programa definitivo.pdf


Vista previa del archivo PDF programa-definitivo.pdf


Página 1...3 4 56714

Vista previa de texto


DRAMA / DRAMA

9

10

Duración / Iraupena: 70 min / http://guernica1913.tk

FICHA ARTÍSTICA / FITXA ARTISTIKOA

Duración / Iraupena: 60 min / www.marcelgros.com

CLOWN TEATRAL / ANTZERKI KLOWNA

RAFA HERCE

El 19 de octubre de 2013, en el escenario de los hechos,
HQ HO /\FHR GH *HUQLND VH HVWUHQy OD REUD ³*XHUQLFD ´
EDVDGD HQ HO HVWXGLR KLVWyULFR UHDOL]DGR SRU 7[DWR (W[DQL]
GH OR VXFHGLGR HQ HVH HSLVRGLR \ ODV FRQVHFXHQFLDV TXH
los mismos tuvieron para Gernika y para Eibar.

2013ko urriaren 19an estreinatu zen Gernikako Lyceoan,
gertaerak garatu ziren gune berean, Txato Etxanizek
egindako ikerketa historikoan oinarritutako Gernika 1913
antzezlana, bertan aztertzen direlarik Gernikan zein
Eibarren gertaerak izan zituen ondorioak.
RAFA HERCE

Q 0DU[ \ (QJHOV SXEOLFDEDQ ³(O PDQL¿HVWR
FRPXQLVWD´ HQ pO D¿UPDEDQ TXH ³WRGD OD KLVWRULD GH OD
sociedad humana es una historia de lucha de clases. Una lucha
LQLQWHUUXPSLGD TXH FRQGXFH D FDGD HWDSD GH WUDQVIRUPDFLyQ GH
WRGR UpJLPHQ VRFLDO´ 8QD EDWDOOD GH HVD OXFKD VH SURWDJRQL]y
HQ HO FRUD]yQ GH (XVNDO +HUULD HQ *HUQLND HQ HO RWRxR GH
1913 y sus protagonistas principales fueron eibarreses, los
obreros y sus familias de la empresa “Esperanza y Unceta”
TXH KDEtD VLGR WUDVODGDGD D *HUQLND SDUD KDFHU GH PRWRU
HQ VX LQGXVWULDOL]DFLyQ \ TXH IXH SURPRYLGD H LPSXOVDGD
por Juan Tomás Gandarias, uno de los representantes de
OD LPSRUWDQWH SOXWRFUDFLD YL]FDtQD GH SULQFLSLRV GHO VLJOR ;;
(VH HQIUHQWDPLHQWR GLR OXJDU D OD WUDQVIRUPDFLyQ GHO UpJLPHQ
social de Gernika y constituye un ejemplo paradigmático del
nacimiento de nuestra propia idiosincrasia e identidad actual.

E

848. urtean Marx eta Engels-ek “Manifestu
Komunista” argitara eman zuten, bertan esaten
da“ Gizakiaren historia osoa klase borrokaren historia da.
Etengabeko borroka honek historiaren garai bakoitzean
momentuko erregimenaren aldaketa dakar.” Borroka
horren bataila bat Euskal Herriko bihotzean, Gernikan,
eman zen 1913ko udazkenean eta protagonista nagusiak
eibartarrak izan ziren, Esperanza y Unzeta lantegiko langile
eta bere familiak. Enpresa hau Gernikara eraman zen, XX.
mendeko hasieran Bizkaiko plutokraziaren aitzindaritakoa
zen Juan Tomás Gandariasen iniziatibaz, eskualde horren
industrializazioa bultzatzeko asmoarekin. Gatazka horrek
Gernikako erregimen sozialaren aldaketa ekarri zuen eta
egungo idiosinkrasia eta nortasunaren sormenaren adibide
paradigmatikoa da.

1

Guernica 1913 de Rafa Herce

TEATRO COMPLEJO EDUCATIVO ANTZOKIA

BANARTE ANTZERKI ELKARTEA. Bizkaia

Domingo / Igandea 20:30 h

INTÉRPRETES / ANTZEZLEAK: Dolma Romera, Jon Urbano, Begoña García, Vanesa Rodríguez, Rafa Herce, Eduardo Pombar
ESCENOGRAFÍA / ESZENOGRAFIA: Javier Obregón ILUMINACIÓN / ARGIZTAPENA: Fa#Antzuola, Juan López
MÚSICA / MUSIKA: Aitor Coello DIRECCIÓN / ZUZENDARITZA: Sardo Irisarri

A partir de 3 años / 3 urtetik aurrera

Es un payaso con nariz de payaso, zapatos de payaso
y corazón de payaso. Tiene un poder hipnótico, con
un perfecto sentido del ritmo y te hace sonreír y reír, te
sorprende, te hace jugar, inventar, volar… y te hace
pensar. Y todo lo hace en un universo que transforma en
aniversario, ya que todos los días hay algo que celebrar.
Universario es una gozada para niños y mayores que
todavía no tengan la cabeza completamente cuadrada.
Él mismo es un niño grande y su escenario se parece
al cuarto de cualquier niño pequeño con miles de cosas
alrededor. Muy recomendable ver, al menos, uno de sus
espectáculos, inmediatamente se sentirá mucho mejor.
Tiene un pero: crea adicción, pero es de la sana.

MARTXOAK 12 MARZO

SECCIÓN GRUPOS UNIVERSITARIOS, ESCUELAS Y ASOCIACIONES / ELKARTEEN, ESKOLEN ETA UNIBERTSITATE TALDEEN ATALA

INTÉRPRETE / ANTZEZLEA: Marcel Gros SONIDO / SOINUA: M du MIDI
ESCENOGRAFÍA / ESZENOGRAFIA: MÀ A MÀ ILUMINACIÓN / ARGIZTAPENA: Pere Montoro DIRECCIÓN / ZUZENDARITZA: Marcel Gros

FICHA ARTÍSTICA / FITXA ARTISTIKOA

Pailazoaren sudurra, pailazoaren oinetakoak eta pailazoaren
bihotza duen pailazoa da. Indar hipnotiko berezia du eta
erritmoaren zentzu zoragarria. Ikusleak irribarre eta barre
egiten du, harritu egiten da, jolas, asmatu eta hegan egiten
du… eta hausnartu ere egiten du. Mundu hori urtebetetzean
bihurtzea lortzen du, zeren egun guztietan dago zerbait
ospatzeko. Universario haur eta oraindik burua gogortu ez
zaien helduentzat gozamen paregabea da. Marcel ume
bat da eta eszenatokia edozein ume txikiren logela. Oso
gomendagarria da, gutxienez bere ikuskizunetako bat ikustea,
berehala askoz hobeto sentituko zara. Eragozpen bat dauka:
menpekotasuna sortze du, baina osasungarri horietakoa da.

M

ESTRENO P.V.

TEATRO COLISEO ANTZOKIA

arcel Gros es uno de los grandes payasos actuales.
Payaso de palabra pero también gestual. Maestro
del juego escénico, de la manipulación de objetos y de la
palabra inteligente. En sus más de treinta años de trabajo,
primero con Teatre Mòbil y después ya en solitario, domina
el escenario y empatiza inmediatamente con el espectador.

Universario

MARCEL GROS. Barcelona

Sábado / Larunbata 17:00 h

gungo pailazo handienetakoa dugu Marcel Gros.
Hitzean eta keinuan oinarritzen den pailazoa.
Joko eszenikoaren, gauzen manipulazioaren eta berba
azkarraren maisua. Lehenengo Teatro Mòbilererkin eta
ondoren bakarrik, hogeita hamar urteetako ibilbidea egin
ondoren eszenatokiak ez du sekreturik berarentzat eta batbatean lortzen du ikuslea bereganatzea.

E

MARTXOAK 11 MARZO