50e CAMPIONATS DELS VALLÈS .pdfNombre del archivo original: 50e CAMPIONATS DELS VALLÈS.pdf
Título: Microsoft Word - 50e CAMPIONATS DELS VALLÈS.docx
Autor: Mònica Grau Llovera

Este documento en formato PDF 1.3 fue generado por Microsoft Word / Mac OS X 10.6.8 Quartz PDFContext, y fue enviado en caja-pdf.es el 26/09/2013 a las 20:07, desde la dirección IP 213.96.x.x. La página de descarga de documentos ha sido vista 2046 veces.
Tamaño del archivo: 549 KB (6 páginas).
Privacidad: archivo públicoVista previa del documento


 

 

XLIX  CAMPIONATS  DELS  VALLÈS  

REGLAMENT    
 
 Art.  1r.-­‐  El  Club  Atlètic  Mollet  organitza  els  propers  dies  20  i  27  d’octubre  de  2013  els  50è  Campionat  
del  Vallès,  a  disputar  a  les  Pistes  Municipals  d’atletisme  de  Mollet  del  Vallès  (Avda.  Rivoli  8-­‐10),  sota  el  
control  tècnic  del  Col·∙legi  de  Jutges  de  la  Federació  Catalana  d’Atletisme.    
Art.  2n.-­‐  L’horari  i  ordre  de  proves  s’adjunta  en  un  full  a  part.    
Art.  3r.-­‐  Podran  participar  tots  els  atletes  que:    
.  Pertanyin  a  Clubs  del  Vallès  Occidental  o  Oriental    
.  Resideixin  a  algun  municipi  del  Vallès  Occidental  o  Oriental  (s’haurà  de  demostrar  documentalment)    
.  I  que  tinguin  tramitada  per  la  temporada  en  curs  la  llicència  federativa.  
El  preu  de  la  inscripció  per  prova  i  atleta  serà:  
.  Atletes  pertanyents  a  clubs  vallesans  de  la  Roda  Organitzadora:  gratuït    
.   Atletes   residents   a   municipis   vallesans   de   clubs   de   fora   de   les   comarques   del   Vallès:   mateix   preu   que  
controls  de  la  FCA    
.  Atletes  pertanyents  a  clubs  vallesans  que  no  són  de  la  Roda  Organitzadora  amb  10  o  menys  atletes  
inscrits  per  jornada:  2  €  per  atleta  i  prova,  i  6  €  per  relleu.    
.   Atletes   pertanyents   a   clubs   vallesans   que   no   són   de   la   Roda   Organitzadora   amb   11   o   més   atletes  
inscrits  per  jornada:  4  €  per  atleta  i  prova,  i  8  €  per  relleu.    
.  Atletes  fora  de  concurs:  mirar  article  5è  del  present  reglament.    
 
Art.  4rt.-­‐  Podran  optar  a  títol  i  medalla  els  atletes  de  clubs  vallesans  i  els  atletes  residents  a  municipis  
vallesans.   Els   atletes   amb   nacionalitat   estrangera   no   podran   optar   a   títol   ni   medalla.   Els   atletes  
estrangers  de  clubs  vallesans  podran  participar  i  puntuar,  si  procedeix,  pel  seu  club.  El  nombre  màxim  
d’estrangers  inscrits  per  cada  club  i  jornada  serà  de  tres.    
 
   
 

 
 
Art.   5è.-­‐   Podrà   haver   inscripcions   fora   de   concurs   a   aquelles   proves   que   el   Club   Organitzador   cregui  
convenient  tenint  en  compte  que  als  concursos  de  salts  la  participació  és  limitada  a  24  atletes  i  tenen  
preferència   els   atletes   dels   clubs   de   la   roda   organitzadora   dels   Campionats   del   Vallès.   Els   atletes  
interessats  hauran  de  sol·∙licitar  la  seva  inscripció  per  escrit  i  fins  el  dimecres  anterior  a  la  jornada  en  
que   es   realitzi   la   prova,   per   tal   que   el   club   organitzador   els   hi   pugui   informar   de   la   possibilitat   de  
participació   o   no.   El   Club   Organitzador   podrà   acceptar   o   no   aquella   sol·∙licitud   d’inscripció.   Els   drets  
d’inscripció   seran   de   6   €   per   prova   i   els   atletes   inscrits   han   de   saber   que   no   optaran   a   títol   ni   medalla   i  
no  podran  accedir  a  la  millora  en  els  concursos.    
Art.  6è.  –  Proves  autoritzades  per  categories    
Aquest   Campionat   està   reservat   a   atletes   de   la   categoria   cadet   en   endavant   amb   les   particularitats  
següents:    
.  CADET  MASCULÍ:  Totes  les  proves  menys  110mt,  400mt,  3000mobs,  10000mll  i  els  4  llançaments    
.  CADET  FEMENÍ:  Totes  les  proves  menys  10000mll  i  3000mobs.    
.  A  PARTIR  DE  JUVENIL  MASCULÍ  I  FEMENÍ:  Totes  les  proves.    
 
Els   atletes   que   participin   en   una   prova   complint   el   punt   anterior   però   que   no   sigui   una   prova   oficial  
seva  (segons  FCA)  podran  participar,  obtenir  medalla  i  puntuar  pel  seu  club,  si  s’escau,  però  la  marca  
que  puguin  realitzar  no  serà  oficial  i  no  quedarà  recollida  al  rànquing  de  la  Federació.    
 
Art.  7è.-­‐  Les  inscripcions  seran  presentades  al  Club  Organitzador  COM  A  MOLT  TARD  A  LES  21  H  DEL  
DIMECRES   ANTERIOR   A   LA   CELEBRACIÓ   DE   CADA   JORNADA.   Es   podran   enviar   per   e-­‐mail   a:  
cam@camollet.cat  (sempre  fins  el  dimecres  anterior  al  dia  de  les  proves).  
No  s’admetran  inscripcions  de  cap  club  el  mateix  dia  de  la  competició,  especialment  si  són  clubs  de  la  
roda  organitzativa.    
A   les   inscripcions   haurà   de   constar:   Nom   i   cognoms,   any   de   naixement,   llicència,   prova/es   i  
especialment  marca  de  cada  atleta  (per  a  les  curses  i  concursos  de  salts).    
 
Precisament  als  concursos  de  salts  s’haurà  d’especificar  la  millor  marca  de  l’atleta  per  la  temporada  en  
curs  així  com  el  dia  i  el  lloc  d’obtenció,  al  objecte  de  poder  fer  un  rànquing  per  tal  de  poder  repartir  els  
llocs   de   participació   en   cas   de   ser   menys   de   24   atletes   inscrits   i   pertanyents   als   clubs   de   la   roda  
organitzadora.  Existeix  un  full  d’inscripcions  per  a  descarregar  a  http://www.camollet.cat/.    

 
 
Tots  els  clubs  participants  designaran  un  delegat  i  faran  saber  el  seu  nom  al  club  organitzador.  Tota  la  
relació  entre  l’organització  i  els  atletes  es  farà  a  traves  dels  delegats  dels  clubs,  sempre  que  pugui  ser  
així.   Es   podran   fer   els   canvis   que   calguin   sempre   que   es   comuniquin   almenys   1   h.   abans   del  
començament  de  la  prova  en  qüestió.    
S’haurà   de   confirmar   la   participació   dels   atletes   inscrits,   com   a   mínim,   1   hora   abans   del   començament  
de  cada  prova  per  poder  confeccionar  els  fulls  de  sortida.    
 
 Art.  8è.-­‐  Núm.  de  participants  i  núm.  de  proves  que  poden  fer:    
Cada   atleta   podrà   participar   en   3   proves   i   un   relleu   com   a   màxim   per   jornada.   Cada   club   podrà  
inscriure  tants  atletes  com  vulgui  per  prova  exceptuant  els  4  salts  on  la  participació  estarà  limitada  a  
24  atletes.  Sí  la  inscripció  final  dels  clubs  de  la  roda  no  arriba  al  nombre  de  24  inscrits,  es  repescarà  les  
millors  marques  dels  atletes    
Els  interessats  en  participar  en  aquestes  proves  de  la  manera  següent:  Primer  tindran  preferència  els  
atletes  dels  clubs  de  la  roda  organitzadora.  Segon  els  atletes  de  clubs  vallesans  que  no  son  de  la  roda.  
Tercer   els   atletes   que   malgrat   siguin   d’un   club   de   fora   de   les   comarques   del   Vallès   visquin   a   alguna   de  
les  dos  comarques  vallesanes  i  finalment  atletes  fora  de  concurs.    
Per   tal   de   facilitar   el   bon   funcionament   de   la   organització   del   campionat,   els   clubs   de   la   roda  
organitzadora,  a  l’hora  de  fer  les  inscripcions  en  els  salts  deixaran  molt  clar  quins  son  els  tres  atletes  
que  volen  inscriure  (aquests  seran  els  3  primers  del  full  d’inscripció).  Si  estan  interessats  en  inscriure  
algun   atleta   més   ho   faran   a   continuació   acompanyant   la   millor   marca   de   la   temporada,   la   data   i   el   lloc  
de   realització,   per   tal   de   que   l’organitzador   pugui   verificar-­‐ho   i   fer   un   rànquing   per   tal   de   poder  
repartir  els  llocs  de  participació  que  restin  fins  assolir  la  quantitat  de  24  atletes  per  concurs  de  salt.    
 
Si  resten  llocs  es  repartiran  de  la  mateixa  forma  seguin  els  criteris  esmentats  anteriorment.    
 
L’organitzador   farà   saber   als   clubs   interessats   i   atletes   fora   de   concurs   sí   la   seva   inscripció   ha   estat  
acceptada.  Les  llistes  d’inscrits  s’actualitzaran  cada  nit  amb  els  atletes  que  queden  com  a  participants.    
 
Als  relleus  es  podrà  inscriure  més  d’un  equip  per  club  però  únicament  podrà  guanyar  medalla  un  sol  
quartet  per  entitat.    
 
   

 
 
Art.  9è.  -­‐  Puntuació  per  equips:    
No  hi  hauran  marques  mínimes  per  puntuar.    
Podran  optar  a  ser  Campions  del  Vallès  per  equips  únicament  aquells  clubs  vallesans  que  formin  part  
de  la  roda  de  clubs  organitzadors.    
Es   puntuarà   a   un   atleta   per   prova,   essent   aquest   atleta   el   més   ben   classificat   de   cada   club   a   cada  
prova.  Cada  atleta  només  podrà  puntuar  en  3  proves  i  un  relleu  per  jornada.    
Es  puntuarà  de  la  següent  forma:  N  pel  primer  atleta,  n  -­‐1  pel  segon  i  així  fins  a  l’últim  atleta.  N  serà  
igual  al  número  de  clubs  que  formin  part  de  la  roda  d’organitzadors  per  aquella  edició.  Els  relleus  es  
puntuaran  donant  Nx2  al  primer  equip  classificat,  n  x  2-­‐2  pel  segon  i  així  fins  l’últim  equip  classificat.    
 
Art.  10è.  -­‐  Col·∙locació  dels  llistons  i  cadència  de  pujada  de  les  alçades.    
Perxa  masculina:  3,20  –  3,30  -­‐  3,40  –  3,50  –  3,60  –  3,70  –  3,80  –  3,90  –  4,00  –  4,05  i  de  5  en  5  cm.    
Perxa  femenina:  2,10  –  2,20  –  2,30  –  2,40  –  2,50  –  2,60  –  2,70  –  2,80  –  2,90  -­‐  3,00  –  3,10  –  3,15  i  de  5  
en  5  cm.    
Alçada  homes:  1,63  –  1,68  –  1,72  –  1,76  –  1,80  –  1,83  –  1,86  –  1,88  –  1,90  i  de  2  en  2  cm.    
Alçada  dones:  1,35  –  1,40  –  1,44  –  1,48  –  1,52  –  1,55  –  1,57  i  de  2  en  2  cm    
 
Els   atletes   poden   demanar   múltiples   inferiors   a   10   cm.   en   la   prova   d’alçada   (masculí   i   femení),   i   de  
20cm.  a  la  prova  de  perxa  (masculí  i  femení),  fins  arribar  a  les  alçades  inicials  del  llistó  (sempre  i  quan  
això   sigui   possible   tècnicament).   Un   cop   assolida   aquesta   alçada   hauran   de   seguir   amb   les   establertes.  
Si  només  restés  en  competició  un  atleta,  pot  canviar-­‐se  la  cadència  de  les  alçades  al  seu  gust.    
 
Art.   11è.   –   L’assignació   de   carrers   i   series   es   farà   per   marques   segons   inscripcions.   Les   curses   són   a  
final  directa  disputant  sèries  de  més  ràpida  a  més  lenta  segons  els  temps  facilitats  a  l’hora  de  fer  les  
inscripcions.    
L’assignació   d’ordre   de   participació   als   concursos   es   farà   intentant   barrejar   els   atletes   dels   diferents  
clubs.    
L’assignació  de  carrers  i  series  pels  relleus  es  farà  per  sorteig.    
 

 
 
 Art.  12è  -­‐  Les  reclamacions  hauran  de  fer-­‐se  verbalment  al  Jutge  Àrbitre,  fins  a  30  minuts  desprès  de  
succeït  l’incident  o  de  ser  coneguts  els  resultats  de  la  prova.  Aquest  un  cop  valorades  totes  les  proves  
presentades,  prendrà  una  decisió,  la  qual  comunicarà  a  l’interessat.  Si  aquesta  no  li  és  favorable  podrà  
reclamar  al  Jurat  d’apel·∙lació.    
Les   reclamacions   al   Jurat   d’apel·∙lació   es   faran   per   escrit   i   hauran   d’acompanyar-­‐se   de   30   €,   com   a  
dipòsit,   el   qual   serà   retornat   en   cas   que   la   reclamació   segui   acceptada.   Les   decisions   del   Jurat  
d’apel·∙lació  seran  inapel·∙lables.    
 
Art.   13è.   –   El   Club   Atlètic   Mollet   i   la   Federació   Catalana   d’Atletisme   declinen   tota   la   responsabilitat  
sobre  els  danys  físics  i/o  morals  que  poguessin  patir  o  causar  els  participants  i  espectadors  en  el  decurs  
o  després  dels  Campionats.    
 
Art.   14è.   -­‐   Qualsevol   tema   no   especificat   en   aquest   reglament   es   resoldrà   aplicant   les   normes  
d’atletisme  de  l’IAAF  versió  catalana,  la  Normativa  interna  dels  Campionats  del  Vallès  (2011-­‐2018),  a  
criteri  del  club  organitzador  consultant  als  delegats  dels  equips  participants  i  si  cal  amb  la  decisió  del  
Jutge  Àrbitre  de  la  competició.    
 
Art.  15è.  –  Els  sols  fet  d’inscriure’s  als  Campionats  suposa  l’acceptació  de  tot  el  present  Reglament.    
 
Mollet  del  Vallès,  25  de  setembre  de  2013.    
 
 Vist-­‐i-­‐plau  F.C.A.(signat  a  l’original)  El  Club  Organitzador    
 
   
 
 
 
 
 

 

 
 
 HORARI  I  ORDRE  DE  PROVES    

 

1ª  Jornada  20  d’octubre    

2ª  Jornada  27  d’octubre    

9.00  h.  MARTELL  F.    

9.00  h.  MARTELL  M    

9.35  h.  10.000mmxM  PERXA  F  LLARGADA  M    

9.30  h.  PERXA  M    

9.45  h.  JAVALOT  M.    

10.15  h.  10.000mllM  JAVALOT  F  LLARGADA  F    

10.40  h.  5.000  mllM    

11.00  h.  1.500mllF    

10.45  h.  5.000mmxF  (C5)    

11.10  h.  1.500mllM    

11.05  h.  5.000mllF    

11.30  h.  100mtF  ALÇADA  F    

11.30  h.  800mllF    

11.45  h.  110mtM    

11.40  h.  800mllM  DISC  F  ALÇADA  M  TRIPLE  F    

12.00  h.  100mllF  DISC  M  TRIPLE  M    

11.55  h.  400mt  F  PES  M    

12.10  h.  100mllM    

12.10  h.  400mtM    

12.25  h.  400mllF  PES  F    

12.25  h.  200mllF    

12.35  h.  400mllM    

12.40  h.  200mllM    

12.50  h.  3.000mobsM    

12:55  h.  3.000mobs  F    

13.10  h.  4x400mllF    

13.10  h.  4x100mllF    

13.20  h.  4x400mllM    

13.20  h.  4x100mllM    
 
 
 
 
 
 
 
 


50e CAMPIONATS DELS VALLÈS.pdf - página 1/6
 
50e CAMPIONATS DELS VALLÈS.pdf - página 2/6
50e CAMPIONATS DELS VALLÈS.pdf - página 3/6
50e CAMPIONATS DELS VALLÈS.pdf - página 4/6
50e CAMPIONATS DELS VALLÈS.pdf - página 5/6
50e CAMPIONATS DELS VALLÈS.pdf - página 6/6
 

Descargar el documento (PDF)

50e CAMPIONATS DELS VALLÈS.pdf (PDF, 549 KB)

Documentos relacionados


Documento PDF 50e campionats dels vall s
Documento PDF convocat ria meeting de aveiro 24 junho
Documento PDF 00 sicova reglamentogeneral
Documento PDF bases tecnic aux informatic
Documento PDF calendarioc2015premiergrupoc
Documento PDF bases del concurs de composici havaneres 2014

Palabras claves relacionadas