Caja PDF

Comparta fácilmente sus documentos PDF con sus contactos, la web y las redes sociales.

Compartir un archivo PDF Gestor de archivos Caja de instrumento Buscar PDF Ayuda Contáctenosprimeres mesures per uina vida digna .pdfNombre del archivo original: primeres_mesures_per_uina_vida_digna.pdf
Autor: ICH

Este documento en formato PDF 1.4 fue generado por Writer / OpenOffice.org 3.2, y fue enviado en caja-pdf.es el 15/08/2011 a las 16:02, desde la dirección IP 83.45.x.x. La página de descarga de documentos ha sido vista 1297 veces.
Tamaño del archivo: 74 KB (8 páginas).
Privacidad: archivo público
Descargar el documento PDF

Vista previa del documento


Primeres Mesures per a una Vida Digna
12/06/011
Hem sortit al carrer deixant a un costat l'aïllament de les nostres lluites parcials
i individuals i hem passat a afrontar-les conjuntament, amb entusiasme
col·lectiu. Amb això ha irromput la idea que és possible un canvi real de la
nostra existència en comú, que avui sentim amenaçada.
Ens hem apropat a la plaça per escoltar-nos, construir propostes i buscar
solucions, sense intermediaris que parlin per nosaltres: prenent la paraula i
mitjançant l'autoorganització.
Un crit de ràbia i indignació ens uneix davant la precarització i la deterioració de
les condicions de vida en tots els àmbits, causades pel capitalisme, que és
incapaç ja de resoldre les seves contradiccions internes i incrementa a més el
seu potencial de destrucció.
La nostra indignació sorgeix no només davant la no-voluntat de la classe política
d'exercir la seva funció de servei públic per al poble, sinó davant la seva
creixent submissió al poder de la banca i al capital especulatiu, afavorint als
monopolis i promovent privatitzacions de serveis públics.
La situació de crisi econòmica accentua els nivells d'exclusió i atur per la
reforma laboral, les retallades i l'empitjorament de les pensions.
L'escàndol davant tal situació, que de no canviar condueix irremeiablement a la
barbàrie, ens empeny a unir-nos a les altres forces i a fer nostres les
reivindicacions de les seves lluites (lluites obreres, estudiantils, de gènere,
d'origen, col·lectius altermundistes, d'autodeterminació dels pobles...).
Aquesta situació límit que impedeix la nostra subsistència, ens obliga a exigir i
conquistar les següents mesures:

1. Laboral
2. Habitatge
3. Sistema bancari i financer
4. Fiscalitat
5. Serveis públics
6. Medi ambient
7. Participació comunitària en el funcionament de les
institucions públiques
8. Eliminació dels privilegis als polítics, sindicalistes i
representants religiosos
1. Laboral
• Retirada del paquet de retallades en pensions, subsidis, ajudes socials i sous
dels funcionaris. A Catalunya la llei Òmnibus.
• Subsidi per desocupació suficient per cobrir les necessitats dels aturats.
• Ni un acomiadament col·lectiu més (contra els expedients de regulació
d'ocupació).

• Convertir els treballs temporals en fixos o fixos discontinus. Proposem un
únic contracte indefinit, amb un salari no inferior a 1.200-1.300 euros (tal
com diu la Carta social europea, el salari ha de correspondre's amb el 60%
de la renda Espanyola)1.
1

En cas d’acomiadament, la indemnització serà de 45 dies per any treballat, amb un màxim de 45
mensualitats

1

• En cas d'acomiadament improcedent, el treballador serà qui decideixi sobre
la seva readmissió, tal com constava a l'estatut dels treballadors abans de la
reforma laboral de l'any 94.
• Increment de les indemnitzacions per acomiadament a 45 dies per any
treballat.
• Reconeixement del treball domèstic, de cura i atenció. Igualació de retribució
laboral sense discriminació de gènere, origen o diversitat funcional.
• Derogació de la reforma de pensions i la reforma laboral.
• Derogació de la llei d'estrangeria i tancament dels centres d'internament.
• Tancament de les empreses de treball temporal.

• Reducció de la jornada laboral a 30 hores sense reducció salarial. 2
• Avançament de l'edat de jubilació als 60.
• Preservació i augment de la renda bàsica mínima que asseguri una
subsistència digna.

2. Habitatge
• Ni un desnonament ni desallotjament més. Derogació immediata de la llei de
desnonament exprés.
• Regular i implementar la dació en pagament així com la transformació de les
hipoteques: anul·lació dels desnonaments i conversió en lloguer en el cas de
no poder afrontar el pagament per situació de desocupació.
• Reducció del deute hipotecari en proporció a la taxació objectiva de
l'habitatge, per devaluació del mercat.

• Un màxim del 10% dels ingressos de la unitat familiar destinats al pagament
de lloguer/habitatge.3 Augment dels impostos de propietat sobre les 2es,
3es, 4es residències.

• Despenalització de la reutilització d’espais en desús per a usos socials. 4
• Prevenir i sancionar els usos anti-socials de la propietat urbana, com
l’incompliment injustificat dels deures de rehabilitació o l’abandó d’immobles
amb finalitats especulatives.
Política d’habitatge social
• Que la qualificació d’HPO sigui indefinida.
• Que totes les promocions noves i les ja existents d’HPO no puguin ser mai de
compra.
• Desenvolupar una política que prioritzi la mobilització dels habitatges buits i
la rehabilitació per sobre de la construcció i que sigui compatible, en tot cas,
amb el respecte als drets mediambientals.

• Destinar els recursos públics a formes de tinença de l’habitatge que
garanteixin seguretat i despeses suportables, com el lloguer social, la cessió
d’ús, la masoveria o l’usdefruit.
• Garantir el degut procés i la prioritat dels col•lectius més vulnerables en
l’adjudicació d’habitatge protegit, així com l’establiment dels mecanismes
necessaris per a evitar tota forma de discriminació.
2

Aquesta mesura fomenta que hi pugui haver un quart torn, afavoreix la contractació, abaixant el
número d’aturats i aturades i afavoreix també la conciliació de la vida laboral i la vida personal
3
Reforma de la LAU (llei d’arrendament urbà) que reguli el cost màxim del lloguer.
4

Com l’incompliment injustificat dels deures de rehabilitació o l’abandó d’immobles amb finalitats
especulatives.

2

Urbanisme i territori
• Que la participació ciutadana sigui vinculant i es garanteixin i prioritzin els
processos d’auto-organització comunitària.
• Moratòria en l’execució de plans urbanístics mentre aquests no siguin guiats
per l’interès general, concretat aquest en una efectiva participació de la
ciutadania.
• No construir habitatges en espais destinats a equipaments, ja que agreugen
els dèficits d’equipaments.

3. Sistema bancari i financer
• Derogació del procés de conversió de les caixes en bancs.

• Creació d'una banca pública amb control comunitari efectiu 5, a partir de la
Nacionalització de les Institucions financeres que han demanat ajudes
públiques, i que dirigeixi el crèdit amb criteris socials.

• Devolució dels rescats aportats per l'Estat a les entitats financeres no
nacionalitzades.

• Fer una auditoria per esbrinar els diferents nivells de legitimitat del Deute
Públic i Privat de l'Estat espanyol. Aquella que sigui il·leg ítima serà
impagada.

4. Fiscalitat
• Posar en pràctica una Reforma Fiscal Progressiva, reestructurant la Imposició
Directa i Indirecta, gravar els béns de luxe i reduir els impostos als Béns
Bàsics, recuperar l'Impost de Successions i el de Patrimoni, augmentar l'IRPF
a les rendes altes, establir un Impost de Societats Progressiu i reestructurar
els Impostos i Preus Públics (IPC) amb criteris socials.
• Augment radical dels impostos sobre les grans fortunes i els beneficis
bancaris.
• Control comunitari sobre el frau fiscal.
• Establiment d'una taxa sobre transaccions financeres no productives (taxa
Tobin) i homogeneïtzació del marc legal que incideixi efectivament en el
control sobre el desviament de fons a paradisos fiscals.

5. Serveis públics
Sanitat

• Augment de contractació del personal sanitari i desprivati tzació del sistema
per garantir una atenció sanitària de qualitat.
• Eliminació de les retallades previstes.
• Aplicació i aprofundiment de la Llei de dependència, amb una clara
orientació cap a la promoció de l’Autonomia Personal.

• Fomentar i aplicar el Disseny per a Tothom o Disseny Universal, com a única
forma de garantir l'accessibilitat física i de comunicació a totes les persones,
incloses les persones amb diversitat funcional. 6
• Nacionalització de la Indústria Farmacèutica.
5

Al mateix temps, establir un nivell mínim de reserves obligatori, considerablement més elevat.
Desenvolupar i acomplir els requeriments i articles que estableix la Convenció dels Drets Humans de
l’ONU de 2006, (Ratificada per Espanya el 3/5/08 , que al seu Art. 1 parla de “Promoure, protegir i
assegurar el gaudiment ple i en condicions d’igualtat de tots els Drets Humans i Llibertats Fonamentals
per a totes les persones amb discapacitat i promoure el respecte de la seva dignitat inherent).
6

3

• Concepció de la salut com un estat de benestar i d'autonomia, que reconegui
el dret que tenim sobre el propi cos
Educació

• Redistribució i augment dels recursos econòmics i humans, amb destinació
íntegra de tots els recursos a l'educació pública i abolint progressivament els
concerts educatius per garantir un ensenyament de qualitat i laic.
Concertada és igual a finançament públic més privada –parant les retallades
i assegurant la plena participació dels agents educatius en aquest procés.
• Matrícula universitària gratuïta per a les rendes inferiors a 1000 euros per
unitat personal.

• Que tot el procés educatiu no depengui de criteris partidistes i econòmics,
sinó de professionals de l'educació i de tota la comunitat educativa 7. Centrar
tots els processos en les persones i les seves necessitats i no solament en el
currículum i en els seus resultats.

• Formar permanentment els agents educatius per garantir una educació de
qualitat i adaptada a les necessitats de les persones.
Que l'educació pública no reprodueixi diferències socials que segreguin a les
persones en funció de la seva procedència sociocultural i persones amb
diversitat funcional, afavorint així una educació inclusiva que permeti
educar des de la diversitat i en la diversitat.
En contra de la iniciativa Estratègia Universitària 2015 (EU2015), de les
noves mesures de reforma del sistema universitari de l'estat espanyol i del
model de governament i privatització que promouen.
Modificació de criteris en la composició dels Consells Socials de les
universitats, per garantir el control comunitari i la funció pública.
Assignació de beques que permetin la dedicació exclusiva a l'estudi (que
cobreixin el conjunt de despeses d'habitatge i alimentació).
Eliminació del procés de professionalització dels òrgans directius de
l'Ensenyament Primari i Secundària.

• En contra de l'aplicació de controls de qualitat ISO 8 en l'organització dels
centres educatius i establiment de processos de millora pedagògica per part
de la Comunitat Educativa.
• Que la perspectiva de gènere travessi totes les normes, actuacions i
polítiques que generi la societat.
• Reconeixement del paper de les dones, lesbianes, gais, trans i intersex en la
història, la producció de coneixement i en la creació artística.
Cultura
• Revisió radical del concepte d'indústria i empresa cultural. Per a una cultura
d'accés lliure, plural i no vinculada a l'estricte benefici.

• Derogació de la llei municipal de civisme i reescriptura d'usos culturals de
l'espai públic, ampliada a tot tipus de locals.9
• Proposar un model cultural, alternatiu a l’actual, que no es basi en la
immaduresa, el consum, la violència i la utilització comercial de la imatge del
sexe.
7

Comunitat educativa, inclusiva i transversal, entesa com l'àmbit que interrelaciona la família, els
centres educatius, el barri i els agents educatius en el procés d'aprenentatge al llarg de la vida.
8
Basats en la direcció per objectius amb criteris empresarials.
9
Música en directe (música en viu).

4

• Intensificar l'educació a les escoles sobre la base del desenvolupament de la
imaginació, enfront del model actual, basat en el consum, la “disneyficació” i
la representació de la violència i el sexe publicitari.

• Els treballadors de la Cultura són els qui han de gestionar els recursos
públics.
• Prioritzar les pràctiques culturals minoritàries enfront de les polítiques
d'espectacle per a les masses.
Ciència, Investigació i Tecnologia
• Control comunitari i modificació de criteris per a l'aprovació dels
pressupostos destinats a I + D, augmentant les partides per a institucions
públiques.

• Eliminació de la partida destinada a investigació militar i augment de la
investigació civil.
• Exigència del compliment de l'Estatut del Personal Investigador en Formació.
Formació

• És necessari fomentar una formació integral, transversal i multidisciplinària
de les persones, que els permeti prendre consciència de la seva situació
personal respecte a la resta de la societat, el sistema i les situacions
d'injustícia social crònica i estructural.
• Ateneus enciclopèdics populars a cada barri, oberts a la societat.
• Biblioteques al barri autogestionades pels veïns.
• Abolició de les lleis que regulen la propietat privada intel·lectual.
Mitjans de comunicació i Telecomunicacions
• Control comunitari i potenciació dels Mitjans de comunicació Públics, fent
efectius els mecanismes d'accés públic i generalització dels Consells
d'Informatius i Programes.
• Control comunitari de les infraestructures de comunicació de la informació i
de les dades personals.
• Transparència i lliure accés a la informació pública.
• Prohibició efectiva de la comercialització i la cessió de dades personals.
• Eliminació de sistemes de videovigilància, geolocalització, escàners corporals
i DNI digital.
• En contra de la llei Sinde.
Justícia
• Dignificació de les condicions de vida dels centres penitenciaris.

• Eliminació de l'amuntegament i reducció important de les places a les
presons. 10

• Establiment de mecanismes vinculants de prevenció de la tortura,
visibilització, reconeixement i defensa de les víctimes. 11
• Dissolució de l'Audiència Nacional (antic "Tribunal de Órden Público") i
independència efectiva del Poder Judicial.
• Reformulació de la Llei de Memòria Històrica.
10

Eliminació de la pena de presó per a les penes multes i del règim de fitxers d'Interns d'Especial
Seguiment (FIES) i dels mòduls de respecte.
11
Càstig als culpables de tortures. Eliminació dels indults per als sentenciats per tortures.

5

• Regularització de totes les persones estrangeres.
• Renovació dels permisos de treball i obtenció de la residència sense
necessitat de contracte.
Interior i Defensa
• Retorn immediat de les tropes de l'exèrcit espanyol destinades en territori
estranger, independentment de la naturalesa de la seva missió, així com el
cessament de tota cooperació bèl·lica amb l'OTAN.
• Disminució radical de la despesa militar, policial i burocràtica.
• Desmantellament de la indústria armamentística.
• Eliminació de l'arsenal atòmic i cessament d'extracció i processament de
material radioactiu per a producció d'armament atòmic.
• Desmilitarització de la Guàrdia Civil i eliminació de Cossos Repressius,
antidisturbis i cossos de xoc militars.
Transport
• Reducció dràstica en el preu del Transport Públic.
• Millorar i potenciar el transport públic i alliberar, progressivament, els carrers
de cotxes privats.
Empreses públiques
• Recuperació i augment dels serveis públics i dels seus pressupostos.
• Recuperació de les empreses públiques que han estat privatitzades.
Polítiques econòmiques
• Crear i facilitar la creació de cooperatives al servei de l'economia local.
Polítiques de gènere
• Compromís de tots i totes en la Compromís de tots i totes en l'eradicació de
tot tipus d'expressió de la violència sexista: estructural, econòmica, estètica,
laboral, física, psicològica, sexual, institucional, religiosa, racista, en forma
de tracta amb finalitats d'explotació laboral i sexual, etc.
• Proposem una societat on tinguin cabuda tot tipus de famílies i formes de
convivència i rebutgem l'heteronormatividad.

6. Medi ambient
• Volem la gestió pública de l'aigua, sense ànim de lucre i amb participació
social, i que els beneficis es reinverteixin en la qualitat del servei. Per tant,
exigim que l'actual gestió privada d'Aigües de Barcelona (Grup Agbar)
retorni a mans públiques municipals.
• Demanem la Sobirania Alimentària, el foment de l'Agroecologia, la prohibició
dels Organismes Modificats Genèticament (Transgènics), la prohibició de les
patents sobre les llavors i una Reforma Agrària que elimini els latifundis i el
seu reemplaçament per Bancs de Terres sota gestió comunitària.
• Reclamem un pla de xoc per reduir la dependència dels combustibles fòssils,
que faci front a el “bec del petroli” i el Canvi Climàtic. El tancament
immediat de les centrals nuclears, la implementació urgent d'energies
ecològiques sota gestió comunitària i la promoció i conscienciació sobre
l'estalvi energètic.
6

• Moratòria sobre la construcció d'incineradores, grans urbanitzacions, grans
centres comercials, centrals tèrmiques i nuclears i grans infraestructures
com el quart cinturó, la línia de molt alta tensió i l'AVE per permetre un
debat real sobre el model energètic, de mobilitat i de residus.
• Exigim un compromís real, efectiu i comprovable de reducció de les
emissions de gasos d'efecte hivernacle, més enllà del Protocol de Kyoto i el
veto al mercat d'emissions.

• Demanem l'aplicació - i creació, en cas necessari - de lleis a nivell europeu i
estatal que assegurin la conservació del Medi Marí, tals com la Directiva
Marc de l'Aigua, una correcta Política Pesquera Comuna i la llei de Costes.
• Reclamem una Planificació del Territori que minimitzi el transport privat i de
mercaderies, que asseguri la biodiversitat i la funcionalitat dels ecosistemes.
• Volem l'establiment d'una gestió efectiva i sostenible dels residus i els
agents contaminants i exigim un informe de viabilitat ecològica de qualsevol
activitat econòmica, que consideri les emissions directes i indirectes. Volem
també l'enduriment de les sancions econòmiques i penals de les activitats
més contaminants que les facin inviables i la restauració, a càrrec de
l'infractor, dels danys ocasionats.

• Exigim l'obligació d'un etiquetatge de tot producte de consum que incorpori
la seva “petjada ecològica”: el consum energètic, les emissions de CO2 i
altres contaminants, els criteris de sostenibilitat i de proximitat seguits en la
seva producció i distribució.

7. Participació comunitària
institucions públiques

en

el

funcionament

de

les

• No al sistema electoral actual, volem igualtat en els requisits per presentarse i en els mitjans utilitzats en les campanyes. Distribució equitativa dels
temps d'exposició de propostes polítiques en els mitjans de comunicació,
sense tenir en compte resultats anteriors o si és la primera vegada que es
presenten (incloent la promoció de vot en blanc o abstenció).
• Referèndums obligatoris i vinculants.
• Reconeixement del dret d'autodeterminació de tots els pobles.

• Referèndum sobre forma d'estat (monarquia-república).
8.

Eliminació de privilegis
representants religiosos.

de

polítics,

sindicalistes

i

• Retallada dràstica del sou dels polítics, equiparant-ho al sou de la mitjana de
la població, o mantenint-los el seu sou professional anterior a l’ocupació del
càrrec públic. Transparència patrimonial. Obligatorietat de declaració pública
del patrimoni abans i després de cada legislatura.

• Supressió dels privilegis en el pagament d'impostos, dietes, anys de
cotització i pensions, així com de la superior pensió màxima , eliminant la
immunitat associada al càrrec. Imprescriptibilitat dels delictes de corrupció,
cessament immediat dels càrrecs corruptes i reducció als mínims
imprescindibles dels càrrecs de lliure designació.
• Derogació del Concordat amb l'Església catòlica.

Epíleg
7

El control comunitari, a imatge de la manera auto-organitzativa en el qual
s'emmarca el moviment dels indignats i la acampadabcn, ha de convertir-se en
l'eina per transformar el sistema econòmic, polític i social ja que és l'única
forma fiable de controlar la debilitat dels representants municipals i
parlamentaris davant el desvergonyiment de les elits en el poder.
A més, aquest control comunitari s'ha de desenvolupar per garantir el
desplegament de processos d'acte-organització en assemblees i comissions,
pobles i barris, així com en centres de treball i d'estudi com a base i plataforma
de la societat futura.
Finalment, remarcar que aquestes mesures urgents per a l'acció són abans de
res condicions imprescindibles per fer front a l'actual dinàmica desbocada del
capitalisme, i impulsar un radical canvi del món que ens precedeix i defensarnos davant l'aprofundiment de la misèria i l'esclavitud que patim.

8


Documentos relacionados


Documento PDF primeres mesures per uina vida digna
Documento PDF contadors inteligents sota control
Documento PDF boe a 2013 2874
Documento PDF lprl
Documento PDF elecciones al parlament catalunya 2015 1
Documento PDF formaci n y orientaci n laboral


Palabras claves relacionadas