cercles comarcals .pdfNombre del archivo original: cercles comarcals.pdf
Autor: Rubén

Este documento en formato PDF 1.5 fue generado por Microsoft® Word Starter 2010, y fue enviado en caja-pdf.es el 01/07/2014 a las 21:53, desde la dirección IP 81.203.x.x. La página de descarga de documentos ha sido vista 2438 veces.
Tamaño del archivo: 322 KB (11 páginas).
Privacidad: archivo públicoVista previa del documento


CERCLES
LOCALS

CERCLES
COMARCALS

ASSEMBLEA
COORDINADORA
COMISSIONS:
- Organització
- Extensió
- Comunicació
- Anàlisi
TROBADA
DE CERCLES

COORDINADORA
PODEM

CERCLES LOCALS
- Qui el forma? La ciutadania; espais de participació directa de la gent.
- Espais de decisió; màxima legitimitat.
- Plena autonomia per a la presa de decisió.
- Arrelament al territori: cercles per barris, sectorials.
- Organització en dos espais: assemblees decisòries i equips de treball (comissions).
- Per a formar cercles: convocar assemblea oberta + contactar amb extensió: extensio@arapodem.info
CERCLES COMARCALS
- Qui el forma? La gent de diferents cercles.
- Espais de coordinació entre cercles locals.
- Només seran espais de decisió derivada, és a dir, si així ho decideixen els cercles que els formen.
- Exemple de funcions: suport mutu. Compartir materials (cartells, pancartes, equips de so, etc.), compartir propostes d’accions,
realització d’actes conjunts, etc.
- D’entrada, una de les funcions és ajudar a la creació i funcionament dels nous cercles.
- La formació de cercles comarcals no és obligatòria. Queda a disposició dels cercles que així ho creguen convenient. Una vegada
formalitzats, contactar amb organització: organitzacio@arapodem.info
- Poden ser cercles intercomarcals, a partir de cercles de diferents comarques.

COORDINADORA PODEM
- Qui la forma? Tots els cercles.
- Espai de coordinació.
- Espai de presa de decisions comunes. La decisió ha de ser ratificada pels cercles. Mirar apartat 3.
- Espai de dinamització, elaboració de propostes d’accions comunes i polítiques a escala valenciana.
- La Coordinadora està formada per diferents espais: (1) assemblea coordinadora; (2) trobada de cercles; (3) comissions de treball.

2.- COORDINADORA PODEM

ASSEMBLEA COORDINADORA
- Participació: un mínim de dues
persones de cada cercles; un
màxim de 5 (rotatòries).
- Periodicitat: flexible. En funció
de les necessitats.
- Funcions: debat entre els cercles
+ decisions col·lectives.
- Convocatòria: comissió
d’Organització.

TROBADA DE CERCLES
- Participació: oberta. Tota la gent
dels cercles, simpatitzants, etc.
- Espais de debat.
- Espais de formació i tallers.
- Periodicitat: flexible.
- Preparació: la comissió d’Anàlisi
ha de passar una proposta de
dates i continguts a ser aprovada
pels cercles.

COMISSIONS
- Formades per gent de diferents
cercles.
- El requisit per a participar d’elles
és la participació a algun cercle.
Provisionalment ens dotem de 4
comissions:
Comissió d’organització
(organitzacio@arapodem.info)
Comissió d’extensió
(extensio@arapodem.info)
Comissió de comunicació
(comunicacio@arapodem.info)
Comissió d’anàlisi
(analisi@arapodem.info)

3.- COMISSIONS*
* Les comissions tenen autonomia per a la seua organització interna. No tenen poder de decisió. Només dinamitzen i organitzen.
COMISSIÓ D’ORGANITZACIÓ I FINANCES: organitzacio@arapodem.info
- Tresoreria i comptabilitat. Gestió i recerca de fons.
- Garantir el funcionament regular de les estructures de la Coordinadora i dels cercles.
- Dinamitzar la coordinació intercercles.
- Fer les convocatòries de les Assemblees-coordinadores i les Trobades de cercles.
- Establir i mantenir els mecanismes de comunicació interna entre cercles. Té un registre amb tots els cercles (locals i sectorials,
comarcals).
COMISSIÓ D’EXTENSIÓ: extensio@arapodem.info
- Gestiona la creació de nous cercles, proporcionant-los ajuda i eines per a començar a organitzar-se i funcionar.
- Localització de nous cercles. Localització de zones buides per a dinamitzar la formació de nous cercles.
- Serà el contacte dels nous cercles, fins que aquestos estiguen formalitzats i en funcionament normal.
- Passa la informació dels nous cercles a Organització.
- Mediació entre els nous cercles en cas de conflicte (diferents cercles al mateix municipi).
COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ: comunicacio@arapodem.info
- Disseny: cartells, línia estètica, pamflets i altres materials per a la difusió. Merchandising.
- Informàtica: eines per a la comunicació interna (intranet, fòrum).
- Dinamitza la web: arapodem.info
- Dinamitza les xarxes socials: facebook, twitter.
- Premsa: contactes amb premsa, redacció notes de premsa i comunicats.
- Gestió de portaveus (no permanents, no cal que siguen de la comissió).
- Traducció (bilingüisme real).
COMISSIÓ D’ANÀLISI: analisi@arapodem.info
- Dinamització del programa electoral marc (proposar procés d’elaboració i mecanismes de participació, propostes de continguts).

-

Formació. S’encarrega de gestionar les Trobades i de generar eines per al debat; està a la disposició dels cercles per a atendre les
demandes.
Relacions polítiques amb altres col·lectius i organitzacions. No capacitat de negociació; només d’informació. No pot prendre acords.
Comunicació política: continguts i forma.
Dinàmiques, campanyes i propostes de treball per als cercles.
Elaboració de discurs.

4.- PRESA DE DECISIONS COL·LECTIVES.
- Els cercles locals (de poble, barri, ciutat o sectorials) són els espais de participació directa, l’expressió de la democràcia directa. Són els espais
més legítims per a la presa de decisions.
- Existeixen moltes qüestions que són comunes a tots els cercles. Per això coordinar-nos és una forma de ser eficients compartint recursos i
experiències. A més, existeixen moltes qüestions polítiques que van més enllà de l’àmbit local i engloben tots els cercles valencians. Molts són
els exemples: sense anar més llarg haurem de decidir si ens presentem o no a les eleccions a la Generalitat. Haurem de vore quina és la nostra
posició quan parlem d’infraestructures, quina és la nostra proposta de reforma fiscal, què fer amb el deute valencià o quin model educatiu
volem. També altres coses més properes, per exemple, sobre la Trobada de cercles. Per tant, existeix la necessitat de prendre decisions
col·lectives.
- Açò pot semblar una paradoxa: els cercles són els espais legítims de decisió, però alhora hi ha decisions que no poden ser preses per ells de
forma separada. Com prendre decisions col·lectives?
- La Coordinadora és l’espai on prenem estes decisions col·lectives. La proposta és la següent:
- Si són decisions menors, per exemple la data i continguts d’una Trobada, treballs de les comissions, campanyes concretes, etc.
l’Assemblea coordinadora (on participa gent de tots els cercles) té les competències per a aprovar-les. Si no hi ha consens entre els cercles,
caldria tornar les propostes als cercles, que tenen la última paraula.
- Si són decisions majors, per exemple el programa marc o la decisió de presentar-se a unes autonòmiques, haurem d’habilitar els
mecanismes per a que tota la gent dels cercles es pronuncie (via vot telemàtic, assemblees plenàries o ambdues vies). La Coordinadora en este
cas té competències per a debatre i construir una posició de consens, però no per a aprovar.

5.- PRESENTACIÓ DE PROPOSTES
- Si qualsevol cercle o persona té alguna proposta per a la resta de cercles, el mecanisme per a passar-lo és enviant-lo a la comissió
d’organització (organitzacio@arapodem.info) , que s’encarregarà de passar-lo a la resta de cercles. La comissió d’organització no té poder de
filtrar propostes, però si d’ordenar-les.

6.- PROCEDIMENT
- Els cercles rebem la proposta i la debatem. S’envien esmenes a organitzacio@arapodem.info . A la propera Assemblea Coordinadora debatem
l’estructura, introduïm esmenes i anem adaptant-la a les noves necessitats.
- Les comissions comencen a funcionar ja de forma provisional, i amb la clàusula que no poden prendre cap decisió. Per tant, estan des de ja
al servei dels cercles.
- Les comissions estan obertes a la gent dels cercles; tot i això, són grups de treball i com a tals han de ser operatius. Sentit comú, doncs.

[CASTELLANO]
CERCLES LOCALS
- ¿Quién los forma? La ciudadanía; espacios de participación directa de la gente.
- Espacios de decisión; máxima legitimidad.
- Plena autonomía en la toma de decisiones.
- Vinculación con el territorio: cercles por barrios y sectoriales.
- Organización en dos espacios: asambleas decisorias y equipos de trabajo (comisiones).
- Para formar círculos: convocar asamblea abierta + contactar con extensión: extensio@arapodem.info
CERCLES COMARCALS
- ¿Quién los forma? La gente de diferentes círculos.
- Espacios de coordinación entre círculos locales.
- Solo serán espacions de decisión derivada, es decir, si así lo deciden los círculos que los forman.
- Ejemplo de funciones: apoyo mutuo. Compartir materiales (carteles, pancartas, equipos de sonido, etc.), compartir propuestas de
acciones, realización de actos conjuntos, etc.
- De entrada, una de las funciones es ayudar a la creación y funcionament de nuevos círculos.
- La formación de círculos comarcales no es obligatoria. Queda a disposición de círculos que así lo crean conveniente. Una vez
formalizados, contactar con Organització: organitzacio@arapodem.info
- Pueden ser círculos intercomarcales, a partir de diferentes comarcas.
COORDINADORA PODEM
- ¿Quién la forma? Todos los círculos.
- Espacio de coordinación.
- Espacio de toma de decisiones comunes. La decisión ha de ser ratificada por los círculos. Mirar apartado 4.
- Espacio de dinamización, elaboración de propuestas de acciones comunes y políticas a escala valenciana.
- La Coordinadora está formada por diferentes espacions: (1) Assemblea coordinadora; (2) Trobada de cercles; (3) comisiones de trabajo.

2.- COORDINADORA PODEM

ASSEMBLEA COORDINADORA
- Participación: un mínimo de dos
personas de cada círculo; un
máximo de 5 (rotatorias).
- Periodicidad: flexible. En función
de las necesidades.
- Funciones: debate entre los
círculos + decisiones colectivas.
- Convocatoria: comisión de
Organització.

TROBADA DE CERCLES
- Participación: abierta. Toda la
gente de los círculos,
simpatizantes,etc.
- Espacios de debate.
- Espacios de formación i talleres.
- Periodicidad: flexible.
- Preparación: la comisión de
Anàlisi tiene que pasar una
propuesta de fecha y contenidos a
ser aprovada por los círculos.

COMISIONES
- Formadas por gente de
diferentes círculos.
- El requisito para participar en
elles es la participación en algun
círculo.
Provisionalmente nos dotamos de
4 comisiones:
Comisión de organitación
(organitzacio@arapodem.info)
Comisión de extensióm
(extensio@arapodem.info)
Comisión de comunicación
(comunicacio@arapodem.info)
Comisión de análisis
(analisi@arapodem.info)

3.- COMISIONES*
* Las comisiones tienen autonomía para su organización interna. No tienen poder de decisión. Solo dinamizan i organizan.
COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN I FINANZAS: organitzacio@arapodem.info
- Tesorería y contabilidad. Gestión y obtención de fondos.
- Garantizar el funcionamiento regular de las estructuras de la Coordinadora y de los círculos.
- Dinamizar la coordinación intercículos.
- Hacer las convocatorias de las Asambleas-coordinadoras y les Trobades de cercles.
- Establecer y mantener los mecanismos de comunicación interna entre círculos. Tener un registro con todos los círculos (locales y
sectorials, comarcales).
COMISIÓN DE EXTENSIÓN: extensio@arapodem.info
- Gestiona la creación de nuevos círculos, proporcionándoles ayuda y herramientas para comenzar a organizarse y funcionar.
- Localización de nuevos círculos. Localización de zonas vacías para dinamizar la formación de nuevos círculos.
- Será el contacto de los nuevos círculos, hasta que estos estén formalizados y en funcionamiento estable.
- Pasa la información de los nuevos círculos a Organización.
- Mediación entre los nuevos círculos en caso de conflicto (p.e. diferentes círculos en el mismo municipio).
COMISIÓN DE COMUNICACIÓN: comunicacio@arapodem.info
- Diseño: carteles, línea estética, panfletos i otros materiales para la difusión. Merchandising.
- Informática: herramientas para la comunicación interna (intranet, fórum).
- Dinamiza la web: arapodem.info
- Dinamiza las redes sociales: facebook, twitter.
- Prensa: contactos con la prensa, redacción de notas de prensa y comunicados.
- Gestión de portavoces (no permanentes, no es necesario que sean de la comisión).
- Traducción (bilingüismo real).
COMISIÓN DE ANÀLISI: analisi@arapodem.info

-

Dinamización del programa electoral marco (proponer proceso de elaboración y mecanismos de participación, propuestas de
contenidos).
Formación. Se encarga de gestionar les Trobades y de generar herramientos de formación; está a la disposición de los círculos para
atender sus demandas.
Relaciones políticas con otros colectivos y organizaciones. No capacidad de negociación; solo de información. No puede tomar acuerdos.
Comunicación política: contenidos y forma.
Dinámicas, campañas y propuestas de trabajo para los círculos.
Elaboración de discurso.

4.- TOMA DE DECISIONES COLECTIVAS.
- Los círculos locales (de pueblo, barrio, ciudad o sectoriales) son los espacios de participación directa, la expresión de la democracia
directa. Son los espacios más legítimos para la toma de decisiones.
- Existen muchas cuestiones que son comunes a todos los círculos. Por eso coordinarnos es una forma de ser eficientes compartiendo
recursos y experiencias. Además, existen muchas cuestiones políticas que van más allá del ámbito local i engloban todos los círculos
valencianos. Muchos son los ejemplos: sin ir más lejos tendremos que decidir si nos presentamos o no a las elecciones a la Generalitat.
Tendremos que ver cuál es nuestra posición cuando hablamos de infraestructuras, cuál es nuestra propuesta de reforma fiscal, qué hacer
con la deuda valenciana o qué modelo educativo queremos. También otras cosas más próximas, por ejemplo, sobre la Trobada de cercles.
Por tanto, existe la necesidad de tomar decisiones colectivas.
- Esto puede parecer una paradoja: los círculos son los espacios legítimos de decisión, pero a la vez hay decisiones que no pueden ser
tomadas por ellos de forma separada. Como tomar decisiones colectivas?
- La Coordinadora es el espacio donde tomamos estas decisiones colectivas. La propuesta es la siguiente:
- Si son decisiones menores, por ejemplo la fecha y contenidos de una Trobada, trabajo de las comisiones, campañas concretas, etc. la
Asamblea-coordinadora (donde participa gente de todos los círculos) tiene las competencias para aprobarlas. Si no hay consenso entre
los círculos, habría que devolver las propuestas a los círculos, que tienen la última palabra.

- Si son decisiones mayores, por ejemplo el programa marco o la decisión de presentar-se a unas autonómicas, tendríamos que
habilitar los mecanismos para que toda la gente de los círculos se pronuncie (vía voto telemático, asambleas plenarias o las dos vías).
La Coordinadora en este caso tiene las competencias para debatir y construir una posición de consenso, pero no para aprobar.

5.- PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
- Si cualquier círculo o persona tiene alguna propuesta para la resta de círculos, el mecanismo para pasarlo es enviándolo a la comisión de
organización (organitzacio@arapodem.info) que se encargará de pasarlo a la resta de círculos. La comisión de organización no tiene poder de
filtrar propuestas, pero si de ordenarlas.
6.- PROCEDIMIENTO
- Los círculos recibimos la propuesta i la debatimos. Se envíen enmiendas a organitzacio@arapodem.info. A la próxima Asamblea-Coordinadora
debatimos la estructura, introducimos enmiendas e vamos adaptándola a las nuevas necesidades.
- Las comisiones comienzan a funcionar ya de forma provisional, con la cláusula de que no pueden tomar ninguna decisión. Por tanto, están
desde al servicio de los círculos.
- Las comisiones están abiertas a la gente de los círculos; aún así, son grupos de trabajo y como tales han de ser operativos. Sentido común,
pues.


cercles comarcals.pdf - página 1/11
 
cercles comarcals.pdf - página 2/11
cercles comarcals.pdf - página 3/11
cercles comarcals.pdf - página 4/11
cercles comarcals.pdf - página 5/11
cercles comarcals.pdf - página 6/11
 

Descargar el documento (PDF)

cercles comarcals.pdf (PDF, 322 KB)

Documentos relacionados


Documento PDF cercles comarcals
Documento PDF estatutos del c rculo podemos el viso del alcor
Documento PDF esquema comparativo de los borradores
Documento PDF 4 510400418669396030
Documento PDF entre todxs xix n si puede enmienda reglamento
Documento PDF mipedrada

Palabras claves relacionadas