Dossier FINAL 2020 .pdfNombre del archivo original: Dossier FINAL 2020.pdf

Este documento en formato PDF 1.6 fue generado por PDF Presentation Adobe Photoshop CS6 / Adobe Photoshop for Macintosh -- Image Conversion Plug-in, y fue enviado en caja-pdf.es el 02/07/2021 a las 16:41, desde la dirección IP 81.0.x.x. La página de descarga de documentos ha sido vista 351 veces.
Tamaño del archivo: 59.4 MB (19 páginas).
Privacidad: archivo públicoVista previa del documento


TRAYECTORI
A
1.
-Bi
ogr
afia
2.
-Bi
ogr
afia

MUSI
CA
3.
-Di
sc
ogr
afia
4.
-Col
abor
ac
i
ones
5.
-Col
abor
ac
i
ones
6.
-Conc
i
er
t
os
7.
-Sponsor

VI
DEOS

8.
-Ker
oseno
9.
-Lat
i
nosMos
tWant
ed
10.
-LaJur
a
11.
-Asíesdondec
r
ec
í
12.
-Esoesasí

13.
-Li
v
eShows
14.
-Pr
ensayr
adi
o
15.
-Redessoc
i
al
es
16.
-Cont
ac
t
o

I
NDI
CE

BI
OGRAFI
A
W,
Zhel
l
o,ar
t
i
s
t
adeHi
pHopChi
l
enoafinc
adoenMadr
i
d,Españadesdel
osaños90'
sv
i
nc
ul
adoal
ac
ul
t
ur
aur
bana.
Suc
ar
r
er
apr
of
esi
onalenl
amúsi
c
ac
omi
enz
ac
onelgr
upoCar
t
el
Hi
spano,quef
or
mój
unt
oaNawal
l(
Méx
i
c
o)enelaño20002001en
Madr
i
d.
En2002edi
t
anunLpt
i
t
ul
ado“
Sueñosdec
al
l
e”gr
abadoenl
osest
udi
osLi
c
orKaf
éporelpr
oduc
t
oryr
aper
o“
ElPut
oCoke”c
on
t
emasc
omo“
Di
ner
opena”
,“
Dandot
umbos”
,“
Mar
i
ac
hi
s”o“
Mi
r
a
l
osquemat
an”ent
r
eot
r
os.
Desdeent
onc
esCar
t
elHi
spanot
r
abaj
óc
ondi
v
er
sosar
t
i
s
t
asc
omo
Kr
az
enegr
oz
e,Huec
oPr
od,Ni
l
oMc
,Ki
l
l
erB,Medouz
e,DJDee
Nas
t
yLi
onSi
t
t
e,DJDs
t
r
o187,Car
mona,DjSpi
c
herent
r
eot
r
osar
t
i
s
t
as.
Par
t
i
c
i
póenr
ec
opi
l
at
or
i
osydi
sc
osc
omo“
ChangerLaDonne“
,
O.
T
.
Cal
l
asO.
T
.Cr
uj
o,”
Pi
y
aes
t
o2”
,“
Abi
er
t
o24H”c
onl
ost
emas

Repr
esent
e”
,“
Mi
r
al
osquemat
an”,“
Cr
uz
andoelc
har
c
o”
y“
Tr
aket
os”
.

En20072008l
anz
asusegundot
r
abaj
oc
onl
ac
ol
abor
ac
i
óndel
r
aper
oDowt
yebiquel
l
ev
aport
í
t
ul
o“
DUni
ons
t
r
eett
apev
ol
.
1

gr
abadoymez
c
l
adoporMr
kpr
oduc
t
i
ons,pr
esent
adoenl
assal
as
masdes
t
ac
adasdeMadr
i
d.
En2009W.
Zhel
l
oempr
endesuc
ami
noensol
i
t
ar
i
omant
eni
endoel
nombr
e“
Car
t
elHi
spano”
.
Ac
t
ual
ment
el
anz
osumasr
ec
i
ent
epr
oduc
c
i
ónmusi
c
alde12
c
or
t
espr
oduc
i
doporelpr
oduc
t
orElPut
oCoke,Wi
l
lHy
pe,Huec
opr
ods,GM Pr
odzymas
t
er
i
z
adoenSRT
c
eeSt
udi
os.
Es
t
et
r
abaj
ov
i
eneac
ompañadopordi
v
er
sosaudi
ov
i
sual
es,di
r
i
gi
dosporl
osfil
maker
sAl
ber
t
ol
or
a yMRKpr
oduc
t
i
onsypr
esent
ado
enl
aspr
i
nc
i
pal
esc
i
udadesdeEspaña.
Enes
t
et
i
empoW Zhel
l
ov
uel
v
eadar
nosRapLat
i
noensuesenc
i
a,
par
t
i
c
i
pandoenc
onc
i
er
t
osyf
es
t
i
v
al
esc
omo:LaCokaNos
t
r
a+
Si
c
kJac
kenOfPsy
c
hoReal
m +W Zhel
l
o(
Sal
aCoper
ni
c
o)
,Sc
r
ed
Fes
t
i
v
alI
I(
Par
í
s,Fr
anc
e)
,Gona&W Zhel
l
o(
Sal
aElSol
)
,Reke&W
Zhel
l
o(
Sal
aRoc
k&Pal
ac
e)
,Fet
esPl
ac
eAuxAr
t
i
s
t
es(
Par
í
s,
Fr
anc
e)
,MoobDeep+W Zhel
l
o(
EdenCl
ub,I
bi
z
a)
,et
c
.
.
.

DI
SCOGRAFI
A+Col
ab
or
aci
one
s

SUEÑOSDECALLE

D-UNI
ON

PI
YAESTOI
I
I

ABI
ERTO24H

Año:2001

Año:2008

Año:2010

Año:2020

Sel
l
o:Cart
elHi
spano
For
mat
o:CD
Gener
o:Hi
pHop
Mc
s:Zhel
l
o&Nawal
l

Sel
l
o:DarkhoodRecor
ds
For
mat
o:CD
Gener
o:Hi
pHop
Mc
s:Dowt
y
,Zhel
l
o,Nawal
l

Sel
l
o:Li
korKaf
é
For
mat
o:CD
Gener
o:Hi
pHop
Mc
s:Vari
osAr
t
i
s
t
as

Sel
l
o:Nabokanot
i
For
mat
o:CD
Gener
o:Hi
pHop
Mc
s:Vari
osAr
t
i
s
t
as

DI
SCOGRAFI
A+Col
ab
or
aci
one
s

CHANGELADONNE

PI
YAESTOI
I

OTCALLASOTCRUJO

THECHAMPI
ONOFCOLLABO

Año:2016

Año:2001

Año:2004

Año:2010

Sel
l
o:Di
squesPi
r
at
es
For
mat
o:CD
Gener
o:Hi
pHop
Mc
s:Medouze&DeeNast
y

Sel
l
o:Li
c
orKaf
é
For
mat
o:CD
Gener
o:Hi
pHop
Mc
s:Vari
osar
t
i
s
t
as

Sel
l
o:SUNRecor
ds
For
mat
o:CD
Gener
o:Hi
pHop
Mc
s:Vari
osAr
t
i
s
t
as

Sel
l
o:DarkhoodRecor
ds
For
mat
o:CD
Gener
o:Hi
pHop
Mc
s:Vari
osAr
t
i
s
t
as

DELI
NQUENTHABI
TS-Sal
aCoper
ni
c
o
t P
ORT
AVOZ -Sal
aRockPal
ac
e
t

LOPES-Sal
aZeni
t
h
t S
CREDCONNEXI
ONFESTI
VALI
I-Par
í
s
t

t

LACOKANOSTRA+SI
CKJACKEN+W ZHELLO-Madr
i
d

REKE+W ZHELLO-Sal
aRockPal
ac
e,Madr
i
d
t G
ONA+W ZHELLO-Sal
aElSol
,Madr
i
d
t

PACHAMAMAFEST-Sal
aCar
ac
ol
,Madr
i
d
t MO
OBDEEPConc
er
tSal
aEden-SantAnt
oniI
bi
z
a
t

t

PROPHETSI
NDAHOODI
I-Sal
aHangar
,Madr
i
d

PROPHETSI
NDAHOODI-Espaci
oNar
anj
o,Madr
i
d
t MA
RI
SQUI
ÑOFEST-Gal
i
c
i
a
t

HI
PHOPSI
NFRONTERAS-Sal
aSt
er
eo,Madr
i
d
t S
ALASWEET,Madr
i
d.
t

SALABASHLI
NE,Madr
i
d
t F
I
LM FACTORY-Al
c
or
c
on
t L
AFABRI
CADECHOCOLATE-Vi
go
t

SALAS/
/
CONCI
ERTOS

t
www.
dy
seone.
c
om

KEROSENO
Ker
oseno-Car
t
elHi
spano
Pr
oduc
ci
onmusi
c
al
:DJHar
den
Mas
t
er
i
ng:RecDi
v
i
si
on
Di
r
ect
or
:I
sr
aelGonz
al
es

ht
t
ps:
/
/
www.
y
out
ube.
c
om/
wat
ch?v
=C28CbUhx
TDY

Vi
d
e
osMus
i
cal
e
s

LATI
NOSMOSTW ANTED

Lat
i
nosMos
tWant
ed-W Zhel
l
of
eat
.St
y
l
o&Say
koFl
ako
Abum:Baj
oPr
esi
ón
Pr
oduc
ci
onmusi
c
al
:Huec
oPr
ods
Mas
t
er
i
ng:SrT
c
eeSt
udi
os
Di
r
ect
or
:Out
erSpac
e

ht
t
ps:
/
/
www.
y
out
ube.
c
om/
wat
ch?v
=QoJ7x
z
dPr
JE

LAJ
URA

Car
t
elHi
spano-LaJur
a
Pr
oduc
ci
on:LaLoquer
aPr
oduci
ones
Copr
oduc
ci
ón:Jor
geCéspedes
Mas
t
er
i
ng:Huec
oPr
od
Di
r
ec
ci
ón:Xc
ese

ht
t
ps:
/
/
www.
y
out
ube.
c
om/
wat
ch?v
=4Wf
h9qi
C_dc

ASIESDONDECRECI

Car
t
elHi
spanopr
esent
a:Asiesdondecr
eci
v
i
deocl
i
pdi
r
i
j
i
doporMRKPr
oduct
i
ons,
quecuent
ac
onl
apar
t
i
ci
paci
óndelr
aper
omadr
i
l
eño
Car
monaA13 yl
apr
oduc
ci
ónmúsi
c
aldelPut
oCoke.
Tr
abaj
oqueasi
dor
odadoenl
oses
t
udi
osdeEspaci
onar
anj
o
c
onl
ac
ol
abor
aci
óndelc
ol
ect
i
v
oUnder
gr
oundSt
at
i
on
enMadr
i
d2015.

ht
t
ps:
/
/
www.
y
out
ube.
c
om/
wat
ch?v
=i
OOJqi
NGROg

ESOESASI

Car
t
elHi
spanopr
esent
a:Esoesasí
v
i
deocl
i
pdi
r
i
j
i
doporAl
ber
t
oLor
a,baj
ol
apr
oduc
ci
ónmusi
c
al
delPut
oCoke,enl
oses
t
udi
osdeLi
c
orKaf
e,c
onl
ac
ol
abor
aci
ón
delc
ant
aaut
ordeflamenc
oJ.
C.
A.
Tr
abaj
oqueasi
dor
odadoenelnor
oes
t
edeEspaña
enGal
i
ci
a,Vi
go2014.

www.
y
out
ube.
c
om/
wat
ch?v
=my
0LWwJQ0Qo

VI
DEOS-LI
VESSHOW S

LaCokaNos
t
r
a+Si
ckJ
acke
n+W Zhe
l
l
o-Sal
acop
e
r
ni
co

c
l
i
c
kpar
av
erelv
i
deo>>>ht
t
ps:
/
/
www.
y
out
ube.
c
om/
wat
c
h?v
=I
DeqpqZJf
Qw

PACHAMAMAFEST-Sal
aCar
acol

cl
i
ckpar
av
erelv
i
deo>>>ht
t
ps:
/
/
www.
y
out
ube.
c
om/
wat
ch?v
=bT
ami
gE6Px
Q

GONA +W ZHELLO-Sal
aElSol

c
l
i
c
kpar
av
erelv
i
deo>>>ht
t
ps:
/
/
www.
y
out
ube.
c
om/
wat
c
h?v
=JgsPu07B7i
g

DELI
NQUENTHABI
TS+CARTELHI
SPANO-Sal
aCop
e
r
ni
co

cl
i
ckpar
av
erelv
i
deo>>>ht
t
ps:
/
/
www.
y
out
ube.
c
om/
wat
ch?v
=dh3sMr
17qf
k

RADI
O/PRENSA
t

HI
PHOPLI
FEMagaz
i
ne-Madr
i
d

t

JOI
AMagaz
i
ne-Sant
i
agodeChi
l
e
CANNABI
SCACTUSMagaz
i
ne-LosAngel
es

t

ZONADERAPPERSMagaz
i
ne-Venez
uel
a

t

SHAPEMagaz
i
ne-Madr
i
d

t

ESVI
BEMagaz
i
ne-Madr
i
d

t

t

LACELDADEBOB-Sant
i
agodeChi
l
e
LA4t
aPARTERTVE-Madr
i
d
GUARI
DAHI
PHOP-Col
ombi
a
TERREMOTOHI
PHOPLATI
NO107.
3FM -Par
i
s
RADI
OCORBERA(
BLACKCORPDAY)107FM -Bar
c
el
ona
ONLYREALHHMadr
i
d

t

40PRI
NI
PALESTV-Vi
go

t
t
t
t
t

t

LATI
NRAPST
AR.
COM
MADCHANNEL.
COM
ELCUADERNO.
ES
SOULBROTHER.
COM
HHGROUP.
COM
SHI
A.
CL

t

GALI
CI
AFLOW.
COM

t
t
t
t
t

REDESSOCI
ALES

WWW.
YOUTUBE.
COM/
W.
ZHELLO
WWW.
FACEBOOK.
COM/
W.
ZHELLOCARTELHI
SPANO
WWW.
SOUNDCLOUD.
COM/
ZHELLO_CARTELHI
SPANO
WWW.
TWI
TTER.
COM/
ZHELLO1982
WWW.
I
NST
AGRAM.
COM/
W.
ZHELLO

dambal
amusi
c
a@gmai
l
.
c
om
+34.633.
222.
878
www.
dambal
amusi
c.
c
om

CONTACTO


Dossier FINAL 2020.pdf - página 1/19
 
Dossier FINAL 2020.pdf - página 2/19
Dossier FINAL 2020.pdf - página 3/19
Dossier FINAL 2020.pdf - página 4/19
Dossier FINAL 2020.pdf - página 5/19
Dossier FINAL 2020.pdf - página 6/19
 
Descargar el documento (PDF)

Dossier FINAL 2020.pdf (PDF, 59.4 MB)

Documentos relacionados


Documento PDF herencia del color en el border collie para legado
Documento PDF oguc diciembre 2013
Documento PDF encuesta
Documento PDF encuesta 1
Documento PDF calcomanies exin west rfa pdfcalw
Documento PDF tesla motors 2015 03 31

Palabras claves relacionadas

adplus-dvertising