BASES DEL CONCURS DE COMPOSICIÓ HAVANERES 2014 .pdfNombre del archivo original: BASES_DEL CONCURS DE COMPOSICIÓ HAVANERES 2014_.pdf
Título: BASES DEL CONCURS DE COMPOSICIÓ D’ HAVANERES
Autor: Esports

Este documento en formato PDF 1.5 fue generado por Microsoft® Office Word 2007, y fue enviado en caja-pdf.es el 10/12/2013 a las 20:54, desde la dirección IP 80.36.x.x. La página de descarga de documentos ha sido vista 1474 veces.
Tamaño del archivo: 174 KB (3 páginas).
Privacidad: archivo públicoVista previa del documento


BASES DEL CONCURS DE COMPOSICIÓ D’ HAVANERES
VILA DE SANT POL DE MAR 2014
L’Ajuntament de Sant Pol de Mar i l’Associació Cultural Penya Xíndries (ACPX),
convoquen el Sisè Concurs de Composició d’Havaneres 2014, amb les següents:
BASES
1. PARTICIPANTS i COMPOSICIONS

Poden concursar-hi tots els compositors que ho desitgin, nacionals i estrangers. Les
composicions podran ser d’autoria única o compartida però, en qualsevol cas, només
es podran presentar un màxim de dues peces per concursant.
Les composicions presentades (en català o castellà) hauran d’ésser originals i
inèdites i no poden haver estat interpretades públicament amb anterioritat al dia del
Concurs ni presentades ni publicades ni premiades en cap altre concurs. No
s’admetrà cap composició que no compleixi aquests requisits i, si es demostrés
posteriorment que ja ha estat premiada o no fos original ni inèdita, quedaria
desposseïda del premi que se li hagi lliurat.
Les havaneres s’hauran de presentar imprescindiblement en un guió musical amb
acords xifrats i amb tot el text aplicat al guió. Cal incloure una maqueta
(enregistrament en CD.)
L’Organització es reserva el dret d’adaptar les partitures i els arranjaments de les
composicions seleccionades en funció del grup que les interpretarà.
El tema de les composicions és lliure.
2. PRESENTACIÓ

Els Concursants han d’enviar les composicions per correu postal o bé entregar-les
personalment en un sobre adreçat a :
CONCURS DE COMPOSICIÓ D’HAVANERES SANT POL DE MAR 2014
Ajuntament de Sant Pol de Mar
Regidoria de Cultura
Plaça de la Vila
08395 Sant Pol de Mar
a partir del dia 12 de desembre de 2013.
El termini de presentació finalitzarà el dia 5 de març de 2014

Dins d’aquest sobre hi ha d’haver:

a.

Un sobre tancat i enumerat amb el nº 1 en el que hi hauran les
partitures i particel·les i la maqueta de la composició presentada a
concurs que no podrà portar cap tema ni títol ni lema ni indicació que
pugui intuir l’autor d’aquesta.

b. Un altre sobre tancat i enumerat amb el nº2 en el que hi haurà la
següent documentació: dades personals, breu currículum i còpia del
DNI de l’autor de la composició , així com el títol de la mateixa.

Qualsevol indicació a les partitures o particel·les que puguin donar coneixement de
l’autor invalidarà la participació de la composició al Concurs.
3. PREMIS

La Comissió Organitzadora ha establert els següents premis:
Primer premi:

1.200 €

Segon premi:

600 €

Un Accèssit :

400 €

Un popular:

300 €

Les havaneres premiades podran ser incloses en un CD editat per l’Ajuntament de Sant
Pol de Mar i l’ACPX.
Els premis estan sotmesos a tributació d’acord amb la legislació vigent.
Els autors de les composicions seleccionades cedeixen a l’ACPX i l’Ajuntament el dret
sense exclusiva de reproducció, distribució, difusió i d’interpretació de la mateixa. Així
mateix, autoritzen a l’ACPX i l’Ajuntament a la confecció de tríptics, notes, filmacions
i altres documents amb qualsevol mitjà (paper, telemàtic, audiovisual, etc.) per donar a
conèixer les havaneres premiades. En tots els casos es respectaran els drets d’autor i
morals inherents al dret de propietat intel·lectual de l’autor.
4. SELECCIÓ DELS PREMIATS

El Jurat estarà presidit pel President de l’ACPX o persona en qui es delegui, i format
per:


Dos persones de reconegut prestigi i coneixedors del món de l’havanera.
Un representant de reconegut prestigi en el món literari.
Una persona representant de la música local.
Un representat de la Associació Cultural Penya Xíndries .
Un representant de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar.

Actuarà de secretari un representant de l’ACPX.

La composició del Jurat no es farà pública fins després del veredicte. Les seves
decisions seran inapel·lables i estarà facultat per a resoldre qualsevol problema relatiu a
la selecció dels premiats.
A partir del dia 6 de març de 2014, i amb totes les composicions rebudes, es constituirà
el Jurat que obrirà el sobre núm. 1 de les partitures i particel·les i les numerarà per
estricte ordre d’entrada al registre de l’Ajuntament, indicant el mateix número al sobre
núm. 2 que contindrà les dades de l’autor i que romandrà tancat.
El Jurat farà la selecció de les havaneres premiades i escollirà la guanyadora, el segon i
l’accèssit si s’ escau .
A partir del 25 de juliol es donaran a conèixer les havaneres finalistes mitjançant la web
de l’ Ajuntament de Sant Pol de Mar i la de l’ A.C.P.X.
Durant el Festival d’ Havaneres “FIRAMAR 2014” s’interpretaran les composicions
premiades i el Jurat farà públic els guanyadors d’aquest sisè concurs.
Les havaneres seleccionades seran interpretades per un sol grup.
A criteri del Jurat podran declarar-se deserts tots aquells premis quan, les composicions
presentades, no s’ajustin a la finalitat del Concurs per raons de qualitat o de
incompliment de les Bases.
El públic assistent al Festival d’havaneres “FIRAMAR 2014” escollirà per votació
popular la havanera que més li agradi. La votació es farà mitjançant unes paperetes que
la comissió organitzadora lliurarà al inici del Festival i les recollirà a la mitja part de la
cantada. Cada membre del públic només podrà votar una havanera . El premi popular
quedarà desert en cas de que per mal temps no es pugues fer el Festival .
La identitat dels guanyadors i finalistes es donarà a conèixer un cop finalitzat el
recompte de la votació popular, a l’acabament de la cantada, interpretant finalment la
havanera guanyadora.

5. RETIRADA ORIGINALS

Els originals de les composicions premiades quedaran en poder de l’Ajuntament i de
l’ACPX. Les composicions no premiades podran ser retirades pels autors fins el dia 30
de setembre de 2014 a l’Ajuntament. Les que no hagin estat retirades quedaran en
poder de l’ Ajuntament i de l’ACPX.

6. DISPOSICIÓ FINAL

Els participants, pel fet de prendre part en aquesta convocatòria, accepten íntegrament
aquestes bases, les decisions del Jurat i la votació popular.
L’Ajuntament i l’ACPX, a través de l’òrgan competent, es reserva el dret de resoldre tot
allò no previst en aquestes bases.

Sant Pol de Mar, 1 de desembre de 2013


BASES_DEL CONCURS DE COMPOSICIÓ HAVANERES 2014_.pdf - página 1/3BASES_DEL CONCURS DE COMPOSICIÓ HAVANERES 2014_.pdf - página 2/3BASES_DEL CONCURS DE COMPOSICIÓ HAVANERES 2014_.pdf - página 3/3


Descargar el documento (PDF)

BASES_DEL CONCURS DE COMPOSICIÓ HAVANERES 2014_.pdf (PDF, 174 KB)

Documentos relacionados


Documento PDF bases del concurs de composici havaneres 2014
Documento PDF bases del concurs de composici havaneres 2014 1
Documento PDF programa festa major
Documento PDF total 138 iniciativas grupo popular abril
Documento PDF bases concurs logotip 1
Documento PDF bases concurs logotip

Palabras claves relacionadas