2014 5706 .pdf



Nombre del archivo original: 2014_5706.pdf

Este documento en formato PDF 1.4 fue enviado en caja-pdf.es el 19/06/2014 a las 15:39, desde la dirección IP 84.120.x.x. La página de descarga de documentos ha sido vista 2075 veces.
Tamaño del archivo: 761 KB (14 páginas).
Privacidad: archivo público



Vista previa del documento


Num. 7299 / 19.06.2014

14555

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

Consellería de Educación, Cultura y Deporte

ORDE 48/2014, de 18 de juny, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca la concessió
d’ajudes de menjador escolar en els centres educatius no
universitaris de titularitat de la Generalitat i privats concertats per al curs escolar 2014-2015. [2014/5706]

ORDEN 48/2014, de 18 de junio, de la Consellería de
Educación, Cultura y Deporte, por la que se convoca la
concesión de ayudas de comedor escolar en los centros
educativos no universitarios de titularidad de la Generalitat y privados concertados para el curso escolar 20142015. [2014/5706]

En compliment del que disposa l’Orde 46/2010, de 28 de maig, de
la Conselleria d’Educació, per la qual s’establixen les bases reguladores
per a la concessió d’ajudes de menjador escolar en els centres educatius
no universitaris de titularitat de la Generalitat i centres educatius no
universitaris privats concertats, es convoquen les esmentades ajudes per
al curs escolar 2014-2015.
L’article 7 del Decret 190/2012, de 21 de desembre, del Consell,
pel qual s’aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, preceptua que la Direcció General de
Centres i Personal Docent és el centre directiu a què corresponen, entre
altres funcions, la planificació, l’ordenació i l’execució d’actuacions
relatives a transport i menjadors escolars, servicis escolars, escoles-llar
i altres de naturalesa anàloga.
Per això, i en virtut de les facultats conferides per l’article 28.e
de la Llei 5/1983, del Consell, i pel Decret 9/2014, del president de la
Generalitat, pel qual es determinen les conselleries en què s’organitza
l’Administració de la Generalitat; vista la proposta del director general
de Centres i Personal Docent, i de conformitat amb esta,

En cumplimiento de lo dispuesto en la Orden 46/2010, de 28 de
mayo, de la Consellería de Educación, por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de ayudas de comedor escolar en
los centros educativos no universitarios de titularidad de la Generalitat y
centros educativos no universitarios privados concertados, se convocan
dichas ayudas para el curso escolar 2014-2015.
El artículo 7 del Decreto 190/2012, de 21 de diciembre, del Consell,
por el que aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, preceptúa que la Dirección General de Centros y Personal Docente es el centro directivo al que corresponde, entre otras funciones, la planificación, ordenación y ejecución
de actuaciones relativas a transporte y comedores escolares, servicios
escolares, escuelas-hogar y otras de naturaleza análoga.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 28.e
de la ley 5/1983 del Consell, y el Decreto 9/2014, del presidente de la
Generalitat, por el que determina las consellerías en que se organiza
la administración de la Generalitat, y vista la propuesta del director
general de Centros y Personal Docente y de conformidad con la misma,

ORDENE

ORDENO

Article 1. Objecte
1.1. Esta orde té per objecte convocar, en règim de concurrència
competitiva, ajudes econòmiques per a sufragar durant el curs 20142015 part del cost del servici de menjador escolar de l’alumnat escolaritzat en centres educatius no universitaris de titularitat de la Generalitat
i privats concertats, que disposen d’este servici complementari.
1.2. Les ajudes que es concedisquen tindran el caràcter de subvenció
i es regiran per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i per la normativa que la desplega, i per l’Orde 46/2010, de
28 de maig, de la Conselleria d’Educació, per la qual s’establixen les
bases reguladores per a la concessió d’ajudes de menjador escolar en els
centres educatius no universitaris de la Comunitat Valenciana.

Artículo 1. Objeto
1.1. La presente orden tiene por objeto convocar, en régimen de
concurrencia competitiva, ayudas económicas para sufragar durante
el curso 2014-2015 parte del coste del servicio de comedor escolar del
alumnado escolarizado en centros educativos no universitarios de titularidad de la Generalitat y privados concertados, que dispongan de este
servicio complementario.
1.2. Las ayudas que se concedan tendrán el carácter de subvención
y se regirán por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su normativa de desarrollo y por la Orden 46/2010, de 28
de mayo, de la Consellería de Educación, por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de ayudas de comedor escolar en
los centros educativos no universitarios de la Comunitat Valenciana.

Article 2. Àmbit d’aplicació
2.1. Esta orde s’aplicarà a l’alumnat escolaritzat en centres educatius no universitaris de titularitat de la Generalitat dependents de la
conselleria amb competències en matèria d’educació, i a l’alumnat escolaritzat en centres privats concertats, que disposen del servici de menjador escolar, en nivells de segon cicle d’Educació Infantil, Educació
Primària o Educació Secundària Obligatòria i en els centres específics
d’educació especial.
2.2 Se n’exclou l’alumnat de centres específics d’educació especial
privats concertats.

Artículo 2. Ámbito de aplicación
2.1. La presente orden se aplicará al alumnado escolarizado en centros educativos no universitarios de titularidad de la Generalitat dependientes de la consellería con competencias en materia de educación, y al
alumnado escolarizado en centros privados concertados, que dispongan
del servicio de comedor escolar, en niveles de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria o Educación Secundaria Obligatoria
y a los centros específicos de educación especial.
2.2. Se excluye a los alumnos de centros específicos de educación
especial privados concertados.

Article 3. Dotació pressupostària i quantia de les ajudes
3.1. El crèdit màxim per al finançament de les ajudes per a subvencionar el menjador escolar en el curs 2014-2015 serà de 46.600.000
euros.
Per a l’anualitat 2014 del curs escolar 2014-2015, l’import global màxim és de 12.600.000 euros, amb càrrec a la línia de subvenció
T0829000 del capítol IV, programa 422.20, i de 400.000 euros, amb càrrec a la línia de subvenció T3140000 del capítol IV, programa 422.30,
de la Llei de Pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2014.

Artículo 3. Dotación presupuestaria y cuantía de las ayudas
3.1. El crédito máximo para la financiación de las ayudas para subvencionar el comedor escolar en el curso 2014-2015, será de 46.600.000
euros.
Para la anualidad 2014 del curso escolar 2014-2015, el importe
global máximo es de 12.600.000 euros, con cargo a la línea de subvención T0829000 del capítulo IV, programa 422.20, y de 400.000 euros,
con cargo a la línea de subvención T3140000 del capítulo IV, programa
422.30, de la Ley de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio
2014.
Para la anualidad 2015 del curso escolar 2014-2015, el importe
será de 32.400.000 euros con cargo al capítulo IV, programa 422.20,
y 1.200.000 euros con cargo al capítulo IV, programa 422.30, y quedará condicionado a la existencia de crédito presupuestario suficiente

Per a l’anualitat 2015 del curs escolar 2014-2015, l’import serà de
32.400.000 euros amb càrrec al capítol IV, programa 422.20, i 1.200.000
euros amb càrrec al capítol IV, programa 422.30, i quedarà condicionat
a l’existència de crèdit pressupostari suficient i adequat per a atendre-les

Num. 7299 / 19.06.2014

14556

en la corresponent llei de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici
2015, de conformitat amb l’article 29 del text refós de la Llei d’Hisenda
Pública de la Generalitat Valenciana.
3.2. L’esmentat import podrà ser incrementat com a conseqüència
d’una generació, una ampliació o una incorporació de crèdit que no
requerirà una nova convocatòria, de conformitat amb el que preveu l’article 58, apartat 2, lletra a, punt quart, del Reglament de la Llei General
de Subvencions. Així mateix, el referit import podrà ser minorat quan,
en el marc de les polítiques d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, s’adopten mesures de no-disponibilitat que afecten els crèdits
de la línia de subvenció que el finança.
3.3. L’alumnat beneficiari d’ajudes de menjador escolar per al curs
2014-2015 percebrà el següent mòdul per dia:
Per a Educació Infantil, Educació Primària i ESO
Per a escola-llar 
Per a educació especial 

y adecuado para atenderlas en la correspondiente ley de presupuestos
de la Generalitat para el ejercicio 2015, de conformidad con el artículo
29 del texto refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat
Valenciana.
3.2. Dicho importe podrá ser incrementado como consecuencia de
una generación, una ampliación o una incorporación de crédito que no
requerirá de una nueva convocatoria, de conformidad con lo previsto
en el artículo 58, apartado 2, letra a, punto cuarto, del Reglamento de la
Ley General de Subvenciones. Asimismo, el referido importe podrá ser
minorado cuando, en el marco de las políticas de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, se adopten medidas de no disponibilidad que afecten a los créditos de la línea de subvención que lo financia.
3.3. El alumnado beneficiario de ayudas de comedor escolar para el
curso 2014-2015 percibirá el siguiente módulo por día:

Fins a 3,94 €
Fins a 12,25 €
Fins a 5,44 €

Para Educación Infantil, Educación Primaria y ESO  Hasta 3,94 €
Para escuela-hogar 
Hasta 12,25 €
Para educación especial 
Hasta 5,44 €

3.4. El preu del menú escolar diari durant el curs escolar 2014-2015
no podrà ser superior a 4,25 euros en els centres docents de titularitat
de la Generalitat.

3.4. El precio del menú escolar diario durante el curso escolar 20142015 no podrá ser superior a 4,25 euros en los centros docentes de titularidad de la Generalitat.

Article 4. Requisits generals per a sol·licitar l’ajuda de menjador
escolar
4.1. Per a poder sol·licitar ajudes de menjador, l’alumnat haurà de
reunir, a la finalització del termini de presentació de sol·licituds, els
requisits següents:
a) Estar matriculat en un centre educatiu degudament autoritzat,
d’entre els esmentats en l’article 2 d’esta orde, en els nivells de segon
cicle d’Educació Infantil, Educació Primària o Educació Secundària
Obligatòria.
b) Haver presentat la sol·licitud (annex I) i la documentació requerides en esta orde en els terminis establits.
c) No estar incurs en alguna de les prohibicions establides en l’article 13 de la Llei General de Subvencions.
4.2. Estos requisits hauran de mantindre’s al llarg de tot el curs per
al qual se sol·licita l’ajuda.

Artículo 4. Requisitos generales para solicitar la ayuda de comedor
escolar
4.1. Para poder solicitar ayudas de comedor el alumnado deberá
reunir, a la finalización del plazo de presentación de solicitudes, los
siguientes requisitos:
a) Estar matriculado en un centro educativo debidamente autorizado, de entre los citados en el artículo 2 de la presente orden, en los
niveles de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria o
Educación Secundaria Obligatoria.
b) Haber presentado la solicitud (anexo I) y documentación requeridas en la presente orden en los plazos establecidos.
c) No estar incurso en alguna de las prohibiciones establecidas en el
artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.
4.2. Estos requisitos deberán mantenerse a lo largo de todo el curso
para el que se solicita la ayuda.

Article 5. Beneficiaris de l’ajuda del servici de menjador escolar
5.1. De conformitat amb el que disposa l’Orde 46/2010, de 28 de
maig, de la Conselleria d’Educació, per la qual s’establixen les bases
reguladores per a la concessió d’ajudes de menjador escolar en els
centres educatius no universitaris de la Comunitat Valenciana, i en els
termes expressats en eixa orde, tindran dret a la subvenció de les prestacions del servici de menjador:
5.1.a) Beneficiaris directes:
1. L’alumnat que siga beneficiari de ruta de transport escolar i en
faça ús habitual o d’ajuda individual de transport, en els dos casos per
residir en un municipi diferent d’aquell on es trobe el centre educatiu
en què estiga escolaritzat.
2. Alumnat de centres específics d’educació especial de titularitat
de la Generalitat i alumnat d’aules específiques d’educació especial
en centres ordinaris de titularitat de la Generalitat i privats concertats.

Artículo 5. Beneficiarios de la ayuda del servicio de comedor escolar
5.1. De conformidad con lo dispuesto en la Orden 46/2010, de 28 de
mayo, de la Consellería de Educación, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de ayudas de comedor escolar en los centros educativos no universitarios de la Comunitat Valenciana, y en los
términos expresados en dicha orden, tendrán derecho a la subvención
de las prestaciones del servicio de comedor:
5.1.a) Beneficiarios directos:
1. El alumnado que sea beneficiario de ruta de transporte escolar,
y haga uso habitual del mismo, o de ayuda individual de transporte, en
ambos casos por residir en un municipio diferente a aquel en que se
encuentre el centro educativo en el que esté escolarizado.
2. Alumnado de centros específicos de educación especial de titularidad de la Generalitat y alumnado de aulas específicas de educación
especial en centros ordinarios de titularidad de la Generalitat y privados
concertados.
3. Alumnado que se encuentre en situación de acogimiento, ya sea
en residencia o familia. Esta condición deberá acreditarse mediante certificado del/la director/a del centro de acogida dependiente de la consellería con competencias en materia de bienestar social, o del órgano
competente de la misma consellería, en los casos de acogida en familias
educadoras o resolución administrativa o judicial por la que se constituye el acogimiento familiar.
4. Los hijos e hijas de víctimas de violencia de género, condición
que deberá acreditarse con la presentación de la copia compulsada de la
orden de protección a favor de la víctima o, en su caso, sentencia definitiva condenatoria por hechos constitutivos de violencia de género, en la
que se acuerden medidas de protección a favor de la víctima que permanezcan vigentes durante la tramitación de la ayuda. Excepcionalmente,
será título de acreditación de esta situación, el informe del Ministerio
Fiscal que indique la existencia de indicios de que la demandante es
víctima de violencia de género en tanto se dicte la orden de protección.

3. Alumnat que es trobe en situació d’acolliment, ja siga en residència o família. Esta condició haurà d’acreditar-se per mitjà d’un certificat
del director o directora del centre d’acollida dependent de la conselleria
amb competències en matèria de benestar social, o de l’òrgan competent
de la mateixa conselleria en els casos d’acollida en famílies educadores
o resolució administrativa o judicial per la qual es constituïx l’acolliment familiar.
4. Els fills i filles de víctimes de violència de gènere, condició que
haurà d’acreditar-se amb la presentació de la còpia compulsada de l’orde de protecció a favor de la víctima o, si és el cas, de la sentència
definitiva condemnatòria per fets constitutius de violència de gènere,
en la qual s’acorden mesures de protecció a favor de la víctima que
romanguen vigents durant la tramitació de l’ajuda. Excepcionalment,
serà títol d’acreditació d’esta situació l’informe del Ministeri Fiscal que
indique l’existència d’indicis que la demandant és víctima de violència
de gènere, fins que es dicte l’orde de protecció.

Num. 7299 / 19.06.2014

14557

5. Les víctimes del terrorisme. Per a acreditar esta situació es presentarà una còpia compulsada de la corresponent resolució del Ministeri
de l’Interior.
5.1.b) L’alumnat de segon cicle d’Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria que no es trobe en cap de les
situacions anteriors i al qual se li concedisca l’ajuda amb caràcter assistencial d’acord amb el barem que s’establix en els articles següents, en
atenció a les circumstàncies socioeconòmiques concurrents i sempre
que no superen els llindars de renda establits en l’apartat següent.

5. Las víctimas del terrorismo. Para su acreditación se presentará
copia compulsada de la correspondiente resolución del Ministerio del
Interior.
5.1.b) El alumnado de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, que no se encuentre
en ninguna de las situaciones anteriores y se le conceda la ayuda con
carácter asistencial de acuerdo con el baremo que se establece en los
artículos siguientes, en atención a las circunstancias socioeconómicas
concurrentes, y siempre que no superen los umbrales de renta establecidos en el apartado siguiente.

Article 6. Llindars de renda
L’alumnat que no es trobe en cap de les situacions de les previstes
en l’article 5.1.a) podrà participar en esta convocatòria d’ajudes assistencials de menjador sempre que la renda de la unitat familiar durant
l’any 2013 no supere els imports següents:

Artículo 6. Umbrales de renta
El alumnado que no se encuentre en ninguna de las situaciones de
las previstas en el artículo 5.1.a) podrá participar en la presente convocatoria de ayudas asistenciales de comedor siempre que la renta de la
unidad familiar durante el año 2013 no supere los siguientes importes:

Famílies de dos membres:
Famílies de tres membres:
Famílies de quatre membres:
Famílies de cinc membres:
Famílies de sis membres:
Famílies de set membres:
Famílies de huit membres:

24.089,00 euros
32.697,00 euros
38.831,00 euros
43.402,00 euros
46.853,00 euros
50.267,00 euros
53.665,00 euros

Familias de dos miembros:
Familias de tres miembros:
Familias de cuatro miembros:
Familias de cinco miembros:
Familias de seis miembros:
Familias de siete miembros:
Familias de ocho miembros:

24.089,00
32.697,00
38.831,00
43.402,00
46.853,00
50.267,00
53.665,00

A partir de l’octau membre s’afegiran 3.391 euros a la renda de la
unitat familiar per cada nou membre computable.

A partir del octavo miembro se añadirán 3.391 euros a la renta de la
unidad familiar por cada nuevo miembro computable.

Article 7. Membres computables de la unitat familiar
7.1. Són membres computables de la unitat familiar, sempre que
convisquen en el domicili familiar:
– El pare i la mare
– L’alumne o alumna
– Els germans i germanes menors de 26 anys o majors d’esta edat
quan es tracte de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial
igual o superior al 33 %, que convisquen en el mateix domicili i sempre
que no perceben cap tipus d’ingressos.
La justificació documental dels membres de la unitat familiar
s’efectuarà per mitjà de la presentació de la còpia compulsada del llibre
de família, si esta no està ja en el centre educatiu.
7.2. Als efectes de determinació de la composició de la unitat familiar es tindrà en compte el que disposa l’article 21 de la Llei 6/2009,
de 30 de juny, de la Generalitat, de Protecció a la Maternitat, amb la
qual cosa es considerarà membre de la unitat familiar el fill concebut i
no nascut des del moment de la fecundació. Per a la justificació d’este
aspecte caldrà aportar un certificat mèdic oficial que acredite l’embaràs
en el moment de la presentació de la sol·licitud i en el qual consten
l’estat i la setmana de gestació. Este certificat s’emetrà pel metge col·
legiat del centre públic de salut que correspon a la dona gestant, i si no
és legalment possible esta opció, s’aportarà un certificat emés pel metge
col·legiat de la mutualitat professional corresponent. En este últim cas,
s’acompanyarà una declaració responsable de la interessada que indique
la impossibilitat legal d’obtindre el certificat del metge del centre públic
de salut i el motiu d’esta.
7.3. En cas de divorci o de separació legal dels pares, no es considerarà membre computable aquell d’ells que no convisca amb el sol·
licitant de l’ajuda.
No obstant això, i açò s’aplicarà també en relació amb la viudetat
del pare o de la mare, sí que tindrà la consideració de membre computable, si és el cas, el nou cònjuge o la persona unida per anàloga relació,
encara que no es trobe legalitzada la seua situació com a parella de fet,
la renda del qual s’inclourà dins del còmput de la renda familiar.
7.4. En el cas de custòdia compartida, es consideraran membres
de la unitat familiar aquells que convisquen en el domicili en què es
trobe empadronat l’alumne; per a això, haurà de presentar un acord o
una resolució pel qual s’establix el règim de custòdia compartida, i un
certificat d’empadronament.

Artículo 7. Miembros computables de la unidad familiar
7.1 Son miembros computables de la unidad familiar, siempre que
convivan en el domicilio familiar:
– El padre y la madre
– El/la alumno/a.
– Hermanos/hermanas menores de 26 años o mayores de dicha edad
cuando se trate de personas con discapacidad física, psíquica o sensorial
igual o superior al 33 %, que convivan en el mismo domicilio y siempre
que no perciban ningún tipo de ingresos.
La justificación documental de los miembros de la unidad familiar
se efectuará mediante la presentación de la copia compulsada del libro
de familia, si esta no figura ya en el centro educativo.
7.2. A efectos de determinación de la composición de la unidad familiar
se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 6/2009, de 30 de
junio, de la Generalitat, de Protección a la Maternidad, con lo que se considerará miembro de la unidad familiar el hijo concebido y no nacido desde el
momento de la fecundación. Para la justificación de dicho extremo, tendrá
que aportarse certificación médica oficial que acredite el embarazo en el
momento de la presentación de la solicitud en el que haga constar el estado
y la semana de gestación. Dicho certificado se emitirá por el colegiado
médico del centro público de salud que corresponde a la mujer gestante y,
en el caso de no ser legalmente posible esta opción, se aportará certificado
emitido por el colegiado médico de la mutualidad profesional correspondiente. En este último caso, se acompañará una declaración responsable de
la interesada indicando la imposibilidad legal de obtener el certificado del
médico del centro público de salud y el motivo de la misma.
7.3. En caso de divorcio o separación legal de los padres, no se
considerará miembro computable aquel de ellos que no conviva con el
solicitante de la ayuda.
No obstante, y esto se aplicará también en relación con la viudedad
del padre o de la madre, sí tendrá la consideración de miembro computable, en su caso, el nuevo cónyuge o persona unida por análoga relación, aún cuando no se encuentre legalizada su situación como pareja
de hecho, cuya renta se incluirá dentro del cómputo de la renta familiar.
7.4. En el caso de custodia compartida, se considerarán miembros
de la unidad familiar aquellos que convivan en el domicilio en que se
encuentre empadronado el alumno, para ello deberá presentar acuerdo
o resolución por la que se establece el régimen de custodia compartida
y certificado de empadronamiento.

Article 8. Determinació de la renda familiar
8.1. Als efectes de les ajudes regulades en esta convocatòria per
al curs 2014-2015, s’entendrà per renda familiar anual la suma de les

Artículo 8. Determinación de la renta familiar
8.1. A efectos de las ayudas reguladas en la presente convocatoria
para el curso 2014-2015, se entenderá por renta familiar anual, la suma

Num. 7299 / 19.06.2014

14558

rendes de l’exercici 2013 dels membres que integren la unitat familiar
segons el que disposa l’apartat sèptim, calculada tal com s’indica en
els paràgrafs següents i de conformitat amb la normativa reguladora de
l’Impost sobre la Renda de la Persones Físiques.
8.2. L’acreditació de les dades econòmiques dels sol·licitants serà
demanada de forma telemàtica per la conselleria amb competències
en matèria d’educació a l’Agència Estatal d’Administració Tributària
(AEAT). El fet de participar en esta convocatòria comporta l’autorització expressa dels interessats per a la sol·licitud per part d’esta administració de les dades mencionades. A estos efectes, el pare, la mare o
el tutor, i els seus respectius cònjuges o persones unides per anàloga
relació, hauran d’aportar una còpia del DNI/NIF/NIE/passaport i omplir
els apartats corresponents de la sol·licitud d’ajuda, el model de la qual
s’adjunta com a annex I d’esta orde.
8.3. La falta de presentació davant de l’Administració tributària de
la declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques per
part d’algun dels membres de la unitat familiar que hi estiguen obligats
per la legislació vigent serà motiu de denegació de l’ajuda.
8.4. La declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de la qual s’extrauran les dades econòmiques serà la corresponent
a l’exercici 2013, i es computaran per a la determinació de la renda
familiar els imports continguts en les caselles 366 i 374 (base imposable
general més base imposable de l’estalvi) de cada declaració.
Quan l’import que aparega en les caselles 366 i 374 siga negatiu o
«0 €», serà «0 €» l’import que es consigne als efectes del càlcul.
8.5. Quan algun dels membres de la unitat familiar la renda del
qual és computable perceba ingressos subjectes a IRPF però no tinga
obligació de presentar declaració, serà la informació facilitada per l’AEAT sobre eixos ingressos o imputacions íntegres la que constituirà la
renda familiar o part d’ella, i es preveurà en l’aplicació informàtica de
la conselleria amb competències en matèria d’educació que gestiona les
ajudes una minoració dels esmentats ingressos en 4.080 euros, a fi de
no provocar situacions de greuge comparatiu amb els declarants d’IRPF.
8.6. En cas d’ingressos no subjectes a IRPF, la renda computable,
independentment de les dades que l’AEAT puga subministrar telemàticament, serà la suma dels mencionats ingressos íntegres obtinguts en
l’exercici econòmic 2013.
8.7. Quan els ingressos de la unitat familiar siguen zero euros,
s’haurà de presentar un informe dels servicis socials en què es faça
constar la situació econòmica de la família, i, en cas que no siga possible, un informe de la direcció del centre sobre si és coneixedora de
l’esmentada situació. Només es tindrà en compte esta circumstància si
l’AEAT no ha obtingut dades de renda referents a l’exercici 2013.
8.8. Si s’ha presentat una declaració de renda complementària, apareixerà exclosa en les llistes provisionals per este motiu, i serà necessari
que la persona interessada sol·licite a l’AEAT un certificat d’ingressos
anuals de 2013 en què conste la suma de les quanties declarades per a
esmenar la sol·licitud.
Article 9. Barem aplicable
9.1. Renda anual disponible per capita
La renda anual disponible per capita és el quocient resultant de dividir la renda familiar anual disponible, que s’obté d’aplicar els imports
indicats en l’article 8, entre el nombre de membres de la unitat familiar
definida segons el que disposa l’article 7 d’esta orde.
Es valorarà d’acord amb la taula següent:
Renda per capita
Fins a 393
De 393,01 a 786
De 786,01 a 1.179
De 1.179,01 a 1.572
De 1.572,01 a 1.965
De 1.965,01 a 2.358
De 2.358,01 a 2.751
De 2.751,01 a 3.144
De 3.144,01 a 3.537
De 3.537,01 a 3.930

Punts
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11

de las rentas del ejercicio 2013, de los miembros que integran la unidad
familiar según lo dispuesto en el apartado séptimo, calculada según se
indica en los párrafos siguientes y de conformidad con la normativa
reguladora del Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas.
8.2. La acreditación de los datos económicos de los solicitantes será
recabada por la consellería con competencias en materia de educación
a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) de forma
telemática. El hecho de participar en esta convocatoria conlleva la autorización expresa de los interesados para la solicitud por parte de esta
administración de dichos datos. A estos efectos, el padre, la madre o el
tutor, y sus respectivos cónyuges o personas unidas por análoga relación, deberán aportar copia del DNI/NIF/NIE/pasaporte y cumplimentar
los apartados correspondientes de la solicitud de ayuda, cuyo modelo se
acompaña como anexo I de la presente orden.
8.3. La no presentación ante la Administración tributaria de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, por parte
de alguno de los miembros de la unidad familiar que estén obligados,
según la legislación vigente, será motivo de denegación de la ayuda.
8.4. La declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas de la que se extraerán los datos económicos será la correspondiente al ejercicio 2013, computándose para la determinación de la renta
familiar los importes contenidos en las casillas 366 y 374 (base imponible general más base imponible del ahorro) de cada declaración.
Cuando el importe que aparezca en las casillas 366 y 374 sea negativo ó «0 €» será «0 €» el importe que se consigne a efectos del cálculo.
8.5. Cuando alguno de los miembros de la unidad familiar cuya
renta es computable, perciba ingresos sujetos a IRPF pero no tenga obligación de presentar declaración, será la información facilitada por la
AEAT sobre dichos ingresos o imputaciones íntegras la que constituirá
la renta familiar o parte de ella, previéndose en la aplicación informática
de la consellería con competencias en materia de educación que gestiona las ayudas, una minoración de dichos ingresos en 4.080 euros, a fin
de no provocar situaciones de agravio comparativo con los declarantes
de IRPF.
8.6. En caso de ingresos no sujetos a IRPF, la renta computable,
independientemente de los datos que la AEAT pudiera suministrar telemáticamente, será la suma de dichos ingresos íntegros obtenidos en el
ejercicio económico 2013.
8.7. Cuando los ingresos de la unidad familiar sean cero euros, se
deberá presentar informe de los servicios sociales en el que se haga
constar la situación económica de la familia, y, en caso de no ser posible, informe de la dirección del centro si es conocedora de la citada
situación. Sólo se tendrá en cuenta esta circunstancia si por parte de la
AEAT no se han obtenido datos de renta referentes al ejercicio 2013.
8.8. En el caso de haber presentado una declaración de renta complementaria, aparecerá excluida en las listas provisionales por este motivo, siendo necesario que la persona interesada solicite a la AEAT un
certificado de ingresos anuales de 2013, donde conste la suma de las
cuantías declaradas para proceder a la subsanación de la solicitud.
Artículo 9. Baremo aplicable
9.1. Renta anual disponible per cápita
La renta anual disponible per cápita es el cociente resultante de
dividir la renta familiar anual disponible, que se obtiene de aplicar los
importes indicados en el artículo 8, entre el número de miembros de
la unidad familiar definida según lo dispuesto en el artículo 7 de la
presente orden.
Se valorará de acuerdo con la siguiente tabla:
Renta per cápita
Hasta 393
De 393,01 a 786
De 786,01 a 1.179
De 1.179,01 a 1.572
De 1.572,01 a 1.965
De 1.965,01 a 2.358
De 2.358,01 a 2.751
De 2.751,01 a 3.144
De 3.144,01 a 3.537
De 3.537,01 a 3.930

Puntos
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11

Num. 7299 / 19.06.2014

De 3.930,01 a 4.323
De 4.323,01 a 4.716
De 4.716,01 a 5.109
De 5.109,01 a 5.502
De 5.502,01 a 5.895
De 5.895,01 a 6.288
De 5.288,01 a 6.681
De 6.681,01 a 7.074
De 7.074,01 a 7.467
Més de 7.467

14559

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

9.2. Circumstàncies sociofamiliars
Es valoraran les circumstàncies sociofamiliars especials de l’alumnat, d’acord amb la puntuació atorgada en este apartat per cada un dels
conceptes assenyalats, que hagen sigut degudament acreditades per
mitjà d’un original o d’una còpia confrontada dels certificats o documents amb validesa oficial que s’especifiquen.
La puntuació màxima que s’obtindrà atenent les circumstàncies
sociofamiliars no podrà ser superior a 2 punts.
– Alumnat de centres d’acció educativa singular (CAES): 1 punt
– Situació de desocupació o atur laboral del pare i de la mare i/o
tutors, sense percebre cap dels dos prestacions o subsidis per este concepte: 1 punt
– Condició de refugiat polític: 1 punt
– Fill de famílies monoparentals: 1 punt
– Condició de toxicòman, alcohòlic o reclús en un centre penitenciari, per part del pare o de la mare o tutors (per una o diverses d’estes
condicions): 1 punt
– Família nombrosa de qualsevol categoria: 1 punt
– Discapacitat física o psíquica d’algun membre de la unitat familiar
igual o superior al 33 %: 1 punt
– Orfe absolut: 2 punts
– Fill/a de família acollidora: 2 punts
9.3. Acreditació de les circumstàncies sociofamiliars
– Les circumstàncies relacionades amb CAES seran documentades
d’ofici per la secretaria del centre educatiu.
– L’acreditació de la situació de desocupació o atur laboral del pare
i de la mare i/o tutors, sense prestacions, requerirà la presentació de dos
certificats que acrediten esta circumstància: un del SPEE-INEM i un
altre del SERVEF.
– La condició de refugiat polític s’acreditarà per mitjà de la presentació de l’original o la còpia de la documentació facilitada pel Ministeri
de l’Interior.
– En el cas de la circumstància «família monoparental», esta condició haurà de quedar fefaentment acreditada per mitjà del títol de família
monoparental, d’acord amb el que establix el Decret 179/2013, de 22
de novembre, del Consell, pel qual es regula el reconeixement de la
condició de família monoparental a la Comunitat Valenciana; si no es
disposa d’este carnet, la condició de família monoparental també es
podrà acreditar amb l’aportació del llibre de família, i del certificat de
defunció en cas de viudetat o de la sentència judicial ferma de separació
o divorci, i del certificat municipal de convivència o informe dels servicis socials, atés que la convivència de la mare o el pare solters, separats,
divorciats o viudos, amb una altra persona amb la qual mantinguen una
relació d’afectivitat, encara que esta no estiga regularitzada, exclou la
condició de família monoparental i, en conseqüència, els beneficis que
s’hi atribuïxen.
– La condició de toxicòman, alcohòlic o reclús s’acreditarà per
mitjà d’un certificat del director del centre penitenciari o d’un certificat acreditatiu expedit per un metge especialista. La puntuació prevista
s’aplicarà per cada circumstància concurrent i per cada membre de la
unitat familiar respecte al qual s’acredite.
– Per a acreditar la condició de família nombrosa haurà d’aportar-se
el títol o el carnet de família nombrosa en vigor, o el llibre de família.
En el cas que s’aplique el que disposa l’article 21 de la Llei 6/2009, de
Protecció a la Maternitat, de manera que es compute el nombre de fills
que espere la dona gestant, s’haurà d’aportar un certificat mèdic que
acredite l’embaràs, en els termes establits en l’apartat 7.2 d’esta orde.

De 3.930,01 a 4.323
De 4.323,01 a 4.716
De 4.716,01 a 5.109
De 5.109,01 a 5.502
De 5.502,01 a 5.895
De 5.895,01 a 6.288
De 5.288,01 a 6.681
De 6.681,01 a 7.074
De 7.074,01 a 7.467
Más de 7.467

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

9.2. Circunstancias sociofamiliares
Se valorarán las circunstancias sociofamiliares especiales del alumnado, de acuerdo con la puntuación otorgada en este apartado, por cada
uno de los conceptos señalados, que hayan sido debidamente acreditadas mediante original o copia cotejada de las certificaciones o documentos con validez oficial que se especifican.
La puntuación máxima a obtener atendiendo a las circunstancias
sociofamiliares no podrá ser superior a 2 puntos.
– Alumnado de centros de acción educativa singular (CAES): 1
punto
– Situación de desocupación o paro laboral del padre y de la madre
y/o tutores, sin percibir ninguno de los dos prestaciones o subsidios por
este concepto: 1 punto
– Condición de refugiado político: 1 punto
– Hijo/a de familias monoparentales: 1 punto
– Condición de toxicómano, alcohólico o recluso en un centro penitenciario, del padre o de la madre o tutores (por una o varias de estas
condiciones): 1 punto
– Familia numerosa de cualquier categoría: 1 punto
– Discapacidad física o psíquica de algún miembro de la unidad
familiar igual o superior al 33 %: 1 punto
– Huérfano absoluto: 2 puntos
– Hijo/a de familia acogedora: 2 puntos
9.3. Acreditación de las circunstancias sociofamiliares:
– Las circunstancias relacionadas con CAES serán documentadas
de oficio por la secretaría del centro educativo.
– La acreditación de la situación de desocupación o paro laboral
del padre y de la madre y/o tutores, sin prestaciones, requerirá la presentación de dos certificados: uno del SPEE-INEM y otro del SERVEF
donde se acredite dicha circunstancia.
– La condición de refugiado político se acreditará mediante la presentación del original o copia de la documentación facilitada por el
Ministerio del Interior.
– En el caso de la circunstancia «familia monoparental», dicha
condición deberá quedar fehacientemente acreditada mediante el título
de familia monoparental, de acuerdo con lo establecido en el Decreto
179/2013, de 22 de noviembre, del Consell, por el que se regula el reconocimiento de la condición de familia monoparental en la Comunitat
Valenciana; en caso de no disponer de dicho carné, la condición de
familia monoparental también se podrá acreditar con la aportación del
libro de familia y certificado de defunción en caso de viudedad o sentencia judicial firme de separación o divorcio y certificado municipal de
convivencia o informe de los servicios sociales, dado que la convivencia
de la madre o el padre solteros, separados, divorciados o viudos, con
otra persona con la que mantengan una relación de afectividad, aunque
esta no esté regularizada, excluye la condición de familia monoparental
y, en consecuencia, los beneficios atribuidos a la misma.
– La condición de toxicómano, alcohólico o recluso se acreditará
mediante certificado del/la director/a del centro penitenciario o certificado acreditativo expedido por un médico especialista. La puntuación prevista se aplicará por cada circunstancia concurrente y por cada
miembro de la unidad familiar respecto al que se acredite.
– Para acreditar la condición de familia numerosa deberá aportarse
título o carné de familia numerosa en vigor, o libro de familia. En el
supuesto de que se aplique lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley
6/2009, de Protección a la Maternidad, de modo que se compute el
número de hijos que espere la mujer gestante, se deberá aportar certificado médico que acredite el embarazo, en los términos establecidos en
el apartado 7.2 de esta orden.

Num. 7299 / 19.06.2014

14560

– La discapacitat dels alumnes, dels germans, dels seus pares o
tutors s’acreditarà per mitjà del corresponent certificat de reconeixement de grau de discapacitat, emés per la conselleria competent en
matèria de benestar social. Així mateix, es podrà acreditar per mitjà
de la corresponent targeta acreditativa de la condició de persona amb
discapacitat emesa per l’òrgan competent de la conselleria mencionada.
També podrà acreditar-se per mitjà dels documents següents:
a) Resolució de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS)
que reconega la condició de pensionista per incapacitat permanent total,
absoluta o gran discapacitat.
b) Resolució del Ministeri d’Economia i Hisenda o del Ministeri de
Defensa en què es reconega una pensió de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servici, o inutilitat.
– L’orfandat absoluta s’acreditarà per mitjà del llibre de família o
certificat del Registre Civil.
– La condició de fill o filla de família acollidora haurà d’acreditar-se
per mitjà del carnet de família educadora d’acord amb el que establix
l’Orde 19/2013, de 4 de novembre, de la Conselleria de Benestar Social,
que regula el carnet de família educadora a la Comunitat Valenciana. En
cas de no disposar de l’esmentat carnet, la situació de família acollidora
s’acreditarà per mitjà d’un certificat de la conselleria amb competències
en matèria de benestar social, o resolució administrativa o judicial per
la que es constituïx l’acolliment familiar.
9.4. La puntuació màxima que s’obtindrà sumant la puntuació obtinguda en els apartats 9.1 (renda anual disponible per capita) i 9.2 (circumstàncies sociofamiliars) no podrà ser superior a 20 punts.

– La discapacidad de los alumnos, hermanos, sus padres o tutores
se acreditará mediante la correspondiente certificación de reconocimiento de grado de discapacidad, emitida por la consellería competente
en materia de bienestar social. Asimismo se podrá acreditar mediante
la correspondiente tarjeta acreditativa de la condición de persona con
discapacidad emitida por el órgano competente de la citada consellería.
También podrá acreditarse mediante los siguientes documentos:
a) Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)
reconociendo la condición de pensionista por incapacidad permanente
total, absoluta o gran discapacidad.
b) Resolución del Ministerio de Economía y Hacienda o del Ministerio de Defensa reconociendo una pensión de jubilación o retiro por
incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.
– La orfandad absoluta se acreditará mediante el libro de familia o
certificado del Registro Civil.
– La condición de hijo/a de familia acogedora se acreditará mediante el carné de familia educadora de acuerdo con lo establecido en la
Orden 19/2013, de 4 de noviembre de la Consellería de Bienestar Social
que regula el carné de familia educadora en la Comunitat Valenciana.
En caso de no disponer del citado carné, la situación de familia acogedora se acreditará mediante certificado de la consellería con competencias en materia de bienestar social, o resolución administrativa o judicial
por la que se constituye el acogimiento familiar.
9.4. La puntuación máxima a obtener sumando la puntuación obtenida en los apartados 9.1 (renta anual disponible per cápita) y 9.2 (circunstancias sociofamiliares) no podrá ser superior a 20 puntos.

Article 10. Sol·licituds. Forma de presentació
10.1. Les sol·licituds d’ajuda assistencial de menjador, d’acord amb
el model inclòs com a annex I d’esta orde, hauran d’anar acompanyades
de la documentació següent:
a) Fotocòpia del DNI/NIF/passaport/NIE (número d’identificació
d’estranger) dels sol·licitants (pares, tutors o semblant), així com del
NIF de l’alumne, si en té.
b) La documentació, detallada en apartats anteriors, que siga necessària per a acreditar la composició de la unitat familiar, la renda familiar
i aquelles dades sociofamiliars que són preses en consideració per a la
concessió o, si és el cas, la baremació de la sol·licitud.
10.2. Les sol·licituds, junt amb la documentació corresponent, es
presentaran en els centres educatius on es trobe matriculat l’alumnat.
La documentació, com ja s’ha indicat, haurà de ser original o còpia
confrontada pel funcionari receptor.
10.3. El model de sol·licitud és únic i s’utilitzarà també en la convocatòria de transport.
10.4. En el cas que els alumnes que formen part de la mateixa unitat
familiar estiguen escolaritzats en el curs 2014-2015 en un únic centre,
es presentarà una única sol·licitud; si estan escolaritzats en diversos
centres, es presentarà una sol·licitud per cada centre.
10.5. Els equips directius dels centres receptors de sol·licituds han
de comprovar que la sol·licitud està correctament omplida i firmada
pel pare i la mare o nou cònjuge o persona unida per anàloga relació, o
pels tutors, sempre que convisquen amb l’alumne i que es presente la
documentació requerida.
10.6. Els membres de la unitat familiar, per mitjà de la firma en
l’imprés de sol·licitud, autoritzen la conselleria competent en matèria
d’educació a obtindre la informació econòmica necessària per a participar en esta convocatòria. Esta informació és facilitada per l’Agència
Estatal de l’Administració Tributària per mitjans telemàtics.
10.7. Una vegada omplida i presentada la sol·licitud, les persones
firmants autoritzen la conselleria competent en matèria d’educació a la
inclusió de les seues dades personals arreplegades al llarg del procediment en un fitxer informatitzat, en els termes i condicions que s’arrepleguen en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció
de Dades de Caràcter Personal, així com en el Reial Decret 1720/2007,
de 21 de desembre, pel qual s’aprova el reglament de desplegament de
la referida llei orgànica, i d’acord també amb el Decret 96/1998, de 6
de juliol (DOCV 3291, de 22 de juliol), del Consell, pel qual es regulen
l’organització de la funció informàtica, la utilització dels sistemes d’informació i el registre de fitxers informatitzats en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat.

Artículo 10. Solicitudes. Forma de presentación
10.1. Las solicitudes de ayuda asistencial de comedor, según modelo incluido como anexo I de la presente orden, deberán ir acompañadas
de la siguiente documentación:
a) Fotocopia del DNI/NIF/pasaporte/NIE (número de identificación
de extranjero) de los solicitantes (padres, tutores o similar), así como del
NIF del/la alumno/a si dispone del mismo.
b) La documentación, detallada en apartados anteriores, que resulte
necesaria para acreditar la composición de la unidad familiar, la renta
familiar y aquellos datos sociofamiliares que son tomados en consideración para la concesión o, en su caso, baremación de la solicitud.
10.2. Las solicitudes, junto con la documentación correspondiente,
se presentarán en los centros educativos donde se encuentre matriculado
el alumnado. La documentación, como ya se ha indicado, deberá ser
original o copia cotejada por el funcionario receptor.
10.3. El modelo de solicitud es único y se utilizará también en la
convocatoria de transporte.
10.4. En el supuesto de que los alumnos que forman parte de la
misma unidad familiar estén escolarizados en el curso 2014-2015 en
un único centro, se presentará una única solicitud: si estuviesen escolarizados en varios centros, se presentará una solicitud por cada centro.
10.5. Los equipos directivos de los centros receptores de solicitudes
han de comprobar que la solicitud esté correctamente cumplimentada y
firmada por el padre y la madre o nuevo cónyuge o persona unida por
análoga relación o por los tutores, siempre que convivan con el alumno,
y que se presente la documentación requerida.
10.6. Los miembros de la unidad familiar, mediante su firma en el
impreso de solicitud, autorizan a la consellería competente en materia de educación, a obtener la información económica necesaria para
participar en esta convocatoria. Dicha información es facilitada por la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria por medios telemáticos.
10.7. Una vez cumplimentada y presentada la solicitud, las personas
firmantes autorizan a la consellería competente en materia de educación
a la inclusión de sus datos personales, recogidos a lo largo del procedimiento en un fichero informatizado, en los términos y condiciones
que se recogen en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, así como en el Real Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento
de desarrollo de la referida ley orgánica, y de acuerdo también con el
Decreto 96/1998, de 6 de julio (DOCV 3291, de 22 de julio), del Consell, por el que se regulan la organización de la función informática,
la utilización de los sistemas de información y el registro de ficheros
informatizados en el ámbito de la Administración de la Generalitat.

Num. 7299 / 19.06.2014

14561

Article 11. Sol·licituds. Terminis de presentació
11.1. Termini ordinari. La sol·licitud de concessió d’ajuda assistencial de menjador es presentarà, amb la pertinent documentació justificativa, en el centre educatiu des del dia de publicació d’esta orde fins al
4 de juliol de 2014 per a l’alumnat d’Educació Infantil i Primària; este
termini es prolongarà fins al 21 de juliol per a l’alumnat d’Educació
Secundària Obligatòria.
11.2. Termini extraordinari. En el mes de setembre s’obrirà un termini extraordinari que conclourà el dia 5, en el qual s’admetran les
sol·licituds que es deriven de noves matriculacions.
11.3. Termini excepcional. Les sol·licituds que es presenten fora
dels terminis ordinari i extraordinari seran admeses sempre que es tracte
d’alumnes que s’incorporen al sistema educatiu després dels esmentats
terminis i abans del 30 de setembre. A partir d’esta data no s’admetrà la
presentació de més sol·licituds.

Artículo 11. Solicitudes. Plazos de presentación
11.1. Plazo ordinario. La solicitud de concesión de ayuda asistencial
de comedor se presentará, con la pertinente documentación justificativa,
en el centro educativo, desde el día de publicación de esta orden hasta el
4 de julio de 2014 para el alumnado de Educación Infantil y Primaria,
prolongándose este plazo hasta el 21 de julio para el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria.
11.2. Plazo extraordinario. En el mes de septiembre se abrirá un
plazo extraordinario que concluirá el día 5, en el que se admitirán las
solicitudes que se deriven de nuevas matriculaciones.
11.3. Plazo excepcional. Las solicitudes que se presenten fuera de
los plazos ordinario y extraordinario se admitirán, siempre y cuando se
trate de alumnos que se incorporan al sistema educativo con posterioridad a dichos plazos y siempre con anterioridad al 30 de septiembre. A
partir de esta fecha no se admitirá la presentación de más solicitudes.

Article 12. Procediment. Tramitació de les sol·licituds
12.1. Per a la tramitació de les sol·licituds, els centres educatius
incorporaran totes les dades que estes arrepleguen, a través del programa informàtic que la conselleria amb competències en matèria d’educació determine a este efecte, i indicarà les circumstàncies concurrents
que hagen sigut degudament acreditades i la composició de la unitat
familiar.
12.2. Una vegada informatitzades pel centre educatiu les sol·licituds
d’ajuda assistencial de menjador, el secretari del consell escolar del
centre haurà d’omplir un certificat en què conste la validesa del procés
d’obtenció de la informació, seguint el model que s’acompanya com a
annex II i que es traslladarà a la direcció territorial corresponent.

12.6. Les sol·licituds i la documentació aportades pels interessats
quedaran arxivades i custodiades en el centre educatiu, a disposició de
la Inspecció d’Educació, de les direccions territorials amb competències
en matèria d’educació i de la direcció general amb competències en
matèria de centres docents.
12.7. Tots els membres del consell escolar del centre que intervenen en el procés de tramitació de les ajudes assistencials guardaran la
reserva deguda sobre les dades que conté la documentació pertinent, a
fi de garantir la intimitat dels sol·licitants, d’acord amb el que disposa
la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de
Caràcter Personal.

Artículo 12. Procedimiento. Tramitación de las solicitudes
12.1. Para la tramitación de las solicitudes los centros educativos
incorporarán todos los datos recogidos en las mismas a través del programa informático que la consellería con competencias en materia de
educación determine a tal efecto, señalando las circunstancias concurrentes que hayan sido debidamente acreditadas y la composición de la
unidad familiar.
12.2. Una vez informatizadas por el centro educativo las solicitudes
de ayuda asistencial de comedor, el/la secretario/a del consejo escolar
del centro deberá cumplimentar un certificado en el que conste la validez del proceso de obtención de la información, según modelo que se
acompaña como anexo II y que se trasladará a la dirección territorial
correspondiente.
12.3. Las solicitudes presentadas por los interesados en el plazo
ordinario podrán tramitarse informáticamente hasta el 15 de julio de
2014 para el alumnado de Educación Infantil y Primaria, prolongándose
este plazo hasta el 30 de julio para el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, de manera que al comienzo del mes de septiembre
se pueda proceder al envío de los listados provisionales previstos en el
apartado 13 de la presente orden.
12.4. En cuanto al plazo extraordinario, la tramitación deberá efectuarse hasta el 10 de septiembre, de modo que el procedimiento pueda
estar resuelto antes del inicio de la prestación del servicio de comedor
escolar en el mes de octubre.
12.5. En los casos excepcionales presentados fuera de plazo a causa
de nuevas matriculaciones hasta el 30 de septiembre de 2014, también
se efectuarán las oportunas consultas a la Agencia Tributaria, tramitándose el procedimiento correspondiente y resolviéndose individualmente
cada solicitud de ayuda, por lo que, en tanto no se resuelva favorablemente la concesión de la ayuda, los interesados no serán beneficiarios
de la misma.
12.6. Las solicitudes y la documentación aportada por los interesados quedarán archivadas y custodiadas en el centro educativo, a disposición de la Inspección de Educación, las direcciones territoriales
con competencias en materia de educación y la dirección general con
competencias en materia de centros docentes.
12.7. Todos los miembros del consejo escolar del centro que intervienen en el proceso de tramitación de las ayudas asistenciales guardarán la reserva debida sobre los datos que contiene la documentación
pertinente, con el fin de garantizar la intimidad de los solicitantes, de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Article 13. Instrucció del procediment
13.1. La instrucció del procediment correspondrà a les direccions
territorials competents en matèria d’educació segons l’àmbit territorial
del centre educatiu de l’alumnat sol·licitant.
13.2. A la vista de les dades introduïdes informàticament pels centres educatius, es demanarà la informació econòmica dels sol·licitants a
través de l’Agència Tributària.
13.3. Una vegada tramitades les sol·licituds d’ajudes presentades
dins del termini ordinari, efectuada la baremació d’estes per la comissió de valoració, i determinada així la puntuació que corresponga a
cada ajuda, en funció de la informació sociofamiliar introduïda informàticament pels centres educatius i la informació econòmica rebuda

Artículo 13. Instrucción del procedimiento
13.1. La instrucción del procedimiento corresponderá a las direcciones territoriales competentes en materia de educación según el ámbito
territorial del centro educativo del alumnado solicitante.
13.2. A la vista de los datos introducidos informáticamente por los
centros educativos se procederá a recabar la información económica de
los solicitantes a través de la Agencia Tributaria.
13.3. Tramitadas las solicitudes de ayudas presentadas dentro del
plazo ordinario, efectuada la baremación de las mismas por la comisión
de valoración, y determinada así la puntuación que corresponda a cada
ayuda, en función de la información sociofamiliar introducida informáticamente por los centros educativos y la información económica

12.3. Les sol·licituds presentades pels interessats en el termini ordinari podran tramitar-se informàticament fins al 15 de juliol de 2014 per
a l’alumnat d’Educació Infantil i Primària; este termini es prolongarà
fins al 30 de juliol per a l’alumnat d’Educació Secundària Obligatòria,
de manera que al començament del mes de setembre es puguen enviar
els llistats provisionals previstos en l’apartat 13 d’esta orde.
12.4. Quant al termini extraordinari, la tramitació haurà d’efectuar-se fins al 10 de setembre, de manera que el procediment puga estar
resolt abans de l’inici de la prestació del servici de menjador escolar en
el mes d’octubre.
12.5. En els casos excepcionals presentats fora de termini a causa de
noves matriculacions fins al 30 de setembre de 2014, també s’efectuaran
les oportunes consultes a l’Agència Tributària, i es tramitarà el procediment corresponent i es resoldrà individualment cada sol·licitud d’ajuda,
per la qual cosa, fins que no es resolga favorablement la concessió de
l’ajuda, els interessats no en seran beneficiaris.

Num. 7299 / 19.06.2014

de l’Agència Tributària, es remetrà a cada centre educatiu inclòs en la
convocatòria, a principis del mes de setembre i per correu electrònic,
el llistat provisional de sol·licituds amb la puntuació establida, a fi de
detectar possibles errors en la baremació.
13.4. El llistat provisional inclourà també aquelles sol·licituds que
no tenen puntuació per alguna de les circumstàncies que s’indiquen a
continuació i que les exclouen de la convocatòria:

14562

13.6. Quan estiguen publicats estos llistats provisionals de sol·
licituds d’ajudes de menjador, els interessats tindran un termini de
deu dies, comptats a partir de la inserció en els taulers d’anuncis dels
centres educatius, per a esmenar els defectes observats i presentar les
al·legacions oportunes, per mitjà de l’aportació en el mateix centre educatiu de la documentació que estimen adequada.
13.7. Amb la informació facilitada per les famílies, el centre realitzarà les correccions que corresponguen, abans del 20 de setembre
de 2014.
13.8. S’actuarà de la mateixa manera amb les sol·licituds presentades en el termini extraordinari i excepcional, i s’hauran de realitzar els
tràmits exigits amb la major celeritat possible.

recibida de la Agencia Tributaria, se remitirá a cada centro educativo
incluido en la convocatoria, a principios del mes de septiembre y por
correo electrónico, el listado provisional de solicitudes con la puntuación establecida, a fin de detectar posibles errores en la baremación.
13.4. El listado provisional incluirá también aquellas solicitudes
que carecen de puntuación por concurrir en ellas las circunstancias que
se relacionan a continuación y que las hacen ser excluidas de la convocatoria:
a) Ausencia de DNI/NIF/NIE/pasaporte, que imposibilita recabar la
información tributaria.
b) Incumplimiento de obligaciones fiscales, tanto por incumplir la
obligación de declarar como por constar varias declaraciones a la AEAT.
c) Superación de los límites establecidos como umbrales de renta en
el apartado 5 de la presente orden.
d) Comunicación por parte de la AEAT de que no ha identificado al
titular del NIF enviado o que carece de datos económicos del mismo,
sin que en la solicitud de ayuda de comedor se hayan cumplimentado
los apartados correspondientes a la percepción de ingresos no sujetos a
IRPF o a ingresos cero, y acompañado a la solicitud la correspondiente
documentación justificativa.
13.5. En cualquier caso, los listados provisionales se enviarán a
cada centro en dos formatos. El primero contendrá únicamente la puntuación obtenida o la exclusión de la solicitud, listado que será el que
se expondrá en los tablones de anuncios; un segundo listado detallado
será custodiado por la dirección del centro, y contendrá el detalle de la
puntuación y los datos tanto económicos como sociofamiliares tomados
en consideración para la baremación. Este segundo listado podrá ser
consultado por los solicitantes individualmente a efectos de comprobar
la corrección de los datos que les afecten.
13.6. Publicados estos listados provisionales de solicitudes de ayudas de comedor, los interesados tendrán un plazo de diez días, contados
a partir de su inserción en los tablones de anuncios de los centros educativos, para subsanar los defectos observados y presentar las alegaciones
oportunas, mediante la aportación en el mismo centro educativo de la
documentación que estimen adecuada.
13.7. Con la información facilitada por las familias, el centro procederá a las correcciones que procedan, con anterioridad al 20 de septiembre de 2014.
13.8. Del mismo modo se procederá con las solicitudes presentadas
en el plazo extraordinario y excepcional debiendo realizarse los trámites
exigidos con la mayor celeridad posible.

Article 14. Comissió de valoració
14.1. Per a l’estudi i la valoració de les sol·licituds d’ajudes assistencials de menjador regulades per esta orde es constituirà una comissió
formada pels membres següent:
– Presidència: subdirector o subdirectora general de Centres
Docents.
– Vocals: cap de la Inspecció General d’Educació i cap del Servici
de Centres Públics i Servicis Complementaris.
– Secretaria: un funcionari o funcionària adscrit al Servici de Centres Públics i Servicis Complementaris.
14.2. En cas d’absència, vacant o malaltia d’algun dels membres
de la Comissió, estos seran substituïts per un funcionari nomenat pel
director general de Centres i Personal Docent.
14.3. El funcionament d’este òrgan s’ajustarà al que disposen les
normes contingudes a este efecte en el capítol II de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i
Procediment Administratiu Comú.
14.4. Esta comissió elaborarà un informe on constarà la baremació
de les sol·licituds.

Artículo 14. Comisión de valoración
14.1. Para el estudio y valoración de las solicitudes de ayudas asistenciales de comedor reguladas por la presente orden, se constituirá una
comisión formada por los siguiente miembros:
– Presidencia: subdirector o subdirectora general de Centros Docentes.
– Vocales: jefe o jefa de la Inspección General de Educación y jefe
o jefa del Servicio de Centros Públicos y Servicios Complementarios
– Secretaría: un funcionario o funcionaria adscrita al Servicio de
Centros Públicos y Servicios Complementarios.
14.2. En caso de ausencia, vacante o enfermedad de alguno de los
miembros de la Comisión, estos serán sustituidos por un funcionario
nombrado por el director general de Centros y Personal Docente.
14.3. El funcionamiento de este órgano se ajustará a lo que disponen
las normas contenidas a tal efecto en el capítulo II de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común.
14.4. Esta comisión elaborará un informe donde constará la baremación de las solicitudes.

Article 15. Resolució del procediment
15.1. Una vegada finalitzat el termini d’esmenes i reclamacions,
el director territorial corresponent, a la vista del informe elaborat per
la comissió de valoració, resoldrà la concessió o la denegació de les
ajudes, així com els sol·licitants a qui siga procedent tindre per desistits
de la seua sol·licitud o en els quals concórreguen altres causes de terminació del procediment.
15.2. El termini màxim per a resoldre i publicar les resolucions serà
fins al 10 de desembre de 2014. L’efecte que produirà el silenci administratiu, si transcorre el termini sense que es dicte i publique la resolu-

Artículo 15. Resolución del procedimiento
15.1. Finalizado el plazo de subsanaciones y reclamaciones, el
director territorial correspondiente, a la vista del informe elaborado por
la comisión de valoración, resolverá la concesión o denegación de las
ayudas, así como los solicitantes a los que proceda tener por desistidos
de su solicitud o en los que concurran otras causas de terminación del
procedimiento.
15.2. El plazo máximo para resolver y publicar las resoluciones
será hasta el 10 de diciembre de 2014. El efecto que producirá el silencio administrativo, si transcurre el plazo sin que se dicte y publique la

a) Absència de DNI/NIF/NIE/passaport, que impossibilita demanar
la informació tributària.
b) Incompliment d’obligacions fiscals, tant per incomplir l’obligació de declarar com per constar diverses declaracions en l’AEAT.
c) Superació dels límits establits com a llindars de renda en l’apartat
5 d’esta orde.
d) Comunicació per part de l’AEAT que no ha identificat el titular
del NIF enviat o que no en té dades econòmiques, sense que en la sol·
licitud d’ajuda de menjador s’hagen omplit els apartats corresponents
a la percepció d’ingressos no subjectes a IRPF o a ingressos zero, ni
adjuntat a la sol·licitud la corresponent documentació justificativa.
13.5. En tot cas, els llistats provisionals s’enviaran a cada centre
en dos formats. El primer contindrà únicament la puntuació obtinguda
o l’exclusió de la sol·licitud, llistat que serà el que s’exposarà en els
taulers d’anuncis; un segon llistat detallat serà custodiat per la direcció
del centre, i contindrà el detall de la puntuació i les dades tant econòmiques com sociofamiliars preses en consideració per a la baremació.
Este segon llistat podrà ser consultat pels sol·licitants individualment als
efectes de comprovar la correcció de les dades que els afecten.

Num. 7299 / 19.06.2014

14563

ció corresponent, serà desestimatòria de la sol·licitud d’ajuda, d’acord
amb l’article 25.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, sense perjuí de l’obligació legal de l’Administració de
resoldre, de conformitat amb l’article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre.
15.3. Les resolucions es publicaran en el tauler d’anuncis de cada
centre educatiu i en el de les corresponents direccions territorials, i esta
publicació produirà efectes de notificació als interessats d’acord amb
el que establix l’article 59.6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú.
15.4. Les resolucions que resolguen este procediment posaran fi
a la via administrativa, i podran ser potestativament recorregudes en
reposició davant de la consellera d’Educació, Cultura i Esport en el
termini d’un mes des que van ser publicades, o ser impugnades per
mitjà de la interposició d’un recurs contenciós administratiu davant de
la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar des de
l’endemà de ser publicades.
15.5. S’actuarà de la mateixa manera amb les sol·licituds presentades en el termini extraordinari i excepcional.

resolución correspondiente, será desestimatoria de la solicitud de ayuda,
de acuerdo con el artículo 25.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, sin perjuicio de la obligación legal de la
Administración de resolver, de conformidad con el artículo 42 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre.
15.3. La resoluciones se publicarán en el tablón de anuncios de cada
centro educativo y en el de las correspondientes direcciones territoriales, dicha publicación surtirá efectos de notificación a los interesados de
acuerdo con lo establecido en el artículo 59.6 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.
15.4. Las resoluciones que resuelvan este procedimiento pondrán
fin a la vía administrativa, pudiendo ser potestativamente recurridas
en reposición ante la consellera de Educación, Cultura y Deporte en
el plazo de un mes desde su publicación, o ser impugnadas mediante
la interposición de recurso contencioso-administrativo ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunitat Valenciana, en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente a la fecha de su publicación.
15.5. Del mismo modo se procederá con las solicitudes presentadas
en el plazo extraordinario y excepcional.

Article 16. Pagament i justificació de les ajudes
16.1. El pagament de les ajudes es realitzarà per mitjà de pagaments
mensuals amb la justificació prèvia. El pagament es realitzarà als beneficiaris a través dels centres educatius.
16.2. Els centres educatius, a través de l’aplicació ITACA, portaran
el control mensual de l’assistència al menjador, i en els primers cinc
dies naturals de cada mes informaran, a través de l’aplicació ITACA, la
direcció territorial corresponent, dels dies que cada alumne beneficiari
d’ajuda de menjador ha fet ús del servici en el mes anterior.

Artículo 16. Pago y justificación de las ayudas
16.1. El pago de las ayudas se realizará mediante pagos mensuales
previa justificación. El pago se realizará a los beneficiarios a través de
los centros educativos.
16.2. Los centros educativos a través de la aplicación ITACA llevarán el control mensual de la asistencia al comedor, y en los primeros
cinco días naturales de cada mes informarán, a través de la aplicación
ITACA, a la dirección territorial correspondiente, de los días que cada
alumno beneficiario de ayuda de comedor ha hecho uso del servicio en
el mes anterior.
16.3. La dirección territorial correspondiente, remitirá a cada centro
educativo la resolución en la que se incluirá la lista de beneficiarios con
indicación de la cuantía para que cada trimestre el padre, madre o tutor
del alumno/a beneficiario/a haga constar su DNI/NIF/pasaporte/NIE y
su firma como señal de conformidad por la percepción de la ayuda de
comedor.
16.4. El ingreso de los importes correspondientes se abonará en
la cuenta de cada centro docente, siendo estos los responsables de la
correcta aplicación a su finalidad.
16.5. Al final del curso el/la secretario/a de cada centro educativo
receptor de ayudas de comedor enviará a la dirección territorial correspondiente un certificado que acredite que el proceso de percepción y
aplicación de las ayudas durante todo el curso se ha realizado correctamente.

16.3. La direcció territorial corresponent remetrà a cada centre educatiu la resolució en què s’inclourà la llista de beneficiaris amb indicació de la quantia perquè cada trimestre el pare, mare o tutor de l’alumne
beneficiari faça constar el seu DNI/NIF/passaport/NIE i la seua firma
com a senyal de conformitat per la percepció de l’ajuda de menjador.
16.4. L’ingrés dels imports corresponents s’abonarà en el compte de
cada centre docent, i seran estos els responsables de la correcta aplicació
a la seua finalitat.
16.5. Al final del curs, el secretari o la secretària de cada centre
educatiu receptor d’ajudes de menjador enviarà a la direcció territorial
corresponent un certificat que acredite que el procés de percepció i aplicació de les ajudes durant tot el curs s’ha realitzat correctament.
Article 17. Compliment de l’article 3.4 del Decret 147/2007, de 7 de
setembre
De conformitat amb el que disposa l’article 25 de l’esmentada Orde
46/2010, de 28 de maig, les ajudes regulades en esta orde no estan subjectes a la política de la competència de la Unió Europea i, en conseqüència, no necessiten ser notificades a la Comissió Europea per tractar-se d’una convocatòria adreçada a l’alumnat escolaritzat en centres
educatius, per la qual cosa no hi és d’aplicació l’article 107 del Tractat
de Funcionament de la Unió Europea (TFUE), en la mesura que no
afecta els intercanvis comercials entre els estats membres.

Artículo 17. Cumplimiento del artículo 3.4 del Decreto 147/2007, de 7
de septiembre
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la citada
Orden 46/2010, de 28 de mayo, las ayudas reguladas en la presente
orden no están sujetas a la política de la competencia de la Unión Europea y, en consecuencia, no precisan de notificación a la Comisión Europea, por tratarse de una convocatoria dirigida al alumnado escolarizado
en centros educativos, por lo que no es de aplicación el artículo 107 del
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), en la medida en que no afecta a los intercambios comerciales entre los estados
miembros.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Única. Recursos
Contra esta orde, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se un recurs potestatiu de reposició davant de la consellera d’Educació, Cultura i Esport en el termini d’un mes des de la publicació en
el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, o ser impugnada per mitjà
de la interposició d’un recurs contenciós administratiu davant de la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de ser publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana,
d’acord amb el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992,

Única. Recursos
Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá
interponerse recurso potestativo de reposición ante la consellera de Educación, Cultura y Deporte en el plazo de un mes desde su publicación en
el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, o ser impugnada mediante
la interposición de recurso contencioso-administrativo ante la Sala de
lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunitat Valenciana, en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente a la fecha de su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y

Num. 7299 / 19.06.2014

14564

de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques
i del Procediment Administratiu Comú.

117 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

DISPOSICIÓ FINAL

DISPOSICIÓN FINAL

Única. Entrada en vigor
Esta orde entrarà en vigor l’endemà de ser publicada en el Diari
Oficial de la Comunitat Valenciana.

Única. Entrada en vigor
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

València, 18 de juny de 2014
La consellera d’Educació, Cultura i Esport,
MARÍA JOSÉ CATALÁ VERDET

Valencia, 18 de junio de 2014
La consellera de Educación, Cultura y Deporte
MARÍA JOSÉ CATALÁ VERDET

Num. 7299 / 19.06.2014

14565

ANNEX I / ANEXO I

MP031688

SOL·LICITUD / SOLICITUD
MENJADOR I TRANSPORT
COMEDOR Y TRANSPORTE
CURS / CURSO 2014-2015
TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD
Ordinari / Ordinario

B

DENOMINACIÓ /DENOMINACIÓN

DADES DEL PRIMER SOL·LICITANT
DATOS DEL PRIMER SOLICITANTE

PRIMER COGNOM / PRIMER APELLIDO

SEGON COGNOM / SEGUNDO APELLIDO

NOM / NOMBRE

VIA / VÍA

Excepcional

DADES DEL CENTRE ON ESTÀ MATRICULAT/DA L’ALUMNE/A (a omplir pel centre)
DATOS DEL CENTRO DONDE ESTÁ MATRICULADO/A EL/LA ALUMNO/A (a cumplimentar por el centro)

CODI CENTRE / CÓDIGO CENTRO

C

Extraordinari / Extraordinario

PASSAPORT
NIF NIE PASAPORTE

NÚM. / Nº

HOME
HOMBRE

DOMICILI FAMILIAR: NOM DE LA VIA / DOMICILIO FAMILIAR: NOMBRE DE LA VÍA

LOCALITAT/LOCALIDAD

PARE MARE
PADRE MADRE TUTOR/A

NÚM. / Nº

C.POSTAL

PORTA/ PUERTA LLETRA/ LETRA

AEAT:

Renda IRPF / Renda exempta 2013
Renta IRPF / Renta exenta 2013
NIF / NIE

X
X

SEGON COGNOM / SEGUNDO APELLIDO

NOM / NOMBRE

PASSAPORT
NIF NIE PASAPORTE

PARE
PADRE

NÚM. / Nº

HOME
HOMBRE

Amb la firma de la sol·licitud s’autoritza a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport a obtindre les dades necessàries per a determinar la renda, a l’efecte
de l’ajuda, per mitjà de l’Agència Estatal d’Administració Tributària .
Con la firma de la solicitud se autoriza a la Conselleria de Educación, Formación y Empleo a obtener los datos necesarios para determinar
la renta, al efecto de la ayuda, por medio de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

AEAT:

MARE
MADRE

TUTOR/A

CÓNYUGE
CÒNJUGE

DONA
MUJER

Renda IRPF / Renda exempta 2013
Renta IRPF / Renta exenta 2013
NIF / NIE

X
X

DADES DE L’ALUMNAT SOL·LICITANT DE L’AJUDA
DATOS DEL ALUMNADO SOLICITANTE DE LA AYUDA

ALUMNE
ALUMNO

NIF

PRIMER COGNOM / PRIMER APELLIDO

NIE

NÚM. / Nº

NIA

1
SEGON COGNOM / SEGUNDO APELLIDO

DIN – A4

MENJADOR
COMEDOR

NOM / NOMBRE

DATA NAIXEMENT / FECHA DE NACIMIENTO
HOME / HOMBRE
DONA / MUJER

ALUMNE
ALUMNO

TRANSPORT
TRANSPORTE

TIPUS D’AJUDA QUE
SOL·LICITA:
TIPO DE AYUDA QUE
SOLICITA:

COL·LECTIU
COLECTIVO

INDIVIDUAL

AUTORITZACIÓ / AUTORIZACIÓN
NIF

PRIMER COGNOM / PRIMER APELLIDO

AJUDA
AYUDA

NIE

NÚM. / Nº

NIA

2
SEGON COGNOM / SEGUNDO APELLIDO

MENJADOR
COMEDOR

NOM / NOMBRE

DATA NAIXEMENT / FECHA DE NACIMIENTO
HOME / HOMBRE
DONA / MUJER

TIPUS D’AJUDA QUE SOL·LICITA:
TIPO DE AYUDA QUE SOLICITA:

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

TRANSPORT
TRANSPORTE

AJUDA
AYUDA

COL·LECTIU
COLECTIVO

INDIVIDUAL

AUTORITZACIÓ / AUTORIZACIÓN

17/06/2014

IA – 18598 – 01 – E

(1/2) EXEMPLAR PER A L 'ADMINISTRACIÓ / EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN

NOMBRE MEMBRES UNITAT FAMILIAR
NÚMERO MIEMBROS UNIDAD FAMILIAR

DADES DEL SEGON SOL·LICITANT
DATOS DEL SEGUNDO SOLICITANTE

PRIMER COGNOM / PRIMER APELLIDO

E

TELÈFON / TELÉFONO

FILL/A CONCEBUT/DA PERÒNO NASCUT/DA
HIJO/A CONCEBIDO/A PERO NO NACIDO/A

PROVÍNCIA/PROVINCIA

Amb la firma de la sol·licitud s’autoritza a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport a obtindre les dades necessàries per a determinar la renda, a l’efecte
de l’ajuda, per mitjà de l’Agència Estatal d’Administració Tributària .
Con la firma de la solicitud se autoriza a la Conselleria de Educación, Formación y Empleo a obtener los datos necesarios para
determinar la renta, al efecto de la ayuda, por medio de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

D

DONA
MUJER

CECD – SDGITE

A

Num. 7299 / 19.06.2014

14566

ANNEX I / ANEXO I
ALUMNE
ALUMNO

NIF

PRIMER COGNOM / PRIMER APELLIDO

NIE

NÚM. / Nº

NIA

3
SEGON COGNOM / SEGUNDO APELLIDO

MP031688

MENJADOR
COMEDOR

NOM / NOMBRE

DATA NAIXEMENT / FECHA DE NACIMIENTO
HOME / HOMBRE
DONA / MUJER

ALUMNE
ALUMNO

TRANSPORT
TRANSPORTE

TIPUS D’AJUDA QUE
SOL·LICITA:
TIPO DE AYUDA QUE
SOLICITA:

COL·LECTIU
COLECTIVO

INDIVIDUAL

AUTORITZACIÓ / AUTORIZACIÓN
NIF

PRIMER COGNOM / PRIMER APELLIDO

AJUDA
AYUDA

NIE

NÚM. / Nº

NIA

4
SEGON COGNOM / SEGUNDO APELLIDO

MENJADOR
COMEDOR

NOM / NOMBRE

DATA NAIXEMENT / FECHA DE NACIMIENTO
HOME / HOMBRE
DONA / MUJER

F

TIPUS D’AJUDA QUE
SOL·LICITA:
TIPO DE AYUDA QUE
SOLICITA:

TRANSPORT
TRANSPORTE

AJUDA
AYUDA

COL·LECTIU
COLECTIVO

INDIVIDUAL

AUTORITZACIÓ / AUTORIZACIÓN

SITUACIONS SOCIOFAMILIARS
SITUACIONES SOCIOFAMILIARE
Circunstàncies socio-familiars / Circunstancias sociofamiliares

Beneficiaris directes / Beneficiarios directos
FAMÍLIA VÍCTIMA DE VIOLÈNCIA GÈNERE
FAMILIA VÍCTIMA DE VIOLENCIA GÉNERO

DISCAPACITAT LEGALMENT RECONEGUDA (=> 33%)
DISCAPACIDAD LEGALMENTE RECONOCIDA (=> 33%)

FAMÍLIA VÍCTIMA DE TERRORISME
FAMILIA VÍCTIMA DE TERRORISMO

FAMÍLIA NOMBROSA / FAMILIA NUMEROSA

PARE O MARE ALCOHÓLIC, TOXICÒMAN O RECLÚS
PADRE O MADRE ALCOHÓLICO, TOXICÓMANO O RECLUSO

FAMÍLIA/FAMILIA MONOPARENTAL
REFUGIAT POLÍTIC / REFUGIADO POLÍTICO

G

MEMBRE DE FAMILIA ACOLLIDORA
MIEMBRO DE FAMILIA ACOGEDORA

ALUMNE/A D’UN CENTRE D’ACCIÓ EDUCATIVA SINGULAR
ALUMNO/A DE UN CENTRO DE ACCIÓN EDUCATIVA SINGULAR
ORFE ABSOLUT / HUÉRFANO ABSOLUTO

COMUNICACIÓ
COMUNICACIÓN

Les dades personals que conté l’imprés podran ser incloses en un fitxer per al tractament per part de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, fent ús de les funcions pròpies que té
atribuïdes en l’àmbit de les seues competències, i l’interessat pot adreçar-se a qualsevol òrgan de l’esmentada conselleria per a exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició,
segons el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99). Amb la firma de la sol”licitud s’autoritza la
Administració a realitzar els canvis corresponents si les dades que consten en esta sol·licitud no coincidixen amb els gravats en la matrícula.
Los datos personales contenidos en este impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, en el uso de las funciones
propias que tienen atribuidas en el ámbito de sus competencias, y el interesado puede dirigirse a cualquier órgano de la misma para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición, según lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14/12/99). Con la firma de la solicitud se
autoriza a la Administración a realizar los cambios correspondientes, si los datos que constan en esta solicitud no coinciden con los grabados en la matrícula.
D’acord amb l'article 42.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, segons la nova redacció de la
Llei 4/1999, de 13 de gener, s'informa que:
– El termini màxim per a resoldre la present sol·licitud és de sis mesos des que produïsca efectes l'orde de convocatòria, sense perjuí del que preveu l'article 42.5 de la mateixa llei.
– L'efecte que produirà el silenci administratiu, si transcorre el termini sense que s'haja dictat ni notificat la resolució corresponent, serà desestimatori de la sol·licitud.
De acuerdo con el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según la nueva
redacción de la Ley 4/1999, de 13 de enero, se informa que:
– El plazo máximo para resolver la presente solicitud es de seis meses desde que produzca efectos la orden de convocatoria, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 42.5 de la misma ley.
– El efecto que producirá el silencio administrativo, si transcurre el plazo sin que se haya dictado y notificado la resolución correspondiente, será desestimatorio de la solicitud.

H

SOL·LICITUD
SOLICITUD

Sol·licite les ajudes indicades en l’apartat E i declare expressament que totes les dades assenyalades són certes.
Solicito las ayudas indicadas en el apartado E y declaro expresamente que todos los datos señalados son ciertos.
_____________________________ , ____ d _______________________ de 20___
Pare o cònjuge / Padre o cónyuge

Mare o cònjuge / Madre o cónyuge

Firma: _______________________________________

Firma: _______________________________________

Tutor

Tutora

Firma: _______________________________________

Firma: _______________________________________

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

REGISTRE D'ENTRADA
REGISTRO DE ENTRADA

DATA ENTRADA EN ÓRGAN COMPETENT
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE

17/06/2014

IA – 18598 – 02 – E

(1/2) EXEMPLAR PER A L 'ADMINISTRACIÓ / EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN

ALUMNE/A EN SITUACIÓ D’ACOLLIMENT FAMILIAR O RESIDÈNCIA
ALUMNO/A EN SITUACIÓN DE ACOGIMIENTO FAMILIAR O RESIDENCIA

CECD – SDGITE

PARE I MARE EN L’ATUR SENSE PRESTACIÓ NI SUBSIDI
PADRE Y MADRE EN EL PARO SIN PRESTACIÓN NI SUBSIDIO

DIN – A4

ALUMNAT D’ED. ESPECIAL
ALUMNADO DE ED. ESPECIAL

Num. 7299 / 19.06.2014

14567




         
       



                      




       








    





Num. 7299 / 19.06.2014

14568




         
        





                      












                              






2014_5706.pdf - página 1/14
 
2014_5706.pdf - página 2/14
2014_5706.pdf - página 3/14
2014_5706.pdf - página 4/14
2014_5706.pdf - página 5/14
2014_5706.pdf - página 6/14
 




Descargar el documento (PDF)

2014_5706.pdf (PDF, 761 KB)





Documentos relacionados


Documento PDF 2014 5706
Documento PDF revista la nostra veu n m 1 abril 2014
Documento PDF 2013829 00012607
Documento PDF programa erc vilanova del valles 2015
Documento PDF bah a 7 web
Documento PDF catalago cursos educacion

Palabras claves relacionadas





adplus-dvertising