uninfant.pdf


Vista previa del archivo PDF uninfant.pdf


Página 1 23436

Vista previa de texto


Biblioteca de Catalunya. Dades CIP:
Un Infant, quina il·lusió! – 2a ed.
Referències bibliogràfiques
I. Capdevila, Roser, 1939- il.
II. Brot 72 (Firma)
III. Catalunya. Departament de Benestar Social i Família
IV. Catalunya. Generalitat
1. Infants – Criança – Manuals, guies, etc.
2. Infants – Cura – Manuals, guies, etc.
649.1(036)
Aquesta publicació ha comptat amb la participació i el patrocini de:
Eau Thermale Avène, Bébéconfort, Blemil, Blevit, Colacao, Dodot, Ecoembes-Ecovidrio, Ern, Font Vella,
Gas Natural Fenosa, Grup Catalana Occident, Mi primer Danone, Licor del Polo junior i Textura baby ε kids.
Aquesta publicació ha comptat amb la supervisió de:
Societat Catalana de Pediatria
Associació Catalana d’Atenció Precoç (ACAP)
Generalitat de Catalunya

© dels textos:
Secretaria de Família (Departament de Benestar Social i Família)
Brot 72
© de les il·lustracions:
Roser Capdevila i Valls, 2012
© de l’edició:
Generalitat de Catalunya
Departament de Benestar Social i Família
Secretaria de Família
1a edició: gener de 2013
2a edició: gener de 2014

Projecte editorial: B 72
Impressió: Cayfosa. Impresia Ibérica. Barcelona
Tiratge: 70.000 exemplars
Dipòsit legal: B. 28436-2013
Cap part d’aquesta publicació pot ser reproduïda o transmesa
per cap mitjà sense el permís previ i per escrit dels editors i autors.

quina il·lusió!