Programa ERC Vilanova del Vallès 2015 .pdfNombre del archivo original: Programa ERC Vilanova del Vallès 2015.pdf
Título: ProgramaERC.indd

Este documento en formato PDF 1.3 fue generado por Adobe InDesign CS5.5 (7.5.3) / Adobe PDF Library 9.9, y fue enviado en caja-pdf.es el 18/05/2015 a las 18:19, desde la dirección IP 81.44.x.x. La página de descarga de documentos ha sido vista 2367 veces.
Tamaño del archivo: 24 MB (20 páginas).
Privacidad: archivo públicoVista previa del documento


Units fem poble
PROGRAMA DE GOVERN 2015-2019

VILANOVA
DEL VALLÈS

2

Teniu a les vostres mans el programa electoral que us proposem la gent
d’Esquerra de Vilanova, són 160 propostes pensades amb serenitat i
il.lusió, per afrontar aquests propers quatre anys de legislatura.
Són propostes per millorar la situació de les persones més necessitades,
posant tots els esforços que calguin, fomentant els Plans d’Ocupació,
orientant i donant les eines per ajudar a la reinserció en el món laboral,
ajudant en la formació professional de les persones demandants d’un
lloc de treball i mantenint l’Oficina d’Ocupació Municipal.

El passat
ens explica
El present
i ens dibuixa
El futur

Són propostes pels nois i les noies, posant els mitjans necessaris per
l’educació i el lleure, per la gent jove, ajudant-la a l’accés a l’habitatge
de lloguer i promovent l’ocupació dels joves a les noves empreses que
s’instal·lin al municipi. Per a la gent gran, sàvies en vivències i experiències, mantenint el nostre suport en les activitats pròpies i aportant les
ajudes necessàries.
Són propostes per potenciar la creació de petits comerços i donar facilitats a futures empreses que generin nous llocs de treball al municipi i no
deixar escapar, així, oportunitats.
Són propostes per a la participació ciutadana, implicant a tothom en les
decisions que s’hagin de prendre al nostre poble, fomentant les taules
de participació veïnal, fent els plens més propers, incorporant la figura
de l’agent cívic per realitzar tasques d’informació i sensibilització, revisant les Ordenances Municipals per convertir-les en un instrument de
reflexió, de participació i de convivència de la ciutadania.
És l’hora, entre tots, de millorar, de continuar fent el nostre poble, de
construir un nou país.
La gent d’esquerra i jo mateix us demanem la vostra confiança, per poder continuar construint el nostre poble amb aquest full de ruta de 160
propostes.
Ramon Majà i Esteve
1r tinent d’alcalde
Candidat d’ERC a Vilanova del Vallès

Programa electoral

Vilanova del Vallès

3

Les 7 propostes prioritàries del nostre programa
Prioritat en les urgències socials, ajudant les persones en situació de pre1 carietat
(dificultats econòmiques i/o socials), reforçant els serveis bàsics i
n

l’atenció social, mantenint l’oficina del Servei Local d’Ocupació, prioritzant
la contractació de les persones inscrites a la borsa de treball per atendre
les necessitats de personal de l’Ajuntament i del municipi en general.

Habitatges de lloguer assequibles per als joves, la gent gran, les famílies
2 monoparentals
i els segments de població en dificultats, per tal de garantir
n

el dret a l’habitatge, elaborant i aprovant un Pla Municipal d’Habitatge per
evitar la desocupació permanent i injustificada d’habitatges.
per a la creació de petits comerços. Donar facilitats a futures empre3 sesAjuda
per a la seva implantació al nostre municipi i, alhora, que generin llocs de
n

treball que es puguin beneficiar els aturats i la gent jove.

Consells de participació veïnal perquè tothom pugui exercir el dret de
4 participar
en les decisions de futur del municipi i fer un protocol per fer
n

referèndums vinculants en desicions importants del poble i portar-los a
terme.
Respectar i ser valedors de las decisions dels veïns del Barri Rodes, po5 tenciant
la Comissió de Seguiment del Barri Rodes, en el marc d’un model
n

de Govern transversal i participatiu, on cada barri tindrà el seu regidor de
referència.

terreny urbà en benefici de tenir més zones verdes, creant un
6 nouAlliberar
parc municipal, unint el Barri Rodes, Can Cebrià i el Nucli Urbà, fent
n

nous recorreguts per a la pràctica del passeig, la bicicleta, per córrer, en
definitiva per gaudir de la natura.

Ajudar a millorar l’excel·lència als nostres centres educatius. Crearem
7 programes
per a premiar els millors projectes a primària i les millors aplin

cacions per a dispositius mòbils a secundària. Volem petits/es vilanovins/
es emprenedors/es.

Serveis a les persones

Educació
n Participar i donar suport al Consell Escolar Municipal

compost per totes les escoles Públiques del municipi.
n Seguir fomentant i impulsant l’Eduxarxa410 (Taula de

Participació i debat en l’àmbit Educatiu).
n Promoure l’aproximació de les entitats esportives a les

escoles.
n A través de Serveis Socials canalitzar les beques i ajuts

a les famílies amb problemes econòmics.
n Mantenir, en la mesura de les disponibilitats pressupos-

tàries, les inversions prioritàries de millora puntual dels
centres educatius.
n Racionalitzar les despeses de manteniment de les esco-

les a través d’accions i mesures derivades de les auditories
energètiques que milloren l’eficiència dels subministraments.
n Fomentar el coneixement i la participació activa dels es-

colars en la vida del poble, acostant les escoles a les entitats del poble.
n Aprofitar les eines que ens posa la Diputació per desen-

volupar un reglament d’usos dels equipaments educatius
per a la seva utilització fora de l’horari escolar.
n Ajudarem a millorar l’excel·lència als nostres centres

educatius. Crearem programes per a premiar els millors
projectes a primària i les millors aplicacions per a dispositius mòbils a secundària. Volem petits/es vilanovins/es
emprenedors/es.
n Estudiar la viabilitat de col·laboració entre l’Ajuntament

Serveis a les persones Vilanova del Vallès

i l’escola de música existent a Vilanova per a promoure activitats conjuntes que serveixin i ajudin a ampliar l’oferta
d’estudis de música.
n Augmentar la col·laboració dins el procés formatiu dels

alumnes, implicant els centres de formació i a les empreses. Continuar donant suport al programa Hèrcules impulsat per l’institut, programa que vehicula les pràctiques en
el món laboral dels alumnes.

Esports
n Crear el Consell Esportiu Municipal. (Taula de Partici-

pació i debat d’Entitats Esportives). La seva creació ha
de servir bàsicament per a tres objectius: El coneixement
entre si de les entitats i les necessitats pròpies de cada
una, la coordinació entre elles i la participació en les decisions de l’Equip de Govern en matèria esportiva (noves
instal·lacions, manteniment de les actuals etc).
n Implementar millores puntuals als equipaments exis-

tents i als espais esportius d’ús lliure.
n Consolidar la pista coberta per a la pràctica del bàsquet i

del bàdminton fent un tancament parcial del camp de joc .
n Millorar el camp de futbol 7 i buscar el finançament per

a la col·locació de gespa artificial.
n Fomentar l’esport en totes les modalitats i potenciar Vi-

lanova com a seu d’esdeveniments esportius.
n Dur a terme campanyes de promoció de la pràctica

esportiva entre l’alumnat d’educació secundària per a la
creació i foment d’hàbits saludables i alhora conèixer les
necessitats dels mateixos.
n Conjuntament amb totes les entitats crear les 48 hores

d’Olimpíades Esportives.
n Conjuntament amb l’entitat Céllecs Bici, fomentar l’ús de

la bicicleta, arranjant i senyalitzant camins per a la pràctica
d’aquest esport.
n Conjuntament amb l’entitat d’Aikido, consolidar les tro-

bades amb diferents entitats d’arreu de Catalunya amb la
implicació del consolat Japonès.

5

6

Vilanova del Vallès Serveis a les persones

Cultura
n Treballar conjuntament amb les entitats per consolidar i

enfortir el teixit associatiu i ajudar-les a interrelacionar-se
entre elles i amb l’administració.
n Potenciar el Centre Cultural conjuntament amb el Patro-

nat i la regidoria de Cultura, creant el Consell Cultural, eina
aglutinadora de totes les entitats culturals.
n Reforçar les relacions i alhora incrementar la presència

de les Entitats Culturals al Centre Cultural.
n Executar l’arranjament de les butaques del Centre Cul-

tural.
n Continuar recolzant la direcció de la Biblioteca en totes

les activitats que s’hi desenvolupin.
n Estudiar l’adequació i usos de la sala polivalent de sobre

la Biblioteca.
n Potenciar la Comissió de Festes, coordinadora dels es-

deveniments dins el municipi.
n Potenciar el coneixement del municipi ja sigui des de la

perspectiva històrica com identitària o de patrimoni local,
natural i cultural.

Joventut i infància
n Caldrà posar tots els esforços perquè la gent jove par-

ticipi en els diferents organismes locals i contribuir a la
realització de les seves activitats d’educació i lleure, potenciant tallers i cursos específics que siguin del seu interès.
n Continuar fomentant i col·laborant amb la Comissió de
Festes Jove, instrument bàsic per a la participació dels joves i
alhora potenciar l’Spai jove, per desenvolupar mes activitats.
n Promoure l’ocupació del joves a les noves empreses que

s’instal·lin dins el municipi.
n Ajudar i donar prioritat als joves per accedir a l’habitatge

de lloguer a preus accessibles.
n Crear grups de treball de seguiment del Pla Local de

Joventut, a fi que els joves avaluïn la feina feta i proposin
les noves línies a seguir. Conjuntament amb aquests grups

Serveis a les persones Vilanova del Vallès

revisar les Ordenances Municipals per convertir-les en un
instrument de reflexió i de participació.
n Dins del pressupost municipal desenvolupar els pressu-

postos participatius de l’àrea de joventut, consensuant en
assemblea oberta entre els joves i la regidoria la partida
pressupostària.
n Continuar impulsant l’esplai infantil i les entitats de jo-

ves ajudant-les en el seu creixement i dotant-los dels recursos necessaris.
n Continuar el Pla Local de Drogodependència amb tots

els sectors involucrats.

Gent Gran
n Tenir especial cura i respecte per la gent gran, manten-

int les activitats lúdiques i culturals al Casal d’Avis.
n Continuar fomentant les ajudes i el suport domiciliari a

les famílies amb problemes socials, mantenint la Tarja Verda i les bonificacions en els serveis.
n Promoure el voluntariat dins les associacions de gent

gran i el contacte intergeneracional.
n Afavorir l’aprenentatge de les tecnologies de la informa-

ció i la comunicació perquè la gent gran aprofiti les seves
possibilitats i conegui els recursos disponibles a la xarxa.
n Promoure trobades entre la gent gran i els més joves,

per explicar experiències i compartir coneixements.

Salut publica
n Fer un seguiment periòdic del control de plagues als

equipaments municipals.
n Mantenir els controls exhaustius de la qualitat i potabili-

tat de l’aigua de les diferents xarxes d’abastament.
n Col·laborar amb el Centre d’Atenció Primària (CAP) en

les campanyes d’informació i prevenció, sensibilitzant i
promovent, a través del programa de salut, estils de vida
saludables entre la població i prevenir conductes de risc.
n Fer campanyes de sensibilització per fomentar bons hà-

bits i controls sanitaris dels animals de companyia.

7

8

Vilanova del vallès

Serveis a les persones

n Habilitar espais delimitats per als animals de companyia,

dotant-los de mobiliari públic adequat.

Serveis Socials
n Prioritzar els recursos per a les urgències socials a fi de

minimitzar el risc d’exclusió social.
n Elaborar i aprovar un Pla Municipal d’Habitatge que

reguli adequadament les mesures de foment per evitar la
desocupació permanent i injustificada d’habitatges.
n Donar suport a les iniciatives solidàries que promoguin

noves maneres d’aprofitament dels recursos comunitaris
disponibles.
n Col·laborar estretament i de manera coordinada amb les

entitats de solidaritat i assistència social en la lluita contra
la pobresa i el suport dels col·lectius vulnerables del nostre
municipi.
n Mantenir l’oficina del Servei Local d’Ocupació, adminis-

tradora de la Borsa de Treball Municipal. Aquesta oficina,
en col·laboració amb el SOC, orienta i dóna les eines per
ajudar a la reinserció en el món laboral.
n Evitar la pobresa energètica i conjuntament amb les

companyies garantir el servei energètic a les llars.
n Seguir fomentant els Plans d’Ocupació Municipal amb

ofertes periòdiques de treball dins la Brigada Municipal i
als Serveis Administratius de l’Ajuntament.
n Crear el Consell d’Atenció a les persones, integrat pels Ser-

veis Socials, l’oficina del Pla d’Ocupació Local i la Policia Local.
n Formar el banc social d’intercanvi de feines i serveis en-

tre la població.
n Creació d’un servei de mediació per resoldre problemàti-

ques que es deriven de la convivència diària entre veïns.

Defensor del ciutadà
n Mantenir el despatx de Síndic/a de Greuges a Cal Trem-

pat, perquè tingui la independència necessària i dotar-lo
de les eines per dur a terme la seva tasca de servei i assessorament als veïns.

Govern

Seguretat Ciutadana
n Continuar impulsant la Junta de Seguretat Local entre

els Mossos d’Esquadra, Policia Local i la Regidoria de Governació, treballant de forma cohesionada amb els altres
cossos policials, sota els principis de col·laboració, coordinació i respecte mutu.
n Implementar un model de Policia Local proactiu i mo-

dern sota l’esquema de la policia de proximitat, incrementant les patrulles a peu al nucli urbà i alhora les rondes
pels Barris, dotant-la de més mitjans en la mesura que els
pressupostos ho permetin.
n Col·locar càmeres als quatre giravolts d’entrada al muni-

cipi, al giravolt de Can Duli i a les entrades principals dels
barris, i així guanyar en seguretat.
n Aplicar els treballs en benefici de la comunitat com a via

per al compliment de petites sancions.
n Mantenir i potenciar el Cos de Voluntaris de Protecció

Civil, donant el suport i reconeixement, posant els mitjans
per renovar els vehicles i materials necessaris per a les seves tasques.
n Adequar el soterrani de la biblioteca com a magatzem

de Protecció Civil i dipòsit municipal de vehicles.
n Incorporar la figura de l’Agent Cívic per realitzar tasques

d’informació, sensibilització i promoció d’actituds cíviques
per tal de fomentar accions de bona convivència i respecte
entre la ciutadania, així com el bon ús dels béns públics i
privats del poble.

10

Vilanova del vallès

Govern

n Dur a terme polítiques de proximitat per tal que el ciu-

tadà se senti més a prop dels serveis de seguretat. I revisar les Ordenances Municipals per convertir-les en un
instrument de reflexió, de participació i de convivència de
la ciutadania a través de l’elaboració dels Pactes Cívics per
la Convivència.
n Aplicar les sancions previstes per als comportaments

manifestament incívics.
n Desplaçar la Comissaria de Policia a una nova ubicació,

per ajustar-la a les noves necessitats, guanyant més espai
per a l’Ajuntament.
n Crear dins del Cos de Policia l’agent especialitzat en

medi ambient.
n Formar a un parell d’agents en coneixements necessaris

per fer tallers amb els escolars i la gent gran de seguretat vial, de seguretat dins les noves xarxes socials, entre
d’altres.
n Impulsar el servei de vídeo vigilància dels edificis muni-

cipals i entrades dels barris.

Comunicació
n Donar compte de la gestió i informació municipal a tra-

ves del Viu Vilanova, la pàgina web de l’Ajuntament, les
plataformes digitals, premsa i publicacions.
n Dur a terme millores a la pàgina web municipal per fer-

la més dinàmica i per millorar l’accés a la informació i la
retroalimentació amb les xarxes socials.
n Promoure l’ús de les TIC i l’accés lliure via wifi en deter-

minats espais públics.
n Mantenir i consolidar el projecte de la televisió per In-

ternet amb accions concretes que faci que la televisió sigui
una eina i un servei públic per a tots, amb programes divulgatius de les entitats, temàtics i d’informació del municipi.
n Obrir un canal de comunicació de les escoles i l’ institut,

dotant aquestes d’un espai dins de VdV televisió de Vilanova posant els recursos tècnics que tutelin la producció
de continguts que farien els propis alumnes .

Govern Vilanova del Vallès

n Aprofitar el recursos tècnics del web VdV per emetre en

directe els plens municipals i apropar la política municipal
al ciutadà.
n Incentivar als joves emprenedors de l’institut, a través de
concursos, a la creació d’aplicacions, per a dispositius mòbils que parlin del municipi o donguin un servei al ciutadà.

Participació Ciutadana
n Fomentar la participació en tots els processos que ja es-

tan en marxa i en els de nova creació, enfortint els Consells
de Participació Veïnal i les diferents Comissions, tenint
com a lloc de referència i treball la Sala Polivalent de Cal
Trempat. Aquesta sala s’haurà d’adequar, incorporant un
projector, equip de so i equip de megafonia.
n Fer els Plens Municipals a Cal Trempat (Sala Polivalent),

per ser més propers al ciutadà i menys costosos.
n Mantenir les següents Comissions i Consells, eines bà-

siques dels processos participatius: Comissió Seguiment
Barri Rodes, Consell Escolar Municipal, Comissió de Festes,
Comissió de Festes Jove, Patronat CCVV.
n Creació de nous consells: Consell de Barris, Consell Es-

portiu Municipal, Consell de l’Emprenedoria i Ocupació,
Consell del Comerç i la Indústria, Consell d’Atenció a les
persones.
n Compromís per a la celebració de referèndums quan s’hagi

de prendre alguna decisió al municipi que així ho justifiqui.

Llibertat nacional
n Defensarem activament des del govern municipal

l’exercici del Dret a Decidir de la nació catalana,donant
continuïtat a la celebració de l’Onze de Setembre, compromesa amb la lluita per a la llibertat plena de Catalunya.
n Continuar formant part de l’AMI ( Associació de Munici-

pis per la Independència )
n Compartim i donem el nostre suport al posicionament

de l’ANC en relació a les eleccions municipals i el seu full
de ruta.

11

Economia, empresa i ocupació

Hisenda
n Fer una nova revisió dels valors cadastrals per regularit-

zar-los amb els valors de mercat actuals.
n Seguir prioritzant una gestió austera i eficaç dels recur-

sos públics i mantenir el compromís amb la reducció de
l’endeutament municipal.
n Augmentar l’eficàcia econòmica en la prestació de ser-

veis i el manteniment dels equipaments municipals.
n Mantenir el fraccionament del pagament dels tributs

municipals.

Foment de la Ocupació i Emprenedoria
n Crear el consell de l’Emprenedoria i Ocupació, compost

pels agents implicats: Oficina d’ocupació, Regidoria Empresa, Comerç i Turisme, Regidoria de Territori, Representants del petit comerç, representants de les futures
implantacions: Cal Pinxo, Can Forns etc.
n L’edifici de Cal Trempat haurà de ser l’edifici de referèn-

cia per a les persones, sent el centre de promoció econòmica i difusió del Municipi.
n Ajudar a la formació professional de les persones de-

mandants de feina a través d’accions formatives específiques i continuades, mantenint l’Oficina d’Ocupació Municipal.
n Sol·licitar nous plans d’ocupació a partir de les noves

convocatòries que vagin sortint.
n Treballar amb altres poblacions veïnes per unir esforços

en la cerca d’ofertes laborals.

Economia, empresa i ocupació Vilanova del Vallès

Empresa
n Donar facilitats a futures empreses perquè no es perdin

oportunitats de nous llocs de treball per al Municipi. Davant una oportunitat de creació de llocs de treball serem
receptius i positius, facilitant i ajudant per assolir l’obertura
de nous comerços i petites indústries.
n Treballar per millorar l’estat del polígon de Cal Pinxo, la

seva accessibilitat i la seva infraestructura

Comerç i Turisme
n Potenciar la creació de petits comerços, importantíssims

per a la cohesió social via subvencions, ajuts, bonificacions.
n Emprar l’urbanisme com a eina de dinamització comer-

cial i implicar més directament als comerciants en els projectes de millora de l’espai públic
n Establir el Consell del Comerç i la Indústria com a espai

regulador de trobada i debat sobre l’activitat econòmica
del municipi.
n Seguir com a membres del Consorci de la D.O. Alella,

sent aquest un consorci motor de la promoció econòmica.
n Potenciar el creixement de la Fira del Llaminer, el mer-

cat setmanal i alhora crear diferents trobades, per donar a
conèixer els productes locals i comerços autòctons, facilitant la seva participació.
n Estudiar la conveniència de remodelar i fer més gran el

mercat setmanal amb productes nous.
n Potenciar el turisme natural mitjançant la consolidació,

senyalització i ampliació de les rutes i senders del nostre
municipi.
n Incentivar i ajudar a reactivar l’Associació de Comerciants.

13

Territori

Urbanisme (Territori i Habitatge)
n Afavorir la creació d’habitatges de lloguer per als joves,

la gent gran, les famílies monoparentals i els segments
de població en dificultats, per tal de garantir el dret a
l’habitatge.
n Consolidar el lloguer amb intermediació de l’Ajuntament,

com a alternativa a l’accés a l’habitatge, per posar en servei
l’habitatge buit.
n Seguir oferint, des de l’Oficina Local d’Habitatge de

referència, el servei públic d’assessorament, informació
i gestió del conjunt de serveis i tràmits relacionats amb
l’habitatge.
n Continuar amb els treballs del POUM (Pla Ordenació

Urbanística Municipal) i debatre la conveniència d’una
ampliació en el sector del Polígon Mas Ferrer associat a la
nova rotonda a la carretera BP 5002 .
n Treballar conjuntament amb l’Agència Catalana de

l’Energia pel desviament de la línia elèctrica d’alta tensió
que a travessa parts urbanes del nostre poble, sent el tram
més afectat, el que coincideix amb el Barri Rodes.
n Estudiar una ordenança municipal que reguli el tanca-

ment de parcel·les i la formació de voreres.
n Conjuntament amb l’Agencia catalana de l’Energia i

Endesa, eliminar la torre d’electricitat que hi ha davant de
l’institut.
n Buscar recursos econòmics per acabar de segellar el di-

pòsit de runes inerts de la construcció de la Pedrera de
Santa quiteria, i fer plantació d’arbres i vegetació davant
de Les Roquetes i Bosc Ruscalleda.

Territori Vilanova del Vallès

Barris
n Durant el segon semestre del 2015, conjuntament amb

Sorea, fer l’estudi per equilibrar les tarifes de l’aigua en tot
el municipi (Barris i Nucli urbà) i traslladar-ho als rebuts
paulatinament en els propers anys, per arribar finalment a
l’equilibri, no havent-hi diferències entre barris.
n Consolidar les Associacions de Veïns, fomentant-ne la

creació de noves en els barris que no en tinguin, potenciant les relacions veïnals per promoure la convivència.
n Acabar el procés d’acondicionament de la urbanització del

Barri de Can Rabassa, tutelant aquest procés l’Ajuntament
conjuntament amb la Junta de Conservació i els veïns.
n Seguiment del procés del Barri Rodes, activant i po-

tenciant la Comissió de Seguiment, donant-li l’entitat i la
importància que es mereix. Aquesta comissió estarà composta per representants de l’Associació de Veïns, partits
politics amb representació al Ple Municipal, Regidor de Territori i Serveis Tècnics Municipals.
n Continuar les reunions amb la Generalitat de Catalunya

per tal d’incorporar les noves avantatges de la nova llei
d’urbanisme, intentant disminuir els costos del projecte de
reparcel·lació del Barri Rodes.
n Consell de Barris, Taula de Participació i debat Veïnal

composta pels representants de cada barri. Aquestes reunions hauran de ser periòdiques, debatent temes que afectin a tot el territori del Municipi. No seran vinculants, però
si que l’Equip de Govern tindrà l’obligació de tenir-les presents a l’hora de prendre decisions que afectin al territori.
n Fer el seguiment del compromís pres entre l’Ajuntament

i la Junta de Can Cebrià, per a retornar la diferència del
cost de la urbanització quan sigui possible.
n Cada barri (nucli, eixample, barris) tindrà un regidor de

referència. Serà el portaveu dels veïns d’un o diversos barris,
depenent del número de regidors que estiguin a govern.
n Optimitzar el usos de les parcel·les municipals en bene-

fici de la població.
n Millorar la connectivitat entre els barris, recuperant an-

tics camins i acondicionar-los per al seu ús.
n Formació d’un equip (personal brigada municipal) espe-

cífic per als barris.

15

16

Vilanova del vallès

Territori

Mont Rural i Medi Ambient
n Posar en marxa els horts domèstics per a l’autoconsum,

per a famílies en situacions de precarietat.
n Vetllar per la supervivència de les petites explotacions

familiars de caràcter agrícola o ramader.
n Conjuntament amb el Consorci del Parc Serralada Litoral

crear l’Aula de Natura a Can Rabassa i, alhora, dinamitzarho com punt d’informació del propi parc.
n Desenvolupar el Pla Marc de Gestió Forestal amb els

Propietaris Forestals.
n Recuperar les fonts municipals, i fer un catàleg de Fonts

i Basses de Municipi.
n Potenciar el respecte pel Medi Natural, a través del seu

coneixement seguint amb els tallers i xerrades a les escoles.
n Promoure el valor del sòl, protegint i donant a conèixer

els espais naturals agrícoles i forestals.
n Intensificar el manteniment de zones verdes i franges

perimetrals de protecció contra incendis al voltant dels
barris.
n Fer un seguiment de les parcel·les sense edificar, per no

caure en l’abandonament i la deixadesa, exigint les neteges periòdiques.
n Facilitar la instal·lació, generació i desenvolupament

de noves empreses emprenedores en el camp de l’estalvi
energètic i de la generació d’energies netes i sostenibles.
n Realitzar programes de conscienciació i divulgació per a

l’estalvi energètic a empreses i llars.
n Mantenir una política d’estalvi i eficiència energètiques

per a potenciar la sostenibilitat local d’acord amb els compromisos adquirits (Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, Agenda 21, Pacte d’Alcaldes).
n Continuar fomentant la política de l’estalvi i eficiència energètiques als edificis municipals, instal·lant fonts
d’energia alternativa autosuficients dins els principals
serveis municipals.

Territori Vilanova del Vallès

n Establir bonificacions fiscals a vehicles impulsats amb

energies renovables.
n Informar i sensibilitzar per tal de reduir la producció de

residus i augmentar el percentatge de recuperació i reciclatge de deixalles.
n Fomentar un ús cívic i responsable de les zones de re-

collida de residus.
n Continuar la gestió orgànica de residus i la utilització de

compostadors domèstics, bonificant el seu ús en el rebut
de les escombraries.
n Realitzar la recollida periòdica, porta a porta del verd de

jardineria als barris.
n Mantenir i potenciar la recollida selectiva i de compos-

tatge, fent campanyes periòdiques informatives de conscienciació.

Mobilitat i Telecomunicacions
n Implantació dels serveis avançats de telecomunicacions

portant la Fibra Òptica a les llars.
n Seguiment del servei de la Xarxa Wifi
n Construcció de la rotonda a la cruïlla de la benzinera per

part de la Diputació amb el seguiment tècnic conjunt de
l’Ajuntament i Generalitat .
n Treballar per acabar de desenvolupar el Polígon de Cal

Pinxo millorant la mobilitat d’aquest sector amb la nova
rotonda a l’entrada del municipi davant del carrer Sis de
Desembre.

Obres i Serveis
n Prioritzar l’adequació del soterrani de la biblioteca per tres

usos diferents: habilitar un nou arxiu municipal, adequar un
espai per l’ampliació de Protecció Civil i finalment adequar
un espai per Dipòsit de Vehicles Municipal.
n Conjuntament amb les propostes dels veïns i els comer-

ços continuar amb la millora del carrer la Palma (arranjament del clavegueram, ferm i voreres).

17

18

Vilanova del vallès

Territori

n Conjuntament amb les propostes dels veïns reurbanit-

zar la plaça del Poble, fent un canvi en l’arbrat, per evitar
les molèsties que ocasiona l’actual.
n Mantenir i alhora millorar tots els serveis existents per

part de la Brigada Municipal amb el suport dels Plans
d’Ocupació Municipal.
n Fer el manteniment del camins no urbanitzats en trama

urbana.
n Optimitzar l’enllumenat públic substituint les llu-

minàries amb un elevat consum, per assolir més estalvi
energètic.
n Treballar per aconseguir la màxima eficiència energèti-

ca als edificis municipals.
n Aplicar un pla de seguiment per a la neteja dels passos

de servei i embornals als barris.
n Dur a terme millores progressives a la xarxa municipal

de clavegueram.
n Fer l’Inventari i el Pla Director del clavegueram.
n Seguir intensificant les accions de neteja, desbrossa-

ment i manteniment dels parcs públics i les zones verdes
municipals.
n Impulsar la presència d’infraestructures de telecomuni-

cacions de nova generació per tal de facilitar el desenvolupament de la societat de la informació a tot el municipi.
Treballar conjuntament amb els ens locals veïns a l’hora
de planificar i dur a terme actuacions en el propi municipi,
per tal de garantir la millor eficàcia i eficiència possibles
dels recursos públics que s’hi destinin i, quan sigui possible, mancomunar serveis amb els municipis del voltant
per a millorar-ne l’eficiència.
n Crear un nou Parc Municipal que uneixi el Barri Rodes,

Can Cebrià i el Nucli Urbà, dotant-lo del mobiliari adequat
als diferents usos, fent recorreguts per a la pràctica del
passeig, la bicicleta, per a córrer, en definitiva per a gaudir
de la natura.
n Estudiar la viabilitat de la creació de serveis de lleure i

turisme en règim de concessió dins el marc d’aquest nou
Parc Municipal.

Units fem poble
1
2
3
4
5
6
7

Ramon Majà
Barri Rodes
Ginesta Urbano
Barri Rodes
Omar Galdón
Les Roquetes
Mercedes Blanco
Nucli Urbà
Francesc Criado
Mas del Castell
Esther Hurtado
Can Rabassa
Xavier Majà
Can Rabassa

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1
8

Eva Llorens
Mas del Castell
9 Joan Mitjavila
Nucli Urbà
10 Montse Mases
Nucli Urbà
11 Josep Marimon
Can Rabassa
12 Carolina Vázquez
El Xargall
13 Daniel Rodriguez
Barri Rodes

VILANOVA
DEL VALLÈSvilanovadelvalles.erc@gmail.com
@ERCVilanovaV
www.facebook.com/ercvilanovadelvalles


Programa ERC Vilanova del Vallès 2015.pdf - página 1/20
 
Programa ERC Vilanova del Vallès 2015.pdf - página 2/20
Programa ERC Vilanova del Vallès 2015.pdf - página 3/20
Programa ERC Vilanova del Vallès 2015.pdf - página 4/20
Programa ERC Vilanova del Vallès 2015.pdf - página 5/20
Programa ERC Vilanova del Vallès 2015.pdf - página 6/20
 

Descargar el documento (PDF)

Programa ERC Vilanova del Vallès 2015.pdf (PDF, 24 MB)

Documentos relacionados


Documento PDF programa erc vilanova del valles 2015
Documento PDF fulleto santa margalida2
Documento PDF programa fm banyeres 15
Documento PDF primeres mesures per uina vida digna
Documento PDF 1 acta ple 29 01 2014 amb intervencions
Documento PDF informe de analisis especifico ni ez adolescencia y juventud comitE c vico q18

Palabras claves relacionadas