels indults per als sentenciats per tortures.

5

• Regularització de totes les persones estrangeres.
• Renovació dels permisos de treball i obtenció de la residència sense
necessitat de contracte.
Interior i Defensa
• Retorn immediat de les tropes de l'exèrcit espanyol destinades en territori
estranger, independentment de la naturalesa de la seva missió, així com el
cessament de tota cooperació bèl·lica amb l'OTAN.
• Disminució radical de la despesa militar, policial i burocràtica.
• Desmantellament de la indústria armamentística.
• Eliminació de l'arsenal atòmic i cessament d'extracció i processament de
material radioactiu per a producció d'armament atòmic.
• Desmilitarització de la Guàrdia Civil i eliminació de Cossos Repressius,
antidisturbis i cossos de xoc militars.
Transport
• Reducció dràstica en el preu del Transport Públic.
• Millorar i potenciar el transport públic i alliberar, progressivament, els carrers
de cotxes privats.
Empreses públiques
• Recuperació i augment dels serveis públics i dels seus pressupostos.
• Recuperació de les empreses públiques que han estat privatitzades.
Polítiques econòmiques
• Crear i facilitar la creació de cooperatives al servei de l'economia local.
Polítiques de gènere
• Compromís de tots i totes en la Compromís de tots i totes en l'eradicació de
tot tipus d'expressió de la violència sexista: estructural, econòmica, estètica,
laboral, física, psicològica, sexual, institucional, religiosa, racista, en forma
de tracta amb finalitats d'explotació laboral i sexual, etc.
• Proposem una societat on tinguin cabuda tot tipus de famílies i formes de
convivència i rebutgem l'heteronormatividad.

6. Medi ambient
• Volem la gestió pública de l'aigua, sense ànim de lucre i amb participació
social, i que els beneficis es reinverteixin en la qualitat del servei. Per tant,
exigim que l'actual gestió privada d'Aigües de Barcelona (Grup Agbar)
retorni a mans públiques municipals.
• Demanem la Sobirania Alimentària, el foment de l'Agroecologia, la prohibició
dels Organismes Modificats Genèticament (Transgènics), la prohibició de les
patents sobre les llavors i una Reforma Agrària que elimini els latifundis i el
seu reemplaçament per Bancs de Terres sota gestió comunitària.
• Reclamem un pla de xoc per reduir la dependència dels combustibles fòssils,
que faci front a el “bec del petroli” i el Canvi Climàtic. El tancament
immediat de les centrals nuclears, la implementació urgent d'energies
ecològiques sota gestió comunitària i la promoció i conscienciació sobre
l'estalvi energètic.
6

• Moratòria sobre la construcció d'incineradores, grans urbanitzacions, grans
centres comercials, centrals tèrmiques i nuclears i grans infraestructures
com el quart cinturó, la línia de molt alta tensió i l'AVE per permetre un
debat real sobre el model energètic, de mobilitat i de residus.
• Exigim un compromís real, efectiu i comprovable de reducció de les
emissions de gasos d'efecte hivernacle, més enllà del Protocol de Kyoto i el
veto al mercat d'emissions.

• Demanem l'aplicació - i creació, en cas necessari - de lleis a nivell europeu i
estatal que assegurin la conservació del Medi Marí, tals com la Directiva
Marc de l'Aigua, una correcta Política Pesquera Comuna i la llei de Costes.
• Reclamem una Planificació del Territori que minimitzi el transport privat i de
mercaderies, que asseguri la biodiversitat i la funcionalitat dels ecosistemes.
• Volem l'establiment d'una gestió efectiva i sostenible dels residus i els
agents contaminants i exigim un informe de viabilitat ecològica de qualsevol
activitat econòmica, que consideri les emissions directes i indirectes. Volem
també l'enduriment de les sancions econòmiques i penals de les activitats
més contaminants que les facin inviables i la restauració, a càrrec de
l'infractor, dels danys ocasionats.

• Exigim l'obligació d'un etiquetatge de tot producte de consum que incorpori
la seva “petjada ecològica”: el consum energètic, les emissions de CO2 i
altres contaminants, els criteris de sostenibilitat i de proximitat seguits en la
seva producció i distribució.

7. Participació comunitària
institucions públiques

en

el

funcionament

de

les

• No al sistema electoral actual, volem igualtat en els requisits per presentarse i en els mitjans utilitzats en les campanyes. Distribució equitativa dels
temps d'exposició de propostes polítiques en els mitjans de comunicació,
sense tenir en compte resultats anteriors o si és la primera vegada que es
presenten (incloent la promoció de vot en blanc o abstenció).
• Referèndums obligatoris i vinculants.
• Reconeixement del dret d'autodeterminació de tots els pobles.

• Referèndum sobre forma d'estat (monarquia-república).
8.

Eliminació de privilegis
representants religiosos.

de

polítics,

sindicalistes

i

• Retallada dràstica del sou dels polítics, equiparant-ho al sou de la mitjana de
la població, o mantenint-los el seu sou professional anterior a l’ocupació del
càrrec públic. Transparència patrimonial. Obligatorietat de declaració pública
del patrimoni abans i després de cada legislatura.

• Supressió dels privilegis en el pagament d'impostos, dietes, anys de
cotització i pensions, així com de la superior pensió màxima , eliminant la
immunitat associada al càrrec. Imprescriptibilitat dels delictes de corrupció,
cessament immediat dels càrrecs corruptes i reducció als mínims
imprescindibles dels càrrecs de lliure designació.
• Derogació del Concordat amb l'Església catòlica.

Epíleg
7

El control comunitari, a imatge de la manera auto-organitzativa en el qual
s'emmarca el moviment dels indignats i la acampadabcn, ha de convertir-se en
l'eina per transformar el sistema econòmic, polític i social ja que és l'única
forma fiable de controlar la debilitat dels representants municipals i
parlamentaris davant el desvergonyiment de les elits en el poder.
A més, aquest control comunitari s'ha de desenvolupar per garantir el
desplegament de processos d'acte-organització en assemblees i comissions,
pobles i barris, així com en centres de treball i d'estudi com a base i plataforma
de la societat futura.
Finalment, remarcar que aquestes mesures urgents per a l'acció són abans de
res condicions imprescindibles per fer front a l'actual dinàmica desbocada del
capitalisme, i impulsar un radical canvi del món que ens precedeix i defensarnos davant l'aprofundiment de la misèria i l'esclavitud que patim.

8


primeres_mesures_per_uina_vida_digna.pdf - página 1/8
 
primeres_mesures_per_uina_vida_digna.pdf - página 2/8
primeres_mesures_per_uina_vida_digna.pdf - página 3/8
primeres_mesures_per_uina_vida_digna.pdf - página 4/8
primeres_mesures_per_uina_vida_digna.pdf - página 5/8
primeres_mesures_per_uina_vida_digna.pdf - página 6/8
 

Descargar el documento (PDF)

primeres_mesures_per_uina_vida_digna.pdf (PDF, 74 KB)

Documentos relacionados


Documento PDF primeres mesures per uina vida digna
Documento PDF eleccions 2012 taula comparativa
Documento PDF contadors inteligents sota control
Documento PDF bases tecnic aux informatic
Documento PDF estu rdley 3 2012 11022012 sp
Documento PDF programa fm banyeres 15

Palabras claves relacionadas