00 SICOVA ReglamentoGeneral .pdfNombre del archivo original: 00 SICOVA ReglamentoGeneral.pdf
Título: Microsoft Word - 00 SICOVA ReglamentoGeneral.docx

Este documento en formato PDF 1.3 fue generado por Word / Mac OS X 10.10.5 Quartz PDFContext, y fue enviado en caja-pdf.es el 31/01/2017 a las 17:43, desde la dirección IP 193.145.x.x. La página de descarga de documentos ha sido vista 1333 veces.
Tamaño del archivo: 151 KB (5 páginas).
Privacidad: archivo públicoVista previa del documento


DIARI OFICIAL DE LA SIMULACIÓ DE LES CORTS VALENCIANES (DOSICOVA)
DIARIO OFICIAL DE LA SIMULACIÓN DE LAS CORTES VALENCIANAS (DOSICOVA)
 

REGLAMENT GENERAL

REGLAMENTO GENERAL

CLÀUSULA I. Denominació, àmbit d’aplicació i

CLÁUSULA I. Denominación, ámbito de aplicación e

idioma.

idioma.

1.   La Simulació de les Corts Valencianes es configura com

1.   La Simulación de las Cortes Valencianas se configura

una activitat formativa en forma de simulació

como una actividad formativa en forma de simulación

parlamentària estudiantil, organitzada pel Consell
d’Estudiants de la Universitat d’Alacant (CEUA).

parlamentaria estudiantil, organizada por el Consejo de
Estudiantes de la Universidad de Alicante (CEUA).

2.   La interpretació dels Reglaments i normatives, així com

2.   La interpretación de los Reglamentos y normativas, así

el procedir per aquelles qüestions o situacions que no

como

estiguen recollides en els mateixos, quedarà reservada

situaciones que no estén recogidas en los mismos,

el

proceder

para

aquellas

cuestiones

o

al Comitè Organitzador, la Mesa de Les Corts, o a qui

quedará reservada al Comité Organizador, la Mesa de

aquests designen.

Les Corts, o a quien éstos designen.

3.   El Comitè Organitzador es reserva el dret de suspendre
o modificar el present Reglament General i demés

3.   El Comité Organizador se reserva el derecho de
suspender o modificar el presente Reglamento General

normativa aplicable durant la Simulació, amb el

y demás normativa aplicable durante la Simulación,

requisit de publicació i notificació immediata de les

con el requisito de publicación y notificación inmediata

modificacions pels mitjans que garanteixen l’efectiu

de las modificaciones por los medios que garanticen el

dret dels participants a conèixer-les.

efectivo derecho de los participantes a conocerlas.

4.   El castellà i el valencià seran els idiomes oficials de la
Simulació i es podran fer servir indistintament sense
que això supose un perjudici per a qui ho faça.

CLÀUSULA II. Organització interna i participants.

4.   El castellano y el valenciano serán los idiomas oficiales
de la Simulación y se podrán utilizar indistintamente
sin que ello suponga un perjuicio para quien lo haga.

CLÁUSULA II. Organización interna y participantes.

1.   Les Corts exerceixen la potestat legislativa de la

1.   Les Corts ejercerán la potestad legislativa de la

Comunitat Valenciana, aproven els seus Pressupostos,

Comunidad Valenciana, aprueban sus Presupuestos,

controlen l’acció de govern del Consell i tenen la resta

controlan la acción de gobierno del Consell y tienen las

de competències que els hi atribueixen la Constitució,

demás competencias que les atribuyen la Constitución,

l’Estatut d’Autonomia o aquest Reglament. Les Corts

el Estatuto de Autonomía o este Reglamento. Las

Valencianes són inviolables.

Cortes Valencianas son inviolables.

2.   Les Corts Valencianes funcionaran en Ple i per
Comissions.

2.   Las Cortes Valencianas funcionarán en Pleno y por
Comisiones.

3.   Tots els participants, excloent als que exerceixen la

3.   Todos los participantes, excluyendo los que ejerzan la

Presidència i la Secretaria de la Simulació, seran

Presidencia y la Secretaría de la Simulación estarán

adscrits a una Comissió, bé siga com a diputats,

adscritos a una Comisión, bien sea como diputados,

presidents o secretaris.

presidentes o secretarios.

4.   Per a cada edició, el Comitè Organitzador publicarà les

4.   Para cada edición, el Comité Organizador publicará las

bases, requisits i procediments d’inscripció dels

bases, requisitos y procedimientos de inscripción de los

participants, així com les quotes a abonar i terminis a

participantes, así como las cuotas a abonar y plazos a

complir.

cumplir.

5.   Totes les taxes i quantitats abonades a l’Organització
per

qualsevol

concepte

seran, per

defecte, no

reemborsables.
6.  

5.   Todas

las

tasas

y

cantidades

abonadas

a

Organización por cualquier concepto serán, por
defecto, no reembolsables.

En el moment de prendre possessió per adquirir la

— Pàgina 1 de 5 —

la

6.   En el momento de tomar posesión para adquirir la

— Página 1 de 5 —

DIARI OFICIAL DE LA SIMULACIÓ DE LES CORTS VALENCIANES (DOSICOVA)
DIARIO OFICIAL DE LA SIMULACIÓN DE LAS CORTES VALENCIANAS (DOSICOVA)
 

condició plena de diputat/da, els participants hauran

condición plena de diputado/a, los participantes

de jurar o prometre acatament a la Constitució i a

tendrán que jurar o prometer acatamiento a la

l’Estatut d’Autonomia, així com complir amb els
requisits que es contemplen en altres documents de

Constitución y al Estatuto de Autonomía, así como
cumplir con los requisitos que se contemplen en

normativa aplicable.

otros documentos de normativa aplicable.

7.   Els diputats i diputades no estaran lligats per mandat
imperatiu.

7.   Los diputados y diputadas no estarán ligados por
mandato imperativo.

8.   Les Comissions representades en la Simulació seran

8.   Las Comisiones representadas en la Simulación serán

anunciades amb la deguda antelació a través de la

anunciadas con la debida antelación a través de la

Convocatòria de la mateixa.

Convocatoria de la misma.

CLÀUSULA III. Presidents.

CLÁUSULA III. Presidentes.

1.   El President de la Simulació ostenta la màxima
autoritat dins la mateixa, tant per a matèries

1.   El Presidente de la Simulación ostenta la máxima
autoridad dentro de la misma, tanto para materias

substantives i procedimentals. Declararà oberta i closa

sustantivas y procedimentales. Declarará abierta y

l’edició de SICOVA i exercirà la resta de les atribucions

cerrada la edición de SICOVA y ejercerá el resto de las

que aquest Reglament i demés normativa aplicable li

atribuciones que este Reglamento y demás normativa

atribueixe.

aplicable le atribuya.

2.   Juntament amb el President de la Simulació, formaran
part, a efectes organitzatius, de les autoritats de

2.   Junto con el Presidente de la Simulación, formarán
parte, a efectos organizativos, de las autoridades de

SICOVA la resta de membres de la Mesa de Les Corts i

SICOVA el resto de miembros de la Mesa de Les Corts

els integrants de les Meses de les Comissions.

y los integrantes de las Mesas de las Comisiones.

3.   Les esmentades autoritats de la Simulació, a excepció

3.   Las citadas autoridades de la Simulación, a excepción

de la Presidència i la Secretaria de la Simulació, estaran

de la Presidencia y la Secretaría de la Simulación,

sotmeses al procés d’inscripció ordinari, malgrat que la

estarán sometidas al proceso de inscripción ordinario,

designació per tals càrrecs correspon al Comitè
Organitzador.

pese a que la designación para
corresponde al Comité Organizador.

CLÀUSULA IV. Temes a tractar.

tales

cargos

CLÁUSULA IV. Temas a tratar.

1.   El Comitè Organitzador seleccionarà tres (3) temes a

1.   El Comité Organizador seleccionará tres (3) temas a

tractar, basats en Lleis vigents que hagen estat

tratar, basadas en Leyes vigentes que hayan sido

aprovades

aprobadas por otros Parlamentos Autonómicos, y

per

altres

Parlaments

Autonòmics,

i

assignarà la redacció i proposició de tres Proposicions

asignará

de

Proposiciones de Ley a los Síndicos de los tres

Llei als

Síndics

dels

tres

principals

Grups

Parlamentaris.

la

redacción

y

proposición

de

tres

principales Grupos Parlamentarios.

2.   Es tractarà de Proposicions de Llei que afectaran a les

2.   Se tratará de Proposiciones de Ley que afectarán a las

competències assignades a la Comunitat Valenciana,

competencias asignadas a la Comunidad Valenciana,

tant en la Constitució Espanyola com en el propi

tanto en la Constitución Española como en el propio

Estatut d’Autonomia.

Estatuto de Autonomía.

CLÀUSULA V. Procediment legislatiu simulat.
1.   Les Proposicions de Llei es presentaran acompanyades
d’una

exposició

de

motius

i

1.   Las proposiciones de Ley se presentarán acompañadas

antecedents

de una exposición de motivos y antecedentes

necessaris per poder pronunciar-se sobre elles. Podran

necesarios para poder pronunciarse sobre ellas. Podrán

ser adoptades a iniciativa d’un Grup Parlamentari amb

ser adoptadas a iniciativa de un Grupo Parlamentario

— Pàgina 2 de 5 —

dels

CLÁUSULA V. Procedimiento legislativo simulado.

— Página 2 de 5 —

DIARI OFICIAL DE LA SIMULACIÓ DE LES CORTS VALENCIANES (DOSICOVA)
DIARIO OFICIAL DE LA SIMULACIÓN DE LAS CORTES VALENCIANAS (DOSICOVA)
 

la sola firma del seu Síndic.

con la sola firma de su Síndico.

2.   Exercida la iniciativa, la Mesa de Les Corts ordenarà la

2.   Ejercida la iniciativa, la Mesa de Les Corts ordenará la

publicació de la Proposició de Llei i la seua remissió al
Consell, per a que manifeste el seu criteri respecte a la

publicación de la Proposición de Ley y su remisión al
Consell, para que manifieste su criterio respecto a la toma

presa en consideració, així com la seua conformitat o no

en consideración, así como su conformidad o no a la

a la tramitació.

tramitación.

3.   Conegut el criteri del Consell que suposara la oposició a

3.   Conocido el criterio del Consell que supusiera la

la tramitació, la Mesa pot, en última instància, aprovar el

oposición a la tramitación, la Mesa puede, en última

sotmetiment al Ple de la presa en consideració de la

instancia, aprobar el sometimiento al Pleno de la toma en

Proposició de Llei.

consideración de la Proposición de Ley.

4.   Abans de donar inici al debat, es donarà lectura del criteri

4.   Antes de dar inicio al debate, se dará lectura del criterio

del Consell. El debat s’ajustarà a l’establert per als de

del Consell. El debate se ajustará a lo establecido para los

totalitat.

de totalidad.

5.   Acte seguit, el president o presidenta preguntarà si Les

5.   Acto seguido, el presidente o presidenta preguntará si Les

Corts prenen o no en consideració la Proposició de Llei de

Corts toman o no en consideración la Proposición de Ley

que es tracte. En cas afirmatiu, la Mesa de Les Corts
acordarà el seu enviament a la Comissió competent i

de que se trate. En caso afirmativo, la Mesa de Les Corts
acordará su envío a la Comisión competente y a la

l’apertura del corresponent termini de presentació

apertura del correspondiente plazo de presentación de

d’esmenes, sense que siguen admissibles esmenes a la

enmiendas, sin que sean admisibles enmiendas a la

totalitat. La Proposició de Llei, a partir de la seua remissió

totalidad. La Proposición de Ley, a partir de su remisión a

a la Comissió, seguirà el tràmit previst pels Projectes de

la Comisión, seguirá el trámite previsto para los Proyectos

Llei, corresponent a un dels ponents o a un diputat o

de Ley, correspondiendo a uno de los ponentes o a un

diputada del Grup Parlamentari autor de la iniciativa la
presentació de la mateixa davant el Ple.

diputado o diputada del Grupo Parlamentario autor de la
iniciativa la presentación de la misma ante el Pleno.

CLÀUSULA VI. Codi d’etiqueta.

CLÁUSULA VI. Código de etiqueta.

1.   L’abillament dels diputats i diputades deurà ser acord

1.   El atuendo de los diputados y diputadas deberá ser

amb la rellevància de l’esdeveniment i amb el paper

acorde con la relevancia del evento y con el papel que

que es pretén representar. D’aquesta manera, a les

se pretende representar. De este modo, a las sesiones

sessions parlamentàries, tant en Ple com en Comissió,

parlamentarias, tanto en Pleno como en Comisión, los

els participants hauran de vestir i actuar amb formalitat

participantes deberán vestir y actuar con formalidad y

i ajustar-se al conegut com Western Business Attire, o
abillament de negocis occidental.

ajustarse al conocido como Western Business Attire, o
atuendo de negocios occidental.

a)   Les dones hauran de vestir tratge de jaqueta i

a)   Las mujeres deberán vestir traje de chaqueta y

pantaló o falda, amb brusa o vestit i sabata

pantalón o falda, con blusa o vestido y zapato

formal. No s’acceptaran ni texans, ni calçat

formal. No se aceptarán ni vaqueros, ni calzado

esportiu, ni abillaments de festa.

deportivo, ni atuendos de fiesta.

b)   Els homes hauran de vestir tratge o jaqueta i

b)   Los hombres deberán vestir traje o chaqueta y

pantaló, camisa, corbata (opcional), i sabates
formals. No s’acceptaran ni texans, ni calçat

pantalón, camisa, corbata (opcional), y zapatos
formales. No se aceptarán ni vaqueros, ni calzado

esportiu, ni abillaments de festa.

deportivo, ni atuendos de fiesta.

2.   Pels esdeveniments socials o activitats formatives, el codi

2.   Para los eventos sociales o actividades formativas, el

d’etiqueta serà diferent i, llevat indicació expressa del

código de etiqueta será diferente y, salvo indicación

Comitè Organitzador, casual.

expresa del Comité Organizador, casual.

3.   El Comitè Organitzador es reserva el dret de denegar
l’entrada u ordenar l’expulsió de les instal·lacions en les

— Pàgina 3 de 5 —

3.  

El Comité Organizador se reserva el derecho de denegar
la entrada u ordenar la expulsión de las instalaciones en

— Página 3 de 5 —

DIARI OFICIAL DE LA SIMULACIÓ DE LES CORTS VALENCIANES (DOSICOVA)
DIARIO OFICIAL DE LA SIMULACIÓN DE LAS CORTES VALENCIANAS (DOSICOVA)
 

que tinga lloc la Simulació a qui no compleixe amb les normes

las que tanga lugar la Simulación a quien no cumpla

d’etiqueta ací descrites.

con las normes de etiqueta aquí descritas.

CLÀUSULA VII. Objectes de valor.

CLÁUSULA VII. Objetos de valor.

En cas de que els participants porten objectes de valor se’ls

En caso de que los participantes lleven objetos de valor se

recomana guardar-los en un lloc segur. El Comitè
Organitzador, el CEUA, el personal de les instal·lacions on

les recomienda guardarlos en un lugar seguro. El Comité
Organizador, el CEUA, el personal de las instalaciones

tinga lloc la Simulació i el personal subcontractat, si

donde

l’hagués, no es fan responsables de la pèrdua, robatori o

subcontratado, si lo hubiera, no se hacen responsables de

deteriorament

la pérdida, robo o deterioro que las pertenencias de

que

les

pertinences

de

qualsevol

participant puguen patir.

CLÀUSULA VIII. Drets d’imatge.
1.   Els participants, per mitjà el formulari d’inscripció, que

tenga

lugar

la

Simulación

y

el

personal

cualquier participante puedan sufrir.

CLÁUSULA VIII. Derechos de imagen.
1.   Los

participantes,

mediante

el

formulario

de

suposa la lectura i acceptació del present Reglament

inscripción, que supone la lectura y aceptación del

General, autoritzen per mitjà d’aquest la cessió dels
seus drets d’imatge presos amb motiu de la celebració

presente Reglamento General, autorizan por medio de
éste la cesión de sus derechos de imagen tomados con

de la Simulació.

motivo de la celebración de la Simulación.

2.   L’autorització per utilitzar el contingut gravat i la seua

2.   La autorización para utilizar el contenido grabado y su

imatge a l’empara del disposat en la Llei Orgànica

imagen al amparo de lo dispuesto en la Ley Orgánica

1/1982, de 5 de maig, de Protecció Civil del Dret a

1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho

l’Honor, a la Intimitat Personal i Familiar i a la Pròpia
Imatge. L’autorització no està sotmesa a cap termini

al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la
Propia Imagen. La autorización no está sometida a

temporal i està restringida al territori de la Comunitat

ningún plazo temporal y está restringida al territorio

Valenciana. De conformitat amb la Llei Orgànica

de la Comunidad Valenciana. Conforme con la Ley

15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades

Orgánica

de Caràcter Personal, tots els participants són

Protección de Datos de Carácter Personal, todos los

informats de que les dades de caràcter personal

participantes son informados de que los datos de

recaptats, per a els casos en que aquest siga una
persona física, o en el cas de representants d’una

carácter personal recabados, para los casos en que éste
sea una persona física, o en el caso de representantes

persona jurídica, ja siga pública o privada, seran

de una persona jurídica, ya sea pública o privada, serán

incorporats a un fitxer titularitat del CEUA.

incorporados a un fichero titularidad del CEUA.

15/1999,

de

13

de

diciembre,

sobre

3.   El CEUA garanteix que s’han adoptat les mesures

3.   El CEUA garantiza que se han adoptado las medidas

tècniques i organitzatives necessàries per mantenir el

técnicas y organizativas necesarias para mantener el

nivell de seguretat requerit, en atenció a la naturalesa
de les dades personals tractades.

nivel de seguridad requerido, en atención a la
naturaleza de los datos personales tratados.

CLÀUSULA IX. Caràcter de simulació.

CLÁUSULA IX. Carácter de la simulación.

1.   Tots els preceptes ací continguts, així com les restants
disposicions emeses per les autoritats de la Simulació,

1.   Todos los preceptos aquí contenidos, así como las
restantes disposiciones emitidas por las autoridades de

i qualsevol altres documents, textos, o actes que es

la Simulación, y cualesquiera otros documentos, textos,

produeixen amb motiu de la mateixa, tindran caràcter

o actos que se produzcan con motivo de la misma,

no oficial, i estaran destinats únicament a propòsits

tendrán carácter no oficial, y estarán destinados

educatius i culturals.

únicamente a propósitos educativos y culturales.

2.   Les disposicions d’aquest i altres Reglaments aprovats
al efecte que confereixen drets o atribueixen deures als

— Pàgina 4 de 5 —

2.   Las disposiciones de éste y otros Reglamentos
aprobados al efecto que confieren derechos o

— Página 4 de 5 —

DIARI OFICIAL DE LA SIMULACIÓ DE LES CORTS VALENCIANES (DOSICOVA)
DIARIO OFICIAL DE LA SIMULACIÓN DE LAS CORTES VALENCIANAS (DOSICOVA)
 

participants hauran de ser llegides en tot cas a la llum

atribuyen deberes a los participantes deberán ser

de

Comitè

leídas en todo caso a la luz de la legislación vigente sin

Organitzador tinga potestat constitucional o
estatutària per adoptar preceptes que contradiguen el

que el Comité Organizador tenga potestad
constitucional o estatutaria para adoptar preceptos

disposat per la legislació vigent, tot i que el tenor

que contradigan lo dispuesto para la legislación

literal del Reglament (en un exercici de fidelitat amb

vigente, aunque el tenor literal del Reglamento (en un

el Reglament oficial de Les Corts Valencianes) poguera

ejercicio de fidelidad con el Reglamento oficial de Les

desprendre’s altra cosa.

Corts Valencianes) pudiera desprenderse otra cosa.

la

legislació

3.   Específicament,

vigent,

el

sense

Comitè

que

el

Organitzador,

i

la

3.   Específicamente,

el

Comité

Organizador,

y

la

organització en el seu conjunt, no seran responsables
dels actes que, emparats en el tenor literal d’aquest

organización en su conjunto, no serán responsables de
los actos que, amparados en el tenor literal de éste

Reglament o qualsevol altres aprovats al efecte,

Reglamento o cualesquiera otros aprobados al efecto,

contravinguen la legislació vigent.

contravengan la legislación vigente.

CLÀUSULA X. Disposició final i acceptació.

CLÁUSULA X. Disposición final y aceptación.

La inscripció i/o participació en la Simulació ací referida

La inscripción y/o participación en la Simulación aquí

(SICOVA) suposa la tàcita acceptació dels reglaments,

referida (SICOVA) supone la tácita aceptación de los

condicions i bases dels que, per la seua naturalesa,

reglamentos, condiciones y bases de los que, para su

esdevinga obligat compliment per part del participant, i
que hagués tingut oportunitat de conèixer amb la deguda

naturaleza, devenga obligado cumplimiento por parte del
participante, y que hubiera tenido oportunidad de conocer

diligència.

con la debida diligencia.

Alacant, 31 de gener de 2017.

Alicante, 31 de enero de 2017.

El President de la Simulació,

El Presidente de la Simulación,

FERNANDO RIERA LÓPEZ-CORTÉS

FERNANDO RIERA LÓPEZ-CORTÉS

— Pàgina 5 de 5 —

— Página 5 de 5 —


00 SICOVA ReglamentoGeneral.pdf - página 1/500 SICOVA ReglamentoGeneral.pdf - página 2/500 SICOVA ReglamentoGeneral.pdf - página 3/5

00 SICOVA ReglamentoGeneral.pdf - página 4/5
00 SICOVA ReglamentoGeneral.pdf - página 5/5


Descargar el documento (PDF)

00 SICOVA ReglamentoGeneral.pdf (PDF, 151 KB)

Documentos relacionados


Documento PDF 00 sicova reglamentogeneral
Documento PDF 50e campionats dels vall s
Documento PDF organizacionudv
Documento PDF 20140518 anuncio regata social interclase mayo 2014
Documento PDF v legazpiko goitiberak 2017 reglamento particular
Documento PDF 20130921 anuncio regata 470 copa de madrid 2013

Palabras claves relacionadas