BOCHALEMA MITOS Y LEYENDAS .pdfNombre del archivo original: BOCHALEMA_MITOS_Y_LEYENDAS.pdf
Título: Microsoft Word - BOCHALEMA MITOS Y LEYENDAS.doc

Este documento en formato PDF 1.3 fue generado por PSCRIPT.DRV Version 4.0 / GPL Ghostscript 8.15, y fue enviado en caja-pdf.es el 20/08/2012 a las 05:19, desde la dirección IP 201.185.x.x. La página de descarga de documentos ha sido vista 5188 veces.
Tamaño del archivo: 2.7 MB (33 páginas).
Privacidad: archivo públicoVista previa del documento75$*(',$(1/$+21'$


$QWLJXDPHQWH HO 0XQLFLSLR GH %RFKDOHPD VH
GLVWLQJXtD SRU VHU HVWXGLDQWLO H[LVWtDQ HQ HVH
HQWRQFHVYDULRVFROHJLRVHQWUHVHOORVOD3UHVHQWDFLyQ
&ROHJLR $QGUpV %HOOR &ROHJLR &RORPER 9HQH]RODQR
&ROHJLR 'RPLQJR 6DELR y $SRVWyOLFD &ROHJLR 6DQ
0DUWtQ HUDQ PXFKRV ORV HVWXGLDQWHV TXH YHQtDQ GH
9HQH]XHOD\RWUDVSDUWHVGH&RORPELDHQDOJXQDVGH
HVWRV FROHJLRV H[LVWtDQ LQWHUQDGRV /RV ViEDGRV \
GRPLQJRVHQODVKRUDVGHODWDUGHGHD30
ORV FROHJLRV GH LQWHUQDGR GDEDQ VDOLGDV D VXV
DOXPQRV /RV ViEDGRV SRU OD WDUGH VH FHOHEUDEDQ
SDUWLGRV GH I~WERO HQ OD FDQFKD TXH TXHGDED HQ HO
SDUTXH WRGRV VH UHXQtDQ SDUD YHU HO HVSHFWiFXOR
RWURV GDEDQ YXHOWDV DOUHGHGRU GHO SDUTXH FRQ VXV
QRYLRV QRYLDV DPLJRV \ DPLJDV 2WUDV TXHGDEDQ
FDVWLJDGRV FXDQGR SHUGtDQ PDWHULDV R HUDQ
LQGLVFLSOLQDGRV HVWRV FDVWLJRV HUDQ PX\ IXHUWHV
FXDQGRQRVHSRGtDVDOLUXQViEDGRRXQGRPLQJR(Q
HVH HQWRQFHV HQ ORV FROHJLRV H[LVWtD OD FRPSHWHQFLD
GHO SULPHUR VHJXQGR \ WHUFHU SXHVWR GH QLYHO
DFDGpPLFR HQ FDGD JUDGR HUD XQ RUJXOOR SDUD HO
SDGUH\HODOXPQRFXDQGRUHFLEtDQODVFDOLILFDFLRQHV\
HO KLMR RFXSDED XQR GH HVWRV SXHVWRV HUD

FRQGHFRUDGR FRQ PHGDOOD \ HUD IHOLFLWDGR DQWH WRGRV
HQHOFROHJLR

(OFROHJLROD3UHVHQWDFLyQ\OD$SRVWyOLFDOHWHQtDQXQ
SUHPLR D ORV DOXPQRV TXH RFXSDUDQ ORV SULPHURV
SXHVWRV OOHYDUORV D &~FXWD D XQD IHULD TXH VH
FHOHEUDED \ D OD YH] IHVWHMDU OD ILHVWD GHO 6DJUDGD
&RUD]yQGH-HV~V(O&ROHJLROD3UHVHQWDFLyQWHQLDXQ
EXVTXHHUDFRQGXFLGRSRU-XDQ$QJDULWD³-XDQFLWR´
FRPR VH OH GHFtD FRQ FDULxR HO WHQLD XQ GHIHFWR ³OH
KDFLDIDOWDWUHVGHGHGRVGHXQDGHVXVPDQRV´SHUR
HVWR QR HUD LPSHGLPHQWR SDUD VHU XQ EXHQ
FRQGXFWRU /D KHUPDQD GLUHFWRUD RUJDQL]y WRGR OR
FRQFHUQLHQWHDOSDVHR\DQWHVGHSDUWLUDODFLXGDGGH
&~FXWDODVMyYHQHVIXHURQDPLVDWRGDVFRPXOJDURQ
DDFHSFLyQGHXQDQLxDYHQH]RODQDUXELD\SHFRVD(O
SDGUH ÈOYDUH] GLUHFWRU GH OD $SRVWyOLFD WDPELpQ
OOHYDED ORV PHMRUHV DOXPQRV GHO FROHJLR HQ XQ -HHS
TXHHUDGHVXSURSLHGDG

$TXHOGH-XQLRGHWRGRHVWDEDOLVWRHOEXV
HVWDFLRQDGRHQODHQWUDGDGHOFROHJLRTXHHUDDOODGR
GHODVHVFDOHUDVTXHGDQDODLJOHVLDIUHQWHDOSDUTXH
HPSH]DURQ D VDOLU XQD D XQD ODV MyYHQHV DOHJUHV
HQWUH ULVDV FDQWRV HPSH]DURQ D VXELU DO EXV OD
KHUPDQDVHVXELySRUXOWLPROHVGLRXQRVFRQVHMRV\
RUDURQ -XDQFLWR SXVR HQ PDUFKD HO YHKtFXOR FRQ
UXPER D OD FLXGDG GH &~FXWD (UD XQ SDVHR OD
DOHJUtDHOFDQWRODVFKDQ]DVHUDORTXHVHHVFXFKDED
GHQWURGHOEXVDOJXQDVMyYHQHVFRQHODQKHORILOLDOGH
YHU EUHYHV PRPHQWRV IDPLOLDUHV TXH HVWDUtD
HVSHUiQGRODVHQODIHULD7RGRHUDQRUPDOOOHJDURQD
SXHQWH XQLyQ SDVDURQ WHUPDOHV HO 5DL]yQ OD
'RQMXDQDHOUDPDOGH&KLQDFRWDVHHQUXPEDURQDOD

TXHEUDGDODKRQGDHOEXVFRQWLQXDEDFRQVXSUHFLRVR
FXSR (Q OD FXUYD DQWHV GH OOHJDU DO SXHQWH GH OD
KRQGDD-XDQFLWRVHOHFRPSOLFRHOYLDMHDOSLVDUORV
IUHQRVVHGLRFXHQWDTXHHVWRVQRUHVSRQGtDQHOEXV
TXHGR VLQ FRPR GHWHQHUOR \ DVt HPSH]y VX YHOR]
FDUUHUD (Q HVH HQWRQFHV HO SXHQWH HUD GH XQD VROD
YtD HO EXV WRPy PXFKD YHORFLGDG PHWURV DQWHV GH
HQWUDU DO SXHQWH YHQLD RWUR FDUUR DWUDYHVDQGR HO
SXHQWH FRQ UXPER FRQWUDULR GH UHSHQWH -XDQFLWR
SHUGLyHOFRQWUROWRWDOGHOYHKtFXORGHVYLiQGRVHGHVX
UXWD\VHIXHKDFLDHOOHFKRWRUUHQWRVRGHODTXHEUDGD
OD KRQGD WRGR IXH FRQIXVLyQ JULWRV GHVHVSHUR ODV
MyYHQHVVHIXHURQXQDVVREUHRWUDVODSDUWHGHODQWHUD
GHO EXV TXHGy GHQWUR GHO DJXD \ HPSH]y D OOHQDUVH
GH HVWH OLTXLGR /DV MyYHQHV EXVFDEDQ OD IRUPD GH
VDOLUSHURHQVXDIiQGHVHVSHUR\QHUYLRVLVPRQROR
SRGtDQ KDFHU XQDV PXULHURQ DKRJDGDV RWUDV
DVIL[LDGDV &RPSOHPHQWDQGR OD LQGROHQFLD \ OD
LJQRUDQFLD GH XQ DJHQWH GH OD DXWRULGDG TXH QR
SHUPLWLy HO VRFRUUR DQKHODGR GH DOJXQDV GH ODV
MyYHQHVOXHJRODVDJXDVFRPSOHPHQWDURQODVLQLHVWUD
WDUHD GH OD PXHUWH HQ HVWH DFFLGHQWH GRORURVR
0XFKRV HQ OD RULOOD GH OD TXHEUDGD \ FDUUHWHUD
GLYLVDEDQ HO VLQLHVWUR HO WRUUHQWH GH OD TXHEUDGD OR
~OWLPRV WHPSRUDOHV OR KDEtD WRUQDGR FDXGDORVR (O
EXVVHUHFXHVWDLPSUHVLRQDQWHGHXQODGRVXPLHQGR
SDUWH GH VX FDUURFHUtD HQ OD FRUULHQWH 0XFKR IXH HO
WLHPSR GH HVSHUD PLHQWUDV OOHJDEDQ ORV ERPEHURV
YROXQWDULRVDPEXODQFLDGH&~FXWD\HPSLH]DORPiV
GXUR \ FUXHO H[WUDHU ORV LQDQLPDGRV FXHUSRV GH ODV
MyYHQHVGHHVHWUDQVLWRULRVDUFyIDJR/DVHPSLH]DQD
VDFDU\DFRORFDUDOPDUJHQGHODFDUUHWHUDDPDQHUD
LPSURYLVDGD GHO OHFKR PRUWXRULR XQD D XQD ODV
GHVJRQ]DGDV IUiJLOHV \ WLHUQDV FKLTXLOODV IXHURQ

WHQGLGDVHQILODPDVTXHFDGiYHUHVSDUHFtDQiQJHOHV
GRUPLGRV VROR XQ ULFWXV GH WHPSUDQD DJRQtD VH
VHPEUDED HQ VXV MXYHQLOHV VHPEODQWHV QDGD GH
GHVILJXUDFLRQHV TXH H[SUHVDUDQ HO GRORU GH VXV
PXHUWH SUHPDWXUD D SHVDU GH OD WRUWXUD &XDQGR
VDFDURQDOFRQGXFWRU-XDQFLWRHVWHWHQLDDEUD]DGDD
XQD GH VXV KLMDV OD FXDO GHVSXpV GH VDFDUOD
DSDUHQWHPHQWH PXHUWD IXH UHVXFLWDGD \ VH VDOYR
PLODJURVDPHQWH KR\ HQ GtD (OLVD $QJDULWD QR
UHFXHUGDORVXFHGLGRSXHVHQHVHHQWRQFHVVRORWHQLD
DxRVKR\HVFDVDGD\FRQKLMRV

(PSH]y HO O~JXEUH FRQWHR XQD GRV WUHV
FXDWUR«««KDVWD YHLQWLGyV YHLQWLWUpV FRQ HO
FRQGXFWRUTXLHQHVHUDQ"8QDKHUPDQDTXHIXHUHVX
SURIHVRUD HPSH]y D PLUDUODV FRQ VXV RMRV FXELHUWRV
GH OiJULPDV FRQ YRV HQWUH FRUWDGD HQWUH VROOR]RV
HPSH]y D GDU VXV QRPEUHV %HOpQ =XOLD 5DTXHO
0DUFHODDOHMDQGULQD0LOGDQLD*ORULD0ROLQD*ORULD
&DVWDxR 1RHOLD 0LJGDOLD (GLWK 'D\QH /XFLD
&ULVWLQD <RODQGD 6ROHGDG 0LULDP .DW\ 5XELHOD
$QD1DQF\+LOGD0DUJDULWD\-XDQFLWR

$Vt TXHGDURQ UHFRVWDGDV HQ HO VXHOR HQ ILOD
LPSUHVLRQDQWH TXH VHPHMDEDQ ERWRQHV GH URVD DXQ
QRDELHUWRV(VWDVQLxDVDKtWHQGLGDVSHUVRQLILFDEDQ
DOJR VXSHULRU DO GRORU DTXHOODV FULDWXUDV
GHWHUPLQDEDQ HQ IRUPD DG\DFHQWH UDVJRV
VREUHQDWXUDOHV FXDQGR PHPHQWRV DQWHV FDQWDEDQ D
ODYLGDXQDGXOFHFDQFLyQGHSULPDYHUD&RPRHVGH
JUDQGH OD YLUWXG DQWH OD PXHUWH HO FROHJLR KD
TXHGDGR GHVRODGR HO UHYXHOR HQ OD ORFDOLGDG IXH
FROHFWLYR OD RUDFLyQ HO UHFXHUGR YHLQWLGyV FUXFHV
EODQFDV OHYDQWDGDV HQ XQD \ RWUD FRPDUFD SRU TXH

QR WRGDV HUDQ GHO PLVPR VRODU QDWLYR YDULRV
FRUD]RQHVVHSXOWDGRVSDUDVLHPSUHHQHVWDGRORURVD\
DEVXUGDWUDJHGLDΞ


/260$7$&85$6


%RFKDOHPD FRQVLGHUDGD D WUDYpV GH ORV WLHPSRV
FRPR XQD WLHUUD DPDEOH DFRJHGRUD DPDQWH GH ODV
EXHQDVFRVWXPEUHV\SULQFLSLRVUHOLJLRVRVGHXQDOWR
FRQWHQLGRHVSLULWXDOJXDUGDGHQWURGHVXVUHFXHUGRV
PRPHQWRV GH DIOLFFLyQ TXH FRQPXHYHQ HO
VHQWLPLHQWR GH ORV UDL]DOHV GHO SXHEOR SDUD TXLHQHV
XQKHFKRGHKLVWRULDQRGHMDGHVHUXQOXQDUFRQTXH
HOGHVWLQRPDUFDODYLGDGHXQDFRPXQLGDG

+DFHPiVGHDxRVHVWD³7LHUUDGHOVDPiQ´\FXQD
GH JUDQGHV VDFHUGRWHV YLYLy OD PXHUWH YLROHQWD GHO
UHYHUHQGR3DGUH5D\HV5XL]SiUURFRGHODORFDOLGDG
/D QRWLFLD SURGXMR FRQVWHUQDFLyQ \ PLHGR HQ ODV
JHQWHV TXH FRQVLGHUDEDQ HVWH KHFKR FRPR XQ VLJQR
GH ILQ GH PXQGR /D QDWXUDOH]D VH XQLy D HVWH
VHQWLPLHQWR DO WRUQDUVH HO FLHOR JULV VLOHQFLDUVH HO
FDQWR GH ODV DYHV ORV DQLPDOHV VREUHFRJLGRV
HPSH]DURQ D UHVJXDUGDUVH HQ VXV FDVDV ORV
KDELWDQWHVGHOSXHEORHQPXGHFLHURQSRUYDULRVGtDV
KDEtD VXFHGLGR DOJR WHUULEOH TXH QR WHQLD SHUGyQ GH
'LRV
Ξ

(PLOLR2VRULR4XLQWHUR$QWRQLR9LOODERQD


6HPDQDVGHVSXpVVHURPSLyHOPXWLVPR\HPSH]DURQ
ODVHVSHFXODFLRQHV\FRPHQWDULRVIXHURQPXFKDVODV
YHUVLRQHVTXH VHGLHURQ\HQ ODVFXDOHVLQYROXFUDEDQ
IDPLOLDVSUHVWLJLRVDGHODORFDOLGDGTXLHQHVVHYLHURQ
REOLJDGRV D GHIHQGHUVH FRQIRUPH D OD OH\ KDVWD
HVFODUHFHUVHORVKHFKRV

6HGLFHTXHFRQIOLFWRVVHQWLPHQWDOHVVXVFLWDGRVHQWUH
OD IDPLOLD 5XL] SURSLHWDULRV GH OD +DFLHQGD ³/RV
$OSHV´ HQ OD YHUHGD %XHQDYLVWD \ ORV 3UDGD VXV
YHFLQRV IXHURQ ORV FDXVDQWHV GH XQD UHDFODPDFLyQ
SRU SDUWH GH OD IDPLOLD 3UDGD TXH PRWLYy OD
LQWHUYHQFLyQEDVWDQWHRIUHQGDGDGHOVDFHUGRWH GHOD
IDPLOLD 5XL] SRU OR FXDO TXLHQHV OR HVFXFKDURQ VH
UHVLVWLHURQ H LPSXOVDGRV SRU OD VXJHUHQFLD GH XQD
SHUVRQDFRQDQWHFHGHQWHVGHOLFWLYRVVHGLVSXVLHURQD
HOLPLQDUVLQPDVH[SOLFDFLRQHVDOUHOLJLRVR\VXVHxRU
SDGUH GRQ +LODULyQ 5XL] FXUYD GHO FDPLQR FXDQGR
UHJUHVDEDQGHODKDFLHQGD

'HVGHHVHGtD\SRUPiVGHXQPHVODVFDPSDQDVGH
ODLJOHVLDWDPELpQVHVLOHQFLDURQSXHVFRPRVHxDOGH
FHQVXUDRUGHQDURQFHUUDUHOWHPSOR

&RPR FRQVHFXHQFLD \ SRU PXFKDV GpFDGDV D ORV
KDELWDQWHVGH%RFKDOHPDVHOHVWLOGyLUyQLFDPHQWHGH
³0DWDGXUDV´


(/0(6'(/$6È1,0$6


1XHVWURV
DQWHSDVDGRV
UHVSHWDEDQ ODV QRFKHV GHO
PHV GH QRYLHPEUH 3XHV
FRQVLGHUDEDQTXHHUDHOPHV
GH ODV DQLPDV \ HOODV
DVXVWDEDQ D TXLHQHV SRU
PRWLYRV GH WUDEDMR R SRU
FRVWXPEUH GHDPEXODEDQ
SRU OD QRFKH HV DVt FRPR
HQWUHODVGHODQRFKH\
OD GH OD PDxDQD KRUD
HQ OD TXH ORV JDOORV QR FDQWDQ QR SRGtD KDEHU VHU
YLYLHQWH DOJXQRDQGDQGRSRU OD FDOOH SRU TXH D HVWDV
KRUDVHOODVVDOtDQHQXQDODUJDSURFHVLyQYHVWLGDVGH
EODQFR FRQ XQ URVDULR \ GRV YHODV HQ ODV PDQRV
UH]DQGR

&XHQWDQ TXH GRQGH HV DFWXDOPHQWH OD FDVD GH OD
FXOWXUD YLYtD XQD FRVWXUHUD TXH WUDEDMDED KDVWD OD
PDGUXJDGDXQDQRFKHGHQRYLHPEUHFXDQGRHOUHORM
GH OD WRUUH GDED ODV GRFH GH OD QRFKH R\y TXH
JROSHDEDQ OD YHQWDQD VH DVRPR \ YLR OD FDUDYDQD
EODQFD TXH YHQLD UH]DQGR XQD VH DFHUFR FRQ GRV
YHODVHQFHQGLGDV\VHODVHQWUHJyGLFLpQGROHTXHDOD
QRFKH VLJXLHQWH DO SXQWR GH OD PHGLD QRFKH VH ODV
GHYROYLHUD /D VHxRUD WRPy ODV YHODV \ FHUUy
LQPHGLDWDPHQWH OD YHQWDQD VX LPSUHVLyQ IXH DXQ
PDV JUDQGH FXDQGR HQ OXJDU GH YHODV WHQtD HQ VXV
PDQRVGRVFDQLOODVKXPDQDV


$O GtD VLJXLHQWH IXH D FRPHQWDUOH OR VXFHGLGR DO
VDFHUGRWH TXLHQ OH UHFRPHQGy TXH QR IXHUD D VDOLU
VRODDGHYROYHUOHORVKXHVRV\TXHGHEtDQHQWUHJDUORV
GRVQLxRVTXHHVWXYLHUDQEDXWL]DGRV

$ODQRFKHVLJXLHQWHFXDQGRDSHQDVHVWDEDQVRQDQGR
ODV GRFH GH OD QRFKH WRFDURQ OD YHQWDQD«OD VHxRUD
VDFy ORV GRV KXHVRV \ TXLHQ ORV UHFLELy OH GLMR TXH
HVRV LQRFHQWHV OD KDEtDQ VDOYDGR TXH OD QRFKH HUD
SDUD GHVFDQVDU TXH QR GHEtD LQWHUUXPSLU OD SD] GH
ORVPXHUWRVDGYLUWLpQGROHTXHQRYROYLHUDDWUDEDMDU
KDVWDWDUGHSRUTXHHOODVYROYHUtDQ

(QHVDpSRFDOHWHPtDQDODVQRFKHVGHQRYLHPEUHΞ

/$&8(9$0,67(5,26$


&XHQWDQ ORV DQWHSDVDGRV TXH XQ GtD XQ HUUDQWH
YLDMHUROOHJDDODHQWUDGDGHXQSHTXHxRSREODGRGH
XQ FOLPD SULPDYHUDO FXVWRGLDGR SRU XQD HQRUPH
IURQGRVR \ FRUSXOHQWR iUERO SODQWDGR HQ OD SOD]D
SULQFLSDO HQ FX\R DOUHGHGRU DFRQWHFHQ ORV KHFKRV
PDVLPSRUWDQWHVGHVXVKDELWDQWHV\VHHVFXFKDQODV
PDVLQFUHtEOHVKLVWRULDVGHOGLDULRYLYLU

9HQLD HO YLDMHUR WUDV ORV UXPRUHV GH XQD PLVWHULRVD
FXHYD VRFDYDGD HQ OD PLVPD PRQWDxD \ TXH KDFLD


Ξ%HOV\0DWLOGH5LFR

SDUWHGHODVOH\HQGDVSUHFRORPELQDVGHODSREODFLyQ
(UD WDO VX HQWXVLDVPR HQ XELFDUOD TXH OD JHQWH OH
LQGLFyODUXWDQRVLQDQWHVSUHYHQLUORGHORVSHOLJURV
TXH SXHGD FRUUHU 6H HQFDPLQDED HO DYHQWXUHUR SRU
XQDWURFKDHQGLUHFFLyQRHVWH\DXQDKRUDGHFDPLQR
VH XELFD HQ HO OXJDU VHJ~Q ODV LQGLFDFLRQHV VH
HQFRQWUDED OD JUDQ FXHYD 9DULDGD H LQWULQFDGD
YHJHWDFLyQ URGHDED HO OXJDU FDPXIODQGR VX HQWUDGD
XQ PDFKHWH OH VLUYLy GH LPSOHPHQWR SDUD VHU YLVLEOH
ODLQLFLDFLyQRHQWUDGDDODWHQHEURVDFXHYD

7RPDQGR DOLPHQWR \ DUUHJODGR VX HTXLSDMH VH
GLVSRQH D HQWUDU FDXWHORVDPHQWH FXDQGR DO GDU VX
SULPHU SDVR HQFXHQWUD XQD HQRUPH VHUSLHQWH TXH
HQURVFDGDFXDOHVSLUDOSDUHFtDVHUODJXDUGLDQDGHOR
TXH JXDUGDED OD FXHYD 6LQ GHMDUVH OOHYDU SRU ORV
QHUYLRVWRPyVXULIOH\XQFHUWHURSUR\HFWLOSDUWHHQ
GRV OD SODQD FDEH]D GHO UHSWLO FDQWLGDG GH DYHV GH
SOXPDV PXOWLFRORUHV WRPDURQ UDXGR YXHORDVXVWDGDV
SRU HO UXLGR HQVRUGHFHGRU GHO GLVSDUR <D GHQWUR GH
OD FXHYD PLOHV GH KRUPLJDV ODJDUWRV DUDxDV
DODFUDQHV FDPDOHRQHV LPSLGHQ VX SDVR VLQ
LQPXWDUVH HQFLHQGH VX DQWRUFKD \ D SDVR OHQWR YD
DOHMDQGRGHVXVDOUHGHGRUHVORVIDVWLGLRVRVELFKRVTXH
LQTXLHWRV SRU HO YLVLWDQWH VH GHVSOLHJDQ WHPHURVRV
6LJXLHQGRVXFDPLQRXQDHVSHVD\JULViFHDWHODUDxD
DPDQHUDGHFRUWLQDOHLPSLGHHOSDVRDXQUHFLQWRGH
IRUPD WULDQJXODU OD DQWRUFKD VH HQFDUJD GH KDFHU
GHVDSDUHFHU OD FRUWLQD \ DQWH VXV RMRV VH SUHVHQWD
JUDQ FDQWLGDG GH KXHVRV GLVSHUVRV SRU HO VXHOR \ OD
ILMD VRQULVD GH ODV FDODYHUDV OR KDFH HVWUHPHFHU 6X
PLUDGD GHWHFWD XQ SDVDGL]R D VX GHUHFKD VLQ
SHQVDUOR GRV YHFHV VH GLULJH KDFLD pO OD OX] GH OD
DQWRUFKDKDFHTXHPLOHV\PLOHVGHHQRUPHV\QHJURV

PXUFLpODJRV VH GHVSUHQGDQ GHO WHFKR HQYROYLpQGROR
HQXQWUHSLGDUGHDODV\XQHQVRUGHFHGRUFKLOOLGRTXH
ORKDFHFRUUHUVLQUXPERILMRODDQWRUFKDFDHGHVXV
PDQRVHQXQPDOROLHQWHSR]RGHDJXDTXHGDQGRHQOD
FRPSOHWDRVFXULGDG

%XVFDQGR VX OLQWHUQD \ D SDVRV OHQWRV VLJXH
DYDQ]DQGR FXDQGR VLHQWH TXH VXV SLHV TXHGDQ HQ HO
DLUH \ VX FXHUSR FDH HQ HO YDFLy 1R VXSR FXDQWR
WLHPSRGXURLQFRQVFLHQWHSHURDOGHVSHUWDUVHJXtDOD
RVFXULGDG \ XQ DUGRU IXHUWH HQ OD FDEH]D OH LQGLFDED
TXHHVWDEDJROSHDGRVDFRGHVXPRUUDOODOLQWHUQD\
OR QHFHVDULR SDUD VX FXUDFLyQ $ OD OX] WHQXH GH VX
OLQWHUQD KL]R HO UHFRUULGR SRU HO OXJDU \ VXV RMRV QR
VDOtDQ GHO DVRPEUR DO YHU HQ ODV SDUHGHV GHO UHFLQWR
ILJXUDVWDOODGDVGHDQLPDOHV \SHUVRQDVDPDQHUDGH
XQD VDOD FHUHPRQLDO DO SRQHUVH GH SLH\ VLQ VDOLU GH
VXDGPLUDFLyQVHGLRFXDQWDTXHHVWDEDVREUHXQDOWDU
GHVDFULILFLRGHXQVDOWRFD\yDSLVRILUPRVREUHXQD
ORVD UHGRQGD GRQGH KDEtDQ HVFXOSLGR XQ JUDQ
GUDJyQHVWHLQPHGLDWDPHQWHHPSH]yDJULWDUGHMDGR
DO GHVFXELHUWR VREUH OD SDUHG GHO DOWDU XQD JUDQ
KRJXHUD TXH OR VHJy FRPSOHWDPHQWH \ GRQGH VDOLR
XQDJUDQYR]TXHGHFtD³,QWUXVRHVWDVSHUWXUEDGROD
SD]GHHVWHOXJDU«HVStULWXGHOJUDQ%RFDOHPDTXHUHU
VDEHUSRUTXHSURIDQDUHVWHOXJDU«´SDUDOL]DGRSRUHO
PLHGR HO DYHQWXUHUR QR VXSR TXH GHFLU VDFDQGR
IXHU]DV GH VX PLHGR TXLVR FRUUHU SHUR OD KRJXHUD
FDGDYH]HUDPDVJUDQGH\DVIL[LDQWH\ODYR]VHJXtD
GLFLHQGR³,QWUXVRVHUFDVWLJDGRLQWUXVRPRULU´

(O FDORU VH YROYLy LQVRSRUWDEOH \ HO DLUH HVFDVHDED
KDVWDTXHFD\yDOVXHORVLQVHQWLGR


$OYROYHUHQVLHVWDEDHQHOPLVPROXJDUSHURSDUDVX
VRUSUHVDQRH[LVWtDQLKRJXHUDQLIXHJRQLGUDJyQQL
ILJXUDV WDOODGDV QL DOWDU VROR XQ HVSDFLR DPSOLR \
YDFtRFRQFXDWURSRVLEOHVVDOLGDVHQFDGDXQDGHVXV
FRVWDGRV \ VH FDQVy VH UHFRUUHU DxR WUDV DxR VLQ
HQFRQWUDU OD VDOLGD GH OD JUDQ FXHYD +DVWD TXH HO
KDPEUH OD VHG \ ODV SLFDGXUDV GH DQLPDOHV
DSUHVXUDURQVXPXHUWH

$xRV GHVSXpV XQ JUXSR GH H[FXUVLRQLVWDV
HQFRQWUDURQ XQ HVTXHOHWR \ MXQWR D pO XQ ULIOH XQD
OLQWHUQD XQD OLEUHWD GRQGH DSDUHFtD HVFULWD XQD
KLVWRULD \ FX\DV XOWLPDV SDODEUDV FDVL LOHJLEOHV
GHFtDQ³+HHVWDGRHQODJUDQFXHYDGHOLQGLR´Ξ


Ξ

0DUFR$QWRQLR5DPyQ'XUDQ/$/$*81$(1&$17$'$'(/
&$327(/D ODJXQD GHO FDSRWH HV OD
UHLQD GH OD YHUHGD %XHQD
9LVWD (OOD WLHQH VXV
SUHIHUHQFLDV \ VROR HOOD
GHFLGH D TXLHQ GHMD
DFHUFDUVH \ D TXLHQ QR $
HOOD OH JXVWDQ ORV QLxRV
ERQLWRV &XDQGR OOHJD XQ
QLxR \ VH OH DFHUFD VROLWR
HOODORHVFRQGH\GLVIUXWDGH
VX FRPSDxtD SRU DOJXQRV
GtDV \ VL HOOD TXLHUH ORV
GHYXHOYH SHUR KXER QLxRV
TXHQXQFDTXLVRGHYROYHU

&XHQWDGRQ*XLOOHUPRTXHFXDQGRHOHVWDEDSHTXHxR
VLQWLyHVDFXULRVLGDGLQIDQWLOGHDFHUFDUVHDODODJXQD
DSHVDUGHTXHVHORWHQtDQSURKLELGR³&XDQGR\RPH
LEDDFHUFDQGRDOD/DJXQD\RPHVHQWtDIHOL]VHQWtDHO
DLUHIUHVFR\SUHVHQWtDTXHDOJREHOORLEDDHQFRQWUDU
DOOt 'XUH WUHV GtDV SHUGLGR \ PL IDPLOLD \D HVWDED
VHJXUDGHTXH\RPHKDEtDDKRJDGRFXDQGRDSDUHFt
GH QXHYR FHUFD GH PL FDVD (OORV PH SUHJXQWDURQ
GRQGH KDEtD HVWDGR \ \R QR OHV VXSH UHVSRQGHU SRU
TXH QL \R PLVPR OR VDEtD 6ROR VH TXH HVWXYH PX\
FRQWHQWR \ QR VHQWt KDPEUH QL IULy SXHV OD ODJXQD
PHFXLGRELHQHVRVGtDV


(QWUH OD /DJXQD GHO FDSRWH \ HO 6DPiQ H[LVWH \D XQ
YLHMRDPRU

&XDQGRKD\YHUDQRVPX\IXHUWHVODODJXQDVHHQFDUJD
GH WUDHU VXV DJXDV KDVWD HO YLHMR 6DPiQ SDUD
DSDFLJXDU VX VHG (OORV GRV WLHQHQ XQ SDFWR SDUD
VRVWHQHU ILUPH D %RFKDOHPD VH FRPXQLFDQ D WUDYpV
GH ODV EULVDV \ HQYtDQ VXV PHQVDMHV HQ OD QRFKH D
WUDYpVGHOFRPHWDGHOHVSDFLR

1ROHSXHGHKDFHUGDxRDODODJXQDVLQTXHVLHQWDOD
LUDGHO6DPiQVLDOJXLHQOOHJDFRQPDODVLQWHQFLRQHV
D UREDU HO JUDQ WHVRUR GH OD ODJXQD JXDUGDGR HQ HO
IRQGR pO VH HQIXUHFH WDQWR TXH DUUDQFD VXV UDtFHV
EURWDQGR ORV FLPLHQWRV GH ODV FDVD GHO SXHEOR

GHVWUX\pQGROD 6L DOJXLHQ OH KDFH GDxR DO 6DPiQ OD
ODJXQD VH GHVERUGD \ DUUDVD FRQ %RFKDOHPD \ QR
GHMDUDSLHGUDVREUHSLHGUD(//2&2&21'(


+DEtDXQORFRTXHVHOODPDED6DPXHO&RQGHHUDGH
ODV IDPLOLDV ULFDV GH &KLQDFRWD HO PXFKDFKR HUD
FRQWUDEDQGLVWD\GHXQPRPHQWRDRWURVHFKLIOy(UD
XQ KRPEUH GH PHWURV WHQLD NLORV HUD XQ
KRPEURQRQ/DIDPLOLDGHpOWHQtDXQDKDFLHQGDPDV
DEDMR GHO DOWR GH VDQ /XtV (O ORFR OR OOHYDEDQ D OD
FiUFHO \ ODV SXHUWDV OD WXPEDED SRU OD IXHU]D TXH
GHVDUUROODED \ QR KDEtD FiUFHO SDUD HO SRU HVR OH
WHQtDQXQPLHGRWHUULEOHORVMyYHQHVORVQLxRV\D~Q
ORVDGXOWRVDOVDOLUDODFDOOHLEDQPLUDQGRFRQFXDWUR
RMRV (Q OD SDUWH GH OD FUX] KDEtD XQD ILQFD GRQGH
YLYtD 3DEOR 6DPEUDQR 3DEOR HUD XQ PXFKDFKR GHO
SXHEOR SHUQLFLRVR \ VH SRQtD D MXJDU FXDQGR EDMDED
DOSXHEORDODOOHYDRJDPEHWD\DYHFHVVHOHKDFLDGH
QRFKH8QGtD3DEORVHIXHDHVRGHODV\QRVH
GLR FXHQWD TXH HO ORFR HVWDED HVFRQGLGR OD DJXD
$PDULOODWRPDQGRDJXD

&XDQGR 3DEOR OR YLR HVWDED FHUFD GH pO )XH WDO HO
VXVWR TXH HPSH]y D FDPLQDU UiSLGDPHQWH \ HQ OD
FXHVWDFRUULy\HQWUHPDVUiSLGRFRUUtD3DEORHOORFR
WDPELpQ &XDQGR OOHJR D XQD FXUYD 3DEOR GLMR SDUD
VXVDGHQWURV³DTXtVLORGHMR\FRUUR´SHURHOORFRQR
VH OH TXHGDED FXDQGR OOHJR FHUFD GH OD FDVD LED WDQ
FDQVDGR\DVIL[LDGRTXH3DEORVHFD\yERFDDEDMRHQ
HO SDVWL]DO \ SHQVy FRQ HVH PLHGR ³TXH VHD OR TXH

'LRV TXLHUD´ \ HO ORFR FRQGH OR DOFDQ]R OR WRFR \ OH
GLMR³ODOOHYD´Ξ
/$/2&$(),*(0,$+DEtD XQD VHxRUD TXH YLYtD DUULED HQ HO FDPLQR TXH
YDGHDTXtGHOSXHEORD$JXDEODQFDGRQGHHVKR\OD
HVFXHOD /D VHxRUD VH OODPDED (ILJHPLD \ WHQtD XQD
KLMD TXH OH GHFtDQ OD ³ORFD (ILJHPLD´ (UD XQD FKLQD
TXHVHOODPDEDPDUJDULWDUHVXOWDTXHORVFKLQRV\ORV
PXFKDFKRV OH WHQtDQ PXFKR PLHGR SRUTXH HUD HO
HVSDQWDSiMDURV GH HVD pSRFD ORV SDSiV \ PDPiV OHV
PHWtDQ PLHGR D VXV KLMRV FRQ OD ORFD /D SHODGD
PDUJDULWDHUDPX\ERQLWDWHQLDFRPRDxRVHQHVD
pSRFD 5HVXOWD TXH GHODQWH GH OD FDVD FHUFD GH OD
TXHEUDGD GRQGH QDFH OD FRUGLOOHUD \ HQ HO SLH GH OD
URFDKDEtDXQiUEROTXHHUDGRQGHHOODVHVHQWDEDHQ
ODVWDUGHV\VHSRQtDFDQWDUHQHVDpSRFD\DHVWDEDQ
ORVIRQyJUDIRVHOODORVRtD3RUDKtHQODWDUGHFLWDORV
TXH WUDEDMDED HQ OD KDFLHQGD DJXD EODQFD FXDQGR
EDMDEDQ OD RtDQ FDQWDU SHUR FRPR QR VDEtDQ TXLHQ
HUD \ WHQtD WDQ ERQLWD YR] HOORV GHFtDQ TXH HUD XQD
VLUHQDSRUORTXHHVWDEDHQODTXHEUDGD2WURVGHFtDQ
TXH HUD PDUJDULWD \ HUD XQ HVSDQWR TXH WHQLD OD
FDEHOOHUDPX\ODUJD\TXHFDUJDEDXQQLxRHQRUPHHQ
ORVKRPEURVXQDYH]VHIXHURQXQRVSHVHURVDKDFHU
XQ DVDGR \ FXDQGR EDMDURQ GHO SDVHR HVWDED PHGLR
RVFXUR YHQtDQ ERUUDFKRV FXDQGR R\HURQ D
Ξ-HV~V&RUGHUR

PDUJDULWD«GLMHURQTXHHUDXQDVLUHQDWHQtDQPXFKR
PLHGR\ODERUUDFKHUDVHOHVHVSDQWRQLQJXQRTXHUtD
SDVDU SRU HO ODGR GH OD TXHEUDGD DO ILQ XQR WHQLD
OLQWHUQD\ ORV FRQYHQFLy VH DVRPDURQ\ HUDFRPRVH
KDEtDQLPDJLQDGR\WRGRVGLMHURQODORFD(ILJHPLDΞ
/$08-(5)$17$60$

&XHQWDQ TXH HQ %RFKDOHPD PiV R
PHQRV HQ HO DxR HQ HO VLWLR
GHQRPLQDGR ³OD HVWDFLyQ GHO
IHUURFDUULO´VHDSDUHFtDXQDPXMHU\
GHFtDQ TXH HUD OD GLDEOD (Q XQD
RSRUWXQLGDG
XQ
FDEDOOHUR
KDFHQGDGRTXHYHQLDGHOSXHEORFRQ
XQRVFXDQWRVWUDJRVHQODFDEH]DDO
OOHJDU D OD HVWDFLyQ YLR XQD
PXMHUFLWDKXPLOGHVHQWDGDHQXQHVFDxROHOODPROD
DWHQFLyQ YHUOD D WDQ DOWDV KRUDV DOOt \ OH SUHJXQWR
VHxRUD TXH KDFH D HVWDV KRUDV SRU DTXt WDQ VROD" /D
PXMHUQRFRQWHVWDEDQDGDVRORVHUHtDEXUORQDPHQWH
SHUR QR OHYDQWDED OD FDUD HQWRQFHV OH GLMR QXHYD
PHQWHHOFDEDOOHUR\RWHQJR KRJDUHVSRVDHKLMDVOD
LQYLWRDTXHVHKRVSHGHHQPLFDVDDUHJDxDGLHQWHVOD
PXMHUFLWD OR VLJXLy HO FDEDOOHUR HQWUH VX ERUUDFKHUD
VLQWLyPLHGR\FDGDYH]YROWHDEDDPLUDUKDFLDDWUiV
HOODDXQORVHJXtDFRQVXFDEHOORGHVJUHxDGR$OOOHJDU
DODFDVDVXHVSRVDVDOLRDUHFLELUOR\HOOHGLMR³PLMD
GpOH SRVDGD D HVWD VHxRUD TXH HQFRQWUp HQ OD
HVWDFLyQODGDPDODPDQGRDVHJXLU\OHDFRPRGDURQ
Ξ

-HV~V&RUGHUR

XQDHVWHUDHQODKDELWDFLyQGHOVHUYLFLRODPXMHUFLWD
HQWUR VH DFRVWy \ GHVSXpV WLUR KDFLD XQ ODGR VXV
]DSDWLOODVGRUDGDVGRQGHGHMRDOGHVFXELHUWRGHODPD
GH FDVD VXV SLHV TXH HUDQ FRPR XQ FDVFR GH PXOD
3DVR OD QRFKH \ DO GtDVLJXLHQWH OD MRYHQ GHO VHUYLFLR
VH OHYDQWR PX\ WHPSUDQR SDUD UHDOL]DU VXV ODERUHV
GRPpVWLFDV\ REVHUYR TXH GHVDSDUHFLy OD PXMHU SHUR
OD SXHUWD GH OD KDELWDFLyQ HVWDED WUDQFDGD WDO \
FRQIRUPHTXHGRDODFRVWDUVH$IXHUDORVREUHURVGHOD
KDFLHQGD GLFHQ TXH OD YLHURQ FUX]DU HO ]DJXiQ SHUR
VDOLHURQUiSLGDPHQWH\\DKDEtDGHVDSDUHFLGR


(/(1&$172'(/
$/*$552%2


(Q HO DOJDUURER VDOH XQD JDOOLQD DPDULOOD FRQ 
SROOLWRVVHH[WLHQGHHQHOSDVWL]DODDEULJDUORVSROORV
VH HVWD XQ EXHQ UDWR VH YD \ VH PHWH GHEDMR GH XQD
ODMD SRFR PDV WDUGH EDMD XQD VHUSLHQWH JUDQGH \
JUXHVDSRUODWRPDHQHVPRPHQWRHODJXDVHYXHOYH
URML]D \ OD FXOHEUD FDH DO SR]R \ VDOH D OD JUDPD D
DEULJDUVH VH YD SRU OD WRPD DUULED \ GHVDSDUHFH (O
DJXDYXHOYHDVXFRORUQDWXUDOHVRVXFHGHDODV
GHODWDUGH/$1,f$48(%27Ï/$
6$*5$'$+267,$(1/$
$17,*8$(6&8(/$'(1,f$6


(Q HO FHQWUR GH OD
SREODFLyQGRQGHVH
HQFXHQWUD
DFWXDOPHQWH OD FDVD
GH OD FXOWXUD KDFH
PXFKR WLHPSR HUD
XQD(VFXHOD8UEDQD
GH QLxDV &XHQWD OD
KLVWRULDTXHHQHVWD
pSRFD XQD QLxD TXH
KL]R OD SULPHUD
FRPXQLyQUHJUHVRD
OD HVFXHOD \ ERWy OD VDJUDGD KRVWLD HQ XQR GH ORV
EDxRVXQDGHVXVFRPSDxHUDVVHGLRFXHQWDGHORTXH
KDEtD KHFKR \ OH SUHJXQWR TXH SRU TXH OR KDFLD OD
QLxDOHFRQWHVWRTXHORKDEtDKHFKRSRUTXHOHKDFLD
IDOWD FRQIHVDU XQ SHFDGR PLQXWRV GHVSXpV OD QLxD
UHJUHVR DO OXJDU GRQGH HVWDEDQ UHXQLGDV \ VX
FRPSDxHUDODTXHVHGLRFXHQWDOHFRQWyDODVPRQMDV
\ ODV PRQMDV OH GLMHURQ D OD QLxD TXH OR TXH KDEtD
KHFKRHVWDEDPDO\HUDXQSHFDGRODQLxDUHVSRQGLy
TXH HOOD OR TXLVR KDFHU DO SRFR WLHPSR OD QLxD
HQIHUPR\PXULy

'LFHQTXHDSDUWLUGHVXPXHUWHYHQODQLxDYHVWLGD
GHEODQFRFDPLQDUSRUWRGRVORVVDORQHV\GHEDxRHQ
EDxROORUDQGR\VHGLFHTXHWRGDYtDHQHVWRVWLHPSRV
DOJXQDVSHUVRQDVYHQDODQLxDFDPLQDUHQHVWHOXJDU

/$3$7$'(/',$%/2


6HJ~Q
YHUVLyQ
GH
ORV
DQWHSDVDGRV OD UHJLyQ GH OD
YHUHGD $JXD %ODQFD IXH
DOEHUJXH \ HVWDGtD GHO IDPRVR
GLDEOR TXH HVWUHPHFLy GH
LQWULJD\FXULRVLGDGDWRGRVORV
KDELWDQWHV GH HVWD UHJLyQ
FXDQWD OD OH\HQGD TXH HO
DVSHFWR URFRVD \ FXHYDV GHO
FDPLQR TXH SUHVHQWD OD
TXHEUDGD DJXD EODQFD HUD
SURSLFLR SDUD WHQHU VXV
JXDULGDV HO GLDEOR FXDQGR
EDMDED GH ORV LQILHUQRV
UHXQLUVH FRQ ODV EUXMDV GH OD
UHJLyQ VXV SLVDGDV HUDQ IXHUWHV JUDQGHV \
SURIXQGDV SLVDED WDQ IXHUWH TXH HQ OD SLHGUDV
HVWUDWpJLFDV TXH WHQLD SDUD FDPLQDU TXHGDURQ
KXQGLGDVVXVSDWDVGHMDQGRVXVKXHOODVHVWDPSDGDV
FRPR VtPEROR GH VX SHUPDQHQFLD HQ OD WLHUUD /D
JHQWHGHODUHJLyQQRSRGtDGHMDUVHFRJHUODWDUGHSRU
TXHHOWUD\HFWRHUDGHVRODGR\PLVWHULRVR(QHOOXJDU
GRQGH GHMD VXV SDWDV PDUFDGDV WLHQH GRV DOFDQFtDV
KHFKDVGHSLHGUDXQDGHHOODVWLHQHXQDSURIXQGLGDG
GHFPSRUVXUDQXUD\GLFHQTXHHVWiQOOHQDVGH
PRQHGDVGHRUR+DQSHQVDGRHQURPSHUODVSHURHV
SHOLJURVRSRUTXHVHJ~QHOSDFWRHOTXHORKDJDVHOH
GHUUXPED WRGD OD PRQWDxD &HUFD GH ODV GRV

DOFDQFtDVHVWDHOSRVRGHODVEUXMDVTXHWLHQHFXHYDV
\ URFDV PX\ JUDQGHV VHJ~Q FXHQWDQ TXHGDED
HQFDQWDGR GHVSXpV TXH HO GLDEOR \ ODV EUXMDV VH
UHXQtDQ SDUD KDFHU VXV KHFKL]RV PDTXLDYpOLFRV \
OXHJR VH EDxDEDQ HQ pO /OHJDEDQ ODV PXMHUHV TXH
HVWDEDQ SDJDQGR VXV SHFDGRV \ ODV KHFKLFHUDV
WDPELpQ OD JULOOD OD JULWRQD TXH KDEtDQ VDFULILFDGR
VXV KLMRV HVWDV ODQ]DEDQ XQ JULWR HVWUHPHFHGRU HO
FXDO HQORTXHFtD \ KDFLD SRQHU ORV SHORV GH SXQWD D
TXLHQ ORV HVFXFKDUD &XDQGR HVRV JULWRV
HVSHOX]QDQWHV VH HVFXFKDEDQ FHUFD VLJQLILFDED TXH
HVWRVVHUHVGHOGHPRQLRVHHQFRQWUDEDQOHMRVFXDQGR
VH RtDQ OHMRV HUD TXH VH HQFRQWUDED FHUFD /D JHQWH
FXDQGR HVFXFKDED HVWH JULWR DWHUUDGRU VH HQFHUUDED
HQVXVFDVDV\QRYROYtDQDVDOLU/DOORURQDWDPELpQ
DVLVWtD DO FRQFLHUWR FRQ HO GLDEOR \ ODV GHPiV EUXMDV
WDPELpQ VH HVFXFKD HO OODQWR GHQLxRV SRUTXHHVWRV
HVSHFWURVGHOGHPRQLRODJULOODODJULWRQDODOORURQD
VDFULILFDEDQ VXV KLMRV DKRJiQGRORV HQ HO SR]R SDUD
HVWDUELHQFRQHOGLDEOR(OSR]RGHODVEUXMDVFRQORV
ULWXDOHV VDWiQLFRV \ ORV GHVSRMRV VH IRUPDED XQ
UHPROLQR HQ VX LQWHULRU TXH HUD HQFDQWDGR FXDQGR
ODV SHUVRQDV VH LEDQ D EDxDU VH ODV WUDJDED \ ODV
PHWtD HQ ODV FXHYDV GH OD URFD JUDQGH &XDQGR
SDVDEDQ IUHQWH DO SR]R VH GLYLVDEDQ QDUDQMDV HQ HO
DJXDFXDQGRODJHQWHVHPHWtDDFRJHUODVVHLEDQSDUD
HO ODGR GHO UHPROLQR ODV SHUVRQDV SRU DJDUUDUODV HO
UHPROLQRORVHQYROYtDORVPHWtDGHQWURGHODFXHYD\
ORV KDFLD GHVDSDUHFHU (VWD KLVWRULD HV UHDO \D TXH
WRGDYtDH[LVWHQODVKXHOODVGHODVSDWDVGHOGLDEORHQ
ODVURFDV
(/1,f2(1&$17$'2


+DFH PXFKR WLHPSR YHQLD XQD SDUHMD GH ODV FUXFHV
YHUHGD GH 6DQ $QWRQLR GH OD 7RUUH FRQ GHVWLQR D
%RFKDOHPDODVHxRUD\DHVWDEDFXPSOLHQGRORVQXHYH
PHVHV GH HPEDUD]R SRU HVR YHQtDQ DO SXHEOR HQ
EXVFD GHO PHGLFR R XQD SDUWHUD HUD WDQ ODUJR HO
FDPLQR TXH FDGD YH] OD VHxRUD VHQWtD ORV GRORUHV GH
SDUWR PDV IXHUWHV (O FDPLQR UHDO VH KDFLD
LQWHUPLQDEOHKDVWDTXHQRDJXDQWyPDV\OHGLMRDVX
HVSRVR ³PLMR QR DJXDQWR PDV \R FUHR TXH \D HVWR\
SDSDULU´(OOHUHVSRQGLy³$JXDQWHDJXDQWHDOOtHVWD
ODJXQD YDPRV FHUFD DO DJXD´ 6H KLFLHURQ D XQRV
YHLQWH PHWURV GH OD ODJXQD GHO FDSRWH VH FRVWR OD
VHxRUDUHFRVWyVXFDEH]DVREUHXQDSLHGUD\HPSH]y
VXVXIULPLHQWRSDUDGDUDOX]PLHQWUDVHOODSXMDED\
VX HVSRVR OD D\XGDED O ODJXQD HPSH]y D KDFHU
PRYLPLHQWRV GH RODV IXHUWHV XQD QLHEOD HPSH]y D
FXEULUOD \ XQD EULVD FRQ UXLGRV H[WUDxRV FRPR GHO
PDVDOOiHPSH]DURQDHVFXFKDUVH

/D VHxRUD GLR D OX] XQ KHUPRVR QLxR GH SURQWR XQ
UHPROLQRHQODODJXQDVDFXGLyHOVLOHQFLRGHODWDUGH
DSDUHFLy XQ KRPEUH FRUSXOHQWR HO FXDO VDOLR
IORWDQGR VH DFHUFR D OD SDUHMD WRPR HO QLxR \ GH OD
PLVPDIRUPDFRUULyKDVWDVXPHUJLUVHHQHOFHQWURGH
OD ODJXQD (O HVSRVR QR SRGtD FUHHU OR TXH KDEtD
YLVWR KDEtD SHUGLGR VX KLMR KDEtD TXHGDGR PX\
DVXVWDGRSRUODLPDJHQIDQWDVPDJyULFDTXHVHKDEtD
OOHYDGR D VX SULPRJpQLWR /D VHxRUD TXH KDEtD
TXHGDGR GRUPLGD DO GHVSHUWDU PLUR D VX ODGR SDUD
FRQWHPSODU VXKLMR VX HVSRVR DXQ DVXVWDGROH FRQWy
ORTXHKDEtDSDVDGRHOODGHVHVSHUDGDJULWDED\SHGtD
DOHVStULWXGHODODJXQDHQFDQWDGDTXHGHYROYLHUDDVX
KLMRSHURWRGRIXHLQ~WLOOREXVFDURQKDVWDDFODUDUHO
GtD SHUR QR OR SXGLHURQ HQFRQWUDU 6H GLULJLHURQ D

%RFKDOHPDGLHURQDYLVRDODVDXWRULGDGHVGHODFXDO
VDOLRXQDFRPLVLyQTXHOOHJRKDVWDODODJXQDWDQVROR
HVFXFKDURQ HO OORULTXHR GH XQ QLxR TXH VDOLR GH OR
SURIXQGR GH OD ODJXQD DOJXLHQ JULWR ³GHYXpOYDOR
ODGURQD GH QLxRV´ HQ HVH PRPHQWR ODV DJXDV
HPSH]DURQ D DJLWDUVH HO YLHQWR FRQ XQ VLOER
HVSHOX]QDQWH \ HQ IRUPD UHSHQWLQD WRGR RVFXUHFLy \
GHELHURQ GH DEDQGRQDU GH LQPHGLDWR OD ODJXQD GHO
FDSRWHGRQGHTXHGRSDUDVLHPSUHHOQLxRHQFDQWDGR/$08/$0$1,$'$


&XDQGR H[LVWtD HO PDWDGHUR DQWLJXR \ OR FRQRFHPRV
FRPR OD SHVD ODV SHUVRQDV TXH DOOt WUDEDMDEDQ HUDQ
YXOJDUHV \ PDOLQWHQFLRQDGDV KDFtDQ XQD
FRPSHWHQFLDGHSHRV\DOVRQGHOJXDUDSRODFHUYH]D
\ UDQFKHUDV VH WRUQDED XQ VLWLR SHOLJURVR SRU ORV
SOHLWRV \ SRU TXH WRGRV DQGDEDQ FRQ VXV FXFKLOODV
HPSUHWLQDGDV &LHUWD QRFKH VH HPSH]y D RtU SRU ORV
DOUHGHGRUHV GH OD SHVD HO FDPLQDU GH XQ DQLPDO HO
FXDO HQ VX DQGDU VH SRGtD SHUFLELU TXH HVWH DQLPDO
HVWDEDPDQLDGRTXHDUUDVWUDEDXQDFDGHQD$OJXQDV
SHUVRQDV RtDQ HO UXLGR QDGLH SXGR YHU HO DQLPDO
SHURODHVFXFKDEDQGLIHUHQWHDOGHFXDOTXLHUDQLPDO
DOFRPLHQ]RVHRtDHQODSHVDOXHJRHQDOJXQDVFDOOHV
GH %RFKDOHPD \ VXV DOUHGHGRUHV 0XFKDV SHUVRQDV
TXHVHOOHQDEDQGHYDORUVDOtDQDPLUDUSRUYHQWDQDV\
SXHUWDVSHURQRYHtDQQDGDVRORHVFXFKDEDQHOUXLGR
IDQWDVPDO DFRPSDxDGR SRU XQ YLHQWR \ XQD SHVDGD
FDGHQD(VWRHUDXQPRWLYRGHOOHJDUDFDVDDQWHVGH
ODVGRFHGHODQRFKHSDUDQRHQFRQWUDUVHFRQODPXOD
PDQLDGD/$*5,721$


(VWD HUD XQD VHxRUD HQ HO
0XQLFLSLR GH %RFKDOHPD
WHQLDRFKRKLMRVFLHUWRGtD
ORV FRQYLGy D EXVFDU OHxD
DODOJDUURERHQHOVLWLRORV
PDQGDED D EXVFDU OHxD D
WRGRVSHURVLHPSUHGHMDED
XQR D VX ODGR (O TXH
TXHGDED D VX ODGR OR
PDWDED \ HVFRQGtD VX
FXHUSHFLWR DVt VLJXLy
VXFHVLYDPHQWH KDVWD TXH
PDWR D VLHWH &RQ HO WLHPSR OD YHQ HQ HO DOJDUURER
VHQWDGD HQ XQD SLHGUD DO ODGR GRQGH DVHVLQR D VXV
KLMRV OD YHtDQ VXELU SRU OD FDOOH GHO FKRUUHURQ
WUDQVIRUPDGDHQJULWRQDFRQHOSHORSRUODFDUDFRQ
ORVFROPLOORVJUDQGHVFRQVXVRMRVURMRVODVSHUVRQDV
TXH OD YLHURQ VH DVRPEUDEDQ DO YHUOD WUDVSDVDU XQ
SRUWyQFHUUDGR\DOSLHVXVVLHWHKLMRV

&XHQWDQTXHHO~OWLPRKLMRQRORSXGRDVHVLQDUORSRU
TXHVHKDEtDLGRFRQHOSDSiSDUDHOFDPSRGHVSXpV
GHJUDGXDUVHVHIXHSDUD%RJRWi\QXQFDPiVVHVXSR
GHpO

(/(1$025$'2(VWH HUD XQ KRPEUH
TXH HUD PX\ SLFDIORU
QRKDEtDPXMHUTXHQR
SDVDUD SRU VX ODGR R
TXH HO YLHUD TXH QR
IXHUD D FRQTXLVWDUOD
VH LED GHWUiV GH HOOD
QR SRU TXH OH
LQWHUHVDUD
VLQR
VLPSOHPHQWH
SDUD
SDVDU HO WLHPSR FRQ
HOOD 8QD QRFKH VDOLR
FRPR VLHPSUH \ VH
GHFtD TXH WHQLD TXH
KDFHU RWUD FRQTXLVWD
GHSURQWRYLRXQDPXMHUPX\DWUDFWLYDFDEHOORUXELR
RMRVYHUGHV\XQFXHUSRPX\KHUPRVRGHLQPHGLDWR
VH IXH D VX ODGR \ OD LQYLWR D XQ OXJDU VROLWDULR pO
SHQVy TXH HUD HO OXJDU DGHFXDGR SDUD ORJUDU VX
REMHWLYR(PSH]yVXFRQTXLVWD\HOODOHGHFtDHQWRGR
TXH Vt TXH KDFLD OR TXH HO TXLVLHUD SHUR TXH OD
DFRPSDxDUD KDVWD GRQGH HOOD LED HO HQDPRUDGR
HQWXVLDVPDGR \ VHJXUR GH TXH LED D FRQVHJXLU VXV
SURSyVLWRV DFHSWR (PSH]DURQ D FDPLQDU HO FDPLQR
HUD FODUR OD OX] GH OD OXQD UHIOHMDED OD VLOXHWD GH OD
SDUHMD(OKRPEUHSUHJXQWDEDTXHVL\DLEDQDOOHJDU
HOODUHVSRQGLy³PX\SURQWROOHJDUHPRV´


'HVSXpV GH XQ ODUJR FDPLQR DUULEDURQ DO OXJDU HUD
XQD FDVD JUDQGH \ KHUPRVD LOXPLQDGD FRQ PXFKDV
KDELWDFLRQHV HVWR VRUSUHQGLy DO KRPEUH HOOD OH GLMR
TXH HVFRJLHUD OD KDELWDFLyQ VH VHQWDUD HQ OD FDPD
PLHQWUDV HOOD VH SRQtD FyPRGD 6H VHQWy VH TXLWR OD
FDPLVD\ODFRORFRHQODSHUFKDVHUHFRVWyHQODFDPD
\TXHGRHQXQSURIXQGRVXHxRFRPRDHVRGHODVGRV
GH OD PDxDQD GHVSHUWy WDO IXH VX DVRPEUR DO
HQFRQWUDUVH HQ XQ FHPHQWHULR VROLWDULR \ O~JXEUH OD
SHUFKDGRQGHKDEtDFROJDGRODFDPLVDHUDODFUX]GH
XQDWXPEDHOKRPEUHVDOLRPXHUWRGHSDYRU\VHJ~Q
FXHQWDQVHYROYLyORFR\QXQFDVHVXSRPDVGHHO)$&81'25,9(5$


(VWHHUDXQVHxRUGHRULJHQFDPSHVLQRHOFXDOSRVHtD
ILQFD \ WHQtD XQD SRVLFLyQ HFRQyPLFD PiV R PHQRV
EXHQD SHUR HUD DYDUR VLHPSUH TXHUtD WHQHU PiV
GLQHUR8QGtDWRPRODGHFLVLyQHKDFHUXQSDFWRFRQ
HOGLDEORHOVDELDFRPRKDFHUOR\TXHWHQtDTXHKDFHU

)DFXQGR VH FRQVLJXLy XQ JDWR QHJUR \ XQD ROOD XQ
PDUWHVDODVRQFHGHODQRFKHVDOLyDOFDPSRDKDFHU
ODPDJLDSDUDOODPDUDOGLDEOR(OJDWRQHJURORWHQtD
HQ XQ FRVWDO EXVFR OHxD SUHQGLy OD KRJXHUD FRORFy
ODROODFRQDJXDFXDQGRHVWDEDKLUYLHQGRPHWLyYLYR
HO JDWR GHQWUR GH OD ROOD \ OR WDSy ORV FKLOOLGRV HUDQ
HVSHOX]QDQWHV&XDQGRHOJDWRQHJURTXHGRGHVHFKR
TXHGDEDQORVKXHVRVOLPSLRVVLQFDUQHHUDQODVGRFH
HQSXQWRGHODQRFKH


)DFXQGR HPSH]y D VDFDU XQR D XQR ORV KXHVRV \
SUHJXQWDED¢HVWHHV"<DKDEtDVDFDGRYDULRVKXHVRV
FXDQGR VDFR RWUR TXH HUD HO KXHVR GH XQD SDWD \
SUHJXQWy ¢HVWH HV" 'H SURQWR HQ HO VLOHQFLR GH OD
QRFKH XQD YR] GH XOWUDWXPED OHV FRQWHVWy ³VL HVH
HV´)DFXQGRFRUULyUiSLGDPHQWHSDUDOOHJDUDODFDVD
SHURQRDOFDQ]RODILJXUDGHXQKRPEUHYHVWLGRGH
QHJUR FRQ XQ WDEDFR HQ OODPDV FRQ RMRV
GHVRUELWDGRV FRQ SDWDV GH PXOD HQYXHOWR HQ XQD
OODPDUDGD VH OH SUHVHQWR HQ HO FDPLQR OR PLUR \ OH
GLMR ³4XH TXLHUHV GH PL VR\ HO GLDEOR SDTXH PH
OODPDVWH´

)DFXQGR TXHGR SHWULILFDGR SHUR UHDFFLRQR UiSLGR
SXHV HUD XQ KRPEUH GH SRFR PLHGR \ GLMR TXLHUR
KDFHUXQSDFWRSDUDTXHPHGHVPiVGLQHUR(OGLDEOR
OH GLMR TXH VL SHUR FXDQGR PXULHUD HO VH OOHYDED HO
DOPD )DFXQGR OH GLMR TXH DFHSWDED H KLFLHURQ HO
SDFWR FRQ VDQJUH )DFXQGR WXYR PXFKD SODWD \
FRPSUR ILQFDV FDVD FRQTXLVWDED PXMHUHV FDVDGDV
VROWHUDVYLXGDVWRGRSRUVXGLQHUR

&XDQGR IDFXQGR PXULy KXER XQD WHPSHVWDG HO
YLHQWR\UHOiPSDJRVHVWUHPHFLHURQHVHGtDDODKRUD
GHOHQWLHUURODWHPSHVWDGVHKL]RPiVIXHUWH\WUDWDED
GH OOHYDUVH HO FDMyQ FXDQGR OR IXHURQ D PHWHU DO
SDQWHyQ HQ HO FHPHQWHULR GHVWDSDURQ HO FDMyQ SDUD
GHMDUOR YHU SHUR WDO IXH OD VRUSUHVD DO YHU HO FDMyQ
YDFLy(OGLDEORVHOROOHYRHQFXHUSR\DOPD

/$*5,//$(QODYHUHGDDJXD
EODQFD KD\ XQ
OXJDU OODPDGR HO
SR]RGHODJULOODR
JULWRQD SRUTXH
HQ GLFKR OXJDU
VROtD RtUVH XQRV
JULWRV KRUULEOHV \
D SDUWLU GH ODV 
GH OD WDUGH VH
HQFRQWUDED XQD
PXMHUFRQHOSHOR
SRU OD FDUD \ FRQ
XQRV
RMRV
JUDQGHV
FRPR
XQRV ERPELOORV

URMRV

/D JULOOD KDFLD HO VLJXLHQWH UHFRUULGR SDUWtD GH OD
ORPD GHO WLJUH SDVDQGR SRU OD TXHEUDGD $JXD
$PDULOODSDVDEDHOFDPLQRTXHXQHDOSXHEORFRQOD
YHUHGD$JXD%ODQFDVHJXtDSRUHOFDPLQRKDVWDOOHJDU
DO SR]R GH OD JULOOD TXH TXHGD PDV GHEDMR GH OD
KDFLHQGD $JXD %ODQFD \ DO SLH GH XQD SHTXHxD
FDVFDGD VROtD JULWDU \ GLFHQ TXH VH HQFRQWUDED
VHQWDGD FRQ HO SHOR GHVJUHxDGR \ FRQ XQRV JUDQGHV
RMRV URML]RV \ GHVRUELWDGRV VHJXtD SRU HO FDPLQR \
OOHJDED DO SXQWR OODPDGR )XQGDFLyQ \ DOOt JULWDED

VHJXtD D %XHQRV $LUHV 3DUDPLOOR \ GH DOOt UHJUHVDED
SDVDQGRSRUHOEDOFyQEDMDEDDXQDOWRSHUWHQHFLHQWH
D6DQWD&HFLOLD\VHJXtDSRUODORPD\OOHJDEDDOVLWLR
GHHOFRQWHQWR

/DV SHUVRQDV TXH KDELWDEDQ QR VH DWUHYtDQ D SDVDU
SRUHVHFDPLQRHQKRUDVGHODQRFKHSHURGHSURQWR
XQ VHxRU FDPSHVLQR GH OD UHJLyQ GLMR ³3XHV HVWD
VLWXDFLyQ QR SXHGH VHJXLU \R OHV YR\ D PDWDU D OD
JULOOD SHUR VX FRPSDGUH OH GHFtD ³1R FRPSDGUH
FRPR YD KDFHU XVWHG HVR PLUH TXH OR SXHGH
GHVWUR]DU´3HURHOVHxRUOHDVHJXUDEDTXHHOPDWDED
ODJULOOD\IXHDVtFRPRHQXQDQRFKHFODUDGHOPHVGH
RFWXEUHDORtUJULWDUODJULOODHQHOEDOFyQpOVHDOLVWR
FRQ VX HVFRSHWD \ FXDQGR OOHJy DOOt JULWR HO
FDPSHVLQROHGLVSDUyODJULOODVHSDUy\GLRXQJULWR
WDQ HVSHOX]QDQWH TXH HVWUHPHFLy HO VLOHQFLR GH OD
QRFKH/DJULOODYROYLyVXURVWUR\ORPLURFRQVXVRMRV
GHVRUELWDGRV \ URMRV FRPR XQD OODPDUDGD HVWR KL]R
TXH DO FDPSHVLQR OH FRUULHUD HO IUtR GH OD PXHUWH
GHVGHODSXQWDGHORVSLHVKDVWDODFRURQLOODVROWyOD
HVFRSHWD H LQWHQWR FRUUHU SHUR VXV SLHUQDV VH
TXHGDURQ HVWiWLFDV \ FD\y SULYDGR $O RWUR GtD FRQWy
OD KLVWRULD \ VH GLR FXHQWD TXH FRQ ORV HVSDQWRV \
HVStULWXVQRKD\TXHPHWHUVH


(/(63$172'(38(17(
81,Ï1


(UD XQ GtD GRPLQJR
PL
SDGUH
YHQLD
PHUFDU HQ ODV KRUDV
GH
OD
PDxDQD
OOHJiEDPRV DO SXHEOR
GHVSXpVGHPHUFDGHDU
\
KDFHU
DOJXQDV
GLOLJHQFLDV PL SDGUH
HPSH]DED D WRPDU
FHUYH]D
WRPDED
WRPDED \R PH VHQWDED D VX ODGR WDQ VROR D PLUDUOR
SRUTXHQRSRGtDFRQWUDGHFLUOHQDGDGHORTXHHOPH
GHFtD \R VROR SHQVDED TXH FXDQGR OOHJDUD D OD FDVD
ERUUDFKR OH SHJDUtD \ RIHQGHUtD \ PL PDGUH \ PLV
KHUPDQRVSRUTXHHVDHUDVXFRVWXPEUH

(UDQ ODV GH OD QRFKH HUD XQD QRFKH RVFXUD \
IUtD8QDEULVDPDTXLDYpOLFDPHKDFLDVHQWLULQTXLHWR
QRSRGtDGHILQLUTXHHUDORTXHSDVDEDWDOYH]SRUPL
FRUWD HGDG &DPLQiEDPRV KDFLD SXHQWH XQLyQ PL
SDGUHGHODGRDODGRSRUVXERUUDFKHUD\\RORVHJXtD
DVXVWDGRSXHVSUHVHQWtDTXHDOJRLEDDVXFHGHU
7RPDPRVHODQWLJXRSDVRGHOIHUURFDUULOHOTXHYDD
OD YHUHGD =DUFXWD FXDQGR GH SURQWR HVFXFKDPRV
XQRV JULWRV HVSHOX]QDQWHV HUD ORV GH XQD PXMHU TXH
VHTXHMDED\DODYH]SHGtDDX[LOLR0LSDGUHSDURXQ
PRPHQWR \ GLMR ³¢HVFXFKDV KLMR" *ULWD XQD PXMHU
YDPRV´ <R HVFXFKDED WHQLD PLHGR ORV SHORV VH PH
SDUDURQ/OHJDPRVDOOXJDUPLSDGUHVHDFHUFDEDFRQ
FDXWHOD\YLPRVDXQDPXMHUDFXUUXFDGDWDSiQGRVHOD

FDUD FRQ ODV PDQRV &XDQGR QRV DFHUFDPRV XQ SRFR
PiV HOOD VH OHYDQWR GH UHSHQWH \ GLR XQ DODULGR
KRUULSLODQWH OHYDQWR VX URVWUR FDODYHULFR \ GH VXV
RMRVEURWDEDFDQGHODPRVWUyVXVXxDVDILODGDVFRPR
QDYDMDV VX SHOR HUD ODUJR \ VX YHVWLGR QHJUR 6H
DEDODQ]R VREUH PL SDGUH HO UHWURFHGLy \ PH JULWR
³&RUUD PLMR FRUUD TXH HV OD OORURQD´ 0L SDGUH FD\y
SHVDGDPHQWHDOSLVR\TXHGRWLUDGRFRPRPXHUWR\R
FRUUt\FRUUt\HQODFDVDPiVSUy[LPDSHGtD\XGD

&XDQGR IXLPRV FRQ HVFDSXODULRV \ DJXD EHQGLWD D
SUHVWDUOH D\XGD OR HQFRQWUDPRV WRGR DUDxDGR
DWRQWDGR \ FRQ XQ RORU QDXVHDEXQGR OR OOHYDPRV D
FDVD\GXURFRPRRFKRGtDVFRPRLGRGHODPHQWH

'HVSXpV PL SDGUH QR YROYLy D WRPDU QL D VDOLU GH
QRFKHPXFKRPHQRVDWUDWDUPDODODIDPLOLDGHVGH
TXHRFXUULyDTXHOH[WUDxRLQFLGHQWH-26()$</$62%5,1$


(VWD HUD XQD VHxRUD FX\R QRPEUH HUD -RVHID \ YLYtD
FRQ VX VREULQD -RVHID VLHPSUH DSDUHQWDED VHU
ERQGDGRVD\EXHQDJHQWHSHURODUHDOLGDGHUDRWUDOD
IHOLFLGDG GH HOOD HUD KDFHU HO PDO VREUH WRGR D VX
VREULQD-RVHIDOHJXVWDEDPXFKRKDEODUGHODVGHPiV
SHUVRQDVFRQORVFKLVPHVYLYtDKDFLHQGRSHOHDUDORV
YHFLQRV DGHPiV VXIUtD GH HQYLGLD \ OH KDFLD
KHFKLFHUtDV \ WUDEDMRV D TXLHQ OH FDtD PDO $ VX
VREULQDOHSHJDEDOHWUDWDEDPDOKDEODEDGHHOODOH
SHJDED WHQLD TXH ODYDUOH EXVFDU OD OHxD WUDHU HO

DJXDFRFLQDU\KDFHUOHGHWRGR\VLHPSUHWUDWiQGROD
GHORSHRU

-RVHID VH HQIHUPR OD PXHUWH \D YHQLD SRU HOOD
FXDQGR HVWDED DJRQL]DQGR PRYtD ODV PDQRV VDFDED
ODOHQJXDERWDEDEDED]DSRUODERFDTXHUtDDUDxDUD
TXLHQ VH OH DFHUFDED FRPR QR TXHUtDQ D -RVHID ORV
YHFLQRV VROR HVSHUDEDQ TXH -RVHID HVWLUDUD OD SDWD
FXDQGRGHSURQWROHSHJDURQDODSXHUWDGHOVRODUXQ
PDQRWD]R D ODV SHUVRQDV TXH HVWDEDQ DOOt OHV GLR
PLHGR \ SHQVDURQ HQ GHMDUOD VROD (O GtD TXH -RVHID
PXULy DSDUHFLHURQ PXFKRV JDWRV QHJURV DUDxDQGR
HQFLPD GH OD FDPD HQ HO WHFKR«SRU WRGD OD FDVD
FXDQGRHVWDEDQUH]DQGROHSHJDURQDODSXHUWDGHOD
FDOOHORVJDWRVFRUUtDQGHXQODGRDORWURWUDWDQGRGH
VXELUVHDODWD~G

/D KLVWRULD FXHQWD TXH HVWR SDVDED HUD SRU TXH HO
GLDEORYHQLDOOHYiUVHODSRUVHUWDQPDOD\FKLVPRVD/$1,f$48(085,Ï32581
&(17$92


&XDQWD XQD YLHMD KLVWRULD TXH XQD VHxRUD TXH YLYtD
HQ OD YHUHGD $JXD %ODQFD WHQLD FXDWUR KLMRV XQ GtD
PDQGR D VX KLMD PD\RU \ VX KHUPDQLWR D FRPSUDU
XQRVHQFDUJRVODVHxRUDOHSHJyDODQLxDSRUKDEHU
JDVWDGRHOFHQWDYRVREUDQWHHQXQDSDOHGRQLDSDUDVX
KHUPDQR \ SDUD HOOD /D QLxD OH GHFtD TXH QR OH
SHJDUDTXHHOODOHFRQVHJXtDHOFHQWDYRODVHxRUDD~Q

PDV HQIXUHFLGD VHJXtD SHJiQGROH QR YDOtDQ ORV
ODPHQWRV\HOSHUGyQTXHVXKLMDOHLPSORUDED
/DVHxRUDOHSHJySRUODFDEH]D\ODPDWyODPDPiDO
YHUODPXHUWDDO]y\ODPHWLyHQXQDODMDGRQGHSRQtDQ
ODV JDOOLQDV OD PDWy OD VDFy \ OD PHWLy HQ XQ VDFR
WRPyHOFDPLQRGHSXHQWHXQLyQD&KLQDFRWD\FRQHO
FXHUSR LQHUWH GH OD QLxD KL]R OD WUDYHVtD VLQ VHQWLU
QLQJ~Q UHPRUGLPLHQWR /D PHWLy HQ XQD FDQDVWD OD
OOHYR D &KLQDFRWD \ OD GHMR HQ OD SXHUWD GHO
FHPHQWHULR &XDQGR HQFRQWUDURQ OD QLxD FRQ VX
FDEHFLWD GHVWUR]DGD VX FXHUSHFLWR OOHQR GH
PRUHWRQHV \ HQ H[WUHPD ULJLGH] KL]R TXH PXFKRV
TXH OD YLHURQ OORUDUDQ GH UDELD DO QR SRGHUVH
UHVSRQGHU TXLHQ OH KDEtD SRGLGR KDFHU HVR D XQD
IUiJLO\KXPLOGHQLxD

&XDQGRVHVXSRTXHHOODODKDEtDDVHVLQDGRODSROLFtD
OD FDSWXUR H KLFLHURQ TXH OD GHVHQWHUUDUD \ FDUJDUOD
HQVXVEUD]RVSHGLUOLPRVQDYHODUODHQODFHOGD\DO
RWURGtDVHSXOWDUOD

7LHPSR GHVSXpV OD WUDVODGDURQ D OD FiUFHO GH
3DPSORQD SDUD TXH SDJDUD VX GHOLWR \ OH TXHGDUD HO
UHPRUGLPLHQWRKDVWDODPXHUWHGHKDEHUPDWDGRDOD
KLMDSRUXQFHQWDYR


BOCHALEMA_MITOS_Y_LEYENDAS.pdf - página 1/33
 
BOCHALEMA_MITOS_Y_LEYENDAS.pdf - página 2/33
BOCHALEMA_MITOS_Y_LEYENDAS.pdf - página 3/33
BOCHALEMA_MITOS_Y_LEYENDAS.pdf - página 4/33
BOCHALEMA_MITOS_Y_LEYENDAS.pdf - página 5/33
BOCHALEMA_MITOS_Y_LEYENDAS.pdf - página 6/33
 

Descargar el documento (PDF)

BOCHALEMA_MITOS_Y_LEYENDAS.pdf (PDF, 2.7 MB)

Documentos relacionados


Documento PDF bochalema mitos y leyendas
Documento PDF programa definitivo
Documento PDF estado001

Palabras claves relacionadas