Fulleto Santa Margalida2 .pdf


Nombre del archivo original: Fulleto Santa Margalida2.pdf

Este documento en formato PDF 1.4 fue generado por Adobe InDesign CS6 (Macintosh) / Adobe PDF Library 10.0.1, y fue enviado en caja-pdf.es el 21/05/2015 a las 22:14, desde la dirección IP 79.109.x.x. La página de descarga de documentos ha sido vista 1094 veces.
Tamaño del archivo: 2.5 MB (2 páginas).
Privacidad: archivo públicoVista previa del documento


Lluita per

BALEARS
Jaume Font

Candidat Al PARlament
de les illes Balears

15 Propostes per
santa margalida,
Can Picafort I Son Serra

capacitat, seny i esforç
Joan Monjo

Candidat A LA BATLIA
DE Santa margalida,
Can PiCafort i Son Serra

• Instar al Govern Balear para que cambie el mapa sanitario
y se dote de los servicios necesarios para tener asistencia
sanitaria 24 horas. El centro de salud de Santa Margalida se
construirá junto al cuartel.
• Impulsar la bolsa de trabajo para conseguir que todos los
residentes en el municipio puedan tener un trabajo digno.
• NO rotundo al emisario submarino y a la depuradora de Son
Baulo, que pondría el futuro turístico del municipio en peligro.
• Recuperar los terrenos de “Can Feliciano” para construir un
equipamiento municipal.
• Construir un local para la tercera edad de Santa Margalida,
en el solar municipal ubicado en c/ Juan Monjo March junto
el ayuntamiento.
• Hacer un convenio con el “Banco Malo” para la adquisición
de los inmuebles que tienen en el municipio, y poder ofrecer
viviendas dignas a los vecinos.
• Proyectaremos y construiremos un nuevo centro escolar en
Can Picafort y planificaremos la dotación de terrenos para
un nuevo Instituto de secundaria.
• Reduciremos los impuestos y tasas municipales.
• Impulsaremos el cambio de la Ley 1/1992 para legalizar la
suelta de patos en Can Picafort.
• Integraremos Son Real con Can Picafort mediante conexiones peatonales y carril bici, tanto por playa como por carretera. La conexión de la playa llegara hasta Son Serra de Marina.
• Proyectaremos y construiremos un paseo verde en Son Serra
dotado de espacios con juegos infantiles y una zona biosaludable.
• Realizaremos un concurso para una nueva subcontratación
del servicio de limpieza en Can Picafort y Son Serra, con una
adecuada dotación económica, con la finalidad de mejorar la
limpieza viaria.
• Pondremos en marcha la implantación del Plan Estratégico
de Can Picafort “El Can Picafort que tots volem” que mejorará movilidad, limpieza, zonas peatonales y dotará de nuevas
infraestructuras como auditorio, aparcamiento, velódromo….
• Asfaltado de calles y caminos rurales en todo el municipio.
• Polígono industrial en Santa Margalida.

Lluita pel
que estimes

10 Propostes per

BALEArs

• Un finançament just per a les Illes Balears. Balears pateix
una discriminació històrica en matèria de finançament. El Pi
exigeix un nou model en que la nostra contribució no superi
el 4% del PIB.

Lluita per

MAllorCA
Antoni Pastor

Candidat Al Consell insular
de mallorca

10 Propostes per

MALLORCA

• El Govern de Mallorca. El Consell de Mallorca (CIM) ha de
ser el vertader Govern de Mallorca. S’ha d’acabar el procés de
traspàs de competències i dotar-les amb els recursos necessaris.

• Les claus del bon Govern. Necessitam una nova manera de
fer política fonamentada en: participació, transparència,
consens i equitat.

• Portal de la transparència. L’obrirem per tal que tots els projectes del CIM es facin públics amb suficient antelació perquè tothom hi pugui participar en igualtat de condicions.

• L’educació amb acord. El Pi aposta per un gran pacte per
l’educació amb tots els implicats. Volem que els alumnes
acabin l’ensenyament dominant les dues llengües oficials
i l’anglès. Volem reduir ràtios, potenciar programes de suport i les noves tecnologies, més formació pels docents i recuperar l’autonomia de centre.

• Servei mínim garantit per a persones amb discapacitat.
Elaborarem un Pla d’Accessibilitat garantint un servei mínim: centre ocupacional, centre de dia, d’educació especial,
i programa d’accessibilitat.

• Més autogoven, gestió més propera. Una gestió feta des de ca
nostra és més efectiva. Reivindicam les competències de Justícia, seguretat, costes i litorals, ports d’interès general i aeroports.
• Connectats entre illes, oberts al món. En mobilitat els
illencs patim una situació de discriminació continuada. Viatjar entre les illes i a fora no hauria de ser un luxe sinó un dret.
Entre illes tarifa plana de 30 euros per trajecte.
• Per una sanitat a temps. La sanitat pública no es pot continuar retallant. La reducció de les llistes d’espera serà una
prioritat, una sanitat que no arriba a temps a les necessitats
dels pacients, no compleix la seva funció.
• Petit comerç, proximitat. Defensarem el petit i mitjà comerç. El PI consensuarà amb els actors afectats una normativa comercial que retorni l’equilibri. Aprovarem una moratòria de noves grans superfícies.
• Regulació del lloguer turístic. El lloguer turístic és una realitat del mercat i una forma de socialitzar els ingressos que
genera el turisme. El Pi defensa una regulació que ordeni
aquest producte.
• Baixada d’imposts. Patim la major pressió fiscal. El finançament injust provoca un cercle viciós que provoca càrregues
impositives com l’impost de successions i donacions entre
familiars, s’han de reduir aquests tributs.
• Infraestructures. Executarem, amb el menor impacte possible,
aquelles infraestructures necessàries. En carreteres: desdoblament Llucmajor-Campos, segon cinturó... En tren: l’electrificació
total de la xarxa ferroviària. Modernització depuradores.

• Atenció integral a les persones majors. Potenciarem la
teleassistència, els centres d’activitat diürna i les noves tecnologies per a la detecció de riscos. En l’àmbit sociocultural
fomentarem els clubs i associacions als municipis.
• Lluita contra la pobresa. Elaborarem un pla de lluita contra
la pobresa, amb especial atenció a persones majors i infants.
• Sumar amb els ajuntaments. El CIM promourà l’optimització de recursos, mancomunant serveis. Impulsarem el paper
del Consell com a ajuntament dels ajuntaments.
• Promoció econòmica: turisme, empresa, comerç i innovació. Vertebrarem un pla de promoció econòmica de Mallorca
que vinculi l’allargament de la temporada turística amb la
promoció del Comerç i la Indústria local. Estructurarem una
aposta autonòmica pròpia vinculada al Trot. Potenciarem de
forma clara el suport a l’emprenedoria, les petites i mitjanes
empreses, els comerços i la innovació.
• Sistema de Qualitat de l’Esport Escolar. Potenciarem l’esport en edat escolar no federat incentivant i reconeixent la
qualitat, actitud i aptitud de tots els implicats. Per aixòposarem en marxa un Sistema de Qualitat de l’Esport Escolar a
Mallorca.
• Agència de disciplina urbanística comuna. Treballarem
perquè actuï en coordinació amb els ajuntaments i sigui un
mitjà de suport i garantia que vetlli pels interessos generals.
• Totes les eines de participació. Crearem L’Institut Mallorquí
del Voluntariat i els fòrums necessaris perquè les associacions sectorials puguin participar en l’elaboració dels plans i
línies estratègiques en l’àmbit de les seves competències.


Fulleto Santa Margalida2.pdf - página 1/2Fulleto Santa Margalida2.pdf - página 2/2
Descargar el documento (PDF)

Fulleto Santa Margalida2.pdf (PDF, 2.5 MB)

Documentos relacionados


Documento PDF fulleto santa margalida2
Documento PDF programa jornada de germanor amb mallorca
Documento PDF espanol alegaciones tipo sobre sondeos sismicos de cairn energy
Documento PDF pdt 74
Documento PDF revista la nostra veu n m 1 abril 2014
Documento PDF programa erc vilanova del valles 2015

Palabras claves relacionadas